Hukuk Forumları.
 Anasayfa   Hukuk Portal   Forumlar   Yönetim   SSS     Üye Kayıt
Eski HUKUKİ NET : Eski Hukuk Portalı  | Hukukçu Blogları  | Hukuk Forumları  | Aktif Konular  | Hukuk Haberleri  | Hukuk Ansiklopedisi  | Hukuk Arama  | Hukuk Linkleri  | Hukuk ilanları  | Hukuk Terimleri  | Dilekçeler - Hukuk Programları - Sözleşme Örnekleri

| Üye | Aktif Üyeler | Aktif forumlar | Geçmiş forumlar | TC. Mevzuatı   | Osmanlı Dönemi Kanunları Numerik | 1920-1960 arası kanunlar (alfabetik) | 1920-1960 arası kanunlar (numerik) | 1960-1961 arası kanunlar (alfabetik) | 1960-1961 arası kanunlar (numerik) | 1962 den Bugüne kadar kanunlar (alfabetik) | 1962 den Bugüne kadar kanunlar (numerik) | Kanun Hükmünde Kararname | Tüzük | Yönetmelik | Talimatname | Muhtelif Mevzuat
Forum Kategorileri | Forum Arama | Programlar  |
Hukuk Arama Motoru | Site Ekle | Hukuk Güncel Haber | Mevzuat | Kanun | Khk. | Tüzük | Yönetmelik | İçtihat | Yarışma | Ne Yeni ? | Dizin 

SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN İLE SİYASİ PARTİLER KANUNU VE MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN Mevzuat Listesi

   SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN
    İLE SİYASİ PARTİLER KANUNU VE MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNUNDA
          DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN
      Kanun Numarası      : 4125
      Kabul Tarihi       : 27/10/1995
      Yayımlandığı R.Gazete   : Tarihi: 28/10/1995   Sayı: 22447 Mük.
      Yayımlandığı Düstur    : Tertip: V Cilt:35,   Sayfa:

  Madde 1 ila 7- (26/4/1961 tarih ve 298 sayılı Kanunun çeşitli maddeleri-
nin değiştirilmesi ve bazı yeni hükümler eklenmesi ile ilgili olup, yerlerine
işlenmiştir.)

  Madde 8 ila 20- (10/6/1983 tarih ve 2839 sayılı Kanunun çeşitli maddeleri-
nin değiştirilmesi ve bazı yeni hükümler eklenmesi ile ilgili olup, yerlerine
işlenmiştir.)

  Madde 21- a) 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 12 nci maddesinin
ikinci fıkrasının son cümlesi, (...) (1) 30 uncu maddesi, 31 inci maddesinin
ikinci cümlesi, 32 nci maddesinin (g) ve (h) bentleri, 34 üncü maddesinin üçün-
cü fıkrasının son cümlesi,
  b) 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 37 nci maddesinin ikinci fıkrasın-
da yer alan "Bu Kanunun 38 inci maddesinde yazılı kontenjan adaylığı ile" iba-
resi, 38 inci maddesi, 46 ncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki "kontenjan adayla-
rı hariç" ibaresi.
  Yürürlükten kaldırılmıştır.
---------------
(1) Bu arada yer alan," 27 nci maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesi,"
  sözcükleri Anayasa Mahkemesinin 18/11/1995 tarih ve E.1995/54, K.1995/59
  sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.

  Geçici Madde 1- Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden seçim tarihine kadar
olan süre içinde siyasi partilerin tüzüklerinde seçimle ilgili hükümlerin
düzenlenmesi veya değiştirilmesi için değişiklik yapma yetkisi partilerin
merkezdeki yetkili karar organlarına aittir.

  Geçici Madde 2- Bu Kanunun yayımından sonra yapılacak ilk milletvekili
genel seçimi için yurt dışında (...) (1) vatandaşlarımızın oturdukları ülke-
lerde oy kullanmaları, serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy açık sayım
ve döküm esaslarına göre Yüksek Seçim Kurulunun yönetiminde gerçekleştirilir.
  Yüksek Seçim Kurulu bu seçimin gerçekleşmesi için, gerekli gördüğü hal-
lerde uygun gördüğü yurtdışındaki Dışişleri Bakanlığı personelini görevlendi-
rebilir.
  Bu seçimler için Yüksek Seçim Kurulunun öngördüğü hususlar Dışişleri Ba-
kanlığınca uygulanır.
  Bu seçimlerin yurtdışında gerçekleştirilmesi konusunda fiili veya hukuki
herhangi bir engelin veya sair zorunlu hallerin görülmesi durumunda 26.4.1961
tarih ve 298 sayılı Kanunun gümrük kapılarında oy vermeye ilişkin 94 üncü mad-
desi hükmü uygulanır.

  Geçici Madde 3- BB nci dönem milletvekili genel seçiminde, aday olabilmek
için kamu görevlilerinin istifaları ve bu istifaların kabulü, siyasi partile-
rin hangi seçim çevrelerinde hangi usül ve esaslarla aday tespiti yapacakları-
nın bildirilmesi, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunan tutukluların
oy verme işlemi ile gümrük kapılarında yapılacak oy verme işlemi ve bunlarla
ilgili süreleri ve kanunlardaki seçimlerle ilgili diğer süreleri oy verme gü-
nünü esas alarak icabında kısaltmak suretiyle tespit ve ilana, yeni teşkil
olunan ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar adli teşkilat kurulmamış
bulunan ilçelerin seçim iş ve işlemlerinin hangi ilçe seçim kurullarınca yü-
rütüleceğine ve kullanılacak oy pusulalarının gerektiğinde uygun göreceği
il seçim kurulları vasıtasıyla bastırmaya ve sandık kurullarına gönderilecek
oy pusulalarını ihtiyacı dikkate alarak uygun göreceği adetlerle paketlenmesi-
ne karar vermeye Yüksek Seçim Kurulu yetkilidir.

  Geçici Madde 4- (İptal: Ana.Mah`nin 18/11/1995 tarih ve E.1995/54,
K.1995/59 sayılı Kararı ile)
------------------
(1) Bu arada yer alan "mukim" sözcüğü, Anayasa Mahkemesinin 18/11/1995 tarih
  ve E.1995/54, K. 1995/59 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.
  (R.G. 21.11.1995 - 22470 Mük.)

  Geçici Madde 5 - BB nci dönem milletvekili genel seçiminde propaganda ama-
cıyla bayrak, flama ve benzeri malzemeler, cadde, sokak ve mahallere asılamaz.
Siyasi parti teşkilat binalarının önleri ve miting yapılan meydanlar, sadece
miting süresince bu hüküm dışındadır. Bu fıkra hükmüne aykırı hareket edenler
hakkında 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında
Kanunun 151 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü uygulanır. (1)

  Geçici Madde 6 - Seçim suçlarından doğan kamu davası, seçimin bittiği
tarihten itibaren üç ay içinde açılmadığı takdirde kovuşturma yapılamaz.

  Geçici Madde 7 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak
milletvekili seçimi için oy verme günü 24 Aralık 1995 tarihidir.
  Seçim döneminin başlangıç tarihi Yüksek Seçim Kurulunca yukarıdaki fıkrada
belirtilen oy verme günü esas alınarak tespit ve ilan edilir.

  Madde 22 - Seçmen kütüğünde kaydı ve sandık listesinde oy kullanma yeter-
liği bulunduğu halde BB nci Dönem Milletvekili Genel Seçimine hukuki veya fiili
mazeretleri olmaksızın katılmayanlara, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun
63 üncü maddesinde gösterilen para cezası ikiyüzelli bin lira olarak uygulanır.

  Madde 23 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Madde 24 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
-------------------
(1) Bu fıkrada yer alan "Siyasi parti teşkilat binalarının önleri ve"sözcükle-
  ri, Anayasa Mahkemesinin 18/11/1995 tarih ve E.1995/54, K.1995/59 sayılı
  Kararı ile iptal edilmiş olup, iptal hükmü sözkonusu Kararın Resmi Gaze
  te`de yayımlanmasından iki ay sonra yürürlüğe girecektir. (R.G. 21.11.1995-
  22470 Mük.)
Mevzuat inceleme
Mevzuat-İçtihat-Makale

Keşide tarihinin tahrif edildiği ve ibraz sürelerinin geçtiği çekler Borçlu olunmadığının Tespiti
İkinci Nesil İnternet Sitelerinin Hukuki Statüsü
VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ’NİN DEVİR ALDIĞI ALACAKLARIN TAHSİLİ AMACI İLE YAPILAN TESLİMLERİN KATMA DEĞER VERGİSİNDEN İSTİSNASI UYGULAMADA YAPILAN HATA VE HUKUKA AYKIRILIKLAR
VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ’NİN DEVİR ALDIĞI ALACAKLARIN TAHSİLİ AMACI İLE YAPILAN TESLİMLERİN KATMA DEĞER VERGİSİNDEN İSTİSNASI UYGULAMADA YAPILAN HATA VE HUKUKA AYKIRILIKLAR
Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği

Tüm Mevzuat


Avukat hukuk mevzuat kanun içtihat


Avukatlar hukuk mevzuat yasa law legal
Hukuki Net


Wiki Blog Legal News directory Turkish Law in English Hukuk Arama Motoru Güvenlik


© Hukuki NET - Ulusal ve uluslararası Hukuk Sitesi olma özelliğiyle gerek avukat gerek diğer hukukçu arkadaş ve gerekse vatandaşlara ev sahipliği yapan, eğitim ve bilimsel alışveriş yapma amaçlı bir " Hukuk Rehberi " dir. İçeriğinde hukuk dallarına göre kategorize edilmiş mevzuat, makale , kanun, forum, hukuk sözlüğü, hukuk programları ve hukuk siteleri dizini bulunan hukuk bilgi bankası sistemidir.
© Hukuki Net internette ve Türk hukukunda bir marka olmakla birlikte ticaret veya iş amaçlı bir site olmayıp, herhangi bir ticari kurum, kuruluş, bilgisayar programı firması vb. tarafından desteklenmemekte, finans kaynağı reklam ve ekseriyetle site yönetimi olan, ücretsiz ve açık kaynak nitelikli bir hukuk sitesidir. Bununla birlikte Sitenin tüm hakları saklı olup, telif hakkı içeren içeriği izinsiz yayınlanamaz, kopyalanamaz.
© Siteden yararlanmakla kullanım sözleşmesini kabul etmiş sayılmaktasınız. © Hukuki NET - Turkish Legal NetWork and Law Resources .

Hukuki NET Managed Dedicated Server Hizmetleri Netdirekt Hosting tarafından karşılanmaktadır.