Hukuk Forumları.
 Anasayfa   Hukuk Portal   Forumlar   Yönetim   SSS     Üye Kayıt
Eski HUKUKİ NET : Eski Hukuk Portalı  | Hukukçu Blogları  | Hukuk Forumları  | Aktif Konular  | Hukuk Haberleri  | Hukuk Ansiklopedisi  | Hukuk Arama  | Hukuk Linkleri  | Hukuk ilanları  | Hukuk Terimleri  | Dilekçeler - Hukuk Programları - Sözleşme Örnekleri

| Üye | Aktif Üyeler | Aktif forumlar | Geçmiş forumlar | TC. Mevzuatı   | Osmanlı Dönemi Kanunları Numerik | 1920-1960 arası kanunlar (alfabetik) | 1920-1960 arası kanunlar (numerik) | 1960-1961 arası kanunlar (alfabetik) | 1960-1961 arası kanunlar (numerik) | 1962 den Bugüne kadar kanunlar (alfabetik) | 1962 den Bugüne kadar kanunlar (numerik) | Kanun Hükmünde Kararname | Tüzük | Yönetmelik | Talimatname | Muhtelif Mevzuat
Forum Kategorileri | Forum Arama | Programlar  |
Hukuk Arama Motoru | Site Ekle | Hukuk Güncel Haber | Mevzuat | Kanun | Khk. | Tüzük | Yönetmelik | İçtihat | Yarışma | Ne Yeni ? | Dizin 

MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİNE AİT YÖNETMELİK Mevzuat Listesi

         MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİNE AİT YÖNETMELİK
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 26.4.1985, No: 85/9453
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 8.9.1983, No: 2886
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 10.6.1985, No: 18780
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5, Cildi: 24, S.2420
                BİRİNCİ KISIM
                Genel Esaslar
                Amaç, Kapsam
  Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapı-
lan işin muayene ve kabul işlemlerinde uygulanacak esasları tesbit etmektir.
  Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idare-
lerin, özel idare ve belediyelerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu`nun 91 inci
maddesi uyarınca kuracakları muayene ve kabul heyetlerinin kuruluş ve görevleri-
ni kapsar.
                İKİNCİ KISIM
      Yapım ve Hizmet İşlerinin Geçici ve Kesin Kabulleri
  Geçici ve Kesin Kabul Heyetlerinin Kurulması

  Madde 3 - Geçici veya kesin kabul heyetleri, yetkili makam tarafından, biri
başkan olmak üzere en az 3 kişiden oluşturulur. İşin önemi, niteliği ve nev`i
gözönünde bulundurularak, gerektiğinde heyetin üye sayısı artırılır.
  İşin kontrollüğünde fiilen görevli olanlar heyetlere başkan veya üye olarak
alınamazlar. Ancak kabullerde hazır bulunurlar.
  Bayındırlık ve İskan Bakanlığı`nca yeterli teknik teşkilatı olduğu kabul
edilenler dışında kalan katma bütçeli idareler ile belediyelerin kuracakları ka-
bul heyetlerine, ayrıca bu Bakanlıktan bir üyenin de katılması zorunludur.
  Müracaat ve Kabuller

  Madde 4 - Taahhüt edilen iş, sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamlanınca
müteahhit idareye geçici kabul isteği konusunda bir dilekçe verir veya telgraf
veya teleks çeker.
  Bu müracaat üzerine kontrol teşkilatınca maddi bir engel bulunmadığı takdir-
de en çok otuz gün içinde yapılan iş ön incelemeye tabi tutulur. İşin sözleşme
ve eklerine uygun olarak tamamlandığının anlaşılması üzerine kabul işleminin ya-
pılmasında (Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesindeki esaslar gözönünde tutula-
rak) bir engel görülmediği takdirde, kontrol teşkilatı örnek 1`e göre "geçici
kabul teklif belgesi"düzenler ve sözleşmede belirtilen yetkili makama gönderir.
Yetkili makam da en geç 10 gün içinde 3 üncü maddeye göre Geçici Kabul Heyetini
oluşturur. Sözleşmesinde erken bitirme primi verilmesi kabul edilen işlerde mü-
teahhidin geçici kabul istemi üzerine kontrol teşkilatı en geç beş gün içinde
işin kabul öncesi incelemesini yapar ve kabul teklifini düzenleyerek ilgili ma-
kama gönderir. Geçici kabul heyeti ise en geç beş gün içinde oluşturularak işye-
rine gönderilir ve kabul işlemine başlanır.
  Kabul Heyetinin Görevi

  Madde 5 - Geçici kabul heyeti, kurulmasından sonra en geç 10 gün içinde iş
yerine giderek, Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin 41 inci maddesine göre
müteahhit tarafından yapılmış işleri muayene eder. 10 günlük süre mecburiyet
halinde yetkili makamca uzatılabilir.
  Geçici Kabul Tutanağının Düzenlenmesi

  Madde 6 - Geçici kabul heyeti yapmış olduğu muayene ve incelemeler sonunda,
işi geçici kabule hazır bulduğu takdirde, işin genel durumunu belirten görüşle-
rini ve uygun göreceği diğer kayıt ve şartları belirten beş nüsha geçici kabul
tutanağı düzenler. (Örnek 2)
  Geçici kabul muayenesi sırasında, heyet tarafından taahhüt konusu iş kısım-
larında herhangi bir kusur ve noksan görülmediği takdirde kabul heyeti başkanı,
tutanakları ilgili makama gönderir.
  Geçici kabul muayenesi sırasında heyet kusur ve noksanlar tesbit ederse, du-
rumu ve nitelikleri itibariyle giderilmesi veya tamamlanması gerekli görülen ku-
sur ve noksanların giderilerek tamamlanması için işin mahiyetine göre yeterli
bir süre belirler. Bu durumda geçici kabul tutanaklarından dört adedi kabul he-
yeti başkanı tarafından ilgili makama, bir adedi de kontrol teşkilatına gönderi-
lir.
  Bahis konusu noksan ve kusurlar heyetçe belirlenen süre içinde tamamlanmadı-
ğı takdirde, kontrol teşkilatı tarafından Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin
41 inci maddesi hükümleri uygulanır.
  Noksan ve kusurlar tamamlanınca kontrol teşkilatı durumu tutanağın altına
kaydederek imzalar ve tutanağı ilgili makama gönderir.
  Geçici kabul heyeti yapmış olduğu muayene ve incelemeler sonunda işi geçici
kabule hazır bulmadığı takdirde durumu bir tutanakla tesbit eder ve idareye bil-
dirir. Bu durumda geçici kabul yapılmamış sayılır.
  Geçici Kabul Tutanağının Onayı

  Madde 7 - Geçici kabul tutanakları yetkili makam tarafından onandıktan sonra
geçerli olur.
  Kesin Kabul

  Madde 8 - Kesin kabul zamanı geldiğinde; müteahhit dilekçe veya telgraf veya
teleksle idareye müracaat eder. Bu müracaat üzerine; bu defa örnek 3`e göre, ke-
sin kabul teklif belgesi hazırlanarak idarece kesin kabul heyeti oluşturulur ve
durum, yazılı olarak ilgililere tebliğ olunur.
  İşin Yerinde İncelenmesi

  Madde 9 - Kesin kabul heyeti iş yerine giderek kesin kabul hakkında Bayın-
dırlık İşleri Genel Şartnamesinin 41 ve 44 üncü maddelerinde yazılı hükümlere
göre işi inceler ve gerekli gördüğü kısımların (özellikle tesisatla ilgili kı-
sımların) işletme ve çalışma tecrübelerini yapar.
  Kesin Kabul Tutanağının Düzenlenmesi

  Madde 10 - Kesin kabul heyeti; yaptığı inceleme ve muayeneler sonunda işi
kesin kabule hazır bulduğu takdirde "kesin kabul tutanağı"nı düzenler. (Örnek 4)
  Kesin Kabulde Görülecek Kusur ve Noksanlar

  Madde 11 - a) Kusur ve noksanlar kabule engel olmayacak nitelikte bulunduğu
takdirde, kesin kabul tutanağı düzenlenir; ancak, kusur ve noksanlar da tutanağa
eklenecek listelerde gösterilir ve tamamlanmaları için verilen süre tutanakta
belirtilir.
  Kesin kabul tutanağı, kusur ve noksanların tamamlandığı kontrol teşkilatı
tarafından tesbit edildikten sonra işleme konulur.
  b) Kusur ve noksanlar kesin kabule engel olacak nitelikte bulunduğu takdir-
de; bunların giderilmesi için gereken süre tesbit olunarak tutanaklara yazılır
ve kesin kabul muayenesi,noksan ve kusurların tamamlanarak giderilmesinden son-
raya bırakılır.
  c) Yukarıda yazılı iki halde de kabul heyetince tesbit olunan sürelerde,
noksanlıklar müteahhit tarafından tamamlanmazsa idare kusur ve noksanlığı mü-
teahhit nam ve hesabına dilediği şekilde tamamlatır. Bunun bedelini müteahhitten
keser veya Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin 41 ve 44 üncü maddelerinin il-
gili hükümlerini uygular.
  Kesin Kabul Tutanağının Onayı

  Madde 12 - Kesin kabul tutanakları heyet tarafından beş adet olarak düzenle-
nerek imza edildikten sonra heyet başkanı tarafından ilgili makama gönderilir.
Kabul tutanakları makamca incelenip onandıktan sonra geçerli olur.
  Kesin kabul tutanakları idarece onandıktan sonra, müteahhidin sözleşme konu-
su işinden dolayı idareye karşı hiçbir sorumluluğu kalmaz. Ancak 2886 sayılı Ka-
nunun 56 ve 87 nci maddeleri hükümleri saklıdır.
                 ÜÇÜNCÜ KISIM
       Teslim Edilen Mal veya Yapılan İşin Muayene ve Kabulleri
  Heyetlerin Kuruluşu

  Madde 13 - Teslim edilen mal veya yapılan işin muayene işlemleri için ida-
reler biri başkan olmak üzere en az üç kişilik muayene heyetleri oluşturur.
  Muayene Heyetlerinin Görev ve Sorumlulukları

  Madde 14 - Muayene Heyetleri,
  a) Müteahhit tarafından idareye sunulan malın veya yapılan işin nitelik, nu-
mune ve aranacak diğer şartlara uygun olup olmadığını incelerler.
  b) Laboratuvar muayene sonuçlarından ve uzman - üye kararlarından sorumlu
tutulmazlar.
  c) Sorumluluk ve yetki ölçülerine göre görev yaparlar. Görevlerine ilişkin
işlerde hiçbir makamın etkisinde kalmazlar.
              Muayene Esas ve Usulleri
  Malın Teslim Alınmış Olması

  Madde 15 - Mal veya yapılan iş müteahhit tarafından idareye teslim edilme-
dikçe muayene olunmaz. Ancak, satınalınması ve muayenesi aynı zamanda yapılarak
derhal depolara kaldırılacak mallar veya yapılan işler bunun dışındadır. Beğeni-
lerek alınmış mal veya yapılan iş teslim alanın sorumluluğu altında depolara ta-
şıtılır.
  Başka Yerde Muayene

  Madde 16 - İdareye hemen verilmesi mümkün olmayan ve özellikleri sebebiyle
başka yerlerde teslim alınan malların veya yapılan işlerin muayeneleri, şartname
veya protokollarından açıklanan esaslara ve bu Yönetmelik hükümlerine göre yapı-
lır.
  Muayene Edilecek Yer ve Alınacak Tedbirler

  Madde 17 - Muayeneye sunulacak mal veya yapılan iş, muayene sonucu alınınca-
ya kadar ayrı bir depoda geçici olarak saklanır.
  Böylece bir depo bulunmazsa, muayene, idarenin deposu içinde ayrılacak bir
yerde yapılır ve bunların değiştirilmesini önleyici her türlü tedbir idarece
alınır.
  Malın veya Yapılan İşin Fiziksel Muayenesi

  Madde 18 - Malın veya yapılan işin fiziksel muayenesine bir tutanakla baş-
lanır. Bu tutanak defter halinde de olabilir. Bunlarda muayenenin başlangıcın-
dan
itibaren tetkik, muayene ve numune alma safhaları özetlenir. Takip olunan yol,
usul ve sonuç belirtilir. Bu tutanak muayene heyetine, mevcutsa, müteahhidine
imzalattırılır. Muayene gelecek güne geçerse, müteahhidin bulunması için gün
ve saat tesbit ve tebliğ olunur.
  Laboratuvar Muayeneleri

  Madde 19 - Laboratuvar muayeneleri, varsa idarenin kendi laboratuvarlarında,
yoksa diğer kamu kuruluşlarına ait laboratuvarlarda, bu da mümkün olmaz ise özel
laboratuvarlarda yapılır.
  (Ek fıkra: 17.11.1986 - 86/11225 K.) Ancak, 2886 sayılı Kanunun 71 inci mad-
desine göre kamu kuruluşlarından alınan malların tamamının veya bir kısmının za-
ruri sebeplerle laboratuvar muayenelerinin yapılmıyacağı veya yapılmasının ge-
reksiz ve hazine zaranına sebep olacağı alımı yapan birimce teklif ve birinci
derece ita amirince uygun görüldüğü takdirde bu Yönetmelik hükümlerine göre la-
boratuvar muayenesi yapılmaz. Bunun yerine geçecek işlem veya belgelerin ne ol-
duğu şartname veya protokollerde belirtilir.
  Malın Muayeneye Hazırlanması

  Madde 20 - Muayene edilecek bir mal veya yapılan iş müteahhit tarafından;
  a) Tamamının incelenmesini kolaylaştıracak bir düzende bulundurulur.
  b) Nitelikleri uygun olmayanların, malın veya yapılan işin bütünü arasında
kaybolmasına yer bırakılmaz.
  c) Uygun olanlarla olmayanları kolaylıkla ayırabilmek amacıyla muayeneye
başlamadan evvel küçük ve belirli bölümlere ayrılır.
  Muayene İşlemleri

  Madde 21 - a) Bir malın veya yapılan işin heyet tarafından muayenesine baş-
lanabilmesi için:
  1) Muayene emrinin komisyona gelmiş olması,
  2) Numunenin ve numune alımı ile ilgili alet ve malzemenin hazır olması,
  gerekir.
  b) (a) fıkrasına göre yapılan işlemlerden sonra malın veya yapılan işin fi-
ziksel ve laboratuvar muayeneleri yapılarak sonuç hakkında rapor düzenlenir.
  Muayenede Aranacak Nitelikler

  Madde 22 - Muayeneye sunulan malın önce bütünü incelenerek gerek görülür ise
bir numune saklı tutulur. İncelemede aranacak noktalar; şartnamede yazılı şart
ve nitelikler ile varsa esas numunedeki niteliklerdir.
  Birinci fıkra dışında başkaca yeterlik ve nitelik aranmaz.
  Tekrar İnceleme

  Madde 23 - Numunelerin bir kere incelenmesi ile bulunan sonuçlar üzerinde
karar verilemez ise numuneler üzerinde en az bir muayene daha yapılır. Her iki
muayene de aynı sonucu verdiği takdirde kesin karar verilir. Bu iki muayene de-
ğişik sonuçlar vermiş ise, o numune üzerinde üçüncü bir muayene daha yapılarak
bunların ortalamaları verilecek karara esas olur.
  Bulunan Sonuçların Kesinliliği

  Madde 24 - Muayenelerde elde edilen sonuçlar, muayene edenler tarafından
kişisel görüşle değiştirilemez, rapora aynen yazılır.
  Muayenede Öncelik

  Madde 25 - Muayenelerde önce fiziksel nitelikler kontrol edilir. Fiziksel
niteliklerinin tamamı uygun bulunmayan malın veya işin numuneleri, laboratuvar
muayenelerine gönderilmez. Fiziksel muayenede niteliklerin bazıları uygun çık-
mazsa muayene yarıda bırakılmaz, tamamı muayene edilir.
  Müteahhitler, fiziksel muayene sonucunu kabul etmezler ise, verilen red ra-
poruna usulüne göre itiraz ederek ikinci bir muayeneyi isteyebilirler. Bu tak-
dirde ilk muayenede bulunmamış olan kişilerden kurulacak en az üç kişilik bir
heyete muayene yaptırılır.
  İkinci heyet yine önce fiziksel muayenede itiraz konusu olan kısımları ince-
ler. Sonuç menfi ise red raporu verilir. Bu durumda laboratuvar muayenelerine
geçilmez ve bu rapora itiraz edilemez.
  Sonuç müsbet ise, laboratuvar muayenelerine geçilir. Bu nitelikler de uygun
bulunursa kabul raporu verilir.
  Süre İçinde Muayene Hakları

  Madde 26 - Teslim süresi içinde getirilen malların veya yapılan işin muaye-
neleri uygun çıkmazsa bu süre içinde müteahhit malını alıp yenisini getirmekte
veya itiraz muayenesi istemekte serbesttir.
  Teslim süresi bitinceye kadar getirilecek mallar kabul edilerek muayeneleri
yapılır. Bu husus şartnamelerde de belirtilir.
  Muayene Metodunun Tesbiti

  Madde 27 - Muayenede bir niteliğin tesbiti için hangi metodun kullanılacağı
şartnamesinde belirtilir.
  Laboratuvar Muayeneleri

  Madde 28 - Laboratuvar muayeneleri sonucunda reddedilen bir mal veya yapılan
iş, itiraz muayenesi yapılmak üzere, o maldan daha önce alınıp muayene komisyo-
nunda saklanmakta olan numunelerle birlikte ilk laboratuvar muayenesi yapan la-
boratuvar dışındaki başka bir laboratuvarda incelettirilir. Bu laboratuvarın ve-
receği rapor kesindir.
  İtiraz Edilen Kısımlara Bakılacağı

  Madde 29 - İtiraz muayeneleri yalnız ilk muayeneden menfi çıkan ve itiraz
edilen noktalar üzerinde ve ilk komisyonca tutulan numune, numune yoksa mal üze-
rinden yapılır.
  Muayene Raporlarının Düzenlenmesi

  Madde 30 - Muayene raporlarına, şartnamede yazılı niteliklerle, muayenede
bulunan nitelikler ayrı ayrı yazılır. Bunlar karşılaştırılır ve sonuç; "nitelik-
lerine uygundur" veya "niteliklerine uygun değildir" şeklinde kesin olarak be-
lirtilir.
                 DÖRDÜNCÜ KISlM
                 Diğer Hükümler
  Kararın Verilişi

  Madde 31 - Muayene veya kabul komisyon veya heyetlerinin kararları çoğunluk-
la verilir, oylar eşit olduğu zaman başkanın bulunduğu taraf tercih olunur. Ka-
rara karşı olanlar, karşı kalma sebeplerini kararın altına yazarak imza etmek
zorundadır. Kararlarda çekimser kalınamaz.
  Sorumluluk

  Madde 32 - Muayene veya kabul komisyon veya heyetlerinin başkan ve üyeleri
ile diğer ilgililerin, görevlerini kanuni gereklere göre tarafsızlıkla yapmadık-
ları ve taraflardan birinin zararına yol açacak ihmal ve kusurlu hareketlerde
bulundukları tesbit edilirse haklarında disiplin cezası uygulanacağı gibi, fiil
ve davranışlarının özelliğine göre ceza kovuşturması da yapılır. Ayrıca, taraf-
ların bu yüzden uğradıkları zarar ve ziyan da kendilerine ödettirilir.
  Özel Hükümler

  Madde 33 - Bu Yönetmeliğin Üçüncü Kısmında gösterilen malın veya yapılan
işin kabulünün nasıl yapılacağı hususları ile diğer işlerle ilgili ayrıntılı
esaslar ayrıca idarelerince tesbit olunabilir.
  Geçici Madde - Bu yönetmeliğin yayım tarihinden önce başlamış işler, başla-
nış tarihindeki yönetmelik ve usuller hükümlerine göre sonuçlandırılır.
  Dayanak

  Madde 34 - Bu Yönetmelik 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu`nun 91 inci madde-
sine dayanılarak hazırlanmıştır.
  Kaldırılan Hükümler

  Madde 35 - İdarelerin ilgili mevzuatlarının bu Yönetmeliğe aykırı hükümleri
yürürlükten kaldırılmıştır.
  Yürürlük

  Madde 36 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme

  Madde 37 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
                               Örnek: 1
           GEÇİCİ KABUL TEKLİF BELGESİ
  1 - İşin Cinsi              :
  2 - Müteahhidin Adı            :
  3 - Sözleşme Tarihi            :
  4 - Keşif Bedeli             :
  5 - Eksiltme İndirimi           :
  6 - İhale Bedeli             :
  7 - "Varsa" Keşif artışı/eksilişi     :
  8 - Sözleşmeye göre iş süresi       :
    (takvim günü adedi)
  9 - Sözleşmeye göre işin bitirilmesi ge-
    reken tarih              :
  10 - "Varsa" süre uzatımları        :
  11 - Uzatılmış sürelere göre işin bitiril-
    mesi gereken tarih          :
  12 - İşin bitirildiği tarih        :
  ............... nın talimatı üzerine müteahhit.............. tarafından ya-
pılıp bitirilen yukarıda yazılı işin................tarihinde tarafımızdan/tara-
fımdan yapılan ön incelemesi sonunda sözleşmesine uygun olarak tamamlandığı ve
işin geçici kabul için gereğinin yapılmasını arz ederim/ederiz.
    Görevli veya Görevlilerin    :         Tarih: ...........
    Adı Soyadı ve İmzaları      :
    Görev Unvanları         :
                              Örnek: 2
             GEÇİCİ KABUL TUTANAĞI
   1 - İşin Adı           :
   2 - Müteahhidin Adı        :
   3 - Sözleşme Tarihi        :
   4 - Keşif Bedeli         :
   5 - Eksiltme İndirimi       :
   6 - İhale Bedeli         :
   7 - Keşif Artışı/Eksilişi (Varsa) :
  8 - Sözleşmeye Göre İş Süresi    :
     (takvim günü adedi)
  9 - Sözleşmeye Göre İşin Bitirilmesi
     Gereken Tarih          :
  10 - Süre Uzatımları (varsa)     :
  11 - Uzatılmış Sürelere Göre İşin
     Bitirilmesi Gereken Tarih    :
  12 - İşin Bitirildiği Tarih      :
  ...................ile müteahhit.........................arasında aktedilmiş
olan sözleşme gereğince yapılan işin bu işe ait GEÇİCİ KABUL TEKLİF BELGESİNDE
de görüleceği üzere ön incelenmesi yapılmış ve................tarih makam onayı
ile seçilen ve......................dan oluşan GEÇİCİ KABUL HEYETİMİZ, Müteahhit
................da hazır olduğu halde.............tarihleri arasında iş yerine
giderek müteahhit tarafından yapılmış işleri geçici kabul bakımından incelemiş
ve aşağıda yazılı hususları tesbit etmiştir:
  Yapılan işin sözleşme ve eklerine uygun olduğu ve kabule engel olabilecek
eksik, kusur ve arızalar bulunmadığı görülmüştür. ANCAK (1).....................
................................................................................
................................................................................
  SONUÇ : Geçici kabul bakımından muayene ve inceleme işlemlerinin yapılması
görevi Heyetimize tevdi edilmiş bulunan söz konusu işin, yukarıda belirtilen
(varsa ayrıntıları veya gerekçeleri ekli sayfalarda sayılan ve gösterilen) ka-
yıtlarla ve bitim tarihi de........................olarak itibar edilmek üzere
geçici kabulünün yapılması Heyetimizce uygun görülmüş ve...............makamının
onayına sunulmak üzere işbu Geçici Kabul Tutanağı beş nüsha olarak düzenlenmiş-
tir.
  Kabul Heyeti Üyelerinin
  Memuriyet ve Unvanları               Tarih: ............
  Adları Soyadları ve İmzaları
  Kabul Tutanağı .............. tarihinde tasdik olundu. Yetkili tasdik maka-
mının imzası.
---------------------
(1) Buraya Kabul Heyetinin düşünceleri ile varsa kusur ve noksanların kaç sahi-
fede yazılıp toplandığı, kaç maddeden ibaret olduğu tamamlanması gerekli olan
kusur ve noksanların giderilme bedelleri toplamı ve varsa ayrıca kesilecek olan
para toplamı yazılacaktır.
  NOT: 1 - Tamamlanması gerekli olan ve maddeler halinde gösterilen kusur ve
noksanların tamamlanması için bunların giderilme bedelleri her maddenin altında
mutlaka gösterilecektir.
  2 - Noksan ve kusurların tamamlanması için verilecek süreler de ayrı bir
maddede toplanmalıdır.
  3 - Kusur ve noksanları belirleyen bütün sahifeler kabul heyeti üyelerince
aynı tarihte imzalanır.
  4 - Ayrıca kesilecek para varsa, gerekçesi ve kesilecek miktar noksan ve ku-
surlu iş kaleminin altına yazılır.
                             ÖRNEK:3
             KESİN KABUL TEKLİF BELGESİ
1 - İşin                  :
2 - Müteahhidin Adı            :
3 - Sözleşme Tarihi            :
4 - Keşif Bedeli              :
5 - Eksiltme İndirimi           :
6 - İhale Bedeli              :
7 - Keşif Artışı/Eksilişi (Varsa)     :
8 - Sözleşmeye Göre İş Süresi
  (Takvim Günü Adedi),          :
9 - Sözleşmeye Göre İşin Bitirilmesi
  Gereken Tarih             :
10- Süre Uzatımları            :
  a) Varsa Geçici Kabulden Önce Verilmiş
    Olanlar               :
  b) Varsa Geçici Kabulden Sonra Verilmiş
    Olanlar               :
11 - Uzatılmış Sürelere Göre İşin Bitirilmesi
   Gereken Tarih             :
12 - İşin Bitirildiği Tarih        :
13 - Geçici Kabulün İtibar Edildiği Tarih :
14 - Sözleşmeye Göre İşin Tamamlanmasından
   Kesin Kabule Kadar Olan Teminat Süresi:
15 - Onanmış İkinci Keşif Tutarı
   a) Sözleşme fiyatlarına göre     :
   b) Verilmiş fiyat farkları      :
   Müteahhit .............. tarafından yapılan ve ................tarihinde
kesin kabul zamanı gelen yukarıda yazılı işin ................ tarihinde yapı-
lan muayenesinde, sözleşmesine ve eklerine uygun olarak ve (varsa) geçici ka-
bulde gösterilen noksanların da tamamlandığı ve kesin kabulü yapılabilecek
halde bulunduğu anlaşılmıştır. Kesin kabulü yapacak Heyet`in tayinini arz ede-
rim.
   Görevli veya Görevlilerin             Tarih .............
   Adı Soyadı ve İmzaları
   Görev Unvanları       :
                            ÖRNEK: 4
             KESİN KABUL TUTANAĞI
1 - İşin Adı             :
2 - Müteahhidin Adı         :
3 - Sözleşme Tarihi         :
4 - Keşif Bedeli           :
  5 - Eksiltme İndirimi           :
  6 - İhale Bedeli              :
  7 - Keşif Artışı/Eksilişi (Varsa)     :
  8 - Sözleşmeye Göre İş Süresi
    (Takvim Günü Adedi)          :
  9 - Sözleşmeye Göre İşin Bitirilmesi
    Gereken Tarih             :
  10- Süre Uzatımları
    a) Varsa Geçici Kabulden Önce
      Verilmiş Olanlar          :
    b) Varsa Geçici Kabulden Sonra Verilmiş
      Olanlar               :
  11- Uzatılmış Sürelere Göre İşin Bitirilmesi
    Gereken Tarih             :
  12- İşin Bitirildiği Tarih         :
  13- Geçici Kabulün İtibar Edildiği Tarih  :
  14- Sözleşmeye Göre İşin Tamamlanmasından
    Kesin Kabule Kadar Olan Teminat Süresi :
  15- Onanmış İkinci Keşif Tutarı
    a) Sözleşme fiyatlarına göre      :
    b) Verilmiş fiyat farkları       :
.............ile müteahhit ...............arasında aktedilmiş olan sözleşme
gereğince yapılan yukarıda yazılı işin kesin kabul muayenesini yapmak üzere
................gün ve................sayılı onayla kurulan ve .................
dan oluşan Heyetimiz, Müteahhit.......................... da hazır olduğu halde
............. tarihleri arasında işyerine giderek müteahhit tarafından yapılmış
işleri kesin kabul bakımından incelemiş ve aşağıda yazılı hususları tesbit et-
miştir:
  Yapılan işin sözleşme ve eklerine uygun olduğu, geçici kabulde tesbit edilen
noksanlarının tamamlandığı ve teminat süresinde iyi bir halde korunduğu ve işin
kesin kabule engel olabilecek eksik, kusur ve arızalarının bulunmadığı görülmüş-
tür. Ancak (1)..................................................................
................................................................................
  SONUÇ: Kesin kabul bakımından incelenerek muayenesi görevi Heyetimize veril-
miş bulunan işin yukarıda belirtilen (varsa, ayrıntıları veya gerekçeleri ekli
sayfalarda sayılan ve gösterilen) kayıtlarla kesin kabulün yapılması Heyetimizce
uygun görülmüş ve................................................yetkili makamın
onayına sunulmak üzere bu kesin kabul tutanağı beş nüsha olarak düzenlenmiştir.
KABUL HEYETİ ÜYELERİNİN               Tarih: ..............
Adı Soyadı ve İmzaları      :
Görev Unvanları         :
Kabul tutanağı................ tarihinde tasdik olundu. Yetkili Tasdik Makamının
imzası.
-----------------------
(1) Buraya Kabul Heyetinin düşünceleri ile varsa kusur ve noksanların kaç sahi-
fede yazılıp toplandığı, kaç maddeden ibaret olduğu, tamamlanması için bunların
giderilme bedelleri, varsa ayrıca kesilecek olan para toplamı yazılacaktır.
  NOT: 1) Varsa kusur ve noksanları belirleyen bütün sahifeler kabul Heyeti
üyelerince aynı tarihli olarak imzalanır.
     2) Varsa kusur ve noksanların tamamlanması için bunların giderilme be-
delleri ile tamamlanması için verilecek süreler her maddenin altında yazılacak
ve maddelerin altında varsa ayrıca kesilecek para toplamı gerekçeli olarak be-
lirtilecektir.
--------------------------------------------------------------------------------
       26.4.1985 TARİH ve 85/9453 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI
       İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN
       YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE
--------------------------------------------------------------------------------
           Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği
            Yürürlüğe Koyan Kararnamenin
--------------------------------------------------------------------------------
                 Farklı Tarihte      Yürürlüğe
Tarihi      Numarası    Yürürlüğe Giren     Giriş Tarihi
                 Maddeleri
--------------------------------------------------------------------------------
 17.11.1986    86/11225       -          12.12.1986
--------------------------------------------------------------------------------
     26.4.1985 TARİH ve 85/9453 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI
     İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN
     YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE
--------------------------------------------------------------------------------
            Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği
              Yürürlüğe Koyan Kararnamenin
--------------------------------------------------------------------------------
                Farklı Tarihte    Yürürlüğe
Tarihi      Numarası   Yürürlüğe Giren   Giriş Tarihi
                Maddeleri
--------------------------------------------------------------------------------
Mevzuat inceleme
Mevzuat-İçtihat-Makale

Keşide tarihinin tahrif edildiği ve ibraz sürelerinin geçtiği çekler Borçlu olunmadığının Tespiti
İkinci Nesil İnternet Sitelerinin Hukuki Statüsü
VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ’NİN DEVİR ALDIĞI ALACAKLARIN TAHSİLİ AMACI İLE YAPILAN TESLİMLERİN KATMA DEĞER VERGİSİNDEN İSTİSNASI UYGULAMADA YAPILAN HATA VE HUKUKA AYKIRILIKLAR
VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ’NİN DEVİR ALDIĞI ALACAKLARIN TAHSİLİ AMACI İLE YAPILAN TESLİMLERİN KATMA DEĞER VERGİSİNDEN İSTİSNASI UYGULAMADA YAPILAN HATA VE HUKUKA AYKIRILIKLAR
Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği

Tüm Mevzuat


Avukat hukuk mevzuat kanun içtihat


Avukatlar hukuk mevzuat yasa law legal
Hukuki Net


Wiki Blog Legal News directory Turkish Law in English Hukuk Arama Motoru Güvenlik


© Hukuki NET - Ulusal ve uluslararası Hukuk Sitesi olma özelliğiyle gerek avukat gerek diğer hukukçu arkadaş ve gerekse vatandaşlara ev sahipliği yapan, eğitim ve bilimsel alışveriş yapma amaçlı bir " Hukuk Rehberi " dir. İçeriğinde hukuk dallarına göre kategorize edilmiş mevzuat, makale , kanun, forum, hukuk sözlüğü, hukuk programları ve hukuk siteleri dizini bulunan hukuk bilgi bankası sistemidir.
© Hukuki Net internette ve Türk hukukunda bir marka olmakla birlikte ticaret veya iş amaçlı bir site olmayıp, herhangi bir ticari kurum, kuruluş, bilgisayar programı firması vb. tarafından desteklenmemekte, finans kaynağı reklam ve ekseriyetle site yönetimi olan, ücretsiz ve açık kaynak nitelikli bir hukuk sitesidir. Bununla birlikte Sitenin tüm hakları saklı olup, telif hakkı içeren içeriği izinsiz yayınlanamaz, kopyalanamaz.
© Siteden yararlanmakla kullanım sözleşmesini kabul etmiş sayılmaktasınız. © Hukuki NET - Turkish Legal NetWork and Law Resources .

Hukuki NET Managed Dedicated Server Hizmetleri Netdirekt Hosting tarafından karşılanmaktadır.