Hukuk Forumları.
 Anasayfa   Hukuk Portal   Forumlar   Yönetim   SSS     Üye Kayıt
Eski HUKUKİ NET : Eski Hukuk Portalı  | Hukukçu Blogları  | Hukuk Forumları  | Aktif Konular  | Hukuk Haberleri  | Hukuk Ansiklopedisi  | Hukuk Arama  | Hukuk Linkleri  | Hukuk ilanları  | Hukuk Terimleri  | Dilekçeler - Hukuk Programları - Sözleşme Örnekleri

| Üye | Aktif Üyeler | Aktif forumlar | Geçmiş forumlar | TC. Mevzuatı   | Osmanlı Dönemi Kanunları Numerik | 1920-1960 arası kanunlar (alfabetik) | 1920-1960 arası kanunlar (numerik) | 1960-1961 arası kanunlar (alfabetik) | 1960-1961 arası kanunlar (numerik) | 1962 den Bugüne kadar kanunlar (alfabetik) | 1962 den Bugüne kadar kanunlar (numerik) | Kanun Hükmünde Kararname | Tüzük | Yönetmelik | Talimatname | Muhtelif Mevzuat
Forum Kategorileri | Forum Arama | Programlar  |
Hukuk Arama Motoru | Site Ekle | Hukuk Güncel Haber | Mevzuat | Kanun | Khk. | Tüzük | Yönetmelik | İçtihat | Yarışma | Ne Yeni ? | Dizin 

DEVLET VE ONA BAĞLI MÜESSESELERDE ÇALIŞAN İŞÇİLERE İLAVE TEDİYE YAPILMASI VE 6452 SAYILI KANUNLA 6212 SAYILI KANUNUN 2 NCİ MADDESİNİN KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN Mevzuat Listesi

          DEVLET VE ONA BAĞLI MÜESSESELERDE ÇALIŞAN
          İŞÇİLERE İLAVE TEDİYE YAPILMASI VE 6452
          SAYILI KANUNLA 6212 SAYILI KANUNUN 2 NCİ
              MADDESİNİN KALDIRILMASI
                 HAKKINDA KANUN
  Kanun Numarası    : 6772
  Kabul Tarihi     : 4/7/1956
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih : 11/7/1956 Sayı: 9355
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 37 Sayfa: 1849

  Madde 1 - Umumi, mülhak ve hususi bütçeli dairelerle mütedavil sermayeli
müesseseler, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurum-
larla belediyeler ve bunlara bağlı teşekküler, 3460 ve 3659 sayılı kanunların
şümulüne giren İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer bilcümle kurum, banka, or-
taklık ve müesseselerinde müstahdem olanlardan İş Kanununun şümulüne giren veya
girmiyen yerlerde çalışmakta olan ve İş Kanununun muaddel birinci maddesindeki
tarife göre işçi vasfında olan kimselere, ücret sistemleri ne olursa olsun, her
yıl için birer aylık istihkakları tutarında ilave tediye yapılır. (1)

  Madde 2 - Birinci maddede sözü geçen işçilerden maden işletmelerinin munha-
sıran yeraltı işlerinde çalışanlarına bu işlerde çalıştıkları müddetle mütena-
sip olarak her yıl için ayrıca birer aylık istihkakları tutarında bir ilave te-
diye daha yapılır.

  Madde 3 - Birinci ve ikinci maddelerde yazılı olan işçilere mezkür maddeler
gereğince yapılan tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları
tutarını geçmemek üzere İcra Vekilleri Heyeti karariyle aynı nispette bir ilave
tediye daha yapılabilir.

  Madde 4 - Bu kanuna göre yapılacak tediyelerin zamanı İcra Vekilleri Heye-
tince tesbit olunur.
  Aylık istihkakların hesabında fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya
primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri gibi esas ücrete mun-
zam tediyeler nazarı itibara alınmaz. Bu tediyelerden çeşitli işçi sigortaları-
nın icabettirdiği primler kesilmez ve bu paralar borç için haczedilemez.
  Mezkür ilave tediyeler, tediye tarihinde işçinin işinden ayrılmış olup ol-
madığına bakılmaksızın işçinin ilave tediyenin taallük ettiği yıl içinde o yer-
de veya aynı idare, teşekkül ve müesseseye ait muhtelif yerlerde geçmiş olan
hizmetlerinin yekünu nispetinde ve son çalıştığı yerde ödenir. İşçinin bu tedi-
yelere esas olacak çalışma süresinin hesaplanmasında iş veya hizmet akdinin de-
vamı müddetine rastlıyan kanuni ve idari izinlerle hastalık izinleri, hafta ta-
tili ve genel tatil günleri çalışılmış gibi hesaba katılır. Münavebeli işçile-
rin münavebe sebebiyle çalıştırılmadıkları günler çalışmış gibi sayılır.
-----------------------
(1) Bu maddenin uygulanmasında 1 inci Ek maddeye bakınız.

  Madde 5 - Birinci maddede sözü geçen iş yerlerinde tatbik edilmekte olan
muhtelif ücret sistemleri ve ücrete müessir sair unsurları, kanuni bir mecburi-
yete müstenit olmıyan sosyal yardımları, bu iş yerlerinin iş ve istihsal nevi-
leri veya kolları, kurulmuş oldukları mahallerin hususiyetleri, kuruluş ve iş-
leyiş tarzları da nazarı itibara alınmak suretiyle muayyen ve yeknesak esaslara
bağlanır.
  Madenlerde yeraltında çalışan işçilerin asgari ücretleri yerüstü işçileri-
nin asgari ücretlerinden o iş yerinin bağlı olduğu teşekkül tarafından tayin ve
teşekkülün bağIı olduğu Vekaletçe tasdik edilecek bir nispette fazla olarak
tespit edilir.

  Madde 6 - 6452 sayılı kanunla 6212 sayılı kanunun ikinci maddesi kaldırıl-
mıştır.

  Ek Madde 1 - (Ek: 17/4/1981 - 2448/1 md.)
  Bu Kanun uyarınca işçilere yapılan ilave tediyelerden ayrı olarak, her yıl
için her biri bir aylık istihkakları tutarını (hafta ve genel tatil ücretleri
dahil) geçmemek şartıyla toplu iş sözleşmeleri ile en çok iki ikramiye daha ve-
rilebilir.

  Ek Madde 2 - (17/4/1981 - 2448 sayılı Kanunun 2. maddesi hükmü olup, ek
maddeye çevrilerek numarası teselsül ettirilmiştir.)
  6772 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan işyerlerinde çalışan işçilere toplu
iş sözleşmeleri ile en çok dört, münhasıran yer altında çalışan işçilere en
çok beş ikramiye ödenebilir.

  Geçici Madde 1 - (6772 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup
teselsül için numaralandırılmıştır.)
  6212 sayılı kanunun ikinci maddesi ve 6452 sayılı kanun hükümleri gereğince
1954 ve 1955 yıllarına ait temettü ikramiyesi ile ilave tediyeye hak kazanıp da
haklarını, bu kanunun mer`iyete girdiği tarihe kadar almamış olanlara mezkür
hakları ayrıca ödenir.
  1956 yılına ait ilave tediyelerini veya avans olarak temettü ikramiyelerini
almış olanlara mezkür yıl için bu kanunun birinci maddesine göre ayrıca bir te-
diye yapılmaz.

  Madde 7 - Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer`idir.

  Madde 8 - Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
       6772 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN
      YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE
                         Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın
     Yürürlükten Kaldırılan         ------------------------------
    Kanun veya Kanun Hükümleri        Tarihi   Sayısı  Maddesi
------------------------------------------------ ---------- --------- ---------
Diğer kanunların 17/4/1981 tarih ve 2448 sayılı
Kanuna aykırı hükümleri             17/4/1981   2448   3
        6772 SAYILI KANUNA EK VE DEGİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
            YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
  Kanun                            Yürürlüğe
   No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler    giriş tarihi
------------ ------------------------------------------------ ----------------
   2448             -               19/4/1981
Mevzuat inceleme
Mevzuat-İçtihat-Makale

Keşide tarihinin tahrif edildiği ve ibraz sürelerinin geçtiği çekler Borçlu olunmadığının Tespiti
İkinci Nesil İnternet Sitelerinin Hukuki Statüsü
VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ’NİN DEVİR ALDIĞI ALACAKLARIN TAHSİLİ AMACI İLE YAPILAN TESLİMLERİN KATMA DEĞER VERGİSİNDEN İSTİSNASI UYGULAMADA YAPILAN HATA VE HUKUKA AYKIRILIKLAR
VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ’NİN DEVİR ALDIĞI ALACAKLARIN TAHSİLİ AMACI İLE YAPILAN TESLİMLERİN KATMA DEĞER VERGİSİNDEN İSTİSNASI UYGULAMADA YAPILAN HATA VE HUKUKA AYKIRILIKLAR
Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği

Tüm Mevzuat


Avukat hukuk mevzuat kanun içtihat


Avukatlar hukuk mevzuat yasa law legal
Hukuki Net


Wiki Blog Legal News directory Turkish Law in English Hukuk Arama Motoru Güvenlik


© Hukuki NET - Ulusal ve uluslararası Hukuk Sitesi olma özelliğiyle gerek avukat gerek diğer hukukçu arkadaş ve gerekse vatandaşlara ev sahipliği yapan, eğitim ve bilimsel alışveriş yapma amaçlı bir " Hukuk Rehberi " dir. İçeriğinde hukuk dallarına göre kategorize edilmiş mevzuat, makale , kanun, forum, hukuk sözlüğü, hukuk programları ve hukuk siteleri dizini bulunan hukuk bilgi bankası sistemidir.
© Hukuki Net internette ve Türk hukukunda bir marka olmakla birlikte ticaret veya iş amaçlı bir site olmayıp, herhangi bir ticari kurum, kuruluş, bilgisayar programı firması vb. tarafından desteklenmemekte, finans kaynağı reklam ve ekseriyetle site yönetimi olan, ücretsiz ve açık kaynak nitelikli bir hukuk sitesidir. Bununla birlikte Sitenin tüm hakları saklı olup, telif hakkı içeren içeriği izinsiz yayınlanamaz, kopyalanamaz.
© Siteden yararlanmakla kullanım sözleşmesini kabul etmiş sayılmaktasınız. © Hukuki NET - Turkish Legal NetWork and Law Resources .

Hukuki NET Managed Dedicated Server Hizmetleri Netdirekt Hosting tarafından karşılanmaktadır.