Hukuk Forumları.
 Anasayfa   Hukuk Portal   Forumlar   Yönetim   SSS     Üye Kayıt
Eski HUKUKİ NET : Eski Hukuk Portalı  | Hukukçu Blogları  | Hukuk Forumları  | Aktif Konular  | Hukuk Haberleri  | Hukuk Ansiklopedisi  | Hukuk Arama  | Hukuk Linkleri  | Hukuk ilanları  | Hukuk Terimleri  | Dilekçeler - Hukuk Programları - Sözleşme Örnekleri

| Üye | Aktif Üyeler | Aktif forumlar | Geçmiş forumlar | TC. Mevzuatı   | Osmanlı Dönemi Kanunları Numerik | 1920-1960 arası kanunlar (alfabetik) | 1920-1960 arası kanunlar (numerik) | 1960-1961 arası kanunlar (alfabetik) | 1960-1961 arası kanunlar (numerik) | 1962 den Bugüne kadar kanunlar (alfabetik) | 1962 den Bugüne kadar kanunlar (numerik) | Kanun Hükmünde Kararname | Tüzük | Yönetmelik | Talimatname | Muhtelif Mevzuat
Forum Kategorileri | Forum Arama | Programlar  |
Hukuk Arama Motoru | Site Ekle | Hukuk Güncel Haber | Mevzuat | Kanun | Khk. | Tüzük | Yönetmelik | İçtihat | Yarışma | Ne Yeni ? | Dizin 

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Mevzuat Listesi

          MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAKKINDA
                 YÖNETMELİK
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 10.8.1990, No : 90/748
  Dayandığı Kanunun Tarihi      : 19.4.1990, No : 3628
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  : 15.11.1990, No : 20696
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5 Cildi: 30, S. 1396
                BİRİNCİ BÖLÜM
                Genel Hükümler
  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; 3628 sayılı Kanun gereğince verilecek olan
mal bildiriminin şeklini, düzenleniş biçimini, sayısını, neleri kapsayacağını,
merciine nasıl ulaştırılacağını ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer esas
ve usulleri düzenlemektir.
  Haksız mal edinme

  Madde 2 - Mevzuata veya genel ahlaka uygun olarak sağlandığı ispat edileme-
yen mallar veya ilgilinin sosyal yaşantısı bakımından geliriyle uygun olduğu ka-
bul edilemeyecek harcamalar şeklinde ortaya çıkan artışlar, bu Yönetmeliğin uy-
gulanmasında haksız mal edinme sayılır.
                İKİNCİ BÖLÜM
      Mal Bildiriminde Bulunacaklar ve Verileceği Merciler
  Mal bildiriminde bulunacaklar

  Madde 3 - Aşağıda sayılanlar mal bildiriminde bulunmak zorundadırlar:
  a) Her türlü seçimle iş başına gelen kamu görevlileri ve dışardan atanan
Bakanlar Kurulu üyeleri (muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyeleri hariç),
  b) Noterler,
  c) Türk Hava Kurumunun genel yönetim ve merkez denetleme kurulu üyeleri ile
genel merkez teşkilatında ve Türk Kuşu Genel Müdürlüğünde, Türkiye Kızılay Der-
neğinin merkez kurullarında ve Genel Müdürlük teşkilatında görev alanlar ve bun-
ların şube başkanları,
  d) Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler ve bunla-
ra bağlı kuruluş veya alt kuruluşlarda, kamu iktisadi teşebbüsleri (iktisadi
devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları) ile bunlara bağlı müessese,
bağlı ortaklık ve işletmelerde, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği
yetkiye dayanılarak kurulan ve kamu hizmeti gören kurum ve kuruluşlar ile bunla-
rın alt kuruluşlarında veya komisyonlarında aylık, ücret ve ödenek almak sure-
tiyle kamu hizmeti gören memurları, işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevli-
leri ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri,
  e) Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarında görevli olanlar ile bunla-
rın yönetim ve denetim kurulu üyeleri (5590 sayılı Kanuna göre kurulan oda ve
borsaların oda ve borsa meclisi ile yönetim kurulu üyeleri dahil),
  f) Siyasi parti genel başkanları, vakıfların idare organlarında görev alan-
lar, kooperatiflerin ve birliklerinin başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve ge-
nel müdürleri, yeminli mali müşavirler, kamuya yararlı dernek yönetici ve dene-
ticileri,
  g) Gazete sahibi gerçek kişiler ile gazete sahibi şirketlerin yönetim ve de-
netim kurulu üyeleri, sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları,
  h) Özel kanunlarına göre mal bildiriminde bulunmak zorunda olanlar (konfede-
rasyon, sendika ve sendika şubesi başkan ve yöneticileri dahil).
  Eşlerin mal bildirimi

  Madde 4 - Her ikisi de 3 üncü madde kapsamında bulunan eşlerin herbiri ayrı
ayrı mal bildiriminde bulunmak zorundadır. Bu takdirde, eşlerden herbiri, eşi
ile velayeti altındaki çocuklarının da mallarını bildirirler.
  Birden fazla mal bildirimi

  Madde 5 - Kamu görevlilerinden asli görevleri uhdelerinde katmak kaydıyla
ikinci bir görevi yürütenler (yönetim kurulu veya danışma kurulu üyeliği gibi)
ya da vekaleten tedvir edenler, sadece asli görevlerinden dolayı tek mal bildi-
riminde bulunurlar.
  Kamu görevlisi olmayıp da 3628 sayılı Kanuna göre birden fazla mal bildiri-
minde bulunması gerekenler, bu mercilerden yalnız birine mal bildiriminde bulu-
nurlar. Ancak, mal bildiriminde bulunulan mercii, diğer kuruma da bilgi vermekle
yükümlüdür.
  Mal bildiriminin verileceği merciler

  Madde 6 - Mal bildiriminin verileceği merciler şunlardır:
  a) Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bakanlar Kurulu üyeleri için, Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi Başkanlığı,
  b) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel için, özlük işleri ile il-
gili birimler,
  c) Kurum, teşebbüs, teşekkül ve kuruluşların genel müdürleri ile yönetim ve
denetim kurulu üyeleri için, ilgili bakanlıklar,
  d) Yüksek mahkemelerin daire başkan ve üyeleri için, ilgili mahkemenin baş-
kanı,
  e) Noterler için Adalet Bakanlığı,
  f) Diğer kurum ve kuruluşların memur ve hizmetlileri için, atamaya yetkili
makamları,
  g) Türk Hava Kurumu ile Türkiye Kızılay Derneğinde görev alanlar için, kurum
ve dernek genel başkanlığı,
  h) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında görevli olanlar için, ku-
rum başkanlığı; bunların yönetim ve denetim kurulu üyeleri için, ilgili bulun-
dukları bakanlıklar,
  i) Görevlerinden ayrılanlar için, bu görevlerinde iken bildirimlerini verme-
leri gereken makam veya merci,
  j) Siyasi parti genel başkanları için, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı,
  k) Kooperatifler ve birliklerinin başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve ge-
nel müdürleri için, kooperatiflerin ve birliklerinin denetimlerinin yapıldığı
kuruluşlar,
  l) Yeminli mali müşavirler için, Maliye ve Gümrük Bakanlığı,
  m) Türk Hava Kurumunun, Türkiye Kızılay Derneğinin ve kamu yararına sayılan
derneklerin genel yönetim ve merkez denetleme kurulu üyeleri için, İçişleri Ba-
kanlığı; bunların şube başkanları için, bulundukları il valilikleri,
  n) İl genel meclisi üyeleri için, ilgili valilikler, belediye meclisi üyele-
ri için, ilgili belediye başkanlıkları, belediye başkanları için, İçişleri Ba-
kanlığı,
  o) Mal bildirimi verecek son merciler için, kendi kuruluşlarının özlük işle-
ri ile ilgili makam veya merci,
  p) Gazete sahibi gerçek kişiler ile gazete sahibi şirketlerin yönetim ve de-
netim kurulu üyeleri, sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları için,
bulundukları yer en büyük mülki amirliği,
  r) Vakıfların idare organlarında görev alanlar için, Vakıflar Genel Müdürlü-
ğü.
  Sorumluluk

  Madde 7 - 6 ncı maddede belirtilen merciler, mal bildirimlerinin süresi
içinde verilmesini sağlamakla sorumludurlar. Bu merciler mal bildirimlerinin ve-
rilmesini izlemek için birim veya personel görevlendirirler.
  (Ek: 25/4/2000 - 2000/660 K.) Ayrıca, müsteşarlar, merkez teşkilatları ile varsa
bağlı ve ilgili kuruluşlarında görevli her düzeydeki kamu personelinin mal bildirimlerinin
verilmesi, verilen mal bildirimlerine ilişkin olarak 18 nci madde uyarınca gerekli
inceleme ve karşılaştırmaların yapılmasını sağlamak ve bu çerçevede yapılacak
çalışmalar sonucunda, gerekli görülen hallerde personelin mal bildirimleri hakkında
ilgili denetim birimlerince inceleme yapılması için girişimde bulunmak veya konuyu
Cumhuriyet başsavcılıklarına bildirmekle görevli ve sorumludur.
                            ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
                             Mal Bildirimleri
  Mal bildiriminin konusu

  Madde 8 - 3 üncü maddede sayılanların kendilerine, eşlerine ve velayetleri
altındaki çocuklarına ait bulunan;
  a) Taşınmaz malları (arsa ve yapı kooperatif hisseleri dahil),
  b) Kendilerine aylık ödenenler, net aylık tutarının beş katından; aylık
ödenmeyenler ise Genel İdare Hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci ka-
demesindeki şube müdürüne ödenen net aylığın beş katından fazla değer ve tuta-
rındaki;
  1) Para ve para hükmündeki kıymetli kağıtları,
  2) Hisse senedi ve tahvilleri,
  3) Altın ve mücevheratı,
  4) Her türlü kara, deniz ve hava taşıt araçları, traktör, biçer-döver, har-
man makinası ve diğer ziraat makinaları, inşaat ve iş makinaları, hayvanlar, ko-
leksiyon ve ev eşyaları ile diğer taşınır malları,
  5) Hakları,
  6) Alacakları,
  7) Borçları,
  8) Gelirleri,
  mal bildirimine konu teşkil eder. (b) bendinde belirtilen mal, hak, alacak,
borç ve gelirlerin ayrı ayrı toplam değerleri tek kalem halinde gösterilir.
  Mallar, mal bildirimi tarihindeki değerleri esas alınmak suretiyle beyan
olunur.
  Genel İdare Hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şu-
be müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil net aylık miktarı, aylık-
lara uygulanan katsayının belirlenmesini müteakip Maliye ve Gümrük Bakanlığınca
tesbit ve ilan olunur.
  Mal bildiriminin verilme zamanı

  Madde 9 - Mal bildirimlerinin;
  a) 3 üncü maddede sayılan görevlere atanmada, göreve giriş için gerekli olan
belgelerle birlikte,
  b) Bakanlar Kurulu üyeleri için, atamayı izleyen bir ay içinde,
  c) Seçimle gelinen görevlerle, seçimin kesinleşme tarihini izleyen iki ay
içinde,
  d) Yönetim ve denetim kurulları ile komisyon üyeliklerine seçilen veya ata-
nanlar için, göreve başlama tarihini izleyen bir ay içinde,
  e) Görevi sona erenler ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde,
  f) Gazete sahibi gerçek kişiler ile gazete sahibi şirketlerin yönetim ve de-
netim kurulu üyeleri için, faaliyete geçme tarihini; sorumlu müdürleri, başya-
zarları ve fıkra yazarları için, bu işe veya görevlerine başlama tarihini izle-
yen bir ay içinde,
  g) Özel kanunlarına göre mal bildiriminde bulunması gerekenler için, kanun-
larında öngörülen süre içinde,
  verilmesi zorunludur.
  (a) bendinde yazılı durumlarda mal bildirimi verilmedikçe atama işlemi yapı-
lamaz.
  Ek mal bildirimi

  Madde 10 - 3 üncü maddede sayılan görevlerde bulunanlar, eşleri velayeti al-
tındaki çocukları ve kendilerinin şahsi mal varlıklarında önemli bir değişiklik
olduğunda, değişikliği izleyen bir ay içinde yeni edindikleri mal, hak, gelir,
alacak ve borçlara münhasır olmak üzere ek mal bildirimi vermek zorundadırlar.
8 inci maddede gösterilen mahiyet ve miktardaki malın iktisabı ile hak, alacak
veya gelir sağlanması veya borçlanılması, mal varlığında önemli değişiklik sayı-
lır.
  Mal bildiriminin yenilenmesi

  Madde 11 - 3 üncü maddede belirtilen görevlere devam edenler, sonu (0) ve
(5) ile biten yıların en geç Şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yenilemek zo-
rundadırlar.
  Mal bildirim formunun doldurulması

  Madde 12 - (Değişik: 17/1/2000 - 2000/K.)
  Ekli "Mal Bildirimi Formu" tek nüsha olarak doldurulur ve tarih belirtilmek
suretiyle imzalanır.
                 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
                 Hediye ve Hibeler
  Hediye ve hibe

  Madde 13 - 3 üncü maddede belirtilen kamu görevlileri, milletlerarası proto-
kol, mücamele veya nezaket kaideleri uyarınca veya diğer herhangi bir sebeple
yabancı devletlerden, milletlerarası kuruluşlardan, sair milletlerarası hukuk
tüzel kişiliklerinden, Türk uyruğunda olmayan herhangi bir gerçek veya tüzel
kişi veya kuruluştan, aldıkları tarihteki değeri on aylık net asgari ücret top-
lamını aşan her hediye veya hibe niteliğindeki eşyayı, aldıkları tarihten itiba-
ren bir ay içinde kendi kurumlarına teslim etmek zorundadırlar.
  Ancak, yabancı devlet adamları ve milletlerarası kuruluş temsilcileri tara-
fından verilen imzalı hatıra fotoğraflarının çerçeveleri bu madde hükümlerine
dahil değildir.
  Hediye ve hibe eşyalarda yapılacak işlem

  Madde 14 - 3 üncü maddede belirtilen kamu görevlileri ve bunların eşlerine,
milletlerarası protokol, mücamele veya nezaket kaideleri uyarınca veya diğer
herhangi bir sebeple yabancı devletlerden, milletlerarası kuruluşlardan, sair
milletlerarası hukuk tüzel kişiliklerinden, Türk uyruğunda olmayan herhangi bir
gerçek veya tüzel kişi veya kuruluş tarafından verilen hediye veya hibe niteli-
ğindeki eşyayı alan ilgilisi, bu eşya değerinin on aylık net asgari ücret topla-
mını aşan değerde olduğunu belirlemesi halinde, yurtiçinde aldıkları tarihten,
yurtdışında yurda dönüşleri tarihinden itibaren ongün içinde bulundukları il
defterdarlığına (takdir komisyonu başkanlığına) değer takdiri için kurumları
vasıtasıyla gönderir.
  Hediye veya hibe niteliğindeki bu eşyanın (yabancı devlet adamları ve mil-
letlerarası kuruluş temsilcileri tarafından verilen imzalı hatıra fotoğrafları-
nın çerçevleri hariç) gerçek değerinin takdiri ile net asgari ücretin on aylık
toplamını aşıp aşmadığı, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun değişik 72 nci maddesi-
ne göre kurulan takdir komisyonunca en geç on gün içinde tesbit olunarak ilgili-
ye ve bağlı bulunduğu kuruma bildirilir.
  Kıymet takdirini müteakip, takdir komisyonu tarafından ilgilisine geri veri-
len hediye veya hibe niteliğindeki eşyadan değeri net asgari ücretin on aylık
toplamını aşanlar, ilgilisi tarafından en geç on gün içinde kendi kurumlarına
verilir.
  Bu eşyalar, kurumca sergilenmek veya başka bir şekilde muhafaza edilmek su-
retiyle değerlendirilir veya ilgisi sebebiyle diğer bir kuruma tevdi edilebilir.
                  BEŞİNCİ BÖLÜM
                  Çeşitli Hükümler
  Mal bildirimlerinin gizliliği

  Madde 15 - Mal bildirimleri, 6 ncı maddede belirtilen makam veya mercilerin
ilgili birimlerinde, ilgililerin varsa sicil yoksa özel dosyalarında saklanır.
Mal bildirimlerinin içeriği hakkında soruşturma ve kovuşturmaya yetkili merciler
dışındakilere açıklama yapılmaz, bilgi verilemez.
  Bilgi verme zorunluluğu

  Madde 16 - Özel kanunlarında aksine bir hüküm mevcut olsa dahi, ilgili kişi-
ler ile özel ve kamu kuruluşları, 3628 sayılı Kanunla soruşturma ve kovuşturma-
ya yetkili kılınan kişi ve mercilerce istenen bilgileri eksiksiz vermek zorunda-
dır.
  Süresinde mal bildiriminde bulunmama

  Madde 17 - Bu Yönetmelikte belirtilen süreler içinde mal bildiriminde bulun-
mayanlara, bildirimin verileceği mercilerce yazılı olarak ihtarda bulunulur.
Bu ihtar, ilgilisine Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ olunur.
  İhtarın kendisine tebliğinden itibaren bir ay içinde bildirimde bulunmayan-
lar hakkında gerekli işlem yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulur.
  Müfettiş ve muhakkikler de, soruşturma ile ilgili olarak verdikleri süre
zarfında mal bildiriminde bulunmayan hakkında yetkili Cumhuriyet başsavcısına
suç duyurusunda bulunurlar.
  Mal bildirimlerinin karşılaştırılması

  Madde 18 - Yeni ve ek bildirimler, 6 ncı maddede belirtilen yetkili merciler
tarafından daha önceki bildirimler ile karşılaştırılır.
  (Ek:7/12/1999-13770 K.) 6 ncı maddenin (b) ve (c) bendlerinde belirtilen
mercilerde toplanan mal bildirimlerinde yer alan bilgiler, Başbakanlıkça be-
lirlenecek esaslar çerçevesinde,kamu kurumları bilgisayarlarında mevcut bilgi-
lerle bilgisayar ortamında ve gizliliği sağlanacak şekilde karşılaştırılır.
  Yapılan karşılaştırma sonucunda gerçeğe aykırı bildirimde bulundukları
veya haksız mal edindikleri, kaçırdıkları veya gizledikleri anlaşılanlar
hakkında yetkili mercilerce Cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bu-
lunulur.
  Hukuki dayanak

  Madde 19 - Bu Yönetmelik, 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiri-
minde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 22 nci maddesi
uyarınca düzenlenmiştir.
  Yürürlük

  Madde 20 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme

  Madde 21 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
  MAL BİLDİRİMİ (Değişik: 7/12/1999 - 99/13770 K.)
 ***** Bu sayfada yeralan "Mal Bildirimi Formu" için 31.12.1999 tarih ve 23923
sayılı Resmi Gazete`ye bakınız.
**** Bu sayfada yeralan "Mal Bildirimi Formu için" 31.12.1999 tarih ve 23923
sayılı Resmi Gazete`ye bakınız.
     10/8/1990 TARİH VE 90/748 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE
    YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN
      YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN
                               ÇİZELGE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği
           Yürürlüğe Koyan Kararnamenin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                     Farklı Tarihte
 Tarihi            Numarası        Yürürlüğe Giren             Yürürlüğe
                                     Maddeleri                Giriş Tarihi
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 7/12/1999        99/13770              --                      31/12/1999
 17/1/2000        2000/4                --                       21/1/2000
 25/4/2000        2000/660              --                       15/5/2000
Mevzuat inceleme
Mevzuat-İçtihat-Makale

Keşide tarihinin tahrif edildiği ve ibraz sürelerinin geçtiği çekler Borçlu olunmadığının Tespiti
İkinci Nesil İnternet Sitelerinin Hukuki Statüsü
VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ’NİN DEVİR ALDIĞI ALACAKLARIN TAHSİLİ AMACI İLE YAPILAN TESLİMLERİN KATMA DEĞER VERGİSİNDEN İSTİSNASI UYGULAMADA YAPILAN HATA VE HUKUKA AYKIRILIKLAR
VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ’NİN DEVİR ALDIĞI ALACAKLARIN TAHSİLİ AMACI İLE YAPILAN TESLİMLERİN KATMA DEĞER VERGİSİNDEN İSTİSNASI UYGULAMADA YAPILAN HATA VE HUKUKA AYKIRILIKLAR
Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği

Tüm Mevzuat


Avukat hukuk mevzuat kanun içtihat


Avukatlar hukuk mevzuat yasa law legal
Hukuki Net


Wiki Blog Legal News directory Turkish Law in English Hukuk Arama Motoru Güvenlik


© Hukuki NET - Ulusal ve uluslararası Hukuk Sitesi olma özelliğiyle gerek avukat gerek diğer hukukçu arkadaş ve gerekse vatandaşlara ev sahipliği yapan, eğitim ve bilimsel alışveriş yapma amaçlı bir " Hukuk Rehberi " dir. İçeriğinde hukuk dallarına göre kategorize edilmiş mevzuat, makale , kanun, forum, hukuk sözlüğü, hukuk programları ve hukuk siteleri dizini bulunan hukuk bilgi bankası sistemidir.
© Hukuki Net internette ve Türk hukukunda bir marka olmakla birlikte ticaret veya iş amaçlı bir site olmayıp, herhangi bir ticari kurum, kuruluş, bilgisayar programı firması vb. tarafından desteklenmemekte, finans kaynağı reklam ve ekseriyetle site yönetimi olan, ücretsiz ve açık kaynak nitelikli bir hukuk sitesidir. Bununla birlikte Sitenin tüm hakları saklı olup, telif hakkı içeren içeriği izinsiz yayınlanamaz, kopyalanamaz.
© Siteden yararlanmakla kullanım sözleşmesini kabul etmiş sayılmaktasınız. © Hukuki NET - Turkish Legal NetWork and Law Resources .

Hukuki NET Managed Dedicated Server Hizmetleri Netdirekt Hosting tarafından karşılanmaktadır.