Hukuk Forumları.
 Anasayfa   Hukuk Portal   Forumlar   Yönetim   SSS     Üye Kayıt
Eski HUKUKİ NET : Eski Hukuk Portalı  | Hukukçu Blogları  | Hukuk Forumları  | Aktif Konular  | Hukuk Haberleri  | Hukuk Ansiklopedisi  | Hukuk Arama  | Hukuk Linkleri  | Hukuk ilanları  | Hukuk Terimleri  | Dilekçeler - Hukuk Programları - Sözleşme Örnekleri

| Üye | Aktif Üyeler | Aktif forumlar | Geçmiş forumlar | TC. Mevzuatı   | Osmanlı Dönemi Kanunları Numerik | 1920-1960 arası kanunlar (alfabetik) | 1920-1960 arası kanunlar (numerik) | 1960-1961 arası kanunlar (alfabetik) | 1960-1961 arası kanunlar (numerik) | 1962 den Bugüne kadar kanunlar (alfabetik) | 1962 den Bugüne kadar kanunlar (numerik) | Kanun Hükmünde Kararname | Tüzük | Yönetmelik | Talimatname | Muhtelif Mevzuat
Forum Kategorileri | Forum Arama | Programlar  |
Hukuk Arama Motoru | Site Ekle | Hukuk Güncel Haber | Mevzuat | Kanun | Khk. | Tüzük | Yönetmelik | İçtihat | Yarışma | Ne Yeni ? | Dizin 

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT ARAÇ, GEREÇ, MAL VE MALZEMENİN SATIŞ, HİBE, HEK VE HURDA DURUM VE İŞLEMLERİ İLE HİZMET SATIŞINA DAİR KANUN Mevzuat Listesi

        EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT ARAÇ, GEREÇ, MAL VE
           MALZEMENİN SATIŞ, HİBE, HEK VE HURDA DURUM VE
              İŞLEMLERİ İLE HİZMET SATIŞINA DAİR KANUN
  Kanun Numarası         : 4645
  Kabul Tarihi             : 12/4/2001
  Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih : 24/4/2001   Sayı: 24382
  Yayımlandığı Düstur     : Tertip V,        Cilt : 40,    Sayfa :
  Amaç ve Kapsam

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından üretilen, satın
alınan veya çeşitli yollardan temin edilen, ihtiyaç fazlası veya standart dışı durumuna
düşen silah, mühimmat, makine ve teçhizat ile HEK durumunda olan ve hurdaya ayrılan
veya hizmette verim alınamayan ve miadını dolduran taşıtlar ile bu taşıtlara ait yedek
parçaların değerlendirilmesine ve hizmet verilmesine dair usul ve esasları belirlemektir.
  Bu Kanun, birinci fıkrada belirtilen mal, malzeme ve hizmetin;
  a) Türkiye`deki kamu kurum ve kuruluşlarına bedelsiz olarak devredilmesini, özel ve
tüzel kişilere satılmasını, bunların ürettikleri veya sahip oldukları mal ve malzeme ile
mübadele edilmesini,
  b) Türkiye Cumhuriyetinin dış siyasî tutum ve menfaatlerine aykırı olmadığının Dışişleri
Bakanlığının mütalaasıyla belirlenmesi şartı ile dost veya müttefik devletlerin emniyet
ve güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere hibe edilmesini, değeri üzerinden veya
değerinden daha az bedel karşılığında yardım olarak verilmesini,
  c) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar ve şahıslara bedelli, dost veya
müttefik devletlere bedelli veya gerektiğinde bedelsiz hizmet satışını,
  Kapsar.
  Tanımlar

  Madde 2 - Bu Kanunda geçen ifadelerden;
  Standart dışı: İmalat özellikleri itibarıyla, teknik ve teknolojinin gelişmesi karşısında tip,
kapasite ve niteliğini kaybeden ve kullanımından vazgeçilen silah, mal ve malzeme,
mühimmat, makine ve teçhizatı,
  Silah: Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan ateşli silahlar ile havan,
roketatar, bomba ve benzerlerini,
  Mühimmat: Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan silahlara ait her türlü mermi
ve cephaneyi,
  Makine ve teçhizat: Role, telsiz, bilgisayar gibi haberleşme ve yazılım cihazları ile
kriminal laboratuvar malzemelerini ve bunların donanımlarını,
  HEK: Hizmette kullanılabilme vasfını kaybeden veya arızalı hale geldiklerinde
onarımları ekonomik olarak mahzurlu olan taşıtları,
  Hurda: Hizmette uzun süre kullanılması veya giderilmesi mümkün olmayan arızalar ve
geçirdiği kazalar dolayısıyla işe yaramaz hale gelen taşıtları,
  Hizmet: Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar ve şahıslara, dost veya müttefik
devletlere araç, gereç, silah, makine ve teçhizatın kullanımına dair her türlü eğitimi,
teknik bilgi ve müşavirlik desteğini, sayılan bu donanımlar ile Emniyet Genel
Müdürlüğüne ait bina, arazi ve tesislerden istifade ettirmeyi,
  İfade eder.
  Komisyonlar

  Madde 3- a) Bu Kanun kapsamında yer alan silah, mühimmat, makine ve teçhizat ile
taşıtların standart dışı durumları ile miadı ve ihtiyaç fazlalığının belirlenmesi için
konusunda uzman beşer kişiden müteşekkil teknik komisyonlar oluşturulur. Bu
komisyonlara gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlardan da temsilci alınır.
  b) Bu Kanuna göre verilecek hizmet ile elden çıkarılacak mal ve malzemenin değer
tespitini yapmak üzere, Emniyet Genel Müdürlüğü personelinden en az üç kişi ile Maliye
Bakanlığı temsilcisinden oluşan değer tespit komisyonları oluşturulur. Bu komisyonlara,
meslekî bilgilerinden istifade etmek üzere diğer kurum ve kuruluşlardan temsilci dahil
edilebilir.
  c) Satılmasına karar verilen hizmetler ile silah, mühimmat, makine, teçhizat ve taşıtların
satış işlemi, Emniyet Genel Müdürlüğü personelinden en az üç kişi ile Maliye Bakanlığı
temsilcisinden oluşan ihale komisyonlarınca açık teklif usulü ile yapılır. Tarifeye dayalı
olarak verilecek hizmetler bu kapsamın dışında olup yönetmelikle düzenlenir.
  Bu komisyonların teşkili ve kararları İçişleri Bakanının onayı ile yürürlüğe girer.
  Uygulamaya dair esaslar

  Madde 4 - Bu Kanuna göre yapılması gereken her türlü iş ve işlemler, 2886 sayılı
Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.
  Satılan taşıtlar ile makine, teçhizat, silah ve hizmetten elde edilen gelir, genel bütçenin
(B) işaretli cetveline gelir, diğer yandan Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinde açılacak
özel tertibe ödenek kaydolunur. Bu tertibe kaydolunan ödenek, Emniyet Genel
Müdürlüğüne yeniden satın alınacak taşıtlar ile makine ve teçhizat alımı ve bunların
onarım giderlerinde kullanılır. Yılı içinde harcanmayan ödenek ertesi yıla devredilir.
  Bu Kanun hükümlerine göre sağlanacak ihtiyaçlar ve bunlarla ilgili muameleler katma
değer vergisi ve damga vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç ve resmi kuruluşlara ait
ardiye ücretinden muaftır.
  Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Kanunun yayımı tarihinden itibaren
altı ay içinde İçişleri Bakanlığınca teklif edilerek Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir
yönetmelik ile düzenlenir.
  Yürürlük

  Madde 5 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme

  Madde 6 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Mevzuat inceleme
Mevzuat-İçtihat-Makale

Keşide tarihinin tahrif edildiği ve ibraz sürelerinin geçtiği çekler Borçlu olunmadığının Tespiti
İkinci Nesil İnternet Sitelerinin Hukuki Statüsü
VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ’NİN DEVİR ALDIĞI ALACAKLARIN TAHSİLİ AMACI İLE YAPILAN TESLİMLERİN KATMA DEĞER VERGİSİNDEN İSTİSNASI UYGULAMADA YAPILAN HATA VE HUKUKA AYKIRILIKLAR
VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ’NİN DEVİR ALDIĞI ALACAKLARIN TAHSİLİ AMACI İLE YAPILAN TESLİMLERİN KATMA DEĞER VERGİSİNDEN İSTİSNASI UYGULAMADA YAPILAN HATA VE HUKUKA AYKIRILIKLAR
Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği

Tüm Mevzuat


Avukat hukuk mevzuat kanun içtihat


Avukatlar hukuk mevzuat yasa law legal
Hukuki Net


Wiki Blog Legal News directory Turkish Law in English Hukuk Arama Motoru Güvenlik


© Hukuki NET - Ulusal ve uluslararası Hukuk Sitesi olma özelliğiyle gerek avukat gerek diğer hukukçu arkadaş ve gerekse vatandaşlara ev sahipliği yapan, eğitim ve bilimsel alışveriş yapma amaçlı bir " Hukuk Rehberi " dir. İçeriğinde hukuk dallarına göre kategorize edilmiş mevzuat, makale , kanun, forum, hukuk sözlüğü, hukuk programları ve hukuk siteleri dizini bulunan hukuk bilgi bankası sistemidir.
© Hukuki Net internette ve Türk hukukunda bir marka olmakla birlikte ticaret veya iş amaçlı bir site olmayıp, herhangi bir ticari kurum, kuruluş, bilgisayar programı firması vb. tarafından desteklenmemekte, finans kaynağı reklam ve ekseriyetle site yönetimi olan, ücretsiz ve açık kaynak nitelikli bir hukuk sitesidir. Bununla birlikte Sitenin tüm hakları saklı olup, telif hakkı içeren içeriği izinsiz yayınlanamaz, kopyalanamaz.
© Siteden yararlanmakla kullanım sözleşmesini kabul etmiş sayılmaktasınız. © Hukuki NET - Turkish Legal NetWork and Law Resources .

Hukuki NET Managed Dedicated Server Hizmetleri Netdirekt Hosting tarafından karşılanmaktadır.