Hukuk Forumları.
 Anasayfa   Hukuk Portal   Forumlar   Yönetim   SSS     Üye Kayıt
Eski HUKUKİ NET : Eski Hukuk Portalı  | Hukukçu Blogları  | Hukuk Forumları  | Aktif Konular  | Hukuk Haberleri  | Hukuk Ansiklopedisi  | Hukuk Arama  | Hukuk Linkleri  | Hukuk ilanları  | Hukuk Terimleri  | Dilekçeler - Hukuk Programları - Sözleşme Örnekleri

| Üye | Aktif Üyeler | Aktif forumlar | Geçmiş forumlar | TC. Mevzuatı   | Osmanlı Dönemi Kanunları Numerik | 1920-1960 arası kanunlar (alfabetik) | 1920-1960 arası kanunlar (numerik) | 1960-1961 arası kanunlar (alfabetik) | 1960-1961 arası kanunlar (numerik) | 1962 den Bugüne kadar kanunlar (alfabetik) | 1962 den Bugüne kadar kanunlar (numerik) | Kanun Hükmünde Kararname | Tüzük | Yönetmelik | Talimatname | Muhtelif Mevzuat
Forum Kategorileri | Forum Arama | Programlar  |
Hukuk Arama Motoru | Site Ekle | Hukuk Güncel Haber | Mevzuat | Kanun | Khk. | Tüzük | Yönetmelik | İçtihat | Yarışma | Ne Yeni ? | Dizin 

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU (1) Mevzuat Listesi

       ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ
                  KANUNU (1)
  Kanun Numarası    : 6964
  Kabul Tarihi     : 15/5/1957
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23/5/1957 Sayı: 9614
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 38 Sayfa: 1226
                    *
                   * *
    Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı" nın kanunlara
          göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.
                    *
 *** 3.6.2004 tarih 5184 sayılı kanun değişikliği metne işlenmemiştir.  Odaların mahiyet ve gayesi:

  Madde 1 - (Değişik: 14/2/1984 - 2979/1 md.)
  Ziraat Odaları, bu Kanunda yazılı esaslar uyarınca meslek hizmetleri görmek,
tarım sektörünün her alanda genel menfaatlere uygun olarak gelişmesine ve Devle-
tin tarımsal plan ve programlarının gerçekleştirilmesine yardımcı olmak, çiftçi-
lerin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak,
tarımda iş, meslek disiplin ve ahlakı ile birliğini korumak, çiftçilerin birbir-
leri ile ve halk ile olan ilişkilerinde, dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak ama-
cıyla kurulan tüzelkişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır.
  Kuruluş ve çalışma sahaları:

  Madde 2 - Ziraat Odaları, bu kanunun 7 ve 8 inci maddelerinde yazılı Umumi
Heyetin teşekkülü ve faaliyete geçmesi üzerine kurulmuş olur.
  (Değişik: 14/2/1984 - 2979/2 md.) Ziraat Odalarının kuruluş ve çalışma saha-
ları kaza sınırlarıdır. Ancak bu sınırlar Türkiye Ziraat Odaları Birliği idare
heyetinin gerekçeli kararı ile odası kurulmamış ondörtten daha az muhtarlık çev-
resi olan kazanın, en yakın kaza ziraat odası ile birleştirilerek genişletilebi-
lir.
  (Ek: 14/2/1984 - 2979/2 md; (Değişik: 18/6/1997-4276/11 md.) Ziraat odaları,
kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar.
-----------------------------
(1) Kanunda geçen "Ziraat Vekaleti" veya "Tarım Bakanlığı" ibareleri, 14/2/1984
  tarih ve 2979 sayılı Kanunla bu kanuna eklenen Ek 1 inci madde ile, "Tarım
  Orman ve Köyişleri Bakanlığı" olarak değiştirilmiştir.
  Odaların vazifeleri:

  Madde 3 - Ziraat odalarının başlıca vazifeleri şunlardır:
  I - Mecburi vazifeler:
  a) Ziraat ve ziraatle uğraşan çiftçi ve işçiyi alakadar eden bilümum bilgi-
leri, haberleri toplamak ve bu mevzularda her türlü incelemeler, endeksler, ken-
di çevrelerine mahsus istatistikler yapmak ve neşretmek ve alakalılarca isteni-
len bilgi ve kayıtları vermek;
  b) Vekaletlere veya bunlara bağlı müesseselere, idari makamlara, belediye-
lere, bankalara ve diğer mesleki odalara faaliyet mevzularına mütaallik teklif-
lerde bulunmak; ticaret ve sanayi odalarına, borsa, hal ve mezbahalara, umumi
sergilere ve lüzum gördüğü diğer yerlere temsilci göndermek;
  c) Ziraatin gelişmesi için gerekli gördüğü mevzuat değişikliklerinin yapı-
labilmesi veya yeni mevzuatın tedvini maksadiyle Odalar Birliğine teklifte bu-
lunmak;
  ç) Köylerin içtimai ve iktisadi kalkınmasına dair plan ve programların ha-
zırlanmasında ilgili idare ve teşekküllerle işbirliği yapmak ve yardımcı olmak;
  d) Çiftçiye pratik bilgiler vermek üzere ziraat kursları, kış dershaneleri
tesis ve konferanslar tertibetmek; ziraat tahsilini teşvik eylemek; ziraat öğre-
tim ve eğitim sistemi hakkında müşahede ve mütalaalarını ilgililere bildirmek;
  e) Bölgelerindeki ormanların korunması, çıplak yerlerin ağaçlandırılması
elverişli yerlerde kavaklık, söğütlük vesair ağaçlıkların tesis edilmesi husus-
larında halkı teşvik etmek ve gerekli telkinlerde bulunmak; ağaç ve orman sevgi-
sini yaymak;
  f) Çiftçi kütüklerini tutmak, çiftçilere açılacak kredilere ve verilecek
tohumluklara esas olmak üzere gerekli malümatı, krediyi ve tohumluğu verecek
teşekküllere bildirmek ve bunların yerlerine sarf edilip edilmediğini mahallinde
tetkik ve takibetmek, neticelerini ilgili teşekküllere haber vermek;
  g) Fenni ve modern ziraat işletmesi kurmak istiyenlere yol göstermek, bun-
ların plan ve hesaplarını yaptırmak, kredi imkanlarını hazırlamak; çiftçilerin
her türlü ziraat faaliyetleriyle ilgili ihtiyaçlarının giderilmesi ve Odaca
temin edilen mütahassıs ve ustalardan parasız faydalanmasını eldeki imkan nispe-
tinde sağlamak;
  h) Sergiler, panayırlar açmak, müsabakalar tertibetmek, mahsullerin stan-
dartlaşmasına çalışmak;
  ı) İlgililerin ve resmi makamların talebi üzerine meslek ihtilaflarında ha-
kem olmak, mahkemelere ehlivukuf listesi göndermek;
  i) Diğer meslek odaları ve teşekkülleriyle kendi sahası dahilinde işbirliği
yapmak.
  II - Bütçe imkanına bağlı vazifeler:
  a) Ziraat Vekaleti ile işbirliği yaparak ziraatle ilgili laboratuvarlar,
müzeler, kulüpler, kitaplıklar seyyar sinemalar ilaçlama ve tohum satış yerleri,
bitki ve hayvan hastalıklariyle mücadele müesseseleri, her nevi ziraat sanayii
tesisleri, fidanlık ve ağaçlıklar, damızlık ve numune ahır ve ağılları, aşım
durakları, örnek ziraat işletmeleri açmak ve işletmek, sulama, kurutma, ağaçlan-
dırma, toprak koruma ve verimliliğini muhafaza için tatbikat grupları kurmak ve
çalıştırmak;
  b) Ziraatle ilgili kooperatifler kurmak veya bu kabil kooperatiflere ortak
olmak;
  c) Kabiliyetli ve muhtaç çiftçi çocuklarını memleket iç ve dışındaki ziraat
okullarında Oda hesabına okutmak veya ihtisas ve staj için göndermek.
  Odaların üyeleri:

  Madde 4 - (Değişik: 7/1/1971 - 1330/1 md.)
  Ziraat odalarının asli, fahri ve müşavir olmak üzere üç türlü üyesi vardır.
  I - Asli üyeler:
  Devamlı olarak çiftçilikle iştigal eden;
  a) Hakiki reşit şahıslar;
  b) Hükmi şahıslar;
  c) (Değişik: 14/2/1984 - 2979/3 md.) Tüzelkişiliğe sahip olmasa da, Devlete,
katma ve özel bütçeli dairelere ve bu dairelere bağlı döner sermayeli kuruluşla-
ra, belediyelere ve kamu iktisadi teşebbüslerine ait işletme ve kuruluşlardır.
  Bu kanunun uygulanması bakımından ekim, dikim, bakım, üretme, yetiştirme ve
ıslah yollariyle yahut doğrudan doğruya tabiattan istifade etmek suretiyle bit-
ki, orman ve hayvan ürünlerinin elde edilmesine, bu ürünlerin yetiştiricileri
tarafından işlenip değerlendirilmesine, muhafaza ve pazarlamasına çiftçilik
denir.
  İç sularda balıkçılık yapılması da bu kanunun uygulanması bakımından çiftçi-
lik sayılır.
  Yukardaki faaliyetleri mal sahibi, kiracı, yarıcı, veya ortakçı olarak de-
vamlı veya en az bir ekim veya yetiştirme devresi yapanlara çiftçi denir.
  II - Fahri üyeler:
  Çiftçilikle meşgul olmadıkları halde odaların faaliyetine yakın ilgi göste-
ren, maddi ve manevi yardımlardan bulunan kimselerdir. Fahri üyeler oda meclis-
leri tarafından seçilir.
  III - Müşavir üyeler:
  Oda meclis ve idare heyetleri ve Odalar Birliği Umumi Heyeti ve İdare Heye-
tince lüzum görüldükçe fikir ve tecrübelerinden istifade maksadiyle kendilerine
başvurulan kimselerdir.
  Üye kaydı:

  Madde 5 - (Değişik: 7/1/1971 - 1330/1 md.)
  Dördüncü maddenin birinci fıkrasının "b" ve "c" bentlerinde yazılı hükmi şa-
hıslar, işletme ve müesseseler, şekli nizamnamede gösterilecek asli üyelik ba-
yannamesini vilayet merkezlerinde valilere, kazalarda kaymakamlara vermeye mec-
burdurlar.
  Asli üye vasıflarını haiz hakiki şahıslar hakkında nizamnamede istenilen ma-
lümat bulundukları köy veya mahalle ihtiyar meclisi veya heyetlerince cetvel
halinde tanzim ve tasdik edilerek muhtarlar tarafından vilayet merkezlerinde
valilere, kazalarda kaymakamlara tevdi olunur. Bu cetveller odalar tarafından
onaylandıktan sonra bir ay süre ile ilan tahtasına ve köylerde muhtarlar tara-
fından herkesin görebileceği bir yere asılır. Muhtarlar üyelik durumlarında
vukua gelen değişiklikleri yılda bir defa ve nizamnamede gösterilecek zamanda
odalara bildirmekle yükümlüdürler.
  Kayda müteallik itirazlar nizamnamede yazılı usule göre oda idare heyetle-
rince karara bağlanır. İdare heyeti kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren 15
gün içinde Oda Meclisine itiraz edilebilir.
  Oda uzuvları:

  Madde 6 - Ziraat odalarının uzuvları şunlardır:
  a) Oda Umumi Heyeti;
  b) Oda Meclisi;
  c) Oda İdare Heyeti.
  (Değişik: 14/2/1984 - 2979/4 md.) Bu uzuvlara seçileceklerde aranacak nite-
likler nizamnamede gösterilir.
  Ziraat Odası Umumi Heyeti ve görevleri:

  Madde 7 - (Değişik: 14/2/1984 - 2979/5 md.)
  Ziraat Odası Umumi Heyeti seçim çevrelerinden gelen delegelerden oluşur.
  Oda Umumi Heyeti için yapılacak seçimlerde her köy, kasaba ve şehirlerde ise
her mahalle muhtarlığı birer seçim çevresi sayılır.
  Her seçim çevresinde delegeler, o seçim çevresinde kayıtlı oda asli üyesi
hakiki şahıslarla 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yazılı hükmi
şahısların temsilcileri tarafından dört yılda bir Aralık ayı içerisinde kendi
aralarından gizli oyla seçilir.
  Seçilecek delege sayısı, asıl üye sayısı beşyüze kadar olan seçim çevrele-
rinde bir asıl, bir yedek, beşyüzden yukarı olanlarda ise her beşyüz asıl üye
için bir asıl, bir yedektir.
  Seçilecek delegelerde aranılacak nitelikler ve seçim usulleri nizamnamede
gösterilir.
  Oda Umumi Heyeti, iki yılda bir defa üçüncü fıkrada yazılı seçimi izleyen
Şubat ayı içinde toplanır. Umumi Heyet, Oda Meclisinin veya Birlik İdare Heyeti-
nin kararı yahut Umumi Heyet Üyelerinden üçte birinin yazılı talebiyle olağanüs-
tü toplantıya çağrılabilir. Toplantılara tarımla ilgili teşkilat temsilcileri de
davet edilir. Ancak bunların seçme, seçilme ve oy verme hakları yoktur.
  Oda Umumi Heyeti, delege tamsayısının çoğunluğu ile oturuma geçer.
  Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, Umumi Heyet ertesi günü tekrar toplanır. Bu
toplantıda çoğunluk aranmaz, toplantıya iştirak eden delegelerle görüşmelere
başlanır. Kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır.
  Çalışma raporunu incelemek, Oda Meclis ve Oda İdare Heyetinin ibra edilip
edilmemesi konusunu karara bağlamak, kesinhesapları kabul veya reddetmek, İdare
Heyetinin ve Oda Meclisinin teklif edeceği bütçe ile çalışma programını aynen
veya değiştirerek kabul etmek, Oda Meclisini teşkil edecek asli ve yedek üyeleri
seçmek, Oda Meclisi ve İdare Heyetinin tekliflerini karara bağlamak, bu Kanuna
uygun gerekli karar ve tedbirleri almak, Oda Umumi Heyetinin görevleridir.
  Umumi heyetleri toplantıya çağrı ve uzuv seçimlerinin yapılması:

  Madde 8 - (Değişik: 14/2/1984 - 2979/6 md.)
  Umumi heyetlerin toplantıya çağrılmasında ve uzuv seçimlerinin yapılmasında
aşağıdaki esaslar uygulanır.
  a) Umumi heyetleri toplantıya çağrı:
  Ziraat Odası Umumi Heyeti, Vilayet Kongresi ve Ziraat Odaları Birliği Umumi
Heyet toplantılarına iştirak edecek delege ve temsilcilere, yetkili heyetlerce,
toplantıdan en geç onbeş gün önce çağrı yapılır.
  İadeli taahhütlü olarak yapılacak bu çağrı mektubunda, toplantının yeri, ta-
rihi, saati ile gündemi belirtilir.
  b) Uzuv seçimlerinin yapılması:
  Ziraat Odaları ile Ziraat Odaları Birliğinin uzuv seçimleri, yargı gözetimi
altında gizli oy ve açık tasnif esasına göre aşağıdaki şekilde yapılır.
  Seçim yapılacak Ziraat Odası, Vilayet Kongresi ve Ziraat Odaları Birliği
Umumi Heyet toplantılarından en az onbeş gün önce, seçime katılacak delege ve
temsilcileri belirleyen listeler, üç nüsha olarak o yer ilçe seçim kurulu başka-
nı olan hakime tevdi edilir. Birden fazla ilçe seçim kurulu başkanı bulunan yer-
lerde görevli hakim Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir.Toplantının gündemi, yeri,
günü, saati ile çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin
hususlar da yazıda belirtilir. Ziraat Odası Umumi Heyeti ile Vilayet Kongresi
gündemlerinde yer alan konular görüşülerek seçimler aynı gün içinde sonuçlandı-
rılır. Ziraat Odası Umumi Heyetince seçimle belirlenen Oda Meclisi üyeleri, aynı
gün gizli oy ve yargı gözetimi altında Oda İdare Heyeti Heyeti üyelerini seçer-
ler. Ziraat Odaları Birliği Umumi Heyet toplantısının tarihi, gündeminde yer
alan diğer konular gözönünde bulundurularak, görüşmelerin bir cumartesi günü ak-
şamına kadar sonuçlanmasını ve seçimlerin müteakip pazar günü 9.00 ile 17.00
saatleri arasında yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi zorunludur.
  Hakim gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip incelemek suretiyle
varsa noksanları tamamlattırdıktan sonra seçime katılacak delege veya temsilci-
leri belirleyen liste ile yukarıdaki fıkrada belirtilen diğer hususları onaylar.
Onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar toplantı tarihinden yedi
gün önce adalet daireleri ile Oda veya Birlikte ilan yerine asılmak suretiyle üç
gün süre ile ilan edilir.
  İlan süresi içinde listeye yapılacak itirazlar hakim tarafından incelenir ve
en geç iki gün içinde kesin olarak karara bağlanır.
  Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar, hakim
tarafından onaylanarak ilgili Ziraat Odası veya Ziraat Odaları Birliğine gönde-
rilir.
  Hakim, kamu görevlileri veya aday olmayan delegeler veya temsilciler arasın-
dan bir başkan ile iki üyeden oluşan bir seçim sandık kurulu atar. Aynı şekilde
ayrıca üç yedek üye de belirler. Seçim sandık kurulu başkanının yokluğunda, ku-
rula yaşlı üye başkanlık eder.
  Seçim sandık kurulu, seçimlerin kanunun öngördüğü esaslara göre yürütülmesi,
yönetimi ve oyların tasnifi ile görevli olup, bu görevleri seçim ve tasnif işle-
ri bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder.
  Birden fazla delege veya temsilcisi bulunan Odalar ve Birlik için,sandıklar-
da oy kullanacakların sayısı, her sandık için bin kişiden fazla olmamak üzere
görevli hakim tarafından tespit edilir. Sandıklar numaralandırılır ve her sandık
için ayrı bir kurul oluşturulur. Hakim tarafından belirlenen sayının dörtte
birine kadar olan üye fazlalığı sandık sayısında nazara alınmaz. Bir sandığın
ihtiyaca yetmeyeceği durumlarda, aynı numara altında iki sandık kullanılabilir.
Bu takdirde her iki sandığa aynı sandık kurulu nezaret eder.
  Seçimlerde kullanılacak araç ve gereçler, ilçe seçim kurulundan sağlanır ve
sandıkların konacağı yerler hakim tarafından belirlenir.
  Listede adı yazılı bulunmayanlar oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğinin
Ziraat Odası, Ziraat Odaları Birliği veya bir resmi kuruluşça verilen belge ile
ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra
kullanılır. Oylar, değişik şekilde düzenlenen oy pusulalarının, üzerinde ilçe
seçim Kurulu mühürü bulunan ve oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafın-
dan her seçim için ayrı ayrı verilecek zarflara konulması suretiyle kullanılır.
Bunların dışındaki zarflara konulan oylar geçersizdir.
  Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip seçim Sandık
kurulu başkan ve üyeleri tarafından, imzalanır. Birden fazla sandık bulunması
halinde tutanaklar, hakim tarafından birleştirilir. Tutanakların birer örneği
seçim yerinde asılmak suretiyle geçici seçim sonuçları ilan edilir. Kullanılan
oylar ve diğer belgeler tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay süreyle saklan-
mak üzere ilçe seçim kurulu başkanlığına tevdi edilir.
  Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden
itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar, hakim tarafından
aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. İtiraz süresinin geçmesi ve
itirazların karara bağlanmasından hemen sonra hakim, yukarıdaki hükümlere göre
kesin sonuçları ilan eder ve ilgili Ziraat Odası ile Ziraat Odaları Birliğine
bildirir.
  Hakim seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna aykırı
uygulama nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde, süresi bir aydan
az ve iki aydan fazla olmamak üzere seçimin yenileneceği pazar gününü tespit
ederek ilgili Oda veya Ziraat Odaları Birliğine bildirir. Belirlenen günde yal-
nız seçim yapılır ve seçim işlemleri bu madde ile kanunun öngördüğü diğer hüküm-
lere uygun olarak yürütülür.
  İlçe Seçim kurulu başkanı hakime ve seçim sandık kurulu başkanı ile üyeleri-
ne,"Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun" da belirtilen
esaslara göre ücret ödenir. Bu ücret ve diğer seçim giderleri, Ziraat Odaları
Birliği ile ilgili Ziraat Odalarının bütçelerinden karşılanır.
  Seçimler sırasında sandık kurulu başkan ve üyelerine karşı işlenen suçlar,
Devlet memurlarına karşı işlenmiş gibi cezalandırılır.
  Seçimlerin düzen içerisinde ve sağlıklı biçimde yürütülmesi amacıyla hakimin
ve sandık kurulunun aldığı tedbirlere uymayanlara, eylemin ağırlığına göre bu
Kanunda yazılı disiplin cezaları verilir.
  Oda Meclisi:

  Madde 9 - (Değişik: 7/1/1971 - 1330/1 md.)
  Ziraat Odası Meclisi, umumi heyet tarafından iki yıl için seçilen ve umumi
heyet üye tamsayısının yarı sayısında üyeden teşekkül eder.
  (Değişik: 14/2/1984 - 2979/7 md.) Umumi Heyetteki üye sayısı ne olursa olsun
Oda Meclisi üye sayısı yirmibiri geçemez. Aynı sayıda yedek üye seçilir.
  (Değişik:14/2/1984 - 2979/7 md.) Oda Meclisi her yıl, seçilmiş üyeleri ara-
sında bir başkan, bir başkanvekili ve bir sekreter üye seçer.
  (Ek: 14/-2/1984 - 2979/7 md.) Oda Meclis Başkanları ve vekilleri ile sekre-
ter üyeler, Oda İdare Heyeti üyeliğine seçilemezler.
  Oda Meclisinin vazifeleri:

  Madde 10 - Ziraat Odası Meclisinin başlıca vazifeleri şunlardır:
  a) Bu kanunun maksat ve gayesini gerçekleştirmek için gerekli karar ve ted-
birleri almak;
  b) Kendi arasından Oda İdare Heyetini seçmek ve icabında değiştirmek;
  c) Oda içinde veya çiftçiler arasında doğabilecek ihtilafların halline ça-
lışmak;
  ç) Oda azaları hakkında bu kanunda yazılı cezaları karara bağlamak;
  d) İdare Heyetinin tesbit ettiği giriş ücreti ve yıllık aidat derecelerine
ve miktarlarına karşı oda azalarının yapacağı itirazları tetkik ederek kati şe-
kilde karara bağlamak;
  e) Memleket iç ve dışında zirai ve iktisadi teşekküllere aza veya fahri mu-
habir olmak gibi hususları karara bağlamak ve bunlardan dış memleketlere müta-
allik olanları Birliğin tasvibine sunmak;
  f) Muhtaç çiftçi ve köylülere Odaca yapılacak teknik ve içtimai yardımları
karara bağlamak;
  g) Oda tarafından açılacak zirai kursları tesbit etmek; zirai eğitim ve öğ-
retim bakımından mahalli ihtiyaçları belirtmek ve bu hususta Ziraat Vekaletine
raporlar vermek; Oda adına okutulacak talebeleri ayırmak;
  h) Oda kadro ve bütçesini tesbit etmek, İdare Heyetinin teklifi üzerine büt-
çede lüzumlu münakaleleri yapmak ve kati hesapları karara bağlamak, hakem ve bi-
lirkişi listelerini tasdik etmek;
  ı) İdare heyetlerinin teklifi üzerine veya re`sen; kendi azası arasından ve-
ya hariçten temin edeceği kimselerle muayyen mevzular üzerinde çalışmak ve faa-
liyet neticelerini bir raporla meclis riyasetine vermek maksadiyle, ihtısas ko-
miteleri kurabilmek;
  i) Oda işlerinin yürütülmesi ve kanunun odalara verdiği vazife ve salahiyet-
lerin kullanılması için, Oda İdare Heyeti tarafından hazırlanacak talimatnamele-
ri tetkik ve tasdik etmek.
  İdare Heyeti:

  Madde 11 - (Değişik: 7/1/1971 - 1330/1 md.)
  (Değişik: 14/2/1984 - 2979/8 md.) Ziraat Odası İdare Heyeti, Oda Meclisinin
iki yıl için kendi üyeleri arasından seçeceği yedi üyeden oluşur. Ayrıca aynı
sayıda yedek üye seçilir.
  Oda İdare Heyeti her yıl seçilmiş üyeleri arasından bir başkan, bir başkan-
vekili ve bir muhasip seçer.
  İdare Heyetinin vazifeleri:

  Madde 12 - Oda İdare Heyetinin başlıca vazifeleri şunlardır:
  a) Mevzuat ve üst mercilerin kararları dairesinde Odanın işlerini yürütmek
ve Odanın kanuni vazifelerini gerçekleştirmek için lüzumlu olan işleri yapmak;
  b) Bütçe ve kesin hesabı ve aktarma tekliflerini, aylık muvazeneyi ve bunla-
ra ait raporları Oda Meclisine vermek;
  c) Odada çalıştırılacak kimseleri (Başkatip hariç) tayin etmek, ücretlerini
tesbit etmek ve icabında vazifelerine son vermek;
  ç) Oda Meclisine ceza ve mükafat tekliflerinde bulunmak, kendi salahiyeti
dahilindeki cezaları vermek, meclisçe verilecek karar ve cezaları tatbik etmek;
  d) Hakem ve bilirkişi listelerini hazırlıyarak meclisin tasdikına sunmak;
  e) Çiftçiliğe ait veya oda azasına mütaallik belgeleri tasdik etmek;
  f) Çiftçi kütüklerini ve aza defterlerini tutmak ve işlemek;
  g) Bütçe dahilinde sarfiyat yapmak;
  h) Zirai indeks ve istatistikleri tanzim etmek;
  ı) Odanın bilümum mallarını idare ve hüsnü muhafaza eylemek;
  i) Zirai mahsul piyasa fiyatlarını takibedip yaymak;
  j) Mesleki toplantılara Ziraat Odalarından gönderilecek temsilcileri seçmek.
  Odayı temsil:

  Madde 13 - Ziraat odalarını protokolde meclisi reisi veya reis vekili, bu-
lunmadıkları takdirde reisin tevkil edeceği meclise dahil kimseler temsil eder.
  Odanın kanuni mümessili idare heyeti reisidir. Bununla beraber Oda Dahili
Talimatnamesi dairesinde idare heyeti reisleri veya reis vekilleri ile diğer bir
veya bir kaç azanın müşterek imzaları ancak odaları ilzam eder.
  Oda Meclisinin kararı ile İdare Heyetinin salahiyetlerinden bir kısmı İdare
Heyeti azasından bir veya birkaçına yahut başkatibe devrolunabilir.
  Oda bütçelerinden sarfiyat reis veya reis vekili ile başkatibin, başkatibin
bulunmadığı hallerde muhasip azanın müşterek imzası ile yapılır. 100 liraya ka-
dar müteferrik sarfiyat, sonradan İdare Heyetinin tasdikına sunulmak şartiyle
başkatip tarafından re`sen yapılabilir.
  Toplantılar:

  Madde 14 - Ziraat Odası İdare Heyeti haftada, Oda Meclisi ayda birer defa
kendiliklerinden toplanırlar. Reislerin veya mürettep aza sayısının üçte ikisi-
nin daveti üzerine her zaman toplanabilirler.
  Oda Başkatibi:

  Madde 15 - İmkanları müsait olan odaların birer başkatibi bulunur. Oda baş-
katibi Ziraat Fakültesi veya ziraat okulu mezunu ve tercihan yabancı memleket-
lerde tahsil veya staj görmüş yahut ziraatle bilfiil uğraşmış olanlardan İdare
Heyetince seçilir ve Oda Meclisince tayin olunur. Başkatip Odanın işlerini çe-
virmekle vazifeli ve İdare Heyeti toplantılarında rey sahibidir. Bütçesi müsait
ve işi çok odalarda başkatibe yardımcı verilebilir.
  Muhabirlikler:

  Madde 16 - Oda Meclisi lüzum ve imkan gördüğü seçim çevrelerinde muhabirlik-
ler ihdas edebilir.
  Muhabirliklerin vazifesi, o yerde oda faaliyetlerinin semereli şekilde neti-
celenmesine çalışma, çiftçi kütüklerinin tutulmasını kolaylaştırmak ve oda ça-
lışmalarına her türlü yardımı yapmaktır.
  Vilayet kongresi:

  Madde 17 - (Değişik: 7/1/1971 - 1330/1 md.)
  (Değişik : 14/2/1984 - 2979/9 md.) İki yılda bir Mart ayında her il sınırı
içindeki ziraat Odaları Meclisinden beşer, İdare Heyetlerinden de ikişer temsil-
ci İl Merkezinde kongre halinde toplanır. Toplantıyı İl Merkezi Ziraat Odası dü-
zenler. İl Merkez Ziraat Odası olmayan yerlerde bu düzenlemeyi Birliğin vazife-
li kılacağı o ildeki bir Ziraat Odası yapar. Bu kongreye o il dahilinde tarımla
ilgili teşkilat ve müesseselerin temsilcileri davet olunur. Ancak bu temsilcile-
rin seçme, seçilme ve oy hakları yoktur.
  İl kongresi üye tam sayısının yarıdan bir fazla çoğunluğu ile toplanır. Top-
lantı günü çoğunluk sağlanamazsa ertesi günü nisaba bakılmaksızın toplantı yapı-
lır.
  Valiler kongrenin toplanması ve çalışması için gerekli yardımları yapmakla
görevlidir.
  Kongrede:
  a) İl dahilindeki odaların senelik çalışma programları ve raporları, uygula-
ma sonuçları ve karşılaşılan güçlüklerle hal çareleri,
  b) Odalar arasındaki ilişkiler ve işbirliği,
  c) Odaların dilekleri ve ihtiyaçları,
  ç) İl koordinasyon kurulunun senelik çalışma programları ve raporları uygu-
lama sonuçları,
  d) Kongre üyeleri arasından Ziraat Odaları Birliği Umumi Heyetine iki yıl
için katılacak asil ve yedek il temsilcilerinin seçilmesi,
  Konuları görüşülür ve karara bağlanır.
  Kongre için lüzumlu idari masraflar Odalar Birliğince karşılanır.
  Uzuvların görevden uzaklaştırılması ve görevlerine son verilmesi:

  Madde 18 - (Değişik: 14/2/1984 - 2979/10 md.)
  (Değişik birinci fıkra: 18/6/1997-4276/12 md.) Amaçları dışında faaliyet
gösteren ziraat odaları ve Ziraat Odaları Birliğinin sorumlu organlarının gö-
revlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Tarım ve Köy-
işleri Bakanlığının veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılığının istemi
üzerine, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince basit usule göre yargılama yapı-
larak karar verilir ve dava en geç üç ay içinde sonuçlandırılır.
  Görevlerine son verilen uzuvların yerine en geç bir ay içerisinde yenileri
seçilir. Yeni seçilenler eskilerin süresini tamamlarlar.
  Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığının bu Kanun uyarınca Ziraat Odaları ile
Ziraat Odaları Birliği uzuvlarının karar ve işlemleri hakkındaki tasarruflarına
Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliğinin görevli uzuvları tarafından uyulması
zorunludur. Bakanlık tasarruflarını kanuni bir sebep olmaksızın yerine getirme-
yen veya eski kararda direnme niteliğinde yeni bir karar veren veya Kanunun zo-
runlu kıldığı işlemleri Bakanlığın uyarısına rağmen yerine getirmeyen Oda ve
Birlik Uzuvları hakkında da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır.
  Görevlerine son verilen uzuv üyelerinin Kanunda yazılı ceza sorumlulukları
saklıdır. Bu uzuvların yukarıdaki fıkra gereğince görevlerine son verilmesine
neden olan tasarrufları hükümsüzdür.
  (Değişik: 18/6/1997-4276/12 md.) Ancak, milli güvenliğin, kamu düzeninin,
suç işlenmesini veya suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği
hallerde gecikmede sakınca varsa, ziraat odaları ile Ziraat Odaları Birliği,
vali tarafından faaliyetten men edilebilir. Faaliyetten men kararı, yirmidört
saat içinde görevli hakimin onayına sunulur. Hakim, kararını kırksekiz saat
içinde açıklar, aksi halde, bu idari karar kendiliğinden yürürlükten kal-
kar. (1)
  Göreve son verme ve görevden uzaklaştırma hükümleri Umumi Heyet ve Vilayet
Kongresi hakkında uygulanmaz.
  Oda İdare Heyetlerinin, çalışmalarını mesleki ahlak ve ülkenin genel men-
faatleri ile uygun olarak yürütmemesi, mevzuata uymaması, görevlerini kötüye
---------------------
(1) Bu fıkra 18/6/1997 tarih ve 4276 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle beşinci
  ve altıncı fıkraların birleştirilmesiyle beşinci fıkra olarak düzenlenmiş
  ve metne işlenmiştir.
kullanması hallerinde Oda Meclisleri tarafından görevlerine son verilip yerleri-
ne yenileri seçilir. Yeni İdare Heyetleri görevlerine son verilenlerin süreleri-
ni tamamlar.
  Oda Meclisleri ise, üye tam sayısının yarısından fazlasının yazılı talebi ve
yine üye tam sayısının üçte ikisinin bu talep üzerine vereceği kararla kendi
kendini görevden uzaklaştırır.
  Oda İdare Heyetlerinin görevlerine Oda Meclisleri tarafından son verilmesini
gerektiren fiillerde bulunan, ayrıca Oda Umumi Heyet ve Birlik kararlarına uyma-
yan Oda Meclislerinin görevlerine de Oda Umumi Heyeti veya Birlik İdare Heyeti
kararıyla son verilir. Bu hallerde Oda Meclisi Birlik İdare Heyeti tarafından
yeniden oluşturulur. Bu şekilde oluşturulan yeni Oda Meclisi eskisinin süresini
tamamlar Yeni Oda Meclisi oluşturuluncaya kadar bu Kanunda ve nizamnamede göste-
rilen görevlerin ne şekilde yapılacağı Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı tara-
fından belirtilir.
  Oda gelirleri:

  Madde 19 - (Değişik: 7/1/1971 - 1330/1 md.)
  Ziraat odalarının gelirleri şunlardır:
  a) Giriş ücreti,
  b) Yıllık aidat,
  c) Yayın gelirleri,
  ç) Bağışlar ve yardımlar,
  d) Para cezaları,
  e) Tesis ve iştiraklerden elde edilecek karlar,
  f) Ziraat sergilerinin duhuliye hasılatı,
  g) 31 inci maddenin "d", "e" ve "f" fıkraların da yazılı gelirlerden düşe-
cek pay,
  h) Odalar Birliğinden yapılacak yardım.
  Giriş ücretleri ve yıllık aidat:

  Madde 20 - (Değişik: 14/2/1984 - 2979/11 md.)
  Dördüncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre Odalara kayıtlı olan-
lardan tahsil edilecek yıllık aidat miktarlarına göre üyeler beş dereceye ayrı-
lır. Derecelerinin belirlenmesinde üyenin herhangi bir masraf indirimine yer ve-
rilmeyen gelirini ifade eden, yıllık gayrisafi çiftçilik geliri dikkate alınır.
  a) 3 000 000 lira veya daha yukarı gayrisafi çiftçilik geliri olanlar bi-
rinci derece,
  b) 1 500 000 ile 3 000 000 liraya kadar gayrisafi çiftçilik geliri olanlar
(1 500 000 lira dahil) ikinci derece,
  c) 600 000 ile 1 500 000 liraya kadar gayrisafi çiftçilik geliri olanlar
(600 000 lira dahil) üçüncü derece,
  ç) 300 000 ile 600 000 liraya kadar gayrisafi çiftçilik geliri olanlar
(300 000 lira dahil) dördüncü derece,
  d) 300 000 liradan az gayrisafi çiftçilik geliri olanlar beşinci derece,
  Çiftçi sayılırlar.
  Bunlardan tahsil olunacak yıllık aidat miktarı, birinci derece çiftçiler
için binde beş, ikinci derece çiftçiler için binde dört, üçüncü derece çiftçiler
için binde üç dördüncü derece çiftçiler için binde iki, beşinci derece çiftçiler
için binde bir nispetine göre hesaplanır.
  Dördüncü maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bendlerine göre Odalara kay-
dedilen üyeler ise, yıllık gayrisafi çiftçilik gelirlerine göre üç dereceye ay-
rılır.
  a) 9 000 000 lira veya daha yukarı gayrisafi çiftçilik geliri olanlar birin-
ci derece,
  b) 3 000 000 ile 9 000 000 liraya kadar gayrisafi çiftçilik geliri olanlar
(3 000 000 lira dahil) ikinci derece,
  c) 3 000 000 liradan aşağı gayrisafi çiftçilik geliri olanlar üçüncü derece,
  Çiftçi sayılırlar.
  Bunlardan alınacak yıllık aidat miktarı da, birinci derece çiftçiler için
binde yedi, ikinci derece çiftçiler için binde altı, üçüncü derece çiftciler
için binde beş nispetine göre hesaplanır.
  Her iki grup üyelerden alınacak giriş ücretleri; birinci derece çiftçilerden
1 000 lira, ikinci derece çiftçilerden 500 lira, üçüncü derece çiftcilerden 200
lira, dördüncü derece çiftcilerden 100 lira ve beşinci derece çiftçilerden 50
liradır.
  Yukarıdaki esaslara göre tespit edilecek yıllık aidat miktarları ellibin
liradan çok ikiyüzelli liradan az olamaz. Ancak, bu miktarlar Bakanlar Kurulu
Kararıyla üç katına kadar artırılabilir.
  Resen yapılacak kayıtlarını ve tespit olunacak derecelerini durumlarına uy-
gun bulmayanlar nizamnamede tespit edilecek usuller dairesinde Oda Meclisine
itiraz edebilirler.
  Odalara kayıtlı olmadığı anlaşılan kimselerle işletme ve kuruluşlara, içinde
bulunulan yıl hariç olmak üzere, geçmiş üç yıldan önceki yıllar için aidat ta-
hakkuk ettirilemez.
  Tahakkuk yılını takip eden yılın başından itibaren beş yıl içinde tahsil
edilemeyen giriş ücretleri ve yıllık aidatlar zaman aşımına uğrar.
  Giriş ücretleri ve yıllık aidatın tahsiline ilişkin usuller nizamnamede
belirtilir.
  Birlik hissesi:

  Madde 21 - Odalar her yıl tahsil edilen gelirlerinin yüzde onunu ertesi
yılın başında Birlik adına o yerdeki Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası şubesine
yatırmaya mecburdurlar.
  Mali salahiyetler:

  Madde 22 - Odalar, meclisleri karariyle ve gayelerine uygun olmak kaydiyle
gayrimenkul iktisabına, satmaya rehin etmeye, ödünç para almaya, teknik ve sos-
yal yardımlarda bulunmaya, mükafatlar dağıtmaya salahiyetlidir.
                  BÖLÜM II
            Türkiye Ziraat Odaları Birliği
  Ziraat Odaları Birliğinin mahiyeti:

  Madde 23 - Bu kanun ile kendisine verilen vazifeleri ifa etmek ve amme hük-
mi şahsiyetini haiz olmak üzere Türkiye Ziraat Odaları Birliği kurulur. Birliğin
merkezi Ankara`dadır.
  (Ek: 14/2/1984 - 2979/12 md; Değişik: 18/6/1997-4276/13 md.) Ziraat Odaları
Birliği, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamaz.
.
  Birliğin vazifeleri:

  Madde 24 - Ziraat Odaları Birliğinin başlıca vazifeleri şunlardır:
  a) Odalar arasında çıkacak ihtilafları kati olarak halletmek;
  b) Odalar arasında işbirliği ve ahengi temin etmek;
  c) Hükümetin ziraat politikası ve programının tahakkukuna çalışmak, bunun
neticeleri hakkında Odaların düşüncelerini Hükümet makamlarına bildirmek ve ta-
dili gereken hususlarda temennilerde bulunmak;
  ç) Ziraat ve müstahsılla ilgili bilcümle mevzuatı incelemek ve bunlar hak-
kındaki düşüncelerini ilgili makamlara bildirmek;
  d) Odalar için yaptırılacak bina planlarını hazırlatmak; alınacak mefruşat,
malzeme, makina tiplerini tesbit etmek, odaların alım satım, bütçe hesap, muame-
le ve kayıt işlerini birleştirmek için tek tip muamele ve muhasebe talimatnamesi
hazırlamak;
  e) Türkiye ziraati hakkında odalardan alacağı kayıtlara ve malümata göre
umumi raporlar tanzim etmek ve Ziraat Vekaletine vermek ve yayınlamak; bültenler
çıkarmak;
  f) Türkiye dışındaki Ziraat Odalarının hizmet ve faaliyetlerini takibetmek,
zirai yayın ve yeniliklerden Türkiye`yi ilgilendiren kısımları derleyip yaymak
ve lüzumu halinde bu mevzularda Ziraat Vekaletine raporlar vermek;
  g) (Değişik: 14/2/1984 - 2979/13 md.) İdare heyeti kararı, Tarım Orman ve
Köy İşleri Bakanlığının muvafakatı ile milletlerarası sergi ve fuarlara ve ya-
bancı ülkeler tarafından düzenlenen toplantı, kongre ve benzeri faaliyetlere ka-
tılmak;
  h) (Değişik: 14/2/1984 - 2979/13 md.) Umumi Heyet Kararı, Tarım Orman ve Köy
İşleri Bakanlığından izin almak şartıyla genel mevzuat hükümleri içinde, millet-
lerarası benzer mesleki kuruluşları üye olmak veya bu kuruluşların fahri temsil-
ciliğini yapmak;
  ı) Odaları teftiş ve murakabe etmek;
  i) Türkiye`de umumi veya mahalli ziraat kongreleri tertiplemek;
  j) Kanunda ve Nizamnamede yazılı diğer işleri ve vazifeleri görmek.
  Ziraat Odaları Birliğinin uzuvları:

  Madde 25 - Ziraat Odaları Birliğinin uzuvları şunlardır:
  a) Umumi Heyet,
  b) İdare Heyeti.
  Ziraat Odaları Birliği Umumi Heyeti:

  Madde 26 - (Değişik: 7/1/1971 - 1330/1 md.)
  Ziraat Odaları Birliği Umumi Heyeti 17 nci madde gereğince yapılan vilayet
kongrelerinde iki yıl için seçilip gönderilecek temsilcilerden teşekkül eder.
  (Değişik: 14/2/1984 - 2979/14 md.) Umumi Heyete yediye kadar (yedi dahil)
Odası olan illerden iki, ondörde kadar (ondört dahil) Odası olan illerden üç,
onbeş ve üzerinde Odası olan illerden de dört temsilci gönderilir.
  (Değişik: 14/2/1984 - 2979/14 md.) Birlik İdare Heyeti Başkan ve Üyeleri
Umumi Heyette üye ve oy sahibidirler.
  (Değişik: 14/2/1984 - 2979/14 md.) Umumi Heyet iki yılda bir Mayıs ayı için-
de toplanır. Birlik İdare Heyetinin vereceği karara göre Umumi Heyet olağanüstü
toplantıya çağrılabilir.
  Toplantı, birlik idare heyeti başkanı tarafından açılır ve başkanlık divanı
için bir başkan, bir başkanvekili ve dört katip seçilir.
  Birlik Umumi Heyetinin vazifeleri:

  Madde 27 - Ziraat Odaları Birliği Umumi Heyetinin vazifeleri şunlardır:
  a) Birlik İdare Heyetinin yıllık faaliyet raporunu tetkik etmek ve karara
bağlamak;
  b) Birlik İdare Heyetini seçmek ve icabında ıskat etmek;
  c) Birlik kadro ve bütçesini ve kesin hesabını tetkik etmek ve karara bağla-
mak;
  ç) Birlik Dahili Talimatnamesini tetkik etmek ve karara bağlamak; odaların
ve memurların vazife, salahiyet ve çalışma tarzlarına, bütçe ve hesap işlerine
mütaallik talimatnamelerin esaslarını hazırlamak;
  d) Türkiye`nin zirai ve iktisadi durumu hakkında Birlik İdare Heyetince tan-
zim edilen raporları tetkik etmek ve karara bağlamak;
  e) Yabancı memleketlerde Türkiye veya Türk-yabancı ziraat cemiyetleri kurul-
masına veya bunlara yardıma karar vermek;
  f) Birlik İdare Heyeti ve Umumi Heyet azalarının huzur haklarını takdir
etmek;
  g) Odalar arasında işbirliği kurmak, bunların gelişmelerini sağlamak ve bu
kanun hükümlerinin iyi bir şekilde yürütülmesini temin etmek hususlarında gerek-
li tedbir ve kararları almak ve odalara direktif vermek.
  Birlik İdare Heyeti:

  Madde 28 - (Değişik: 7/1/1971 - 1330/1 md.)
  (Değişik: 14/2/1984 - 2979/15 md.) Birlik İdare Heyeti; Birlik Umumi Heyeti-
nin kendi üyeleri arasından iki yıl için seçeceği on üye ile Birlik Genel Sekre-
terinden teşekkül eder. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir. İdare Heyeti üye
tamsayısının çoğunluğu ile toplanır. Kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oy-
larda eşitlik halinde Başkanın oyunu kullandığı taraf çoğunluğu sağlamış sayı-
lır.
  Birlik İdare Heyeti, kendi üyeleri arasından bir başkan, bir başkanvekili ve
bir muhasip seçer.
  Ziraat Odaları Birliğini protokolda İdare Heyeti başkanı veya başkanvekili,
bulunmadıkları takdirde başkanın heyete dahil bulunanlar arasından seçeceği kim-
seler temsil eder. Birliğin kanuni mümessili İdare Heyeti başkanıdır. Bununla
beraber iç yönetmelik dairesinde İdare Heyeti başkanı veya başkanvekili ile di-
ğer bir veya birkaç üyenin müşterek imzaları ancak Birliği ilzam eder.
  Birlik İdare Heyetinin vazifeleri:

  Madde 29 - Birlik İdare Heyetinin başlıca vazifeleri şunlardır:
  a) (Değişik: 14/2/1984 - 2979/16 md.) Ziraat Odaları Birliğinde çalıştırı-
lacak kimseleri tayin etmek ve işlerine son vermek;
  b) Umumi Heyete verilecek Birlik İdare Heyeti çalışma raporu ile Türkiye`-
nin zirai ve iktisadi durumuna müteallik raporu hazırlamak;
  c) Odaların çalışma raporlarını tetkik ederek mütalaasiyle beraber Birlik
Umumi Heyetinin ıttılaına sunmak;
  ç) Birlik bütçesini ve katihesabını hazırlayıp umumi heyete vermek;
  d) Odaları teftiş ettirerek teftiş neticelerine göre kararlar almak ve Oda-
lara direktifler vermek;
  e) Mevzuata müteallik olarak ve Odalardan gelecek talep ve temennileri ince-
liyerek uygun gördüklerini veya re`sen lüzumlu bulduklarını Ziraat Vekaletine
bildirmek;
  f) Birliklere mevdu vazife ve salahiyetlerden Umumi Heyetin vazife salahi-
yetleri dışında kalanlarını yerine getirmek.
  Genel Sekreter:

  Madde 30 - (Değişik: 14/2/1984 - 2979/17 md.)
  Genel Sekreter, Birlik İdare Heyetince, resmi veya özel tarımsal kuruluş ve
işletmelerde en az on yıl çalışmış ve üniversitelerin Ziraat, Orman, Veteriner
veya İşletme Fakültelerinden mezun olanlar arasından seçilir.
  Genel Sekreterin görevleri ve Birliğin iç teşkilatının iş bölümü ve işlerin
yürütülmesi şekli Birlik Yönetim Kurulunca hazırlanan Birlik Umumi Heyetince
tasdik edilecek yönetmelikle belirlenir.
  Genel Sekreter,Birlik İdare Heyetinin tabii üyesi ve kararlarında oy sahibi,
Birlik görevlilerinin birinci derece amiri olup, haklarında verilecek kararlarda
görüşü alınır.
  Birliğin gelirleri:

  Madde 31 - (Değişik: 7/1/1971 - 1330/1 md.)
  Ziraat Odaları Birliğinin gelirleri şunlardır:
  a) 21 inci madde gereğince odalardan gönderilecek % 10 lar,
  b) Neşriyat gelirleri,
  c) Yardım ve bağışlar,
  ç) Sair müteferrik gelirler,
  d) T. C. Ziraat Bankasından 1 000 000 liradan az olmamak şartı ile yapılacak
yıllık yardım,
  e) Yıllık gelirleri 50 000 lirayı aşan ticaret borsalarının bir evvelki yıl
umumi gelirleri tutarının % 3 ü,
  f) Tarım Bakanlığı bütçesine konacak 2 000 000 liradan az olmamak üzere ya-
pılacak yıllık yardım,
  "d", "e" ve "f" bentlerinde yazılı teşekküller bu paraları zamanları nizam-
namede belli edilecek 4 eşit taksitle Birlik emrine ödemekle yükümlüdürler.
  Hisselerin tevzii, yardım ve bütçeden sarfiyat:

  Madde 32 - (Değişik: 7/1/1971 - 1330/1 md.)
  Hangi odalara ne miktarda yardım yapılacağı Birlik bütçesinde gösterilir.
  (Değişik: 14/2/1984 - 2979/18 md.) 31 inci maddenin (d), (e) ve (f) bentle-
rinde yazılı gelirlerin yüzde ellisi Birlik bütçesine gelir kaydedilir. Kalan
yüzde ellisi odalar arasında eşit olarak taksim edilir.
  Birlik bütçesinden sarfiyat başkan veya başkanvekili ve genel sekreter, ge-
nel sekreterin bulunmadığı hallerde muhasip üyenin müşterek imzası ile yapılır.
(1 000) liradan aşağı müteferrik masraflar yalnız genel sekreterin imzası ile
yapılabilir.
                 BÖLÜM III
                Müşterek Hükümler
  Disiplin cezaları:

  Madde 33 - Oda azalarına aşağıda yazılı cezalar verilebilir:
  a) İhtar;
  b) Tevbih;
  c) Odadan çıkarma.
  İhtar ve tevbih cezaları idare heyeti tarafından verilir. Bu cezalara tebli-
ğinden itibaren 15 gün içinde Meclise itiraz olunabilir; Meclisin kararı nihai-
dir. İtiraz edilemez. Çıkarma cezası, İdare Heyetinin teklifi ile Meclis tara-
fından verilir. Bu ceza bir aydan az, bir yıldan çok olamaz. Bu cezaya tebliğin-
den itibaren 15 gün içinde idari kaza merciine itiraz edilebilir. Bu maddenin
tatbik şekli Nizamname ile tayin ve tesbit olunur.
  Para cezaları:

  Madde 34 - Odalarca, mevzuata uygun olarak alınan kararlara riayet etmiyen
azalara, idare heyetlerinin teklifi üzerine Meclislerinin kararı ile 5 liradan
50 liraya kadar ve tekerrürü halinde 25 liradan 250 liraya kadar para cezası
verilebilir. (25 liraya kadar olan para cezasına itiraz edilemez. Bu kararlar
nihaidir). (1)
  25 liradan yukarısı için kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay
içinde idari kaza merciine itiraz olunabilir.
  Re`sen kayıt:

  Madde 35 - Kanunun 5 inci madde, birinci fıkrası gereğince aza kaydedilmek
için beyanname vermeye mecbur olanlar Nizamnamede yazılı müddet içinde bu mecbu-
riyeti yerine getirmedikleri takdirde odalar tarafından re`sen kaydedilirler.
  Giriş ücretlerini ve yıllık aidatlarını Nizamnamede yazılı müddetler içinde
ödemiyenlerden borçları % 20 fazlasiyle alınır.
  Tahsilat:

  Madde 36 - Giriş ücretleriyle yıllık aidat ve zamlar ve katileşen para ceza-
larının tahsillerine ait Odalarca verilen kararlar icra dairelerince ilamlar gi-
bi infaz olunur.
  Dahili Talimatnameler:

  Madde 37 - Her Oda İdare Heyeti tarafından Odalar Birliğinden verilecek
esaslar dairesinde, Odanın iç teşkilatının iş bölümü ve işlerin yürütülmesi şek-
lini gösterir, meclislerce tasdikli bir dahili talimatname yapılır. Bu talimat-
namede imza salahiyetleri de gösterilir.
  Memur ve hizmetlilerin tayinleri:

  Madde 38 - Oda ve Birlik memur ve hizmetlilerinin tayin, terfi, nakil, işten
çıkarma muameleleri ve hastalık, ihtiyarlık, emeklilik ve ölüm sigortalarının
yapılması şekli, işten ayrılma hallerinde verilmesi lazımgelen tazminat miktar
ve şekilleri Nizamnamede gösterilir.
  Odalarla Vekaletin yardımlaşması:

  Madde 39 - Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Ziraat Vekaletine bütün
imkanlariyle yardım eder.
  Ziraat Vekaleti de Teknik elemanlarından, muvakkat bir müddet için, talep
vukuunda Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliğinin faydalanmalarına muvafakat
edebilir. Bu müddet zarfında bu elemanların harcırah ve zaruri masrafları Ziraat
Odaları ve Ziraat Odaları Birliği bütçelerinden ödenir.
  Odalarla çalışanlara ödenecek paralar:

  Madde 40 - Odalar memur ve müstahdemlerinin aylıkları ile İdare Heyeti, Oda
Meclisi Reis ve azaları ve vilayet kongrelerine katılacaklara verilecek huzur
hakkı ve yolluklar Ziraat Odaları Birliğince tanzim edilecek esaslara göre Oda
Meclisi tarafından tesbit ve tayin olunur.
----------------------------
(1) Bu maddenin parantez içindeki hükmü, Anayasa Mahkemesinin 13/9/1963 tarih ve
  E. 1963/110, K. 1963/205 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.
  Ziraat Odaları Birliği memur ve müstahdemlerinin aylık ve ücretleri, Birlik
İdare Heyeti azalarının huzur hakları ve Birlik Umumi Heyetine katılacak delege-
lerin zaruri masraf ve harcırahları Birlik İdare Heyetinin teklifi üzerine Bir-
lik Umumi Heyetince tesbit olunur.
  Müstafi sayılma:

  Madde 41 - Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği meclis ve idare heyetle-
rine asli müntehap aza sayısında yedek aza seçilir. Mazeretsiz olarak üst üste
üç toplantıya gelmiyenler istifa etmiş sayılır ve yerlerine yedeklerden sırada
olanlar alınır.
  Mensupların cezai mesuliyetleri:

  Madde 42 - Odaların ve Birliğin paraları ile para hükmündeki evrak, senet ve
sair malları aleyhine suç işliyen yahut bilanço, zabıtname, rapor ve diğer her
çeşit kağıt, defter ve kayıtlar üzerinde suç mahiyetinde değişiklik yapan veya
bunları kasten yokeden uzuvlara dahil kimseler ile memur ve hizmetliler hakkında
Devlet memurları hakkındaki cezalar uygulanır.
  Teftiş ve murakabe:

  Madde 43 - (Değişik: 14/2/1984 - 2979/19 md.)
  Ziraat Odaları, Ziraat Odaları Birliği ile Tarım Orman ve Köy İşleri Bakan-
lığının, Ziraat Odaları Birliği de Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığının teftiş
ve murakabesine tabidir.
  Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı, Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birli-
ği uzuvlarının görevlerini kanun hükümlerine uygun olarak yapıp yapmadıklarını,
idari ve mali yönlerden denetler.
  Nizamname:

  Madde 44 - Bu kanunun yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde kanunun tatbik
suretini göstermek ve kanunun Nizamnameye atfettiği hususları tanzim eylemek
üzere Ziraat Odaları temsilcileri ve Ziraat Vekaletince müştereken bir Nizamname
hazırlanır.
  Kaldırılan hükümler:

  Madde 45 - 17 Mayıs 1328 tarihli Ziraat Odaları Nizamnamesi kaldırılmıştır.

  Ek Madde 1 - (Ek: 14/2/1984 - 2979/20 md.)
  6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun maddelerinde
bulunan "Ziraat Vekaleti veya Tarım Bakanlığı" ibareleri "Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanlığı" olarak değiştirilmiştir.

  Muvakkat Madde 1 - 17 Mayıs 1328 tarihli Ziraat Odaları Nizamnamesi hükümle-
rine göre faaliyette bulunan Ziraat Odaları o yerde bu kanun hükümlerine göre
Oda teşekkül edinceye kadar eski esaslar dairesinde faaliyetlerine devam eder-
ler.
  Bu odaların para ve para hükmündeki kıymet ve alacakları, menkul ve gayri-
menkul malları, bütün hak ve menfaatleri ve her türlü taahhüt ve borçları bunla-
ra mütaallik kayıt, defter ve belgelerle birlikte, devri şekil ve esasları
Nizamnamede gösterilmek üzere teşekkül eden yeni odalara intikal eder.

  Muvakkat Madde 2 - (Değişik: 25/7/1960 - 32/1 md.)
  Yeni Ziraat Odaları ve uzuvlarının teşkili için gerekli seçimler umumi se-
çimleri takibeden ilk takvim yılının Ekim ayı içinde yapılır.

  Muvakkat Madde 3 - Birlik ve odaların kuruluş masraflarını karşılıyacak bir
fon tesis etmek üzere Ziraat Vekaleti bütçesine 5 milyon liradan aşağı olmamak
üzere yardım tahsisatı konulur. Bu fondan harcamalar Ziraat Vekaleti tarafından
Nizamnamedeki esaslara göre yapılır.

  Muvakkat Madde 4 - Aza hakiki şahısların giriş ücreti ve yıllık aidatı ödeme
mükellefiyeti kayıtlı bulunduğu odanın bu kanuna göre teşekkülü tarihinden iti-
baren bir yıl sonra başlar.

  Madde 46 - Bu kanun neşri tarihinde mer`iyete girer.

  Madde 47 - Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
                    *
                   * *
  15/5/1957 TARİHLİ VE 6964 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN GEÇİCİ MADDELER:
  1. 14/2/1984 tarih ve 2979 sayılı Kanunun geçici maddeleri:

  Geçici Madde 1 - Seçim dönemleri ve görev sürelerinin sona ermiş olup olma-
dığına bakılmaksızın Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliğinin seçimle gelen
tüm uzuvları ile delege ve temsilci seçimleri 1 Aralık 1983 tarihinden sonra
başlamak üzere 30/7/1984 tarihine kadar yapılır.
  Birinci fıkraya göre, yapılan seçimler 1984 yılının, Kanunda öngörülen ay-
larında yapılmış sayılır ve kanuni süreleri buna göre hesaplanır.

  Geçici Madde 2 - Ziraat Odaları Birliği Umumi Heyeti tarafından seçilmiş bu-
lunan Genel Sekreter, süresinin sonuna kadar görevine devam eder.
        6964 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
           YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
  Kanun                             Yürürlüğe
   No.      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler   giriş tarihi
--------------  --------------------------------------------- --------------
   32                -              29/7/1960
  1330                -              20/1/1971
  2979                -              18/2/1984
 KHK 67                -              5/8/1983
 KHK 87                -              16/9/1983
 4276                 -              20/6/1997
 5183				    -			  03/6/2004
Mevzuat inceleme
Mevzuat-İçtihat-Makale

Keşide tarihinin tahrif edildiği ve ibraz sürelerinin geçtiği çekler Borçlu olunmadığının Tespiti
İkinci Nesil İnternet Sitelerinin Hukuki Statüsü
VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ’NİN DEVİR ALDIĞI ALACAKLARIN TAHSİLİ AMACI İLE YAPILAN TESLİMLERİN KATMA DEĞER VERGİSİNDEN İSTİSNASI UYGULAMADA YAPILAN HATA VE HUKUKA AYKIRILIKLAR
VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ’NİN DEVİR ALDIĞI ALACAKLARIN TAHSİLİ AMACI İLE YAPILAN TESLİMLERİN KATMA DEĞER VERGİSİNDEN İSTİSNASI UYGULAMADA YAPILAN HATA VE HUKUKA AYKIRILIKLAR
Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği

Tüm Mevzuat


Avukat hukuk mevzuat kanun içtihat


Avukatlar hukuk mevzuat yasa law legal
Hukuki Net


Wiki Blog Legal News directory Turkish Law in English Hukuk Arama Motoru Güvenlik


© Hukuki NET - Ulusal ve uluslararası Hukuk Sitesi olma özelliğiyle gerek avukat gerek diğer hukukçu arkadaş ve gerekse vatandaşlara ev sahipliği yapan, eğitim ve bilimsel alışveriş yapma amaçlı bir " Hukuk Rehberi " dir. İçeriğinde hukuk dallarına göre kategorize edilmiş mevzuat, makale , kanun, forum, hukuk sözlüğü, hukuk programları ve hukuk siteleri dizini bulunan hukuk bilgi bankası sistemidir.
© Hukuki Net internette ve Türk hukukunda bir marka olmakla birlikte ticaret veya iş amaçlı bir site olmayıp, herhangi bir ticari kurum, kuruluş, bilgisayar programı firması vb. tarafından desteklenmemekte, finans kaynağı reklam ve ekseriyetle site yönetimi olan, ücretsiz ve açık kaynak nitelikli bir hukuk sitesidir. Bununla birlikte Sitenin tüm hakları saklı olup, telif hakkı içeren içeriği izinsiz yayınlanamaz, kopyalanamaz.
© Siteden yararlanmakla kullanım sözleşmesini kabul etmiş sayılmaktasınız. © Hukuki NET - Turkish Legal NetWork and Law Resources .

Hukuki NET Managed Dedicated Server Hizmetleri Netdirekt Hosting tarafından karşılanmaktadır.