Hukuk Forumları.
 Anasayfa   Hukuk Portal   Forumlar   Yönetim   SSS     Üye Kayıt
Eski HUKUKİ NET : Eski Hukuk Portalı  | Hukukçu Blogları  | Hukuk Forumları  | Aktif Konular  | Hukuk Haberleri  | Hukuk Ansiklopedisi  | Hukuk Arama  | Hukuk Linkleri  | Hukuk ilanları  | Hukuk Terimleri  | Dilekçeler - Hukuk Programları - Sözleşme Örnekleri

| Üye | Aktif Üyeler | Aktif forumlar | Geçmiş forumlar | TC. Mevzuatı   | Osmanlı Dönemi Kanunları Numerik | 1920-1960 arası kanunlar (alfabetik) | 1920-1960 arası kanunlar (numerik) | 1960-1961 arası kanunlar (alfabetik) | 1960-1961 arası kanunlar (numerik) | 1962 den Bugüne kadar kanunlar (alfabetik) | 1962 den Bugüne kadar kanunlar (numerik) | Kanun Hükmünde Kararname | Tüzük | Yönetmelik | Talimatname | Muhtelif Mevzuat
Forum Kategorileri | Forum Arama | Programlar  |
Hukuk Arama Motoru | Site Ekle | Hukuk Güncel Haber | Mevzuat | Kanun | Khk. | Tüzük | Yönetmelik | İçtihat | Yarışma | Ne Yeni ? | Dizin 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Mevzuat Listesi

         DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞININ KURULUŞ VE
            GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
  Kanun Numarası    : 633
  Kabul Tarihi     : 22/6/1965
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 2/7/1965 Sayı: 12038
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 4 Sayfa: 2911
                *
                * *
    Bu Kanun ile ilgili tüzükler için, "Tüzükler Külliyatı" nın kanunlara
         göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.
                *
                * *
               BİRİNCİ BÖLÜM
             Kuruluş ve Görevleri
  Görev:

  Madde 1 - İslam Dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili iş-
leri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek
üzere; Başbakanlığa bağlı Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur.
  Kuruluş:

  Madde 2 - (Değişik: 26/4/1976-1982/1 md.; iptal: Anayasa Mahkemesinin
18/12/1979 tarihli ve E. 1979/25, K. 1979/46 sayılı kararı ile) (1)
  A) Merkez kuruluşu:
  Başkan:

  Madde 3 - Diyanet İşleri Başkanı, kuruluşun bütün çalışmalarını düzenlemek,
yürütmek ve denetlemekle görevlidir.
  Başkanın bulunmadığı hallerde, Başkanın göstereceği, Başkan yardımcıların-
dan birisi, Başkanın göstermediği hallerde Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Di-
yanet İşleri Başkanına vekillik eder.
  Başkan yardımcıları:

  Madde 4 - Diyanet İşleri Başkan yardımcıları, Başkan tarafından verilen gö-
revleri düzenler ve yürütür.
  Din İşleri Yüksek Kurulu:

  Madde 5 - (9/4/1990 - KHK - 416/1 md.)
  Din İşleri Yüksek Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığının en yüksek karar ve
danışma organıdır.
  Din İşleri Yüksek Kurulu;
  a) Aday Tesbit Kurulunun seçeceği yirmi dört aday arasından Diyanet İşleri
Başkanının belirleyeceği on iki kişi,
------------------------
(1) Anayasa Mahkemesinin söz konusu kararı 11/5/1980 tarih ve 16985 sayılı Res-
  b) Yükseköğretim Kurumlarında öğretim üyesi olup, İslami ilimler sahasında
temayüz etmiş kişiler arasından Diyanet İşleri Başkanının belirleyeceği dört
kişi,
  olmak üzere on altı üyeden meydana gelir.
  Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeleri Bakanlar Kurulu Kararı ile atanır.
  Diyanet İşleri Başkanı, Din İşleri Yüksek Kurulu çalışmalarına katıldığında
Kurul`a Başkanlık eder.
  Kurul üyelerinin görev süresi yedi yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden
seçilebilirler. Üye sayısı herhangi bir sebeple 3/4`ün altına düştüğü takdirde
boş üyelikler için seçim yapılır. Seçilen bu üyeler, yerine seçildikleri üyele-
rin süresini tamamlarlar, Yeniden seçilemeyen üyeler kazanılmış hak aylıklarına
uygun başka kadrolara atanırlar.
  Din İşleri Yüksek Kurulu, kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye tam sa-
yısının salt çoğunluğu ile yedi yıl için bir başkan ve bir başkan vekili seçer.
Süresi bitenler yeniden seçilebilirler.
  Kurul, dolu kadro sayısının ekseriyeti ile toplanır ve kararlarını mevcudun
ekseriyeti ile alır.
  Din İşleri Yüksek Kurulu`nun görevleri şunlardır:
  a) Dini konularda inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak ve sonuçlarını
Başkanlığa sunmak;
  b) Başkanlığın kısa ve uzun vadeli ana hizmet politikasını ve çalışma esas-
larını tesbit etmek, bu konuda ilgili birimlerce hazırlanan teklifleri inceleyip
görüş bildirmek;
  c) Dini eserleri te`lif ve tercüme etmek ve ettirmek; va`z ve hutbe örnekle-
ri hazırlamak;
  d) Başkanlıkça yayınlanması istenen basılı, sesli ve görüntülü eserleri in-
celeyerek yayınlanıp yayınlanamıyacağına karar vermek; (Başkan tarafından veri-
len süre içinde karara bağlanamayan eserlerin yayımı için Kurul kararı aranmaz.)
  e) Tetkiki istenen basılı, sesli ve görüntülü eserler hakkında mütalaa ver-
mek;
  f) Dini soruları cevaplandırmak;
  g) Yurtiçindeki ve yurtdışındaki dini, ilmi faaliyetleri, neşriyatı ve dini
propaganda mahiyetindeki çalışmaları takip etmek, bunları değerlendirmek ve so-
nucunu Başkanlığa sunmak;
  h) Başkanlık teşkilatının çalışmaları için gerekli olan ve ilgili birimlerce
hazırlanan kanun tasarısı, tüzük, yönetmelik, plan ve proğramlar gibi metinler-
den Başkanlıkça gerekli görülenleri inceleyerek görüş bildirmek;
  ı) Din şurası ile ilgili hazırlık çalışmaları yapmak, şuraya sunulacak ra-
porları ve Başkanlık görüşünü hazırlamak; şura kararlarını Başkan`a sunmak;
  j) Başkan tarafından havale edilen diğer konuları tetkik etmek ve mütalaa
vermek;
  Din İşleri Yüksek Kurulu`nun çalışma usül ve esasları yönetmelikle düzenle-
nir.
  Dini Hizmetler ve Din Görevlilerini Olgunlaştırma Dairesi:

  Madde 6 - (Değişik: 26/4/1976 - 1982/1 md.; İptal: Anayasa Mahkemesinin
18/12/1979 tarihli ve E. 1979/25, K. 1979/46 sayılı kararı ile)
  Olgunlaştırma Müdürlüğünün görevleri:

  Madde 7 - (Değişik: 26/4/1976 - 1982/1 md.; iptal: Anayasa Mahkemesinin
18/12/1979 tarihli ve E. 1979/25, K. 1979/46 sayılı kararı ile)
  Derleme ve Yayın Müdürlüğü:

  Madde 8 - (Değişik: 26/4/1976 - 1982/1 md.; iptal Anayasa Mahkemesinin
18/12/1979 tarihli ve E. 1979/25, K. 1979/46 sayılı kararı ile)
  Teftiş kurulu:

  Madde 9 - Teftiş Kurulu, müfettiş sıfat ve niteliklerini taşıyan bir başka-
nın yönetimi altında müfettiş ve müfettiş yardımcılarından kurulmuştur. Müfet-
tişler,
kuruluşun bütün işlerini Başkan adına teftiş ederler, hizmeti ve hizmetlileri
denetler, soruşturma yaparlar.
  Teftiş Kurulunun yetki ve çalışma usulleri bir tüzükle düzenlenir.
  Hukuk Müşavirliği:

  Madde 10 - Hukuk Müşavirliğinin görevleri aşağıda gösterilmiştir:
  a) Başkanlığı ilgilendiren sözleşme ve anlaşma tasarılarını incelemek,
  b) Başkanlık kuruluşu ile gerçek ve tüzel kişiler arasındaki her türlü an-
laşmazlıkları inceliyerek mütalaa bildirmek,
  c) Memurların vazifelerinden doğan kanuni soruşturmalara ilişkin işleri yap-
mak,
  d) Başkanlıkça açılan veya Başkanlığın muhatap olduğu idari ve adli davalar
için gerekli bilgileri hazırlamak ve Hazineyi ilgilendirmiyen davalarda Başkan-
lığı temsil etmek,
  e) Başkanlıkça verilen diğer hukuki işler hakkında düşüncelerini bildirmek.
  Personel Dairesi:

  Madde 11 - (Değişik : 26/4/1976 - 1982/1 md; iptal: Anayasa Mahkemesinin
18/12/1979 tarihli ve E. 1979/25, K. 1979/46 sayılı kararı ile)
  Özlük İşleri Müdürlüğünün görevleri:

  Madde 12 - (Değişik: 26/4/1976 - 1982/1 md.; iptal: Anayasa Mahkemesinin
18/12/1979 tarihli ve E. 1979/25, K. 1979/46 sayılı kararı ile)
  Evrak ve İdari İşler Müdürlüğünün görevleri:

  Madde 13 - (Değişik : 26/4/1976 - 1982/1 md.; iptal: Anayasa Mahkemesinin
18/12/1979 tarihli ve E. 1979/25, K. 1979/46 sayılı kararı ile)
  Donatım Müdürlüğünün görevleri:

  Madde 14 - Donatım Müdürlüğü:
  a) Cami, mescit ve müftülüklerle din hizmetinde kullanılan bilümum yerlerin
ve buralardaki eşya ve demirbaşların bakımı ve korunması ile ilgili her türlü
işleri düzenlemek;
  b) Din görevlilerinin vazife esnasında kullandıkları kıyafetleri düzenlemek
ve camilerin tanzimini temin etmek;
  c) Hizmetle ilgili dilek ve şikayetleri karşılamak, özel ve tüzel kişilerce
yaptırılması istenecek cami ve mescitlerin yer ve şekilleri hakkında istişari
bilgiler vermek ve yardımda bulunmak;
  d) Kuruluşun demirbaş, kırtasiye, basılı kağıt, büro ve idari hizmetler
levazımı ile sair ihtiyaçlarını karşılamak;
  e) Ayni ve nakdi bağışların kabulünü ve sarfını düzenlemek, bağışların özel
bir fonda toplanmasını sağlamak, bağışların hiçbir suretle din hizmetinden başka
yere sarf edilmemesini temin etmek, şartlı bağışlarda şarta riayeti sağlamak
(Bu işler bir tüzükle düzenlenir);
  f) Mazbut ve mülhak vakıflarda bulunan cami ve mescitlerdeki teberrükat
eşyasının tesbiti; numaralanması, değerlendirilmesi, korunması, yerlerinin de-
ğiştirilmesi, satışı ve satıştan elde edilecek paraların benzeri hizmetlere
tahsisi, cetvellerin yapılması, muhasebesi, denetlenmesi ve sair hususları Di-
yanet İşleri Başkanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğünce hazırlanacak bir yönet-
meliğe göre düzenlemek;
  g) Ayniyat hesaplarını tutmak ve ayniyat kesin hesaplarını düzenlemek ile
görevlidir.
KANUNLAR, TEMMUZ 1990 (Ek - 6)
  B) İller kuruluşları:
  İl kuruluşları:

  Madde 15 - (Değişik: 26/4/1976 - 1982/1 md.; İptal: Anayasa Mahkemesinin
18/12/1979 tarihli ve E. 1979/25, K. 1979/46 sayılı kararı ile)
  İl ve ilçe müftülüklerinin görevleri:

  Madde 16 - İl ve ilçe kuruluşlarının başında birer müftü bulunur. Bunlar
bölgelerinde Diyanet İşleri Başkanlığını temsil eder. İl müftüleri doğrudan doğ-
ruya Diyanet İşleri Başkanlığına, ilçe müftüleri ise il müftülüklerine bağlıdır.
İl ve ilçe müftüleri bölgelerindeki din hizmetlerini, dini müesseseleri yönetir
ve din görevlilerinin hizmetlerini düzenleyip kontrol eder.
  İller İdaresi Kanunu hükümleri saklıdır.
  Vaizlerin görevleri:

  Madde 17 - Vaizler camilerde ve toplu ibadet yapılan yerlerde vaazetmek su-
retiyle ödev görürler.
  Vaizlerin görev alacakları mahal veya bölgeler Diyanet İşleri Başkanlığı
tarafından tesbit edilir.
  Vaizler, mıntakaları dışında bulundukları takdirde mahallin müftüsünün mü-
saadesi ile vaazedebilirler.
  Cami görevlileri:

  Madde 18 - Cami görevlileri, görevlerini yönetmelikte belirtilecek esaslara
göre yaparlar.
                 İKİNCİ BÖLÜM
                 Özlük İşleri
  Din Şürası:

  Madde 19 - Din Şürası, Diyanet İşleri Başkanının yönetiminde, bilimsel ye-
terliği ve dini hizmeti ile tanınmış olan bilim ve din adamlarından kurulur.
  Şüra kararları istişari mahiyettedir.
  Şüranın kuruluş, toplantı ve çalışma esasları bir tüzükle belirtilir.
  Aday Tesbit Kurulu:

  Madde 20 - (Değişik: 9/4/1990 - KHK - 416/1 md.)
  Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliklerine atanacaklardan yirmi dört adayı tesbit
etmekle görevli bir Aday Tesbit Kurulu kurulur.
  Aday Tesbit Kurulu Diyanet İşleri Başkanı`nın Başkanlığında;
  a) Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı,
Mushafları İnceleme Kurulu Başkanı, Teftiş Kurulu Başkanı, I. Hukuk Müşaviri,
Din Hizmetleri, Din Eğitimi, Hac, Dini Yayınlar, Dış İlişkiler ve Personel Dai-
resi Başkanları;
  b) Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü;
  c) İlahiyat Fakültelerinin her birinin fakülte kurullarınca öğretim üyeleri
arasından seçecekleri ikişer üye;
  d) Her il çevresi müftü ve vaizlerinin, il merkezinde toplanıp kendi arala-
rında seçecekleri il temsilcilerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca tesbit edile-
cek 18 bölge merkezinde her bölge için seçecekleri birer temsilci;
  den teşekkül eder.
  Bu maddenin (c) ve (d) bentlerinde yazılı Aday Tesbit Kurulu Üyeleri birer
yedeği ile birlikte seçilir.
  Aday Tesbit Kurulu, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliği için müracaat etmeyen-
leri de aday olarak seçebilir.
  Atamalar:

  Madde 21 - (Değişik: 26/4/1976-1982/1 md.; İptal: Anayasa Mahkemesinin
18/12/1979 tarihli ve E. 1979/25, K. 1979/46 sayılı kararı ile)
  Nitelikler:

  Madde 22 - (Değişik: 26/4/1976 - 1982/1 md.; İptal: Anayasa Mahkemesinin
18/12/1979 tarihli ve E. 1979/25, K. 1979/46 sayılı kararı ile)
  Disiplin kurulları:

  Madde 23 - (Değişik: 26/4/1976 - 1982/1 md.; İptal: Anayasa Mahkemesinin
18/12/1979 tarihli ve E. 1979/25, K. 1979/46 sayılı kararı ile)
  Disiplin cezaları:

  Madde 24 - (Değişik: 26/4/1976 - 1982/1 md.; İptal: Anayasa Mahkemesinin
18/12/1979 tarihli ve E. 1979/25, K. 1979/46 sayılı kararı ile)
  Siyasetle ilgilenme:

  Madde 25 - Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluşunun her derecesinde görev alan
personel, Memurin Kanununun hizmetliler için yasak ettiği siyasi faaliyetten
başka, dini görevi içinde veya bu görevin dışında, her ne suretle olursa olsun,
siyasi partilerden herhangi birini veya onların tutum ve davranışını övemez ve
yeremez.
  Bu gibi hareketleri tahkikatla sabit olanların, ilgili ve yetkili mercilerce
işine son verilir.
                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
                 Mali Hükümler
  İstisnai görevler:

  Madde 26 - Diyanet İşleri Başkanlığına, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan ve
üyeliklerine atanacaklar hakkında 3656 sayılı kanunun 6 ncı maddesi hükmü uygu-
lanır. Şu kadar ki, Başbakanlık veya buna bağlı kuruluşlara mensubolanlar da bu
görevlere atanabilirler.
  İki üst derece verilmesi:

  Madde 27 - Yüksek öğrenim müesseselerinden mezun olanlar müftülük ve vaiz-
liklere, 3656 sayılı kanunun 3 üncü maddesi hükümleri dahilinde tahsil durumla-
rına göre ilk defa girebilecekleri barem derecesinin iki üst derecesi ile atana-
bilirler.
  Bu takdirde müktesep hak dereceleri ile atandıkları derece arasındaki farkı
tazminat olarak vermeye Başbakan yetkilidir.
  Ödenekler:

  Madde 28 - Diyanet İşleri Başkanına 1000, Başkan Yardımcılariyle, Din İşleri
Yüksek Kurulu Başkan ve üyelerine 600, Dini Hizmetler ve Din Görevlilerini Ol-
gunlaştırma Dairesi Başkanına 300, il müftülerine 250 ve ilçe müftülerine 150
lira ödenek verilir.
  Bu ödeneğin verilmesinde 5027 sayılı kanunun ilgili hükümleri uygulanır.
  Bucak ve köylere kadro verilmesi:

  Madde 29 - Bucak ve köy imam - hatipliklerine 22 nci maddenin (f) bendindeki
şartları haiz imam - hatipler tayin edilebilir. Bunlara atanacak imam-hatipler
için en az aylık 300 lira üzerinden bütçenin (D) cetvelinde Diyanet İşleri Baş-
kanlığı kısmına konulacak kadrolar ihtiyaç karşılanıncaya kadar her yıl (2000)
ikibin aded konulmak suretiyle artırılır.
  Kadroların dağıtım - esasları Bakanlar Kurulunca tesbit olunur.
  Mazbut vakıflara ait cami giderleri:

  Madde 30 - Mazbut vakıflar arasına alınmış ve alınacak cami ve mescitlerin
aydınlatma, ısıtma ve bakım giderleri için her yıl Vakıflar Genel Müdürlüğü
bütçesine konulacak ödenekler bir taraftan Hazinece irat ve diğer taraftan bu
hizmetlere harcanmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinin ilgili tertip-
lerine Maliye Bakanlığınca ödenek kaydedilir.
  Döner sermaye:

  Madde 31 - Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesine "Dini yayınlar döner sermaye-
si" adı ile konulmuş ve konulacak ödenekler ile bu maksat ile yapılan ayni ve
nakdi bağış ve yardımlar, Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılacak dini yayın iş-
lerinde kullanılır.
  (Değişik ikinci fıkra: 26/4/1976-1982/1 md.; İptal: Anayasa mahkemesinin
18/12/1979 tarihli ve E. 1979/25, K. 1979/46 sayılı kararı ile)
  Döner sermayenin bütün harcamaları ve işlemleri 1050 sayılı Muhasebei Umumi-
ye ve 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale kanunları ile ek ve tadilleri hü-
kümleri dışındadır.
  Döner sermaye ile hazırlanacak eserlerin fiyatları ile indirim hadleri ve
satış usulleri Başkanlıkça belirtilir. Döner sermaye işlemleri ve hesap usulleri
Maliye Bakanlığı ile Başbakanlıkça müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle dü-
zenlenir.
  Bu sermaye ile yapılan işlerden doğan gelir ve giderler için her yıl sonunda
düzenlenecek bilançolar belgeleriyle birlikte Sayıştaya ve ayrıca bilançonun bir
nüshası Maliye Bakanlığına verilir.
  Bu işlerde çalışacak memur ve hizmetlilerin kadroları Maliye Bakanlığı ile
birlikte tesbit edilir.
  Döner sermayenin hesap dönemi mali yıldır.
                 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
                 Çeşitli Hükümler
  Vazife ve aylıkların mahfuzluğu:

  Madde 32 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel tayinleri yapılmış
müftü, müsevvit, vaiz, imam, hatip ve müezzinlerin maaş ve vazifeleri mahfuzdur.
  Uzmanlardan faydalanma:

  Madde 33 - Diyanet İşleri Başkanlığı kendi kuruluşu dışındaki dini kültür,
tecrübe ve ihtisasları ile tanınmış kimselerden, Din İşleri Yüksek Kurulu çalış-
malarında mütalaa almak, vaaz ve konferans verdirmek suretiyle faydalanabilir.
  Bu şekilde görevlendirileceklere Bakanlar Kurulunca tesbit edilecek esaslara
göre ücret verilir. Bulundukları yer dışında geçici olarak görevlendirilenlere
ayrıca 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre yol masrafı ve yevmiye verilir.
  Vaazedecekler:

  Madde 34 - Diyanet İşleri Başkanı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan ve üye-
leri, müftü ve vaizler, 33 üncü maddeye göre görevlendirilecekler ile yönetme-
likte belirtilecek esaslara göre yetki verileceklerden başkası vaazedemez.
  Camilerin ibadete açılması ve yönetimi (1)

  Madde 35 - (Değişik: 31/7/1998 - 4379/1 md.)
  Cami ve mescitler Diyanet İşleri Başkanlığının izni ile ibadete açılır ve
Başkanlıkça yönetilir. Hakiki ve hükmi şahıslar tarafından yapıldığı halde
izinli veya izinsiz olarak ibadete açılmış bulunan cami ve mescitlerin yönetimi
üç ay içinde Diyanet İşleri Başkanlığına devredilir. Diyanet İşleri Başkanlı-
ğınca buralara imkanlar nispetinde kadro tahsis edilir. Kadro tahsis edilinceye
kadar buralarda görev yapanların mesleki ehliyetleri ile ilgili esas ve usuller
yönetmelikle düzenlenir.
  Vekil imam - hatipler:

  Madde 36 - (Değişik: 24/3/1977 - 2088/1 md.)
  Bu Kanunun 22 nci maddesi (f) bendinde yazılı nitelikte istekli bulunmadığı
için açık kalan İmam - hatipliklere vekaleten atanmış olanlardan,bu kanunun
neşri tarihinde görevi başında olanlar müktesep derece aylıkları ile aynı göreve
asıl imam - hatip olarak atanmış sayılırlar.
  Mülhak vakıflar görevlilerinin nitelikleri:

  Madde 37 - Ücretlerini Vakıflar Genel Müdürlüğünden alan mülhak vakıflara
bağlı cami görevlilerinin atanmasında, vakfın şartlarından başka bu kanunda be-
lirtilen nitelikler aranır.
  Mazbut vakıflar arasına alınan camilerin görevlileri:

  Madde 38 - Vakıflar Genel Müdürlüğünce mazbut vakıflar arasına alınan mülhak
vakıflara bağlı cami ve mescitlerdeki imam - hatip ve müezzinler, ertesi bütçe
yılı başından itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı maaşlı veya ücretli kadrolarına
geçirilirler.
  Aylıklı kadrolar:

  Madde 39 - Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile ek ve tadillerinden Diyanet İşleri
Başkanlığına ait olup bu kanuna bağlı(1) sayılı cetvelde yazılı kadrolar kaldı-
rılmış ve yerine bu kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar eklen-
miştir.
  Ücretli cami görevlileri kadroları:

  Madde 40 - Cami görevlilerinden ücretli olan İmam - Hatip ve Müezzin-Kayyım-
ların kadroları her yıl Bütçe Kanununa bağlı ayrı bir cetvelde gösterilir.
  Kaldırılan hükümler:

  Madde 41 - 3 Mart 1340 tarih ve 429 sayılı Kanunun Diyanet İşleri Başkanlı-
ğını ilgilendiren hükümleriyle 22/6/1935 tarih ve 2800 Sayılı 15/1/1937 tarih
ve 3092 sayılı,5/7/1939 tarih ve 3665 sayılı, 30/12/1940 tarih ve 3960 sayılı,
1/12/1941 tarih ve 4135 sayılı, 2/8/1944 tarih ve 4631 sayılı, 11/6/1947 tarih
ve 5064 sayılı, 11/6/1947 tarih ve 5070 sayılı, 23/3/1950 tarih ve 5633 sayı-
lı, 23/3/1950 tarih ve 5634 sayılı, 7/2/1951 tarih ve 5806 sayılı, 11/2/1955
tarih ve 6465 sayılı kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır.

  Ek Madde 1 - (Ek : 29/5/1991 - 3745/1 md.)
  Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında; başkan (2547 sayılı Yüksek-
öğretim Kanununun değişik 38 inci maddesi ile görevlendirilen dahil), başkan
yardımcısı, din işleri yüksek kurulu başkanı ve üyesi, mushafları inceleme ku-
rulu başkanı ve üyesi, teftiş kurulu başkanı, hukuk müşaviri, daire başkanı,
döner sermaye işletme müdürü, şube müdürü, din işleri yüksek kurulu uzmanı, bil-
gisayar programcısı ve bilgisayar çözümleyicisi kadroları karşılık gösterilmek
suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli
personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli per-
sonel çalıştırılabilir. Ancak, bu görevlerde çalıştırılacaklar için (Din işleri
yüksek kurulu başkanı ve üyeleri hariç) yüksek öğrenim yanında, Devlet Memurları
Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartlar aranır.
--------------
(1) Bu madde başlığı ile birlikte 31/7/1998 tarih ve 4379 sayılı Kanun ile
  değiştirilmiştir ve metne işlenmiştir.
  Bu şekilde çalıştırılacakların sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı
ve her çeşit ödemeleri Bakanlar Kurulunca tespit edilir.
  Sözleşme ile çalıştırılacak personel; istekleri üzerine T.C.Emekli Sandığı
ile ilgilendirilir.

  Ek Madde 2 - (Ek : 29/5/1991-3745/1 md; mülga :5/7/1991-KHK-433/16 md.)

  Ek Madde 3- (Ek:22/7/1999-4415/1 md.)
  İlk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu din kültürü ve ahlak
bilgisi dersleri dışında Kur`an-ı Kerim ve mealini öğrenmek, hafızlık yapmak
ve dini bilgiler almak isteyenlerden ilköğretimi bitirenler için, Diyanet
İşleri Başkanlığınca Kur`an kursları açılır. Bu kurslardaki din eğitim ve
öğretimi kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcilerinin ta-
lebine bağlıdır. Ayrıca ilköğretimin 5 inci sınıfını bitirenler için tatiller-
de ve Milli Eğitim Bakanlığının denetim ve gözetiminde yaz Kur`an kursları
açılır.
  Kur`an kurslarının açılış, eğitim-öğretim ve denetimleri ile bu kurslarda
okuyan öğrencilerin barındığı yurt veya pansiyonların açılış ve çalışmalarına
dair hususlar yönetmelikle düzenlenir.
               BEŞİNCİ BÖLÜM
               Geçici Hükümler

  Geçici Madde 1 - Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte görevi başında olanların
müktesep hakları saklı olup, bunlardan :
  a) Unvanlarında bu kanunla bir değişiklik yapılmamış olanlar, müktesep dere-
ce aylıkları ile aynı göreve atanmış sayılırlar.
  b) Unvanlarında değişiklik yapılmış veya hizmetleri kaldırılmış olanlar iki
ay içerisinde müktesep derece aylıkları ile maaş derecelerine uygun görevlere,
bu görevlere atanacaklarda aranılan niteliklere bakılmaksızın, bir defaya mahsus
olmak üzere atanabilirler.
  c) 3656 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesine göre Bütçe kanunlarına bağlı
(D) cetvelinde yer alan aylıklı vaizler bu kanuna bağlı iki sayılı cetveldeki
vaizlik kadrolarına müktesep derece aylıkları ile alınırlar.
  d) Yukarıda a, b ve c fıkralarına göre atanmış sayılanlar ile yeniden
atanacaklardan geçici görev, izin ve hastalık gibi kanuni sebeplerle görevi
başında bulunamıyanlar için işe başlama kaydı aranmaz.

  Geçici Madde 2 - 3656 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesine göre Bütçe ka-
nunlarına bağlı (D) cetvelinde yer alan aylıklı dersiamların müktesep hakları
saklıdır. Bu sınıfta münhal olduğunda, eski usul ve gelenek üzere teselsül ve
terfileri yapılarak açık kalan kadrolar ertesi yıl bütçesine alınmaz.

  Geçici Madde 3 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Diyanet İşleri Baş-
kanlığı İller kuruluşlarında (İmam - Hatip, İmam, Müezzin, Hatip ve Kur`an Kursu
öğretmeni) olarak görevli bulunanlardan:
  a) Ortaokulu, dengi okulları ve daha yukarı dereceli okulları bitirmiş olan-
larla, ilkokul öğrenimli olup da tekamül kurslarını başarı ile sonuçlandırmış
olanlar, öğrenim durumlarına göre, ilk defa memuriyete girişte alabilecekleri
barem dereceleri ile,aylıklı imam - hatip ve müezzin kadrolarına alınırlar. Bu
gibilerin ücrette geçen hizmetlerinden üç yılı bir terfi süresi sayılarak
intibakları yapılır. Ancak bu şekilde üç dereceden fazla terfi sağlanamaz.
  b) İlkokulu bitirmiş olup da tekamül kursu görmemiş olanlarını (a) bendine
göre tayin ve intıbakları yapılır. Ancak bunların beş yıl içinde,açılacak kurs-
ları, başarı ile geçirmeleri şarttır.
  c) İlk öğrenimini yapmamış olanların en geç beş yıl içinde bu öğrenimlerini
tamamlamaları esastır.
  d) (b) ve (c) bentlerindeki şartları yerine getiremiyenler emekliye sevk
edilir.
  e) Bu kanun yürürlüğe girmeden önce iller kuruluşunda maaşlı kadroya dahil
edilenlerden, evvelce ücretli hizmeti olanların, ücrette geçen süreleri bu
madde uyarınca terfilerine sayılır.
  f) Halen görevi başında bulunan Kur`an öğreticileri de yukarıdaki bendler
dairesinde bu kanuna ekli 2 sayılı cetveldeki aylıklı Kur`an öğretici kadro-
larına alınırlar.
  Emeklilik durumları için T.C.Emekli Sandığı Kanunu hükümleri saklıdır.

  Geçici Madde 4 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görevli bulunan
müftü, vaiz, imam-hatip, imam ve müezzinlerden beş yıl içinde lise, öğretmen
okulu ve lise dengi (Din eğitimi yapan öğrenim müesseselerinden) bitirme dip-
loması alanlara 1000 lira ikramiye verilir.

  Geçici Madde 5 - Bu kanunun yürürlüğe girmesi ile 5806 sayılı Kanunla ku-
rulmuş olan (Dini yayınlar döner sermayesi) nin mevcutları, alacak ve borçları
bu kanunun 31 inci maddesi ile kurulan (Dini yayınlar Döner Sermayesi) ne
devrolunur.

  Geçici Madde 6 - Din İşleri Yüksek Kurulu için, bu kanunun 20 nci maddesi
uyarınca, yapılacak ilk aday tesbit işlemi, kanunun yürürlüğe girdiği tarih-
ten en geç altı ay sonra yapılır. İlk aday tesbit kurulu mezkür maddenin (b),
(c) ve (d) fıkralarında sayılanlarla (e) fıkrasında adı geçen (İl temsilcileri)
nden kurulur.

  Geçici Madde 7 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulu-
nan kanun ve yorumlardaki "Hayrat hademesi" tabiri "Cami görevlileri" olarak ve
" Müşavere ve Dini Eserler İnceleme Kurulu" tabiri de "Din İşleri Yüksek Kurulu"
olarak adlandırılmıştır.

  Geçici Madde 8 - (Ek: 24/3/1977 - 2088/2 md.)
  Bu Kanunla asıl imam - hatipliğe atanmış sayılanların vekil imam - hatiplik-
te geçen hizmet süreleri öğrenim durumlarına göre kademe ilerlemesi ve derece
yükselmesi sureti ile değerlendirilir.

  Geçici Madde 9 - (Ek : 24/3/1977 - 2088/2 md.)
  Bu Kanunun neşri tarihinde mülhak vakıflara ait cami ve mescitlerde görev
yapan cami görevlileri, Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarına atanırlar. Mülhak
vakıflarda geçen hizmet süreleri öğrenim durumlarına göre kademe ilerlemesi ve
derece yükselmesi sureti ile değerlendirilir.
  Mülhak cami görevlilerinden bu kanunun neşrinden önce Diyanet İşleri Başkan-
lığı kadrolarına geçenlerin mülhak vakıflarda geçen hizmet süreleri de öğrenim
durumlarına göre kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi olarak değerlendirilir.
  Bu gibilere Vakıflar Genel Müdürlüğünce veya mütevellilerce ödenmesi gereken
ücretler Vakıflar Genel Müdürlüğüne irad kaydedilir.

  Geçici Madde 10 - (Ek: 24/3/1977 - 2088/2 md.)
  Açık kalan imam - hatipliklere bu Kanunun 22 nci maddesinde yazılı nitelikte
istekli bulunmadığı takdirde bu Kanunun neşri tarihinde görev başında olan
Kur`an kursu öğretici ve müezzinlerden isteyenler asıl imam - hatip olarak nak-
len tayin edilirler.
  Aynı kadro için isteklilerin çokluğu halinde din bilgisinden aralarında açı-
lan müsabaka imtihanında en çok puan alan atanır.
KANUNLAR,AĞUSTOS 1991 (Ek - 9)
                ALTINCI BÖLÜM
             Yürürlük ve Yürütme Hükümleri
  Yürürlük :

  Madde 42 - Bu kanun yayımını takip eden ayın 15 inde yürürlüğe girer.
  Yürütme :

  Madde 43 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
                     *
                     * *
22/6/1965 TARİHLİ VE 633 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER :
  1) 9/4/1990 tarih ve 416 sayılı KHK`nin geçici maddesi :
  Geçici Madde - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde Din İşleri
Yüksek Kurulu Üyeliğinde bulunanların müktesep hakları saklıdır. Yapılacak ilk
seçim, münhal bulunan kurul üyelikleri için yapılır. Halen görevde bulunan kurul
üyelerinin süresi, seçilen bu üyelerin süreleri ile birlikte sona erer.
                  4130 - 1
       633 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN
      YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE
                      Yürürlükten Kaldırılan Mevzuatın
  Yürürlükten Kaldırılan          --------------------------------
  Kanun veya Kanun Hükümleri        Tarihi   Sayısı  Maddesi
  ------------------------------      ------   -------  -------
  ...
    - 22/6/1965 tarihli ve 633 Sayılı
  Kanuna 29/5/1991 tarihli ve 3745
  sayılı Kanunla eklenen ek 2 nci
  maddesi                 5/7/1991  KHK/433   16
 ...
KANUNLAR, AĞUSTOS 1991 (Ek - 9)
                 4130-2
      633 SAYILI KANUNA EK VE DEGİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
         YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
Kanun                            Yürürlüğe
 No.      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler    giriş tarihi
---------- --------------------------------------------- -----------------
 1982               ---              30/4/1976
 2088               ---               4/4/1977
 3745               ---            (1/1/1991 tarihin-
                               den geçerli olmak
                               üzere)
                                  5/6/1991
KHK/433   a) 1 ve 3 üncü maddeleri               1/1/1992
       b) 11 inci maddesiyle değiştirilen 375 sayılı
       Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin
       (B) fıkrasının 1 ve 2 nci bentleri hükümleri;
        1. 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu
       hükümlerine tabi olanlar,2914 sayılı Yükseköğ-
       retim Personel Kanununa tabi olan personelden
       profesör,doçent ve yardımcı doçent unvanına sa-
       hip olanlar, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri
       Personel Kanununa ve 3466 sayılı Uzman Jandarma
       Kanununa tabi olanlarla 657 sayılı Devlet Memur-
       ları Kanununa tabi personelden;kadroları Emniyet
       Hizmetleri Sınıfına dahil olanlar ve Milli İstih-
       barat Teşkilatı personeli için            15/8/1991
         2. 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu
       kapsamına giren personelden öğretim üyeleri dışın-
       da kalan öğretim elemanları ile 657 sayılı Devlet
       Memurları Kanununa tabi personelden;kadroları Sağ-
       lık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sını-
       fına dahil olanlar ve Genel İdare Hizmetleri sını-
       fına dahil olup da anılan Kanunun 36 ncı maddesi-
       nin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) bendinin 11 inci
       fıkrasında sayılan unvanlarda bulunanlar, Müsteşar,
       Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, Bakanlık ve Bakan-
       lıklarda Kurul Başkanları, Genel Müdür Yardımcısı ve
       Daire Başkanlığı ile Bağlı Kuruluş Başkan ve Başkan
       Yardımcılığı ile Defterdar, Başkan, Müdür ve Sayman-
       lık görevlerinde bulunanlar için            15/1/1992
         3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi
       personelden kadroları Mülki İdare Amirliği Hizmet-
       leri,Teknik Hizmetler,Eğitim ve Öğretim Hizmetleri
       ve Avukatlık hizmetleri sınıflarına ait bulunan
       personel için                     15/7/1992
         4. Kapsama dahil diğer personel için       15/1/1993
       c) Diğer maddeleri                  15/7/1991 ta-
                                 rihinden ge-
                                 çerli olmak
                                 üzere 8/7/1991
 4379            --                  2/8/1998
 4415            --                  5/8/1999
Mevzuat inceleme
Mevzuat-İçtihat-Makale

Keşide tarihinin tahrif edildiği ve ibraz sürelerinin geçtiği çekler Borçlu olunmadığının Tespiti
İkinci Nesil İnternet Sitelerinin Hukuki Statüsü
VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ’NİN DEVİR ALDIĞI ALACAKLARIN TAHSİLİ AMACI İLE YAPILAN TESLİMLERİN KATMA DEĞER VERGİSİNDEN İSTİSNASI UYGULAMADA YAPILAN HATA VE HUKUKA AYKIRILIKLAR
VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ’NİN DEVİR ALDIĞI ALACAKLARIN TAHSİLİ AMACI İLE YAPILAN TESLİMLERİN KATMA DEĞER VERGİSİNDEN İSTİSNASI UYGULAMADA YAPILAN HATA VE HUKUKA AYKIRILIKLAR
Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği

Tüm Mevzuat


Avukat hukuk mevzuat kanun içtihat


Avukatlar hukuk mevzuat yasa law legal
Hukuki Net


Wiki Blog Legal News directory Turkish Law in English Hukuk Arama Motoru Güvenlik


© Hukuki NET - Ulusal ve uluslararası Hukuk Sitesi olma özelliğiyle gerek avukat gerek diğer hukukçu arkadaş ve gerekse vatandaşlara ev sahipliği yapan, eğitim ve bilimsel alışveriş yapma amaçlı bir " Hukuk Rehberi " dir. İçeriğinde hukuk dallarına göre kategorize edilmiş mevzuat, makale , kanun, forum, hukuk sözlüğü, hukuk programları ve hukuk siteleri dizini bulunan hukuk bilgi bankası sistemidir.
© Hukuki Net internette ve Türk hukukunda bir marka olmakla birlikte ticaret veya iş amaçlı bir site olmayıp, herhangi bir ticari kurum, kuruluş, bilgisayar programı firması vb. tarafından desteklenmemekte, finans kaynağı reklam ve ekseriyetle site yönetimi olan, ücretsiz ve açık kaynak nitelikli bir hukuk sitesidir. Bununla birlikte Sitenin tüm hakları saklı olup, telif hakkı içeren içeriği izinsiz yayınlanamaz, kopyalanamaz.
© Siteden yararlanmakla kullanım sözleşmesini kabul etmiş sayılmaktasınız. © Hukuki NET - Turkish Legal NetWork and Law Resources .

Hukuki NET Managed Dedicated Server Hizmetleri Netdirekt Hosting tarafından karşılanmaktadır.