Hukuk Forumları.
 Anasayfa   Hukuk Portal   Forumlar   Yönetim   SSS     Üye Kayıt
Eski HUKUKİ NET : Eski Hukuk Portalı  | Hukukçu Blogları  | Hukuk Forumları  | Aktif Konular  | Hukuk Haberleri  | Hukuk Ansiklopedisi  | Hukuk Arama  | Hukuk Linkleri  | Hukuk ilanları  | Hukuk Terimleri  | Dilekçeler - Hukuk Programları - Sözleşme Örnekleri

| Üye | Aktif Üyeler | Aktif forumlar | Geçmiş forumlar | TC. Mevzuatı   | Osmanlı Dönemi Kanunları Numerik | 1920-1960 arası kanunlar (alfabetik) | 1920-1960 arası kanunlar (numerik) | 1960-1961 arası kanunlar (alfabetik) | 1960-1961 arası kanunlar (numerik) | 1962 den Bugüne kadar kanunlar (alfabetik) | 1962 den Bugüne kadar kanunlar (numerik) | Kanun Hükmünde Kararname | Tüzük | Yönetmelik | Talimatname | Muhtelif Mevzuat
Forum Kategorileri | Forum Arama | Programlar  |
Hukuk Arama Motoru | Site Ekle | Hukuk Güncel Haber | Mevzuat | Kanun | Khk. | Tüzük | Yönetmelik | İçtihat | Yarışma | Ne Yeni ? | Dizin 

DEVLET MEMURLARININ TEDAVİ YARDIMI VE CENAZE GİDERLERİ YÖNETMELİĞİ Mevzuat Listesi

           DEVLET MEMURLARININ TEDAVİ YARDIMI VE
              CENAZE GİDERLERİ YÖNETMELİĞİ
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi :  27.7.1973, No: 7/6913
  Dayandığı Kanunun Tarihi     :  14.7.1965, No: 657
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi  :  11.8.1973, No: 14622
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   :  5, Cildi: 12, S. 2926
                   I. BÖLÜM
                  Konu ve kapsam
  Konu:

  Madde 1 - 14/7/1965 tarihli 657 sayılı "Devlet Memurları Kanunu"nun
23/5/1972 tarihli 1589 sayılı Yetki Kanununa dayanılarak çıkarılan 30/5/1973
tarihli 5 sayılı "Kanun Hükmünde Kararname" ile değişik 209 uncu maddesinde ön-
görülen tedavi yardımı ve yol giderleri ile 657 sayılı Kanunun 1589 sayılı Yetki
Kanununa dayanılarak çıkarılan 23/12/1972 tarihli 2 sayılı Kanun Hükmünde Karar-
name ile değişik 210 uncu maddesinde öngörülen cenaze giderleri ile ilgili hu-
suslarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.
  Kapsam:

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, tedavi yardımı ve yol giderleri ile cenaze masraf-
larının kimlere, hangi hallerde ve şartlarda, kurumlarca nasıl ve ne şekilde
sağlanacağı, hastalık halinde başvurma şekli ve bunun üzerine ne şekilde işlem
yürütüleceği hususlarını ve bunlara ilişkin diğer konuları, kapsar. (Bu Yönetme-
likte geçen tedavi deyimi muayene, teşhis ve tedaviyi kapsar.)
                  II. BÖLÜM
  Tedavi ve yol giderlerinin kimler için, hangi hal ve şartlarda sağlanacağı
  Tedavi ve yol giderlerinden yararlanacak olanlar:

  Madde 3 - (Değişik: 19/1/1983 - 83/6022 K.) Tedavi ve yol giderlerinden ya-
rarlanacak olanlar şunlardır.
  A. Yurtiçinde:
  a) Devlet Memuru,
  b) Devlet Memurunun herhangi bir şekilde sağlık yardımından yararlanamayan
eşi,
  c) Devlet Memurunun bakmakla yükümlü olduğu ve herhangi bir şekilde sağlık
yardımından yararlanamayan ana, babası,
  d) Devlet Memurunun aile yardımı ödeneğine hak kazanan çocukları,
  B. Yurtdışında
  a) Yurtdışında sürekli görevde bulunan Devlet Memuru,
  b) Geçici görev, bilgi ve görgü artırmak veya staj yapmak üzere yurtdışına
gönderilen Devlet Memuru,
  c) Yurdışında sürekli görevde bulunan Devlet Memurunun herhangi bir şekilde
sağlık yardımından yararlanamayan eşi, bakmakla yükümlü olduğu ana, babası ve
aile yardımı ödeneğine hak kazanan çocukları,
  Yukarıda (A) ve (B) fıkralarına göre tedavi ve yol giderlerinden yararlana-
cak olanların yurtiçinde veya yurtdışında hastalanıp organ nakline gerek görül-
mesi halinde 2238 sayılı "Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve
Nakli Hakkında Kanun" hükümleri dikkate alınmak şartıyla verici durumunda bulu-
nan kimselerin (bu Yönetmeliğin kapsamına girip girmediğine bakılmaksızın) bu
işlemle ilgili tedavi giderleri de, alıcı durumundaki hastanın kurumu tarafından
aynen ödenir.
  Sürekli görevle yurt dışında bulunan Devlet Memuru ile yurtdışında tedavi
yardımına müstehak aile bireylerinin Yıllık izin dolayısıyle gittikleri başka
bir yabancı ülkede acilen hastalanmaları durumunda, görevli oldukları ülkeye dö-
nerek tedavi görmelerinin mümkün bulunmaması ve tedavilerinin zorunlu olması ha-
linde izinlerini geçirmekte oldukları yerde bu Yönetmelikteki kurallara uygun
biçimde yapılan tedavi giderleri, sürekli görevle bulunan ülkede aynı tedavi
için belirlenecek mutad tedavi gideri tutarıyla sınırlı olmak şartıyla kurumla-
rınca ödenir.
  Devlet Memurunun bakmakla yükümlü olduğu ana, babasını bu sıfatından dolayı
tedavi ve yol giderlerinden yararlanabilmesi için Devlet Memurunun yardım etme-
mesi halinde muhtaç duruma düşmesi, her ne şekilde olursa olsun ücret karşılığı
çalışmaması ve yasalar uyarınca kendisine sağlık yardımı sağlanmamış olması ge-
rekmektedir.
  Geçici görev, bilgi ve görgülerini artırmak veya staj yapmak üzere yurt dı-
şına gönderilen memurların yanlarında olan veya herhangi bir sebeple yurt dı-
şında bulunan eşleri, bakmakla yükümlü oldukları ana, babaları ve aile yardımına
müstehak çocukları ile kanuni izinlerini geçirmek üzere yurt dışına giden memur-
ların yurt dışında yapılan tedavi giderleri, yurt dışında tedavi için Yönetme-
likte öngörülen usullere uyulmak Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Yataklı Teda-
vi Kurumları Resmi Fiyat Tarifesinde aynı tedavi için belirlenen tutar ile sı-
nırlı olmak şartıyla Türkiye`de ve Türk parası olarak kurumlarınca ödenir.
  Yurt dışında tedavinin sağlanması yolları:

  Madde 4 - Yurt dışında tedavi ve yol giderlerinden yararlanacak olanların
hastalanmaları halinde tedavilerinin sağlanabilmesi için tedaviye mahalli usule
göre lüzum gösterilmiş olması gerekmektedir.
  (Geçici görevle yurt dışında bulunanlar hariç) 3 üncü maddenin B bendine gi-
renlerin, Dışişleri Bakanlığının görüşü alındıktan sonra Maliye Bakanlığınca
tesbit olunan esaslar dairesinde, bulundukları ülkelerdeki uygulamalara göre ku
rumları tarafından sigorta ettirilmeleri mümkündür.
   Bu takdirde ilgililerin sigorta primleri Devlet Memurunun bağlı olduğu ku-
rumca karşılanır. Bu kişiler için ayrıca tedavi ve yol giderleri ödenmez.
   Yurt içinde tedavinin mümkün olmaması hali:

   Madde 5 - (Mülga:9/7/1999-99/13144 K.)
  Yurt içinde tedavinin yapılacağı resmi veya özel sağlık kurumları ile kuru-
luşları:

  Madde 6 - Genel ve katma bütçeli dairelere, kamu iktisadi teşebbüslerine,
özel idarelere ve belediyelere, Tıp Fakültelerine bağlı yataklı veya yataksız
tedavi kurumlarına "resmi sağlık kurumu", hükümet, sağlık ocağı, belediye ve ku-
rum tabipliklerine de "resmi sağlık kuruluşu" denir.
  Gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulmuş yataklı veya yataksız tedavi
kurumları ile tedavi amacıyle hasta kabul eden ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan-
lığınca işletme müsaadesi verilmiş bulunan içmece ve kaplıcalar "özel sağlık ku-
rumu", serbest tabiplikler "özel sağlık kuruluşu" sayılır.
  Tedavi şekilleri:

  Madde 7 - Hastanın yataklı bir tedavi kurumunda yatırılarak tedavi edilmesi-
ne "yataklı tedavi", tabiplerin hastayı kendilerine tahsis edilmiş hizmet veya
işyerlerinde ve yatırmadan tedavi etmelerine "ayakta tedavi", hastayı bulunduğu
yerde tedavi etmelerine "evde tedavi" denir.
                 III. BÖLÜM
      Hastalık halinde başvurma ve bunun üzerine yürütülecek işlem
  Memurun yurt içinde ve görevinin bulunduğu yerde hastalanması hali:

  Madde 8 - Memurun yurt içinde ve görevinin bulunduğu yerde hastalanması ha-
linde durum bağlı olduğu kurumun amirine duyurulur.
  Bu duyurma üzerine;
  A) Kurumun tabibi, bulunduğu takdirde,hasta yollama kağıdı düzenlenerek has-
ta eliyle veya dairesince bu tabibe gönderilir.
  Hasta, tabibe tahsis edilmiş hizmet yerine gidebilecek durumda ise oraya gi-
der, muayene ve gerekiyorsa tedavisi orada yapılır. Hasta, tabibe tahsis edilmiş
hizmet yerine gidebilecek durumda değilse, tabip, hastayı bulunduğu yerde göre-
rek muayene ve gerekiyorsa tedavisini yapar.
   Tabipçe lüzum görüldüğü takdirde hasta memur, o yerdeki genel ve katma büt-
çeli kurumlara, kamu iktisadi teşebbüslerine, özel idarelere veya belediyelere
bağlı hastanelerden birine veya bir sağlık merkezine yollanır. Tabipce zaruret
görüldüğü takdirde hasta memur Tıp Fakültelerinin hastanelerinden birine de gön-
derilebilir.
  Gerekli muayene ve tedavi buraca sağlanır.
  B) Kurumun tabibi olmadığı takdirde, hasta yollama kağıdı düzenlenerek,hasta
eliyle veya dairesince hastanın bulunduğu yere en yakın olan resmi tabibe gönde-
rilir.
  Hasta, tabibe tahsis edilmiş hizmet yerine gidebilecek durumda ise oraya gi-
der, muayene ve gerekiyorsa tedavisi orada yapılır. Hasta, tabibe tahsis edilmiş
hizmet yerine gidebilecek durumda değilse, tabip hastayı bulunduğu yerde göre-
rek muayene ve gerekiyorsa tedavisini yapar.
  Bu tabiplerce lüzum görüldüğü takdirde hasta, o yerdeki genel ve katma büt-
çeli kurumlara, kamu iktisadi teşebbüslerine, özel idarelere ve belediyelere
bağlı hastanelerden birine veya bir sağlık merkezine gönderilerek muayene ve te-
davisi sağlanır. Tabipce lüzum görüldüğü takdirde hasta memur Tıp Fakültelerinin
hastanelerinden birine de gönderilebilir.
  Hasta memurun bulunduğu yerde hükümet tabibi, sağlık ocağı veya belediye
tabibi bulunmadığı ve ulaşım mümkün olmadğı takdirde, hastanın ilk muayene ve
tedavisinin, serbest tabip varsa onun, bu da yoksa ilk yardımın sağlık memuru,
hemşire veya ebe tarafından sağlanması yoluna gidilir.
  Hastanın kurum, hükümet tabibi, sağlık ocağı veya belediye tabibine, gerek-
tiğinde serbest tabip, sağlık memuru hemşire veya ebeye gönderilmesi ve lüzumlu
görüldüğü takdirde resmi bir hastaneye veya sağlık merkezine yollanması işlemi,
örneği ekli hasta yollama kağıtları ile yapılır. (Örnek: 1,2)
  Memurun, yurt içinde, görevinin bulunduğu yer dışında hastalanması hali:

  Madde 9 - Memurun, yurt içinde, görevinin bulunduğu yer dışında hastalanması
 halinde;
  A) Memurun mensup olduğu kurumun o yerde teşkilatı var ve kurumca tabip ça-
lıştırılıyorsa, durum kurumun o yerdeki teşkilatına durululur. Bunun üzerine 8
inci maddenin (A) bendine göre işlem yürütülür.
  B) Memurun mensup olduğu kurumun o yerden teşkilatı olmakla beraber ayrıca
tabip çalıştırılmıyorsa, durum kurumun o yerdeki amirine veya en büyük mülkiye
amirine duyurulur. Bu duyurma üzerine 8 inci maddenin (B) bendine göre işlem ya-
pılır.
  C) Memurun mensup olduğu kurumun o yerdeki teşkilatı yoksa, durum o yerin
en büyük mülkiye amirine duyurulur. Bunun üzerine 8 inci maddenin (B) bendine
göre işlem yapılır.
  Hastanın gönderildiği resmi sağlık kurumunda tedavinin sağlanamaması hali:

  Madde 10 - Hastanın gönderildiği resmi sağlık kurumunda yer bulunmadığı veya
teknik sebepler dolayısiyle burada tedavisine imkan olmadığı kurumun baştabibi
tarafından resmen bildirildiği takdirde hasta, bağlı olduğu kurumun tabibi varsa
buraca, yoksa hükümet tabipliğince, aynı yerde istenilen tedaviyi sağlıyabilecek
başka bir resmi sağlık kurumu bulunuyorsa oraya, yoksa bunu sağlıyabilecek en
yakın diğer bir yerdeki resmi bir sağlık kurumuna veya özel bir sağlık kurumuna
gönderilerek buraca tedavisi sağlanır.
  Muayene ve tedavi sonucunun bildirilmesi:

  Madde 11 - Hasta memurun muayene ve tedavisi resmi sağlık kuruluşunca sağ-
landığı takdirde, hasta yollama kağıdı muayene ve tedaviyi yapan tabip tarafın-
dan 16 ncı maddenin (A) bendindeki esaslar dairesinde doldurularak bir nüshası
derhal memurun dairesine gönderilir.
  Hastanın muayene ve tedavisinin serbest tabip tarafından yapılması veya ilk
yardımın sağlık memuru, hemşire veya ebe tarafından sağlanması halinde de yu-
kardaki esaslar dairesinde işlem yürütülür. Ancak serbest tabipler tarafından
doldurulacak hasta yollama kağıtlarının muteber addedilebilmesi için tabibin bu-
lunduğu yerin bağlı olduğu ocak veya Hükümet tabipliği tarafından tabibin imza-
sının, sağlık memuru, hemşire veya ebe tarafından doldurulacak hasta yollama
kağıtlarının muteber addedilebilmeleri için de bunların, o yerin bağlı bulunduğu
sağlık ocağı veya Hükümet tabipliğince onaylanması şarttır.
  Hasta sağlık kurumuna gönderildiği takdirde, hasta yollama kağıdı hasta ile
ilgilenen tabipce 16 ncı maddenin (A) bendindeki esaslar dairesinde doldurulur.
Bunun bir nüshası (Durumun sağlık kuruluna intikal etmesi halinde sağlık kurulu
raporu ile birlikte) memurun dairesine gönderilir.
  Hastane sağlık kurullarınca rapor düzenlenirken ilişik örnek kullanılır.(Ör-
nek 3)
  Yurtdışında bulunanların hastalanması hali:

  Madde 12 - (Değişik: 19/1/1983 - 83/6022 K.)
  Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası (B) bendine göre tedavi ve
yol giderlerinden yararlanacak olanlar, görevleri bakımından bağlı bulundukları
Misyon Şefliğine, Misyon Şefliğinin başka bir yerde olması durumunda kendisine
en yakın olan Büyükelçilik, Elçilik, Başkonsolosluk veya Konsolosluğa başvurur-
lar. Aynı maddenin üçüncü fıkrasından yararlanacak olanlar ise bulundukları yere
en yakın Misyon Şefliğine başvururlar. Bunun üzerine mahalli uygulamaya göre
saptanan yöntem ve ilkeler ile tedavi Yönetmeliğindeki hükümler çerçevesinde
hastanın tedavisi yaptırılır.
  Bulunulan yerdeki tıbbi olanaksızlıklar veya teknik nedenlerle tedavilerinin
mümkün olmadığı belgelendirilen hastalar, gidiş dönüş yol giderleri, yapılacak
tedavi giderleri ve bunlara ilişkin diğer giderler ile hastalığın durumunda dik-
kate alınarak Misyon Şefliğince tedavi için yurda veya diğer bir ülkeye gönderi-
lerek tedavilerinin yaptırılması yoluna gidilir. Bu durumda gidiş dönüş yol gi-
derleri ile yapılan tedavi giderlerine ait masraflar, ibraz edilen ve Misyon
Şefliğince onaylanan belgelere göre ilgililere ödenir.
  Yurt içinde mümkün olan tedaviler Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tüm
Misyon Şefliklerimize genelge ile duyurulur.
  Yabancı ülkelerde bulunan memurların tedavi usul ve esasları o ülkedeki Mis-
yon Şeflikleri tarafından tesbit edilir. Tespit edilen usul ve esaslar, ilgili
Misyon Şeflikleri tarafından Dışişleri Bakanlığına bildirilir.
  Sigorta sisteminin uygulandığı memleketlerde, bu sistem dairesinde hareket
edilir.
  Hastanın ilk başvurusundaki durumun, kesin teşhisinin uygulanan tedavinin ve
tedaviden alınan sonucun, gerekiyorsa verilen istirahatin açıkca belirtildiği
bir raporun, hastayı sevk eden Misyon Şefliğine bildirilmesi sağlanır.
  Misyon Şefliği, her ne şekilde olursa olsun tedavi ve yol giderlerinin öde-
nebilmesi için alınan rapor, reçete ve benzeri gibi belgelerin yukarıdaki esas-
lar çerçevesinde alınmış ve bunların yetkili sağlık kurumları veya tabipler
tarafından düzenlenmiş olduğunu tasdik ederek memurun bağlı olduğu kuruma bildi-
rir.
  (Bu Yönetmelik bakımından Misyon Şefliği, o yerdeki Büyükelçilik, Elçilik,
Daimi Temsilcilik, Başkonsolosluk ve Konsolosluktur.)
  Memurun eşi ve bakmakla yükümlü olduğu ana, baba ve aile yardımı ödeneğine
müstehak çocuklarının hastalanması hali:

  Madde 13 - Memurun eşi ve bakmakla yükümlü olduğu ana, baba ve aile yardımı
ödeneğine müstehak çocuklarının hastalanmaları halinde:
  A) Memurun görevi, yurt içinde ve bu şahıslar memurun görevinin bulunduğu
yerde iseler, haklarında bu Yönetmeliğin 8, 10, 11 inci maddelerine;
  B) Memurun görevi yurt içinde, bu şahıslar memurun görevinin bulunduğu yer
dışında iseler, haklarında bu Yönetmeliğin 9, 10, 11 inci maddelerine;
  C) Memurun görevi yurt dışında ve bu şahıslar yurt içinde iseler, haklarında
bu Yönetmeliğin 9, 10, 11 inci maddelerine;
  D) Bu şahıslar yurt dışında iseler ve bu Yönetmelik gereğince tedavi yardı-
mından yararlanabiliyorlarsa, haklarında bu Yönetmeliğin 12 nci maddesine;
  göre işlem yapılır.
  (Değişik: 20/5/1975 - 7/10036 K.) Bu şahısların yurt içinde muayene ve teda-
vileri için yollama işlemi, örneği ekli hasta yollama kağıdı ile yapılır. (Ör-
nek 1).
  Hastalığın devamı halinde:

  Madde 14 - Hastanın bulunduğu yerde sağlık kurumu yok ve hastalık devam edi-
yor ise, hastanın sağlık durumu müsait ve ulaştırma mümkün olduğu takdirde, has-
ta, ilk tedaviyi ve sağlık yardımı yapan tarafından en yakın resmi sağlık kuru-
muna gönderilir.
  Acil vakalar:

  Madde 15 - Acil vakalarda, yukarıdaki maddelerde söz konusu edilen işlemlere
başvurulmaksızın, hastanın gerekli tedavisi hastanın bizzat kendisi veya hasta
ile ilgili biri tarafından derhal yaptırılır. Bu muayene ve tedavi:
  Mümkün olduğu takdirde, memurun bağlı olduğu kurum tabibine, olmadığı tak-
dirde hükümet tabibine veya belediye tabibine veya sağlık ocağına;
  Mümkün olamadığı takdirde, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen has-
tanelerden birine veya bir sağlık merkezine;
  Bu da mümkün olmadığı takdirde, serbest tabibe veya özel sağlık kuruluna;
  başvurulmak suretiyle yaptırılır.
  Gerekli işlemler sonradan tamamlanır.
                  IV. BÖLÜM
               Raporların düzenlenmesi
  Genel olarak raporların düzenlenmesi:

  Madde 16 - Tedavi sonucunda düzenlenen raporlar;
  A) Tek tabip tarafından verilmiş ise hastalığın esas arazının, teşhisinin,
seyrinin, muhtemel akibetinin, yapılan ve tavsiye edilen tedavinin,
  B) Sağlık kurulu tarafından verilmiş ise hastalığın esas arazının, teşhisi-
nin, seyrinin, muhtemel akibetinin, yapılan ve tavsiye edilen tedavinin, her ih-
tisas dalına ait bulgularla gerekli laboratuvar muayene sonuçlarının,
  açıkça yazılması zorunludur,
  Sağlık durumu dolayısiyle naklen tayinin gerektiği hallerde düzenlenecek
rapor:

  Madde 17 - Memurun bir yerden başka bir yere naklen tayinini gerektirecek
sağlık kurulu raporlarında 16 ncı maddenin (B) bendinde belirtilen hususlarla
birlikte, nakli gerektiren hastalık bulguları ve laboratuvar muayene sonuçları-
nın açıkça yazılması ve bu bulgulara göre hastanın hangi özelliklere sahip sağ-
lık kurumu bulunan veya hangi iklim ve coğrafi şartların hakim olduğu bir yere
nakli hususundaki kararın mucip sebeplerinin belirtilmesi zorunludur.
  Fizik tedaviyi öngören raporların düzenlenmesi:

  Madde 18 - Fizik tedaviye (Mekanik tedavi, her çeşit şifalı su ve çamur te-
davileri ile benzeri diğer tedaviler) lüzum gösterilen sağlık kurulu raporların-
da 16 ncı maddenin (B) bendinde belirtilen hususlarla birlikte hastalığın mahi-
yetine ve mevcut bulgulara göre hastanın hangi tip ve vasıftaki fizik tedaviye
muhtaç bulunduğunun, bu tedavilerin yapılabileceği yerlerle kurumların hangileri
olduğunun mucip sebepleriyle birlikte, açıkca yazılması zorunludur.
                   V. BÖLÜM
                 Tedavi giderleri
                   I. Kesim
                  Yurt içinde
  Resmi sağlık kuruluşlarında tedavi:

  Madde 19 - (Değişik: 19/1/1983 - 83/6022 K.)
  Tedavi resmi sağlık kuruluşlarınca sağlandığı taktirde, tabibin hastanın al-
masını gerekli gördüğü ilaçlar kurumca sağlanıyorsa hastaya imza karşılığında
kurumca verilir. Bu mümkün değilse ve kurumca bir veya birkaç eczane veya ecza
dolabı ile anlaşma yapılmışsa, ilaçlar doktorun verdiği reçete ile ve imza kar-
şılığında bu eczane veya ecza dolaplarından alınır. Bu da mümkün olmadığı tak-
dirde herhangi bir eczane veya ecza dolabından reçetede yazılı ilaçlar alınır.
İlaç alınan yerin yetkilisi tarafından reçetedeki ilaçların verildiği ve tutarı-
nın ne olduğunu gösterir bir fatura verilir. Bu fatura tutarının, resmi sağlık
kurumlarında yatarak tedavilerde tamamı,ayakta veya meskende sağlanan tedaviler-
de % 80`i kurumca, % 20`si ise hasta tarafından ödenir.
  Ancak, resmi sağlık kurulu raporu ile belirlenen ve tüberküloz,kanser,kronik
böbrek, akıl hastalıkları, organ nakli ve benzeri uzun süreli tedaviye ihtiyaç
gösteren hastalıkların ayakta veya meskende tedavileri sırasında kullanılmasına
lüzum gösterilen ilaçlardan, hayati önemi haiz oldukları Sağlık ve Sosyal Bakan-
lığınca tesbit edilecek olanların bedellerinin tamamı kurumlarınca ödenir.
  Yurt içinden sağlanması mümkün olmayan ilaçlar (bunların yurt içinde bulun-
madığı ve kullanılmasının zorunlu olduğu Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca
onandığı takdirde) yurt dışından getirtilebilir. Bu takdirde, söz konusu ilacın
alındığını, bunun için ödenen bedeli gösterir ve memurun bulunduğu yerdeki Sağ-
lık Müdürü veya Hükümet Tabibince, memur Ankara`da ise Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığınca tasdik edilmiş fatura kuruma verilmek suretiyle bedeli tahsil edi-
lir.
  Resmi sağlık kuruluşlarınca yapılan ayakta veya evde tedavi sırasında hasta-
lara uygulanması gerekli görülen enjeksiyonların bu kuruluşlarca yapılması sağ-
lanır. Bu mümkün olmadığı takdirde enjeksiyonlar dışarıdaki yetkili kimselere
yaptırılır. Enjeksiyon yapan kişiden alınan fatura ve ilacın alınmasını sağlayan
reçeteye dayanılarak yapılmış olan masraf, Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlıklarınca tesbit edilen rayici geçmemek üzere kurumdan alınır.
  Resmi sağlık kuruluşları tabiplerinin hastayı evde tedavi etmeleri halinde,
kendilerine ayrılmış bir araç yoksa, gidip döndüğü yer arasındaki taşıt aracı
ücretleri, hastanın bağlı olduğu kurumca ödenir.
  Resmi sağlık kurumlarında tedavi:

  Madde 20 - Tedavi resmi sağlık kurumlarında sağlandığı takdirde,bu kurumlar-
ca hastadan hiç bir surette para alınmaz.
  Sağlık kurumunca, hastanın tedavisi dolayısiyle yapılan bütün işlemler sonu-
cu istenilmesi gereken ücretleri göstermek üzere fatura düzenlenerek ilgili ku-
ruma gönderilir,bedeli en geç aynı mali yol sonuna kadar bu kurumca sağlık kuru-
muna ödenir.
  İlacın sağlık kurumunca sağlanamaması, enjeksiyonun sağlık kurumunca yapıl-
maması hallerinde bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesine göre işlem yürütülür.
  Tedavide yatak ayrılması:

  Madde 21 - (Değişik: 20/5/1975 - 7/10036 K.)
  Resmi sağlık kurumlarından yatakları üç sınıfa ayrılmış olanlara tedavi edi-
len devlet memurlarından:
  A) 1 - 4 üncü kadro derecesindekiler birinci sınıf,
  B) 5 - 10 uncu kadro derecesindekiler ikinci sınıf,
  C) 11 - 15 inci kadro derecesindekiler üçüncü sınıf,
yataklar iki sınıfa ayrılmış olanlarda tedavi edilen Devlet memurlarından:
  A) 1 - 4 üncü kadro derecesindekiler, bu yatak sınıflarının üst derecesinde-
ki,
  B) 5 - 15 inci kadro derecesindekiler, bu yatak sınıflarının alt derecesin-
deki,
  yataklarda yatırılırlar.
  Kurumda lüks oda bulunduğu takdirde 1 inci ve 2 nci kadro derecesindeki me-
murlar bu odalarda yatırılır.
  Yatak sınıfında yer bulunmadığı ve tedavinin gecikmesinde sakınca bulunduğu
takdirde, memur daha üst sınıf yatakta yatırılır.
  Tedavinin gecikmesinde bir sakınca bulunmadığı halde memurun isteği üzerine
üst sınıfa yatırılması halinde, sınıf farkından doğan meblağ memur tarafından
ödenir ve kurumdan tahsil edilemez.
  Memurun eşi ile bakmakla yükümlü olduğu ana, baba ve aile yardım ödeneğine
müstehak çocuklarının resmi sağlık kurumlarında yatakta tedavileri gerektiği
takdirde, bunlar hakkında da memurun durumu esas alınmak suretiyle işlem yapı-
lır."
  Özel sağlık kuruluşlarında tedavi:

  Madde 22 - Tedavi özel sağlık kuruluşlarında sağlandığı takdirde, (tabip
tarafından kabul edilmek şartiyle) muayene ücreti ve yapılmışsa sair giderler
hastadan alınmaz. Tabip tarafından bunlar gösterilmek suretiyle bir fatura dü-
zenlenerek ilgili kuruma gönderilir, bedeli en geç aynı mali yıl sonuna kadar bu
kurumca tabibe ödenir. Bu yol tabip tarafından kabul edilmediği takdirde, talep
edilen para hasta tarafından tabibe ödenir. Alınacak fatura ilgili kuruma veri-
lerek bedeli kurumdan alınır.
  Tabip tarafından verilen reçeteye dayanılarak ilaçların sağlanması veya en-
jeksiyon yaptırılması halinde, bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesine göre işlem yü-
rütülür.
  Özel sağlık kurumlarında tedavi:

  Madde 23 - Tedavi özel sağlık kurumlarında sağlandığı takdirde, (sağlık ku-
rumu tarafından kabul edilmek şartiyle) hastadan hiç bir ücret alınmaz, tedavi
dolayısiyle yapılan bütün işlemler sonucu istenilmesi gereken ücretleri göster-
mek üzere fatura düzenlenerek ilgili kuruma gönderilir, bedeli en geç aynı mali
yıl sonuna ka-
dar bu kurumca sağlık kurumuna ödenir. Bu yol sağlık kurumu tarafından kabul
edilmediği takdirde, istenilen ücret hasta tarafından sağlık kurumuna ödenir.
Alınacak fatura ilgili kuruma verilerek bedeli kurumdan alınır.
  İlacın sağlık kurumunca sağlanamaması, enjeksiyonun sağlık kurumunca yapıla-
maması hallerinde, bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesine göre işlem yapılır.
  Sağlık memuru, hemşire veya ebe tarafından ilk sağlık yardımı ve bakımının
yapılması hali:

  Madde 24 - Sağlık memuru, hemşire veya ebe tarafından ilk yardım bakımının
yapılması halinde, bunlar tarafından hastanın kullanması istenilen ilaçlar hasta
tarafından sağlanır. İlaçlara lüzum gösteren belge ve ilaçların alındığını gös-
teren faturaya dayanılarak ilgili tarafından bedeli kurumdan alınır.
  Acil vakalarda:

  Madde 25 - Vakanın acil olması nedeniyle, gerekli başvurma ve yollama işlem-
leri yaptırılmadan tedavi sağlandığı takdirde, tedavi giderlerinin ödenebilmesi
için:
  A) Lüzumlu işlem ve belgelerin usulü dairesinde tamamlanması;
  B) Bu tedavi, resmi sağlık kurumları veya kuruluşlarına başvurmaya imkan bu-
lunamadan özel sağlık kurumları veya kuruluşlarında yaptırılmışsa, ayrıca, vaka-
ya el koyan ve ilk müdahaleyi yapan tabip tarafından, vakanın acil nitelikte ol-
duğunun ve derhal müdahaleyi gerektirdiğinin raporla belgelendirilmesi;
  gerekir.
  Gerekli işlem ve belgeler tamamlanmadan yapılmış olan giderlerin bedeli,
bunların tamamlanmasından sonra, faturalar verilmek suretiyle kurumdan alınır.
  Başka yerde tedavi:

  Madde 26 - Hasta memurun tedavi için bulunduğu yarden başka yere gönderilme-
si halinde;
  A) Gönderildiği yerde yatakta tedavi sağlanırsa;
  a) Tedavi kurumunun bulunduğu yere kadar gidiş dönüş yol masrafı ile hamal,
bagaj gibi zaruri giderler.
  b) Yolda geçen süreler için yevmiye,
  c) Yataklı tedavi kurumunun bulunduğu yerde, tedavi kurumuna başvurulduğu
tarihten kabul işlemi sonuçlanıncaya kadar ve beş günü geçmemek üzere yevmiye
ödenir.
  B) Gönderildiği yerde ayakta tedavi sağlanırsa;
  a) Tedavi kurumunun bulunduğu yere kadar gidiş dönüş yol masrafı ile hamal,
bagaj gibi zaruri giderler.
  b) Yolda geçen süreler için yevmiye,
  c) Tedavi kurumunca sürekli ayakta tedaviye lüzum gösterildiği takdirde te-
davi süresince yevmiye ve ikamet ettiği yer ile tedavi kurumu arasındaki mutad
taşıt aracı ücreti,
  ödenir.
  C) Gönderildiği yerdeki tedavi kurumunca yatak sağlanıp yemek verilmediği
takdirde;
  a) Tedavi kurumunun bulunduğu yere kadar gidiş dönüş yol masrafı ile hamal,
bagaj gibi zaruri giderler;
  b) Yolda geçen süreler için yevmiye,
  c) Yatakta tedavi süresince 2/3 oranında yevmiye ödenir.
  Yol masrafı ve yevmiyeler "Harcırah Kanunu" hükümlerine göre hesaplanır.
Ancak, hastayı sevkeden sağlık kurumu veya kurulunca hastanın durumu gözönüne
alınarak hangi taşıt aracı ile ve aracın hangi mevkiinde gitmesi gerektiği be-
lirtilmişse, harcırah buna göre ödenir.
  Memurun eşi, bakmakla yükümlü olduğu ana, baba ve aile yardımı ödeneğine
müstehak çocuklarının bulundukları yerden başka yere gönderilerek tedavi etti-
rilmeleri halinde de aynı şekilde işlem yapılır. Bunların yol masrafları ile
yevmiyeleri ilgili memurun kanuni yol masrafı ve yevmiyesi üzerinden hesaplanır.
  Eşlik etme zorunluğu:

  Madde 27 - Yatakta tedavi edilenlerin, hastalıkları gereği yanlarında bir
kimsenin bulundurulmasının zorunlu olduğu tedaviyi yapan sağlık kurumunun raporu
ile belgelendiği takdirde, hastaya biri eşlik ettirilir. Bu takdirde ödenmesi
gereken yatak ücreti, sağlık kurumunca düzenlenecek faturada gösterilmek ve bel-
ge eklenmek suretiyle, ilgili kurumca ödenir. Hasta özel sağlık kurumunda tedavi
edilir ve giderler hasta tarafından bu sağlık kurumuna ödenirse, alınacak fatura
ve belge ilgili kuruma verilerek bedeli kurumdan alınır.
  Hastanın tedavi edilmek üzere başka bir yere gönderilmesi sırasında yanında
bir kimsenin bulundurulmasının zorunlu olduğu hastayı gönderen sağlık kurumu
veya kuruluşunun raporunda belirtildiği takdirde, hastaya biri eşlik ettirilir.
Eşlik eden kimseye de, memurun bağlı olduğu kurumca, "Harcırah Kanunu" hükümleri
dairesinde yolluk ve gündelik verilir. Hasta bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesi ge-
reğince belirli bir araç ile gönderiliyorsa, eşlik edenin yollukları da aynı
madde hükümleri uyarınca ödenir.
  İçmece ve kaplıca tedavisi:

  Madde 28 - (Değişik: 19/1/1983 - 83/6022 K.)
  Sağlık kurulları tarafından içmece veya kaplıcalarda tedavilerine lüzum gös-
terilenler, Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıkları tarafından tesbit
edilerek tüm kurumlara gönderilen listede mevcut içmece ve kaplıcalardan biri-
sinde tedavi ettirilirler.
  Tedavi, bu sağlık kurullarınca içmece veya kaplıcanın listedeki yeri belir-
tilmiş ise orada, belirtilmemiş ise listede bulunanlardan memurun görevinin bu-
lunduğu yere en yakın içmece veya kaplıcada sağlanır.
  İçmece ve kaplıca tedavilerine tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurulla-
rınca verilecek rapor ile gerek görülenlere, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hüküm-
leri gereğince yol masrafı ve gündelik ödenir. Ayrıca yatak ve yemek bedeli
ödenmez.
                  2. Kesim
                 Yurt dışında
  Tedavi ile ilgili gider belgeleri:

  Madde 29 - Yurt dışında tedavi, sigorta sistemine dayanılarak sağlandığı
takdirde, kurumca sadece sigorta pirimi ödenmesi gerektiğinden, tedavi dolayi-
siyle yapılan gider belgelerinin tespit ve teminine mahal bulunmamaktadır.
  Sigorta sisteminin uygulanmadığı memleketlerde sağlanan tedavi dolayısiyle
yapılan giderlerin ödenebilmesi için ne şekilde hareket edilmesi gerektiği, ne
gibi belgelere lüzum görüldüğü, bu belgelerin nerelerden ne şekilde sağlanması
lazım gel-
diği hususu, yabancı memleketlerden her birinde, o ülkeye şamil olmak ve mahalli
usul gözönünde bulundurulmak suretiyle, o memleketteki büyükelçilik veya elçilik
tarafından tespit edilir. Tespit edilen esaslar,ilgili büyükelçilik veya elçilik
tarafından Dışişleri Bakanlığına bu Bakanlıkca`da Maliye Bakanlığına bildirilir.
Uygulamada beraberlik Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarınca sağlanır.
  Tedavi giderlerinin ödenmesi:

  Madde 30 - Misyon şefliğince, Devlet Muhasebesi Genel Yönetmeliği ve Devlet
Muhasebesi Muamelat Yönetmeliğine göre, tedavi dolayısiyle yapılan harcamalara
ait belgeler incelenerek, ödeme yapılır.
  Yapılan ödeme, belgeler de gönderilmek suretiyle ilgili kuruma bildirilir.
Bunun üzerine, kurumca misyon şefliğine gerekli ödeme yapılır.
                  3. Kesim
                 Özel hükümler
  Diş hastalıklarının tedavisi:

  Madde 31 - (Değişik: 19/1/1983 - 83/6022 K.)
  Diş hastalıklarının tedavisinde kullanılan altın veya benzeri diğer kıymetli
madenlerin bedeli ödenmez.
  Protezin yenilenebilmesi, bunun değiştirilmesinin zorunlu olduğunun raporla
belgelendirilmesi halinde mümkündür.
  Doğum:

  Madde 32 - (Değişik: 19/1/1983 - 83/6022 K.)
  Devlet Memurlarından çocuğu dünyaya gelenler için 657 sayılı Devlet Memurla-
rı Kanununun 207 nci maddesi gereğince yapılan doğum yardımından başka, Resmi
Sağlık Kurumlarında doğum dolayısiyle yapılan her türlü giderler Kurumlarınca
ödenir.
  Resmi Sağlık Kurum ve Kuruluşları dışında, sağlanan doğum dolayısiyle yapı-
lacak ödeme yukarıdaki fıkraya göre yapılabilecek ödemeyi geçemez.
  Gözlük:

  Madde 33 - (Değişik: 19/1/1983 - 83/6022 K.)
  Göz hastalıkları uzmanları tarafından düzenlenen reçeteye dayanılarak alınan
renkli ve renksiz gözlük camları ile çerçeve bedelleri kurumlarınca ödenir.
  Çeşitli gözlük camı kullanılmasına lüzum görüldüğünde her cam için ayrı bir
çerçeve bedeli kurumca ödenir.
  Gözlük camı ve çerçeve 2 yılı geçmeden yenilenemez. Ancak, Sağlık zarureti
görülmesi dolayısıyla gözlük camları değiştirildiği takdirde, reçeteye dayanıla-
rak alınan yeni gözlük camları bedeli süre söz konusu edilmeden kurumca ödenir.
  İşitme cihazı:

  Madde 34 - İşitmenin cihaz ile düzeltilmesinin kabil olduğu resmi hastahane-
lerin uzman tabipleri tarafından verilecek raporla sabit olanların aldıkları
işitme cihazlarının bedelleri, kurumlarınca ödenir.
  İşitme cihazının yenilenebilmesi, en az 10 yıl geçmesi ve bunun değiştiril-
mesinin zorunlu olduğunun resmi hastahane uzman tabip raporu ile belgelenmesi
halinde mümkündür.
  Çeşitli protezler:

  Madde 35 - (Değişik: 19/1/1983 - 83/6022 K.)
  Sağlık kurumları veya kuruluşlarının yetkili uzmanlarınca gösterilen lüzum
üzerine tedavi amacıyla kullanılan ve gerek yurtiçinden sağlanan gerekse yurt-
içinden sağlanmasının mümkün olmaması nedeniyle yurtdışından getirilmesi zorunlu
olan vücut organı protezlerinin bedelleri ödenir. Ancak, yurtdışından ithali zo-
runlu görülen organ protezlerinin bedellerinin ödenebilmesi için sağlık kurulu
raporu bulunması şarttır.
  Verilecek protezlerin listesi Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıkla-
rınca belirlenir.
  Protezin yenilenebilmesi, bunun değiştirilmesinin zorunlu olduğunun yukarı-
daki esaslar çerçevesinde raporla belgelendirilmesi halinde mümkündür."
  Estetik bakımdan yapılan müdahaleler:

  Madde 36 - Estetik bakımdan yapılan tıbbi ve cerrahi müdahalelerin parası
ödenmez.
  Sağlık karnesine işleme:

  Madde 37 - Bu Yönetmeliğin 31 inci maddesine göre sağlanan diş protezleri,
33 üncü maddesine göre sağlanan gözlük camı ve çerçevesi ile çerçeve bedeli, 34
üncü maddesine göre sağlanan işitme cihazı, 35 inci maddesine göre sağlanan çe-
şitli protezler; ilgili şahsın sağlık karnesine, alındıkları tarih belirtilmek
suretiyle, ödemeyi yapan kurumca işlenir.
                  VI. BÖLÜM
                 Sağlık karnesi
  Sağlık karnesi:

  Madde 38 -(Değişik:14/5/2001-2001/2473 K) Bu Yönetmeliğin tedavi ve yol
giderlerinden yararlanacaklara ilişkin 3 üncü maddesinde belirlenenlere birer sağlık
karnesi verilir. (Örnek 4,5,6)
   Sağlık karneleri, kendinden kopyalı reçeteli olarak verilir.
   Memur ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri, sağlık kurum ve kuruluşlarına
sağlık karnaleri ile birlikte müracaat etmek zorundadır. Tabip tarafından gerekli
görülen ilaçlar bu karnalere ekli reçetelere yazılır. Müteakip muayenelerde önceki
tedaviler göz önünde bulundurulur.
  Sağlık dosyası:

  Madde 39 - Her Devlet memuru için, kurumların özlük işlerini yürüten ünite-
lerince biri memura diğeri bakmakla yükümlü olduğu kişilere ait olmak üzere 2
sağlık dosyası tutulur.
  Memur ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin tedavileri ile ilgili bütün bel-
geler bu sağlık dosyalarında saklanır.
  Sağlık durumu ile ilgili belgeler gizli olup içindekiler ilgililerden başka-
sına açıklanamaz.
  Bakmakla yükümlü olduğu kişileri bildirme:

  Madde 40 - Her Devlet memuru, tedavi yardımından yararlanabilecek eşi, bak-
makla yükümlü olduğu ana, baba ve aile yardımı ödeneğine müstehak çocuklarını
gösterir bir beyanname vermekle yükümlüdür. (Örnek 6).(1)
  Tedavi yardımından yararlanacak ana ve babanın birden fazla Devlet memuru
(bu yönetmeliğin 48 inci maddesi kapsamına giren kurumlar personeli dahil) olan
çocukları varsa, bu ana ve baba çocuklarından birinin beyannamesinde gösterilir.
  Beyannamede gösterilen şahısların durumunda bir değişiklik meydana geldiğin-
de memur 15 gün içinde yeniden bir beyanname düzenleyerek ilgili mercie verir.
---------------------------
(1) Yönetmeliğin dayanağını teşkil eden, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
  209 uncu maddesinde yer alan "aile yardımı ödeneğine müstahak" ibaresi,
  243 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesi ile Kanun metninden
  çıkarılmış olduğu için, bu maddede yer alan sözkonusu ibarenin uygulanmasına
  imkan kalmamıştır.
  (Değişik:14/5/2001-2001/2473 K.) Karı ve kocanın her ikisinin de bu Yönetmelikten
yararlanan memur olması halinde aile yardımı ödeneğine müstehak çocuklar anne
veya babadan yalnız biri tarafından düzenlenecek beyannamede, boşanma ve ayrılık
vukuunda ise, mahkeme çocuğun velayetini hangi tarafa vermişse, çocuk onun
tarafından düzenlenecek beyannamede gösterilir.
  Sağlık karnesini gösterme yükümlülüğü:

  Madde 41 - Şahıs, yurt içinde sağlık muayene ve tedavisi için başvurduğu ta-
bip ve sağlık kurumlarına sağlık karnesini göstermekle yükümlüdür.
  Sağlık karnesinin işlenmesi:

  Madde 42 - Memurların ve tedavi yardımından yararlanacak yakınlarının sağlık
durumları, sağlık karnelerine tarih sırasiyle işlenir.
  Tedavi hastahanede yapılmışsa, konulan teşhis, yapılan tedavi ve verilen is-
tirahat süresi, tedavi eden tabip tarafından, sağlık karnesine imzası altında
işlenir. Tedavi hastanede yapılmışsa yukarda sayılan hususlar mütehassıs veya
sağlık kurulu başkanı tarafından, imzası altında sağlık karnesine işlenir. Ayrı-
ca memurlukları ile adları, açık ve okunaklı şekilde yazılır ve hastane baştabi-
bi tarafından tasdik edilir.
  Sağlık karnesinin yenilenmesi:

  Madde 43 - Zamanla dolan veya kaybedilen sağlık karnelerinin yerine, ilgili
makama yapılacak yazılı müracaatı müteakip yenileri verilir. Bu durumda eski
sağlık karnesinde veya sağlık dosyasında bulunan, şahsın sağlık durumu ile ilgi-
li olarak bilinmesi zorunlu görülen hususlar ve verilmiş sıhhi cihazlara ait ka-
yıtlar yeni karneye işlenir. Sağlık karnesinin kaçıncı defa ve nesebeple veril-
miş olduğu karnenin üzerine işaret edilir.
  Sağlık karnesinin iptali:

  Madde 44 - Memurun herhangi bir sebeple Devlet Memuru sıfatını kaybetmesi
halinde kendisine ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere ait sağlık karneleri; bak-
makla yükümlü olduğu kişilerden birinin bu hakkı kaybetmesi halinde ise ona ait
sağlık karnesi, ilgili kurumca iptal edilir.
                 VII. BÖLÜM
   Cenaze Giderlerinin Kimler için hangi hal ve şartlarda ne şekilde
                karşılanacağı
  Kimlere ait cenaze masraflarının verileceği:

  Madde 45 - Devlet memurlarının ölümleri halinde cenaze giderleri, (cenazenin
başka yere nakli dahil) kurumlarınca ödenir.
  Yurt dışında sürekli veya geçici görevle bulunan veya yetiştirilmek, eğitil-
mek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak veya bu Yönetmeliğin 5 inci maddesine
dayanılarak tedavi görmek üzere yurt dışına gönderilmiş olan Devlet memurların-
dan ölenlerle, sürekli görevle yurt dışında bulunanların eş ve bakmakla yükümlü
oldukları ana, baba ve aile yardımı ödeneğine müstehak çocuklarından ölenlerin
cenazelerinin yurda getirilmesi için zorunlu giderler kurumlarınca ödenir.(1)
  Cenaze giderleri:

  Madde 46 - Cenaze giderleri; ölüm olayının meydana geldiği yerde, ölünün gö-
mülmesi ile ilgili olarak yapılan giderleri kapsar. (Çelenk, törene ait taşıt
giderleri ve benzeri tören harcamaları için herhangi bir ödeme yapılmaz.)
  Cenaze, kişinin hastalığında tedavi edilmekte olduğu sağlık kurumunca kaldı-
rılmış ise,buna ait masraflar ibraz edecek faturaya dayanılarak yukarıdaki esas-
lar dairesinde bu kuruma ödenir.
---------------------------
(1) Yönetmeliğin dayanağını teşkil eden, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
  209 uncu maddesinde yer alan "aile yardımı ödeneğine müstahak" ibaresi,
  243 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesi ile Kanun metninden
  çıkarılmış olduğu için, bu maddede yer alan sözkonusu ibarenin uygulanmasına
  imkan kalmamıştır.
  Cenazenin, memurun bağlı olduğu kurum tarafından kaldırılması halinde, kurum
mütemetlerinin yapacakları masraflar, ibraz edilecek fatura, senet veya belge-
lere dayanılarak yukarıdaki esaslar dairesinde avanstan mahsup edilir.
  Cenaze ölenin ailesi veya yakınları tarafından, defnedilmiş ise, bunların
yaptıkları giderler de, gösterecekleri belgelere dayanılarak, yukarıdaki esaslar
dairesinde kendilerine ödenir.
  Bir memurun, öldüğü yerden başka bir yere nakli ailesince istenildiği tak-
dirde, gömüleceği yerdeki cenaze masrafı ile "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu" hüküm-
lerine göre mahallinde tahnit yapmak imkanı varsa yapılacak tahnit gideri ve za-
ruri nakil ücreti, belediyece onaylanan fatura üzerinde ödenir.
  Devlet memurlarından ölenlerin cenazesi yurda getirildiğinde bunlar için
yurtta yapılacak cenaze giderleri de gömülme işleminin yapılacğı mahal itibariy-
le yukarıdaki esaslar dairesinde ödenir.
  Cenazelerin yurda getirilmesi için zaruri giderler:

  Madde 47 - Yurt dışında ölenlerden cenazeleri bu Yönetmeliğin 45. maddesi-
nin 2 nci fıkrası gereğince yurda getirilecek olanların cenazelerini yurda ge-
tirilmesi için yapılacak zorunlu giderler, ölünün tahniti ve yurtta gömüleceği
yere kadar normal ve zorunlu nakil giderlerini kapsar.
  Bunların ödenebilmesi için bu giderlere ait belgelerin mahalli rayice uygun-
luğunun yetkili misyon şefliğince onaylanması gerekir.
                 VIII. BÖLÜM
          Çeşitli Hükümler, Yürürlük, Yürütme
  Devlet Memurları Kanunu Kapsamı dışında olanların durumu:

  Madde 48 - (Değişik: 20/5/1975 - 7/10036 K.)
  657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 1327 sayılı Kanunla eklenen ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerle değiştirilen 7, 9, 12, 13, 14 ve 16 ncı maddelerde sözü
edilen personel hakkında da bu Yönetmelik hükümleri uygulanır."
  Yürürlükten kaldırma:

  Madde 49 - (Değişik: 20/5/1975 - 7/10036 K.)
  18/12/1962 tarih ve 6/1214 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan "4598 sa-
yılı Kanunun 7351 sayılı Kanunla değiştirilen 9 uncu maddesi gereğince verilecek
Tedavi Masrafları Hakkında Yönetmelik" ile bunun ek ve değişiklikleri "Memurlara
Hastalıklarından dolayı Verilecek Raporların Verilme Şekli ve Resmi Tabip Rapor-
ları Hakkında Talimatname", Bu Yönetmelik kapsanıma giren Kurum ve Kuruluşlar
için 1/9/1973 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.

  Ek Madde 1 - (Değişik: 19/1/1983 - 83/6022 K.)
  Bu Yönetmelikte öngörülen yurtiçi ve yurtdışı tüm tedavi ücretlerini ve
işitme cihazı, tekerlekli sandalye, gözlük, suni aza, organ protezi, diş tedavi-
si ve protez gibi cihaz ücretlerini kapsayacak şekilde gerekli sınırlamaların
konması, günün şartlarına göre her iki yılda bir ve dengeli bir şekilde birim
fiyatlarının saptanması, Maliye, Milli savunma, Dışişleri ve Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlıklarınca müştereken yapılır."
  Yürürlük:

  Madde 50 - Bu Yönetmelik 1/9/1973 tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme:

  Madde 51 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanları Kurulu yürütür.
   HASTANIN MUAYENE İSTEĞİ          TARİH
   T.C. Standart Form No. 1-02-001      ÖZEL No.
                        GENEL No.
  ------------------------------------------------------------------------
   1. Sağlık kuruluşu
   ----------------------------------------------------------------------
   2. Hastanın adı soyadı
   ----------------------------------------------------------------------
   3. Memurun adı soyadı             4. Sicil No./Derecesi
   ----------------------------------------------------------------------
   5. Görevi
   ----------------------------------------------------------------------
   6. Adresi
   ----------------------------------------------------------------------
   7. Yetkilinin unvanı ve imzası
   ----------------------------------------------------------------------
   8. Kayıt tarihi/No.
   ----------------------------------------------------------------------
   9. Teşhis
   ----------------------------------------------------------------------
   10. Tedavi
   ----------------------------------------------------------------------
   11. Karar
   ----------------------------------------------------------------------
   12. Muayene edenin unvanı, im-    13. Onaylıyanın unvanı, imzası
     zası, tarih              mühür
   ---------------------------------- -----------------------------------
   14. İkinci istirahatin süresi     15. İkinci istirahatin onayı
  ------------------------------------------------------------------------
    D. M. O. STOK No. 715 001           Örnek 1.
  FORMUN KULLANIMI:
  1. Bu form memur ile eşleri ve bakmakla yükümlü bulunduğu kişilerin,
    Kurum tabibi, Hükümet tabibi, Sağlık Ocağı veya Belediye tabibine
    gerektiğinde serbest tabip, Sağlık memuru, hemşire veya ebede
    muayene isteğinde kullanılır.
  2. Form, Kurum tabibi bulunan yerlerde tek nüsha, diğerlerinde ise bir
    asıl bir kopya olmak üzere iki nüsha olarak tanzim edilir. Aslı, me-
    murun kurumuna intikal ettirilir.
  3. Form elle doldurulacak şekilde tanzim edilmiştir.
  AÇIKLAMA:
    Aşağıda gösterilen rakamlar, formdaki soru bilgi başlığı rakamla-
    rına tekabül etmektedir. İzahı gerekli görülmeyen soru bilgi baş-
    lıkları hakkında açıklama yapılmamıştır.
  1. Sağlık kuruluşu: Kurum tabibi, hükümet tabibi, Sağlık Ocağı, Be-
    lediye tabibi vb. kuruluşun adı yazılır.
  2. Hastanın adı soyadı: Bu bölüme muayene olacak kişinin adı soyadı
    yazılır.
  3. Memurun adı soyadı: Memurun adı ve soyadı kaydedilir.
  4. Sicil No./derecesi: Memurun Kurum sicil No.su ile aldığı aylık de-
    recesi yazılır.
  5. Görevi: Bu bölüme memurun görevli bulunduğu Kurum adı ile
    görevi belirtilir. (DMO O ve M Uzmanı vb.)
  6. Adresi: Hastanın adresinde muayenesi gerektiğinde bu bölüm dol-
    durulur. İcabı halinde adresi gösterir kroki eklenir.
  7. Yetkilinin unvanı ve imzası: Kurum bünyesinde hastayı sevk eden
    birim yöneticisinin unvanı yazılır ve imza atılır.
  8. Kayıt tarih/No.: Hastanın muayene eden kuruluşa geliş tarihi gös-
    terilir ve kayıt numarası belirtilir.
  11. Karar: Muayene neticesinde verilen karar yazılır. (3 gün istirahat,
    reçete vb.)
  13. Onaylayanın unvanı imzası mühür: Muayene eden
    a) Özel tabipse imzası,
    b) Sağlık memuru, hemşire veya ebe ise raporun İlgili Ocak veya
    Hükümet tabipliği veya Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünce onay-
    lanması bu bölümde gösterilir.
  14. İkinci istirahatin süresi: Sağlık Kurumu almaması veya hastanın
    nakline imkan bulunmaması nedeniyle verilen ikinci istirahat süresi
    belirtilir.
   SAĞLIK KURUMUNDA MUAYENE İSTEĞİ
   T.C. Standart Form No. 1-02-002         ÖZEL No.
                            GENEL No.
  ------------------------------------------------------------------------
    1. Sağlık kurumunun adı
   ----------------------------------------------------------------------
    2. Hastanın adı soyadı
   ----------------------------------------------------------------------
    3. Memurun adı soyadı            4. Sicil No./derecesi
   ----------------------------------------------------------------------
    5. Görevi
   ----------------------------------------------------------------------
                      7. Kurum yetkilisinin unvanı,
                        imzası
    6. Muayene edenin unvanı, im-
     zası
                      (Tedavi giderleri kurumumuzca
                      ödenecektir.)
   ----------------------------------------------------------------------
                           9. Klinik
                          -----------------------
    8. Baştabibin havalesi            Tarih      No.
   ----------------------------------------------------------------------
   10. Teşhis
   ----------------------------------------------------------------------
   11. Tedavi
   ----------------------------------------------------------------------
   12. Karar
   ----------------------------------------------------------------------
   13. Tabibin adı soyadı, imza    14. Baştabip imza, mühür, tarih
  ------------------------------------------------------------------------
    DMO STOK No. 715 002                  Örnek 2.
  FORMUN KULLANIMI:
  1. Bu form, memur ile eşleri ve bakmakla yükümlü bulunduğu kişilerin
    hastanece muayenelerinin gerektiği hallerde kullanılır.
  2. Form bir asıl bir kopya olmak üzere iki nüsha olarak tanzim edilir.
    Aslı memurun kurumuna gönderilir, kopyası ise sağlık kurumunda
    saklanır.
  3. Form elle doldurulacak şekilde tanzim edilmiştir.
  AÇIKLAMA:
    Aşağıda gösterilen rakamlar formdaki soru bilgi başlıklarına teka-
    bül etmektedir. İzahı gerekli görülmeyen soru bilgi başlıkları hak-
    kında açıklama yapılmamıştır.
  1. Sağlık kurumunun adı
    Hastanın sevk edildiği hastanenin adı yazılır.
  2. Hastanın adı soyadı
    Bu bölüme muayene olacak kişinin adı soyadı yazılır.
  3. Memurun adı soyadı
    Memurun adı ve soyadı kaydedilir.
  4. Sicil No./derecesi
    Memurun kurum sicil numarası ile aldığı aylık derecesi yazılır.
  5. Görevi
    Bu bölüme memurun görevli bulunduğu kurum adı ile görevi belirti-
    tilir. (DMO O ve M Uzmanı vb.)
  6. Muayene edenin unvanı, imzası
    Sağlık kuruluşunca yapılan muayene neticesinde hastanın hasta-
    neye sevkini öngören yetkilinin unvanı yazılır ve imza atılır.
  7. Kurum yetkilisinin unvanı, imzası
    Kurum bünyesinde yetkili kişinin imzası atılarak unvanı yazılır.
  8. Baştabibin havalesi
    Baştabiplikçe hastanın muayene olacağı kimlik yazılarak baştabi-
    bin imzası veya parafı bulunur.
  13.Tabibin adı soyadı, imzası
    Hastanede muayene eden tabibin adı soyadı ve imzası bulunur.
                    ---------------------------------------
SAĞLIK KURULU RAPORU           1. Rapor tarih ve No.
T.C. Standart Form No.1-02-006
--------------------------------------------------------------
 2. Sağlık kurumunun adı
 -------------------------------------------------------------
 3. Kurumu                            Fotoğraf
 -------------------------------------------------------------
 4. Adı Soyadı             5. Sicil No.
 -------------------------------------- ----------------------
 6. Görevi               7. Boy-Kilo
 -------------------------------------- ----------------------
 8. Adı Soyadı (Memurun bakmakla    9. Yakınlık derecesi
        yükümlü hastasının)
 -----------------------------------------------------------------------------
              MUAYENE OLUNAN KLİNİKLER
 -----------------------------------------------------------------------------
 10. İç hastalıkları          15. Röntgen
 -------------------------------------- --------------------------------------
 11. Genel Şiruji            16. Cildiye
 -------------------------------------- --------------------------------------
 12. Ruh ve Sinir H.          17. Doğum ve Kadın
 -------------------------------------- --------------------------------------
 13. Göz                18. Üroloji
 -------------------------------------- --------------------------------------
 14. K.B.B.               19. Çocuk sağlığı ve hastalıkları
 -----------------------------------------------------------------------------
 20. Laboratuvar bulgular
 -----------------------------------------------------------------------------
                SAĞLIK KURULU
 -----------------------------------------------------------------------------
 21. Teşhis
 -----------------------------------------------------------------------------
 22. Karar
 -----------------------------------------------------------------------------
 23. İç Hastalıkları  24. Genel Şiruji   25. Ruh ve Sinir  26. Göz Müt.
   Müt.          Müt.         H. Müt.
 ---------------------- ------------------- -------------------- -------------
 27. K.B.B. Müt.    28. Çocuk Sağlığı  29. Doğum ve Kadın  Baştabip
               ve H. Müt.      H. Müt.     imza mühür
                                   tarih
 ---------------------- ------------------- -------------------- -------------
 30. ........ Müt.   31. ........ Müt.  32. Kurul Başkanı
-------------------------------------------------------------------------------
 DMO STOK No. 715 007                    Örnek 3.
  KULLANIM TALİMATI
  1. Bu form, devlet memurları veya bu memurların bakmakla yükümlü olduğu kim-
    seler için hastane sağlık kurullarınca lüzumu halinde rapor tanziminde
    kullanılacaktır.
  2. Form bir asıl ve bir kopya olmak üzere iki nüsha olarak tanzim edilir.
    Formun kopyası hastanede muhafaza edilir, aslı ise rapor talep eden has-
    tanın kendisine veya kurumuna gönderilir.
  3. Form elle doldurulacak şekilde tanzim edilmiştir.
  AÇIKLAMA
    Aşağıda gösterilen rakamlar formdaki soru bilgi başlığı rakamlarına teka-
    bül etmekte olup,izahı gerekli görülmeyen soru bilgi başlıkları hakkında,
    açıklama verilmediğinden bunlar aşağıda gösterilmiştir.
  1. Rapor tarih ve No.
    Bu bölüme raporun verildiği tarih ve kayıt No. su yazılır.
  2. Sağlık kurumunun adı
    Raporun tanzim edildiği sağlık kurumunun (Hastanenin) adı yazılır.
  3. Kurumu
    Personelin en son görevli olduğu, kurumun adı yazılır.
  4. Adı Soyadı
    İlgilinin adı ve soyadı yazılır.
  5. Sicil No.
    İlgiliye görevli bulunduğu kurumca verilen sicil numarası yazılır.
  6. Görevi
    İlgilinin en son görev unvanı yazılır.
  7. Boy - Kilo
    Rapor tanzim edilen hastanın boy ve kilosu işlenir.
  8. Adı Soyadı (Memurun bakmakla yükümlü hastasının)
    Form memurun kendisinin değilde, 657 S. Kanuna göre bakmakla yükümlü bu-
    lunduğu kimselerden biri için tanzim edildiği takdirde ad ve soyadı be-
    lirtilmek suretiyle bu bölüm doldurulur.
  9. Yakınlık derecesi
    8. No. lu bölümde yapılan açıklama gereğince form tanzim edildiğinde has-
    tanın memurla olan yakınlık derecesi yazılır.(Eşi, anası, babası, çocuğu)
    Muayene olunan klinikler
    Bu bölümde her bir klinikte yapılan muayene neticeleri belirtilir ve im-
    zalanır.
        SAĞLIK KARNESİ (Yeniden düzenleme 14/5/2001 2001-2473 K.) (1)
                                                                                     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       Fotoğraf
                  Seri No:
             Karne Sahibinin
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Kurumu                                    Kurum Sicili:
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Memurun Soyadı, Adı:                      Karnenin Kaçıncı Defa
                                                Verildiği:
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Doğum Tarihi ve Yeri:                      Kan Grubu:
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Unvanı:                                    Birim ve Kadro Derecesi:
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Düzenleme Tarihi :                         Son Görev Yeri :
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Karnenin Kullanımı:
    1- Karne, memurun muayenesi sırasında önceki sıhhi durumunun bilinmesi için
      kullanılır.
    2- Karne, ilgilinin bağlı bulunduğu kurum yetkili birimince tanzim edilir.
    3- Karnenin kurumca doldurulan kısımlarında değişiklik olduğu takdirde, gerekli
      düzeltmeler yapılır.
    4- Memur, karnenin yenilenmesini ve nedenini bir dilekçe ile talep eder. Bu
      tardirde verilen karnenin nedeni ve kaçıncı defa verilmiş olduğu karneye
      işlenir. Ayrıca, şahsın sağlık durumu ile ilgili olarak bilinmesi lazım gelen
      hususlar ve verilmiş protezler de şahsi dosyasından tespit edilerek işlenir.
    5- Kurumca onaylanmayan karne geçersizdir.
    6- Memurun herhangi bir sebeple memur sıfatını yitirmesi halinde kendisi ile eşi
      ve bakmakla yükümlü bulunduğu kişiler için verilmiş bulunan sağlık karneleri
      üst kapaklarına kurum ilgili birimince keyfiyet yazılıp imzalanarak damgalanmak
      sureti ile iptal edilir.
    7- Memurun karne için beyan ettiği bilgiler aksi ispat edildiğinde yasal işleme tabi
       tutulur.
-----------------------
(1) "Örnek-4 no`lu form, 14/5/2001 tarihli ve 2001/2473 sayılı Bakanlar kurulu Kararı ile
   metne işlendiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.
                                                          ÖRNEK-5
      SAĞLIK KARNESİ (Yeniden düzenleme: 14/5/2001-2001/2473 K.) (1)
                -----------------------------------------------------------------------
                                  Fotoğraf
                        Seri No:
                                Karne Sahibinin
                ----------------------------------------------------------------------
                 Soyadı, Adı:          Karnenin Kaçıncı Defa
                                       Verildiği:
               -----------------------------------------------------------------------
                 Doğum Tarihi         Kan Grubu:
                 ve Yeri:
               -----------------------------------------------------------------------
                Yakınlık                Düzenleme Tarihi:
                 Derecesi:
               ------------------------------------------------------------------------
                                  Memurun
               ------------------------------------------------------------------------
                Kurumu
               -----------------------------------------------------------------------
                Soyadı, Adı
               -----------------------------------------------------------------------
                Kurum Sicili
               -------------------------------------------------------------------------
                Birim ve Kadro
                Derecesi
               -------------------------------------------------------------------------
                Son Görev Yeri
               -------------------------------------------------------------------------
    Karnenin Kullanımı:
    1- Karne, memurun Tedavi Yardımı Beyannamesinde gösterdiği kişilerin muaye-
       nesi sırasında önceki sıhhi durumunun bilinmesi için kullanılır.
    2- Karne, ilgili memurun bağlı bulunduğu kurum yetkili birimince tanzim edilir.
    3- Karnenin kurumca doldurulan kısımlarında değişiklik olduğu takdirde, gerekli
       düzeltmeler yapılır.
    4- Memur, karnenin yenilenmesini ve nedenini bir dilekçe ile talep eder. Bu
       takdirde verilen karnenin nedeni ve kaçıncı defa verilmiş olduğu karneye
       işlenir. Ayrıca, şahsın sağlık durumu ile ilgili olarak bilinmesi lazım gelen
       hususlar ve verilmiş protezler de memurun şahsi dosyasından tespit
       edilerek işlenir.
     5- 7 (yedi) yaşından yukarı şahıslar için fotoğraf yapıştırmak mecburidir.
     6- Kurumca onaylanmayan karne geçersizdir.
     7- Memurun herhangi bir sebeple memur sıfatını yitirmesi veya karne sahibinin bu
       karneyi kullanma hakkını kaybetmesi hallerinde, kurumca üst kapağa keyfiyet
       yazılıp imzalanarak damgalanmak suretiyle iptal edilir.
-----------------------
(1) "Örnek-5" no`lu form, 14/5/2001 tarihli ve 2001/2473 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
   ile metne işlendiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.
                                                                         ÖRNEK-6
SAĞLIK KARNESİNDEKİ KENDİNDEN KOPYALI REÇETE
          (Ek:14/5/2001-2001/2473 K.) (1)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sayfa    Kurum       KURUMU             REÇETE           Tarih
No:1     Amblemi                                                 .../.../...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hastanın Adı Soyadı                          Protokol no
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kurum Sicil No                                Dr.Dip.No.adı soyadı
                                              ( Varsa kaşesi)
---------------------------------------------------------------------
Sağlık Kurumunun Adı
---------------------------------------------------------------------
İstenen Tetkik ve Filmler
---------------------------------------------------------------------
Teşhis
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GEREKLİ TEDAVİ, İLAÇ, PROTEZ VE İYİLEŞTİRME ARAÇLARI                       --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Seri No:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sağlık Kurumu mühür, imza                          İlaçları alanın adı, soyadı, imzası
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------
(1)"Örnek-6" no`lu form 14/5/2001 tarihli ve 2001/2473 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
   ile eklenmiş ve metne işlenmiştir.
                            738 - 744
TEDAVİ YARDIMI BEYANNAMES (1)          Dikkat:Beyanname  tek nüsha
T.C.Standart Form No.1-02-003                 olacak ve el ile doldurulacaktır.
                                                Beyannamede doldurma eş, çoçuklar
                                                ve ana, baba sırasını takip edecek
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1-Adı Soyadı                                      2-Sicil no.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3-Görevi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     4-TEDAVİ YARDIMINDAN YARARLANACAK OLAN AİLE FERTLERİNİN
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5- Adı Soyadı           6-Yakınlığı       7-Doğum tarihi   8-Meşguliyeti
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DMO STOK No.715 005                        Örnek 7
-------------------
(1) "Örnek-6" no`lu form, 14/5/2001 tarihli ve 2001/2473 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
   eklenmiş olup, mevcut "Örnek-6" no`lu form "Örnek-7" olarak değiştirilmiştir.
1 - Eşimin Devlet memuru veya 657 sayılı Kanuna, 1327 sayılı Kanunla eklenen ek
  geçici 6,7,9,12,13,14 ve 16. maddelerde söz konusu edilen personel veya bir
  zümreye sağlık yardımı sağlayan bir kanuna tabi olmadığını,
2 - Çocuklarımın kendileri hesabına ticaret yapmadıklarını, gerçek veya tüzel
  kişiler yanında menfaat karşılığı çalışmadıklarını, üvey çocuklarımın geçi-
  minin tarafımdan sağlandığını, bundan başka;
a) Çocuklarımdan orta öğrenimde olanların 19 yaşını, yüksek öğrenimde olanların
  25 yaşını doldurmayanların nüfus kağıdı örnekleri ile öğrenci olduklarını
  gösterir belgelerini,
b) Öğrenim yapmayan çocuklarımdan 19 yaşını doldurmayanlar ile 19 yaşını geçti-
  ği halde evlenmemiş kız çocuklarımdan 25 yaşını doldurmayanların nüfus kağıt
  örneklerini,
c) Çocuklarımdan yaş haddini geçmiş fakat malullüğü dolayısıyla çalışamıyacak
  durumda olanların bu durumlarını belirten sağlık kurulu raporlarını,
d) Evlat edindiklerimin mahkeme tescil belgelerini,
  Eklediğimi,
3 - Beyannamede gösterdiğim ana, babama bakmakla yükümlü olduğumu,
4 - Beyannamede gösterdiğim şahısların durumunda meydana gelen değişiklikleri 15
  gün içinde yeniden beyanname düzenliyerek bildireceğimi,
  Beyan ederim.
      Tarih
      İmza
NOT: Karı ve kocanın her ikiside memur, ise çocuklar baba tarafından doldurula-
   cak beyannamede gösterilir. Boşanma veya ayrılık vukuunda çocuklar, mahkeme
   kararı ile hangi tarafa bırakılmışsa ona ait beyannamede gösterilir.
     27/7/1973 TARİHLİ VE 7/6913 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE
       YÜRÜRLÜĞE KONAN YÖNETMELİĞE İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER
  1- 14/5/2001 tarihli ve 2001/2793 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konan
yönetmeliğin hükmüdür:

  Geçici Madde 1 - Kendinden kopyalı recete olarak düzenlenecek olan sağlık
karnelerinin dağıtımı bu Yönetmeliğin Resmi Gazete`de yayımından itibaren 1 yıl
içinde tamamlanır. Bu süre içerisinde mevcut uygulamaya devam edilir.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     27.7.1973 TARİH ve 7/6913 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI
    İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN
    YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                   Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği
                    Yürürlüğe Koyan Kararnamenin
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       Farklı Tarihte
   Tarihi           Numarası         Yürürlüğe Giren         Yürürlüğe
                                       Maddeleri              Giriş Tarihi
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   20.5.1975         7/10036               -                     29.6.1975
   19.1.1983         83/6022               -                     18.3.1983
    9.7.1999        99/13144               -                     11.8.1999
   14/5/2001       2001/2473              -                     15.6.2001
  -----------------------------------------------------------------------
      27.7.1973 TARİH ve 7/6913 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI
     İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN
     YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE
   ---------------------------------------------------------------------
           Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği
             Yürürlüğe Koyan Kararnamenin
   ---------------------------------------------------------------------
                    Farklı Tarihte
    Tarihi   Numarası      Yürürlüğe Giren    Yürürlüğe
                     Maddeleri     Giriş Tarihi
   ----------- --------------- ----------------------- -----------------
Mevzuat inceleme
Mevzuat-İçtihat-Makale

Keşide tarihinin tahrif edildiği ve ibraz sürelerinin geçtiği çekler Borçlu olunmadığının Tespiti
İkinci Nesil İnternet Sitelerinin Hukuki Statüsü
VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ’NİN DEVİR ALDIĞI ALACAKLARIN TAHSİLİ AMACI İLE YAPILAN TESLİMLERİN KATMA DEĞER VERGİSİNDEN İSTİSNASI UYGULAMADA YAPILAN HATA VE HUKUKA AYKIRILIKLAR
VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ’NİN DEVİR ALDIĞI ALACAKLARIN TAHSİLİ AMACI İLE YAPILAN TESLİMLERİN KATMA DEĞER VERGİSİNDEN İSTİSNASI UYGULAMADA YAPILAN HATA VE HUKUKA AYKIRILIKLAR
Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği

Tüm Mevzuat


Avukat hukuk mevzuat kanun içtihat


Avukatlar hukuk mevzuat yasa law legal
Hukuki Net


Wiki Blog Legal News directory Turkish Law in English Hukuk Arama Motoru Güvenlik


© Hukuki NET - Ulusal ve uluslararası Hukuk Sitesi olma özelliğiyle gerek avukat gerek diğer hukukçu arkadaş ve gerekse vatandaşlara ev sahipliği yapan, eğitim ve bilimsel alışveriş yapma amaçlı bir " Hukuk Rehberi " dir. İçeriğinde hukuk dallarına göre kategorize edilmiş mevzuat, makale , kanun, forum, hukuk sözlüğü, hukuk programları ve hukuk siteleri dizini bulunan hukuk bilgi bankası sistemidir.
© Hukuki Net internette ve Türk hukukunda bir marka olmakla birlikte ticaret veya iş amaçlı bir site olmayıp, herhangi bir ticari kurum, kuruluş, bilgisayar programı firması vb. tarafından desteklenmemekte, finans kaynağı reklam ve ekseriyetle site yönetimi olan, ücretsiz ve açık kaynak nitelikli bir hukuk sitesidir. Bununla birlikte Sitenin tüm hakları saklı olup, telif hakkı içeren içeriği izinsiz yayınlanamaz, kopyalanamaz.
© Siteden yararlanmakla kullanım sözleşmesini kabul etmiş sayılmaktasınız. © Hukuki NET - Turkish Legal NetWork and Law Resources .

Hukuki NET Managed Dedicated Server Hizmetleri Netdirekt Hosting tarafından karşılanmaktadır.