Hukuk Forumları.
 Anasayfa   Hukuk Portal   Forumlar   Yönetim   SSS     Üye Kayıt
Eski HUKUKİ NET : Eski Hukuk Portalı  | Hukukçu Blogları  | Hukuk Forumları  | Aktif Konular  | Hukuk Haberleri  | Hukuk Ansiklopedisi  | Hukuk Arama  | Hukuk Linkleri  | Hukuk ilanları  | Hukuk Terimleri  | Dilekçeler - Hukuk Programları - Sözleşme Örnekleri

| Üye | Aktif Üyeler | Aktif forumlar | Geçmiş forumlar | TC. Mevzuatı   | Osmanlı Dönemi Kanunları Numerik | 1920-1960 arası kanunlar (alfabetik) | 1920-1960 arası kanunlar (numerik) | 1960-1961 arası kanunlar (alfabetik) | 1960-1961 arası kanunlar (numerik) | 1962 den Bugüne kadar kanunlar (alfabetik) | 1962 den Bugüne kadar kanunlar (numerik) | Kanun Hükmünde Kararname | Tüzük | Yönetmelik | Talimatname | Muhtelif Mevzuat
Forum Kategorileri | Forum Arama | Programlar  |
Hukuk Arama Motoru | Site Ekle | Hukuk Güncel Haber | Mevzuat | Kanun | Khk. | Tüzük | Yönetmelik | İçtihat | Yarışma | Ne Yeni ? | Dizin 

ŞEHİR VE KASABALARDAKİ MAHALLE MUHTAR VE İHTİYAR KURULLARI TÜZÜĞÜ (1) Mevzuat Listesi

           ŞEHİR VE KASABALARDAKİ MAHALLE MUHTAR
             VE İHTİYAR KURULLARI TÜZÜĞÜ (1)
       Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 4.4.1945, No: 3/2412
       Dayandığı Kanunun Tarihi    : 10.4.1944, No: 4541
       Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi: 26.4.1945, No: 5991
       Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 3, Cildi: 26, S. 266
                  BÖLÜM : 1
                 Genel hükümler

  Madde 1 - Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar kurullarının ne
yolda seçilecekleri ve görevlerini nasıl yapacakları aşağıdaki maddelerde gös-
terilmiştir.

  Madde 2 - Şehir ve kasabalarda kurulu bulunan ve Belediye Kanununun (8)
inci maddesine göre belediye meclisinin ve o yer idare kurulunun kararı ve va-
linin onaması ile yeniden kurulacak olan mahallelerde bir muhtar ve muhtarın
başkanlığında bir ihtiyar kurulu bulunur.

  Madde 3 - Yapılacak işler bakımından bir kaç mahallenin bir muhtar ve ihti-
yar kuruluna bağlanması veya bir mahallede birden fazla muhtar ve ihtiyar kuru-
lu bulunması o kısımda oturan belediye seçmenlerinin çokluğu tarafından imzalı
bir mazbata ile veya yerin en büyük mülkiye memurluğunca görülecek idari lüzum
üzerine belediye meclisinin kararına ve o yerin en büyük mülkiye memurunun ona-
masına bağlıdır.
  Bu suretle mahallelerin birleştirilmesinde, muhtarlığa bağlanacak ev sayı-
sının (1000) den fazla olmaması ve bir mahallede birden fazla muhtar bulundu-
rulması halinde de bir muhtara verilecek ev sayısının (300) den az olmaması
gözönünde tutulur.
  Apartımanlarda bir ailenin oturduğu her daire bu işde bir ev sayılır. Bir
mahallede birden fazla muhtar ve ihtiyar kurulu bulunursa bunlara birer sıra
numarası verilir.

  Madde 4 - Mahalle muhtar ve ihtiyar kurulu, bir muhtar ile dört üyeden ku-
rulur, kurulun dört yedek üyesi vardır.
-----------------------
(1) 18.7.1963 tarih ve 287 sayılı Kanunla, bu tüzüğün dayanağı olan 4541 sayılı
  Kanunun seçimlerle ilgili 5, 8 ve 19 uncu maddeleri değiştirilmiş ve 7 ve 9
  uncu maddeleri kaldırılmış,daha sonra 18.1.1984 tarih ve 2972 sayılı Kanun-
  la,287 sayılı Kanun ve seçimlerle ilgili kanunların bu kanuna aykırı hüküm-
  leri yürürlükten kaldırılmış ve köy ve mahalle muhtarı, köy ihtiyar meclisi
  ve mahalle ihtiyar heyeti üyeliği seçimleri aynı kanunla yeniden düzenlen-
  miştir.
                  BÖLÜM: 2
           Muhtar ve ihtiyar kurullarının seçimi

  Madde 5 - Mahalle muhtar ve ihtiyar kurulu ile bunların yedek üyeleri mahal-
le halkı tarafından seçilir. Bu seçim her dört yıllık bir dönem sonunda yenile-
nir.

  Madde 6 - Bir seçim dönemi içinde her hangi bir sebeple olursa olsun seçimin
yenilenmesi halinde yeni muhtar ve ihtiyar kurulu üyelerinin görevi o dönem so-
nunda biter.

  Madde 7 - Seçimin belediye meclisinin belli seçim yılı içindeki Aralık ayın-
da bitirilmesi şarttır.

  Madde 8 - Seçime katılmak ve oy vermek için:
  1 - Türk olmak,
  2 - Seçim başlamadan önce en aşağı altı aydanberi o mahallede oturmakda bu-
lunmuş olmak,
  3 - (18) yaşını bitirmiş olmak,
  4 - Hırsızlık,kaçakcılık,dolandırıcılık,sahtecilik ve sahte kağıtları bile-
rek kullanmak,inancı kötüye kullanmak gibi yüz kızartıcı suçlardan biri ile
veya ağır hapis cezasiyle hükümlü veyahut kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,
lazımdır.

  Madde 9 - Subaylar, erat, askeri memurlar ve polisler mahalle muhtar ve ih-
tiyar kurulu seçimlerinde oya katılamazlar.

  Madde 10 - Mahalle muhtarlığına ve ihtiyar kurulu üyeliğine seçilmek için:
  1 - Türk olmak,
  2 - Seçim başlamadan önce en aşağı bir yıldanberi o mahallede oturmakta bu-
lunmuş olmak,
  3 - (25) yaşını bitirmiş olmak,
  4 - Hırsızlık, kaçakçılık, dolandırıcılık, sahtecilik ve sahte kağıtları
bilerek kullanmak, inancı kötüye kullanmak gibi yüz kızartıcı suçlardan biriyle
veya ağır hapis cezasiyle hükümlü veya kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,
  5 - Türkçe okur yazar olmak,
  şarttır.

  Madde 11 - Milletvekilleri, İl Umumi Meclisi üyeleri, subaylar, erat, askeri
memurlar, yargıçlar, genel, özel ve katma bütçelerle idare edilen daire ve ku-
rumlardan aylık alan memurlar, mahalle muhtar ve ihtiyar kurulu üyeliğine seçi-
lemezler.

  Madde 12 - Muhtar ve üye olmak için gereken ve (10) uncu maddede yazılı
olan şartlardan her hangi birine bozukluk gelir veya (11) inci
maddedeki durumlardan her hangi biri gerçekleşirse muhtarlık ve üyelik sıfatı
kalkar.
  Muhtar ve ihtiyar kurulu üyelerinin talim ve manevra maksadiyle 45 günden
fazla silah altına alınmaları halinde de yukarıki hüküm uygulanır.Ancak bu sıfa-
tın kalktığına ve üyelerden birinin çekilmesinin kabulüne veya vazifeye devam-
sızlık sonucu bir üyenin çekilmiş sayılmasına,seçimi onamağa yetkili bulunan ma-
kamlarca karar verilir.

  Madde 13 - Ana,baba, büyük ana, büyük baba,evlat,kardeş,kaynana,kayınbaba,
büyük kaynana, büyük kayınbaba,damat,gelin,enişte,kayınbirader,baldız ve görüm-
celer mahalle muhtar ve ihtiyar kurulunda birleşemezler.
  Birleşmeye engel derecedeki hısımlık muhtarla ihtiyar kurulu üyelerinden
birisi arasında olursa üye olanın yerine en çok oy almış bulunan yedek üye geti-
rilir.
  İhtiyar kurulunda birleşmesi yasak olanlar seçilmiş ise en çok oy kazanmış
olan,bu da eşit ise evli olan ve evlilerden yaşı büyük olan ve bu da eşit ise
çocuğu çok olan üyelik sıfatını alır. Çocuk sayısının da eşitliği halinde kimin
alınacağı ad çekme ile belirtilir.
  Seçimden sonra dünür olanlar da yukarki hükümlere bağlıdır.

  Madde 14 - Mahalle muhtar ve ihtiyar kurulu seçimi en büyük mülkiye memuru-
nun veya memur edeceği kimsenin gözetimi altında yapılır.

  Madde 15 - Seçime,belediye seçimi için Belediye Kanununun (34) üncü maddesi-
ne göre yapılmış olan son defterler esas tutulur. Bunun için yerin en büyük mül-
kiye memurunun emriyle belediyelerce bu defterlerin ikişer örnekleri çıkartıla-
rak seçim komisyonuna verilir.

  Madde 16 - Yerin en büyük mülkiye memuru, muhtar ve ihtiyar kurulu seçiminin
yapılması için, son belediye seçimine esas olan defterlerden (10) ve (11) inci
maddelerde yazılı niteliklerde oldukları yapacağı soruşturma ile anlaşılan her
mahalle halkından üçer kişilik birer (seçim komisyonu) kurar ve işi komisyona
ayrılan kimselere yazı ile bildirir.

  Madde 17 - Seçimin nerede,ne gün ve saat kaçtan kaça kadar yapılacağı,oylar
bir günde sandığa atılamayacaksa kaç gün mühlet verileceği ve son günde hangi
saate kadar oyların kabul olunacağı seçime başlanmadan en az üç gün önce yerin
en büyük mülkiye memuru tarafından seçmenlere duyurulacak şekilde uygun araçlar-
la ilan olunur.

  Madde 18 - Seçim için belirtilen gün,saat ve yerde sandığa oy pusulaları
atılmağa başlanmadan önce seçim komisyonu,orada hazır bulunanlara sandığın boş
olduğunu gösterdikten sonra dört tarafını sicimle bağlayıp düğüm yerlerini mü-
hürler. Sandığın başka başka anahtarlarla açılır iki kilidi,üzerinde ince bir
mektup sığacak kadar yarığı bulunur.
Seçim bir günde bitmezse oy atılması için belirtilen son dakikada oy atılacak
yarık komisyon tarafından seçmenlerden en az üç kişinin önünde bir kağıtla kapa-
tılarak dört tarafından mühür mumu ile mühürlenir ve iş bir zabıtla belirtilir.
Sabahları belli saatte gene öylece açılır ve iş gene bir zabıtla belirtilir.San-
dık en büyük mülkiye memurunun uygun göreceği yerde saklanır.

  Madde 19 - Her seçmen kendi oy pusulasını getirip seçim komisyonu önünde
sandığa atmakla ödevlidir. Hiç bir sebep ve suretle başkasının adına sandığa se-
çim pusulası atılamaz. Seçim pusulasında seçmenin adı,soyadı,adresi,imzası veya
mühürü bulunur. Her seçmenin elinde nüfus kağıdı olduğu halde seçim sandığının
başına gelerek seçim defterindeki adı karşısını imzalaması ve Türkçe okuyup yaz-
mak bilmiyorsa mühür veya parmak basması gerektir.

  Madde 20 - Muhtar ve ihtiyar kurulu üyelikleri seçimi bir arada yapılır.Her
seçmen oy pusulasında muhtarlık için bir kişinin ve ihtiyar kurulu üyeliği için
de (8) kişinin adını yazar.Yazmak bilmiyenler güvendikleri kimseye sandık başın-
da yazdırırlar.

  Madde 21 - Oy verilmesi için belirtilen sürenin sonunda seçim defterine ko-
nulan imza,mühür veya işaretlerin sayısı,mahallede seçim hakkına sahip olanların
sayısı ile karşılaştırılarak yarısından eksik olduğu anlaşılırsa iş seçim komis-
yonu tarafından bir zabıtla belirtilir.Bu halde seçim süresi yerin en büyük mül-
kiye memuru tarafından üç gün uzatılır ve uzatma işi bu makamca seçmenlere duyu-
rulacak şekilde uygun araçlarla ilan olunur. Bu sürenin sonunda oya katılanların
sayısına bakılmayarak sandık açılır.

  Madde 22 - Seçim bittikten sonra sandık, seçmenlerden hazır bulunanlardan en
az üç kişinin önünde seçim komisyonu tarafından açılır.Oyların sınıflanması aynı
günde bitirilemezse oy pusulaları sandığa konur ve sandık (18) inci madde hüküm-
lerine göre kapatılarak saklanır.

  Madde 23 - Sandık açıldıktan sonra oy pusulaları sayılarak seçim defterine
konulan imza,mühür ve işaretlerin toplamiyle karşılaştırılır.Oy pusulaları imza,
mühür ve işaret toplamından az veya çok çıkarsa, seçim bozuk sayılarak iş bir
zabıtla belirtilir ve seçim yenilenir.

  Madde 24 - Oy pusulalarının toplam bakımından seçim defterindeki imza, mühür
ve işaretlere uygun olduğu anlaşıldıktan sonra aşağıdaki şekilde sayılmasına
başlanır :
  A) Yazısı okunmıyan pusulalarla seçilenin kim olduğu belli olmıyan pusulalar
bir tarafa ayrılır.
  B) Muhtarlık ve üyelik niteliklerini taşımıyan adlar hesaba katılmaz.
  C) Muhtarlık için bir kişiden fazla ad yazılmış ise birinciden ve üyelik
için (8) kişiden fazla ad yazılmış ise (8) inciden sonrakiler hesaba katılmaz.
  D) Seçim pusulalarının sayılması ve sınıflanması bu suretle tamamlandıktan
sonra en çok oy kazanandan başlayarak sırasiyle her adayın kaç oy almış olduğu
muhtar için ayrı, ihtiyar kurulu üyeleri için de ayrı olmak üzere belirtilir.
  E) Eşit oy kazananlardan evli olan, evlilerden yaşı büyük olan, bu da eşit
ise çocuğu çok olan üstün tutulur. Çocuk sayısında eşitlik varsa ad çekme yapı-
larak adı önce çıkan sırada öne geçer.
  F) Muhtarlık oylarının sınıflanmasında en çok oy aldığı anlaşılan, muhtar-
lığa; ve ihtiyar kurulu üyeliği oylarının sınıflanmasında da en çok oy kazanan-
dan başlayarak dört kişi asıl üyeliğe ve dört kişi de yedek üyeliğe ayrılır.

  Madde 25 - Oyların sınıflanması yapıldıktan sonra seçim komisyonu tarafın-
dan bir mazbata yapılarak yerin en büyük mülkiye memurluğuna verilir.
  Bu mazbatada:
  A) Seçimin başlama ve bitme tarihi,
  B) Sandığın ne zaman ve kimlerin önünde açıldığı,
  C) Oy pusulalarının kaç tane çıktığı ve seçim defterindeki adların kaç ta-
nesinin karşısına imza veya işaret konulmuş ve kaç adın karşısı boş kalmış
olduğu,
  Ç) Oy pusulalarından kaç tanesi ne sebeple geçer sayılmadığı,
  D) Geçer sayılan oy pusulalarının sınıflanması sonucunda hangi adların en
çoktan en aza doğru kaç oy kazandığı (muhtarlık için ayrı, ihtiyar kurulu üye-
liği için ayrı),
  E) Muhtarlığa, asıl ve yedek üyeliklere kimlerin ayrıldığı,
  F) Seçimin kanuna aykırı yapıldığı mahalle halkından biri tarafından haber
verilir veya ileri sürülürse bunun neden ibaret olduğu,
  gösterilir.

  Madde 26 - Mahalle muhtarlığı ile ihtiyar kurulu asil ve yedek üyelerinin
seçimi il merkezine bağlı yerlerde valinin ve ilçe içindeki yerlerde kaymakamın
onamasiyle kesinleşir.
  Seçim mazbatası kesinleştikten sonra dosyasında saklanarak tasdikli bir ör-
neği iş gördüğü yerde asılmak üzere muhtara gönderilir.

  Madde 27 - Muhtar ve ihtiyar kurulu seçimlerinde bu tüzük hükümlerine aykı-
rılık olduğu bir ay içinde seçimi onamağa yetkili makamlar yanında ileri sürü-
lebilir. Gerek bu ve gerek (25) inci maddenin (F) fıkrasına göre böyle bir ile-
ri sürme seçim mazbatasında yazılmış bulunduğu halde bu makamlar tarafından so-
ruşturma yapılarak kağıtları mahallenin bağlı bulunduğu ilçe veya il idare ku-
ruluna verilir.
  İdare kurulları bu kağıtları inceliyerek en çok bir ay içinde kararını ve-
rir. İdare kurullarının verecekleri bu kararlara karşı her hangi bir makama
itiraz edilemez. Karar seçimin bozulması yolunda ise en çok bir ay içinde ye-
niden seçim yapılır. Bunun için yeni bir seçim komisyonu kurulur. Seçimin bo-
zulması seçim komisyonunun yaptığı hatalara dayanıyorsa komisyon hakkında (31)
inci maddenin (Ç) fıkrası hükmü uygulanır.

  Madde 28 - Seçimi onanmıyan muhtarın yerine bir ay içinde bir başkası seçi-
lir ve seçimi onanmıyan üyelerin yerine kendilerinden sonra oy kazanmış olan
yedek üyelerden biri getirilir. Yedek üyelerden de bir veya bir kaçının seçimi
onanmamak suretiyle asıl üyeliğe getirilecek yedek üye kalmazsa bir ay içinde
boş üyelik sayısınca asıl ve tam sayıda da yedek üye seçimi yapılır.

  Madde 29 - Mahalle muhtar ve ihtiyar kurulları görevlerini yapmakta savsa-
dıkları halde vali veya kaymakamlar kendilerine yazılı uyartıda bulunurlar. Bu
uyartıya aldırmayarak direnenlerin işten eli çektirilerek yerlerine- varsa-geri
kalan üyelerden vekil tayin olunur.
  İşten el çektirilenler hakkındaki kağıtlar en kısa bir zamanda idare kuru-
lunca incelenerek verilecek karara göre ya görevlerine yeniden başlattırılır
veya görevlerine son verilir.

  Madde 30 - Muhtarlık ölüm, çekilme, vazifeden çıkarılma, seçimin onanmaması,
45 günden fazla askere alınma gibi sebeplerle veya her hangi başka bir şekilde
boş kalırsa, yenisi seçilinceye kadar vali veya kaymakam mahalle ihtiyar kurulu
üyelerinden birini muhtarlık görevlerini yapmağa yetkili kılar. Mahalle ihtiyar
kurulu üyeliğinde boş yer olursa bu yer yedek üye ile doldurulur. Yedek üye kal-
mamış bulunursa boşluk sayısınca yeniden seçim yapılır. Yeni seçimler bir ay
içinde yapılır.
                BÖLÜM : 3
               Seçim cezaları

  Madde 31 - Muhtar ve ihtiyar kurulları seçimlerinde yapılan yolsuzluklar
hakkında 4541 sayılı kanunun 15 inci maddesi delaletiyle 1580 sayılı Belediye
Kanununda yazılı) aşağıdaki hükümler uygulanır :
  A) Sahte bir ad ve sıfat takınarak ve seçim hakkından yasaklı olduğunu sak-
lıyarak kendisini seçim defterine yazdıranlar bir haftadan aşağı olmamak üzere
hafif hapisle cezalandırılırlar.
  B) Kendi seçilmek veya başka bir kimseyi seçtirmek kastiyle tehdit edenler,
bir haftadan aşağı olmamak üzere hafif hapisle beraber beş liradan iki yüz lira-
ya kadar hafif para cezasiyle cezalandırılırlar.
  C) Seçim sandığını yetkisi dışında açan, seçim işiyle ilgili resmi kağıt ve
defterleri ve seçim komisyonunun belirttiği süre içinde açıkta duran ilanları
ve seçim cetvellerini ve oy puslalarını çalan veya parçalayan-
lar ve seçim işlerini önleyenler hakkında bir aydan aşağı olmamak üzere hafif
hapis ile beraber ayrıca yirmi beş liradan iki yüz liraya kadar hafif para ceza-
sı hükmolunur.
  Ç) Seçim komisyonu üyelerinden bir veya bir kaçı veya hepsi her ne suretle
olursa olsun seçimi ve tarafsızlığı bozacak bir iş yaparlarsa altı aydan aşağı
olmamak üzere hafif hapis veya elli liradan iki yüz liraya kadar hafif para ce-
zasiyle veya bu cezaların her ikisiyle birlikte cezalandırılırlar.
  D) Seçim işlerinde memurluk yetkisini kötüye kullanan Hükümet memurları Türk
Ceza Kanununa göre cezalandırılırlar.
  E) Mahalle muhtar ve ihtiyar kurulu seçimleriyle ilgili kamu hakları davala-
rında zaman aşımı süresi, hükümden önce altı ay, hükümden sonra bir yıldır.
                BÖLÜM : 4
      Mahalle muhtar ve ihtiyar kurullarının görevleri

  Madde 32 - Mahalle muhtar ve ihtiyar kurullarının göreceği işler şunlardır:
  1 - (Nüfus Kanunu) na göre:
  A) Kendilerini nüfus kütüğüne yazdırmamış olanlara ilmühaber vermek.
  B) Nüfus kağıdını kaybedenlere,kendi imzalariyle verecekleri bildirime daya-
narak ilmühaber vermek.
  C) Doğum olaylarını nüfus idarelerine bildirmekle ödevli olan baba,veli veya
vasilerin dolduracakları olay ilmühaberlerini onamak. (Bu ilmühaberlerde doğan
çocuğun adı, soyadı, doğduğu yer, tarih ve günü, baba ve anasının adlariyle so-
yadları, mahalle,sokak ve ev numarası, şahitlerin adları, soyadları, yaptıkları
iş ve oturdukları yer gösterilir.)
  Ç) Ölüm olayları için bulunduğu nüfus dairesine (ölüm gününden başlıyarak en
çok on gün içinde) ilmühaber vermek. (Bu ilmühaberde ölenin ve baba ve anasının
adlariyle soyadları, ölenin evli olup olmadığı,evli ise kimin koca veya karısı
olduğu,yaşı,işi,doğduğu yeri,ölümünün sebebi, günü ve mümkün ise saati yazılır.)
  D) Yerleşmek maksadiyle veya altı aydan fazla devam edecek misafirlik sure-
tiyle yapılacak yer değiştirmelerinin kütüklere yazılması için ilgililere ilmü-
haber vermek.
  E) Sanat,sıfat, mezhep ve şekiller gibi hallerin nüfus kütüklerine yazılması
için isteyenlere ilmühaber vermek.
  2 - (1111) sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine göre:
  A) Her yıl askerlik çağına giren erkeklerin nüfus kütüğündeki künyelerini
gösteren cetveller üzerine gereken veya ilk ve son yoklama me-
murları veya askerlik şubeleri tarafından istenilen her türlü bilgileri vermek.
  B) Sorulacak işler hakkında bilgi vermek üzere askerlik meclislerinde hazır
bulunmak.
  C) Askerlik şubelerince hazırlanan çağrı puslalarını imza karşılığında ala-
rak puslalarda yazılı olanlar,mahallelerinde iseler,kendilerine,değil iseler
ana,baba,kardeş veya başka hısımlarına bildirmek ve puslalarda gösterilen günde
çağrılanları çağrı puslalariyle birlikte alarak askerlik meclisine gitmek ve
çağrı üzerine gelmemiş olanlardan mahallelerinde bulunmıyanların nerede,ne gibi
işlerde bulunduklarını,mahallelerinde bulundukları halde askerlik meclisine ge-
lemiyecek derecede hasta veya çürük olanların hastalıklarını veya çürüklüklerini
ve hapiste olanlar varsa ne için ve nerede mahpus olduklarını ve kaç gün hapis
kalacaklarını,orta veya yüksek okullarda okuyanlar varsa,hangi okulda ne vakit-
ten beri okumakta olduklarını askerlik meclisine bildirmek.
  Ç) Yoklama gününde yoklama cetvelindeki adlar okunurken adları okunanların
gelip gelmediklerini ve gelenleri cetvelde yazılı ad sahipleri olup olmadıkları-
nı sorulacak soru üzerine bildirmek.
  D) Askere yollama tarihinden başlıyarak sonu belirsiz kalanlar hakkında şa-
hadetname vermek.
  Eratın sonunun belirsiz sayılması için:
  1 - Askerlik şubesi kayıtlarında askere gönderildiği yazılı olduğu halde
yollama tarihinden başlıyarak beş yıl resmi bir haber veya kıtasınca tasdikli
bir mektubu gelmemiş bulunmak,
  2 - Kıtaya girdiği hakkında şube veya kıtalarında kaydı bulunduğu halde o
tarihten başlıyarak beş yıl aynı suretle bir haber alınmamış bulunmak,şarttır.
  E) En büyük mülkiye memuru tarafından gönderilen ve askere çağrılanların
adlarını taşıyan cetvelleri imza karşılığında alarak cetvellerde adları yazılı
askerleri çağırıp istenilen güne kadar hazırlanmalarını ve belli günde askerlik
şube merkezinde bulunmalarını kendilerine,eğer mahallerinde değil iseler ana,
baba,kardeş veya hısımlarından kim varsa onlara bildirmek ve mahallerinde bulun-
mıyanların nerede bulunduklarını ve ne iş yaptıklarını ana,baba,kardeş ve başka
hısımlarından veya bildiklerinden sorup soruşturarak ve bulundukları yerleri bi-
linmiyenlerin ne vakitten beri mahalleden çıkmış olduklarını anlıyarak cetvelde-
ki adları karşısına yazmak ve cetvelin altını onamak ve bu cetveli ve istenilen-
leri çağrılan günde beraber alarak en büyük polis amirine ve jandarma komutanına
teslim etmek.
  F) Toplanma gününde hazır bulunarak gelmiyenlerin, gelmemeleri hastalık veya
mevkufluk veya mahpusluk gibi bir sebepten ileri gelip
gelmediği hakkında ilgili memurlar tarafından istenilecek bilgiyi vermek ve anı-
lan sebeplerle gelemediklerinden dolayı bir ay süre ile yollanmaları geciktiril-
miş olan kimseler için yeniden şahadetname veya rapor alarak şubelerine gönder-
mek.
  G) Askerlik çağında olanlardan on beş günden fazla bir süre ile şubenin bu-
lunduğu yerden dışarıya çıkmak isteyenlerin, çıkmadan önce gidecekleri yerler
hakkında verecekleri haberleri kaydetmek ve şubelerine bildirmek ve mahallerinde
on beş günden fazla oturan yabancıları yoklama sırasında, kaçak, kalıntı,yoklama
kaçağı, izinsiz ve saklıları her zaman şubelere bildirmek.
  3 - (1525) sayılı (Şose ve Köprüler Kanunu) na göre:
  A) Yol vergisiyle ödevli olanlar için her yılın Şubat ayı başından Nisan ayı
sonuna kadar özel muhasebelerinden verilecek cetvelleri doldurup geri vermek.
  B) Daimi veya geçici tahsildar tayini mümkün olmıyan yerlerde yol paralarını
alıp ilgili özel muhasebe dairesine vermek.
  C) İl genel meclislerince her yıl tayin edilen yapı süresinin bitmesinden
bir ay sonra kendi mahallelerinde oturan ve ödevlerini çalışmak suretiyle yapa-
cak olanların belgelerini denetliyerek bu ödevlerini yapmaktan kaçınmış olanlar
varsa, bunların cetvellerini ilgili özel muhasebeye vermek.
  4 - (1O86) sayılı (Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu) na göre:
  A) Sulh hakimleri önünde görülecek davalarla ilgili vekalatnamelerdeki imza-
ları onamak.
  B) Adli kağıtların tebliği için gösterilen konutlarda tebliğ yapılabilecek
kimse bulunmadığı zaman posta müvezzileri tarafından bırakılacak kağıtları al-
mak.
  C) İmza koyamıyan veya yazı bilmiyen kimsenin kullanacağı mührü veya el ile
yapacağı işareti onamak.
  Ç) Adli müzaheret isteğinde bulunanların mahkemeye verecekleri şahadetname-
leri yazmak (Bu şahadetnamelerde isteklinin sanat ve sıfatı,varlığının ve Devle-
te vermekte olduğu verginin miktarı ve ailesinin durumu ve dava giderini vermeğe
erki olmadığı yazılır.)
  5 - (1412) sayılı (Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu) na göre:
  A) Yargıç veya cumhuriyet savcısı hazır olmaksızın kolluk tarafından evlerde
veya iş görülen yerlerle kapalı yerlerde yapılacak aramalarda hazır bulunmak.
  B) Bir davayı temyiz isteğinde bulunacak kimselerin yatırmak ödevinde bulun-
dukları depo parasını yatırmaktan ayrıklı tutulabilmeleri için fakir oldukları
hakkında ilmühaber vermek.
  6 - (Hayvan sirkatinin meni hakkındaki kanun) hükümlerine göre:
  A) Hayvanını satmak isteyenlerle hayvan satın alanlara ilmühaber vermek.
  B) Ödettirilmesi gereken çalınmış hayvan bedelini mahalle halkına paylaştır-
mak.
  C) Hayvan hırsızları ve yatakları hakkında zabıt tutarak kolluğa vermek.
  7 - (797) sayılı (Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu) hükümlerine göre:
Mahallede her geçen ay içindeki ölüm olaylarını ertesi ayın on beşine kadar va-
ridat dairelerine yazı ile bildirmek.
  8 - (Tahsili Emval Kanunu) hükümlerine göre:
  A) Yapılacak hacizlerde hazır bulunmak.
  B) Borçlarını ödemekte direnenlerin varlıkları olup olmadığı hakkında ilmü-
haber vermek.
  9 - (393) sayılı (Muzır hayvanların itlafı hakkındaki kanun) hükümlerine gö-
re:
  Hayvanların öldürülmesi için kullanılacak silah ve başka şeyleri mücadele
mevsiminde mücadele kurulundan makbuz karşılığında alarak zararlı hayvanları öl-
dürmekle ödevli bulunan şehir ve kasaba halkına dağıtmak ve mevsimin sonunda si-
lahları ve kullanılmamış maddeleri toplayarak mücadele kuruluna teslim etmek.
  10 - (1580) sayılı (Belediye Kanunu) na göre:
  Seçim işinin yapılmasına bakmak üzere belediye başkanı veya belediye şube
müdürleri tarafından yazı ile verilecek haber üzerine mahalle halkı arasından
belediye seçim hakkı olanlardan, okur yazarlar üstün tutulmak üzere,gizli oyla
iki kişi seçmek.
  11 - (Tedrisatı İptidaiye Kararnamesi) ne gÖre:
  A) Her yıl ilk okullar açılmadan on beş gün önce semtin bağlı bulunduğu ilk
okulun başöğretmeni ile birlikte mahalle sınırı içinde oturan ve mecburi öğretim
yaşında olan çocukların cetvellerini yaparak mühürlemek.
  B) Bu cetvellerde adları yazılı çocuklardan okula devam etmek ödevinde olan-
ları, okulların açılmasından önce on beş gün içinde velilerine bildirmek.
  C) İlkokula devam etmeyen çocuklar hakkında yapılacak her türlü bildirme ve
takiplere aracılık etmek.
  12 - (2613) sayılı (Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu) na göre:
  Kadastro komisyon veya postaları,keşif,ölçme ve incelemeler yapmak için ko-
nutlara girerlerken komisyon veya posta başkanlarının istekleri üzerine hazır
bulunmak.
  13 - (2644) sayılı (Tapu Kanunu) hükümlerine göre:
  A) Sahiplerinin verecekleri bildirimle yetinilerek yapılacak malını ve hak-
kını kullanma işlemlerinin dışında kalan gayrı menkul mallara ilişkin bağıt ve
kütüğe geçirme işlerinde gayrimenkulün sınırı ve diğer vasıfları hakkında sahip-
leri tarafından verilecek bildirimleri onamak.
  B) Medeni Kanunun yürürlüğe girmesi tarihinden önce ölen kimselerin miras-
çıları tarafından yaptırılacak intikal işlerinde ilmühaber vermek.
  C) Kayıt ve senetlerine fotoğraf yapıştırmak isteyenlerin hüviyetlerini ve
işin ilişkin olduğu gayrimenkulün sahibi olduğunu gösterir ilmühaber vermek.
  Ç) Tapu işlemlerinde tapu dairelerince istenilecek hüviyeti onama ilmühaber-
lerini vermek.
  14 - Mahallede oturanlarla yakından ilgilenerek mahalleye girdiğini haber
aldığı hüviyeti belirsiz,ve şüpheli kimseler hakkında kolluğa haber vermek.
  15 - (1593) sayılı (Umumi Hıfzıssıhha Kanunu) na göre haber verilmesi
mecburi olan salgın ve bulaşıcı insan hastalıklarını haber aldığı gün hemen şe-
hir ve kasabada bulunan resmi sağlık kurumlarından birine ve en büyük mülkiye
memuruna yazı ile bildirmek.
  16 - (1234) sayılı (hayvanların sağlık zabıtası hakkındaki kanun)
hükümlerine göre haber verilmesi mecburi olan salgın ve bulaşıcı hayvan hasta-
lıklarını haber aldığı gün hemen şehir ve kasabada bulunan resmi veteriner
kurumlarından birine ve en büyük mülkiye memuruna yazı ile bildirmek.
  17 - (2906) sayılı (Nebatları Hastalık ve Zararlı Böceklerden Koruma Kanunu)
hükümlerine göre bitkilere zarar veren böceklerin çıktığını haber aldığı gün
hemen şehir ve kasabada bulunan resmi ziraat kurumlarından birine ve en büyük
mülkiye memuruna yazı ile haber vermek.
  18 - Yardıma muhtaç olanlara fakirlik ihtiyaç ilmühaberlerini vermek.
  19 - Mahallede oturanlar hakkında resmi kurumlar tarafından istenilen iyi
hal kağıtlarını yazmak ve konut senedini onamak.
  20 - Bakanlar Kurulunca,halkın ihtiyaçlarını karşılamak ve kamu hizmetlerini
kolaylaştırmak üzere karar altına alınacak işlerden o mahalleye ilişkin kısımla-
rı uygulamak,
  (Bu işlerin nasıl görülecekleri hakkında kararlarda ayrıca açıklık varsa bu
yolda,yoksa ihtiyar kurullarının çokluğu ile görülür.)
  21 - (1918) sayılı (Kaçakçılığın men ve takibine dair kanun) hükümlerine
göre:
  A) Kanunun kaçakçılık saydığı eylemleri,bunları önlemek ve kovalamakla ödev-
li bulunan en büyük mülkiye memuruna,gümrük ve tekel memurlarına veya polis mü-
dürü,merkez memuru,komiser,muavin ve memurlarından birine veya jandarma komutan,
subay ve eratından birine veya sınır ve kıyılarda gümrük muhafaza kıtaları
subay,erat ve memurlarından birine yazı ile haber vermek.
  B) Kaçakçılık eylemlerini önlemek ve kovalamakla ödevli memurların bulunma-
dığı yerlerde kendisi kaçakçılığı önlemek ve kovalamakla
beraber işi hemen gümrük ve tekel memurlariyle en büyük mülkiye memuruna bildir-
mek.
  C) Kaçak eşya bulunduğundan şüphe edilen özel evlerde ve herkese açık bu-
lunmadıkları zaman dükkan,mağaza,ticaret veya alış veriş yapılan özel evler,
depo,ambar,antrepo,han,otel,pansiyon,sinema,tiyatro,gazino,kahvehane,bar,dansing
ve bunlara benzer yerlerle eklentilerinde yapılacak aramalarda hazır bulunmak.
  22 - (904) sayılı (Islahı Hayvanat Kanunu) hükümlerine göre:
  Mahallelerinde bulunan aygır ve buğaları muayeneleri yapılmak üzere ilgili
veteriner veya ziraat memurlarına bildirmek.
  23 - (541) ve (1056) sayılı (Pamuklara arız olan haşarat ve emrazın imha
ve tedavisi ve tohumlarının islahı hakkındaki kanunlar) hükümlerine göre:
  Pamuk mahsulüne her hangi bir böcek veya geçici bir hastalık geldiğinde:
  Hükümetçe ilan edilen fenni kısıntı ve usullere uyduklarını gösteren ziraat
idarelerinin şehadetnamesini almadan pamuk çekirdeği,pamuk ve çekirdekli pamuk,
koza,pamuk bitkisi ve kısımlarını kullanan,saklayan,bir yere bırakan veya memle-
ket içinde hastalıksız ve pamuk bölgesi olan yerlere taşıyanları en büyük mülki-
ye memuruna bildirmek.

  Madde 33 - I - Yukarki maddede yazılı görevlerden muhtarın yalnız olarak
göreceği kısımlar şunlardır:
  (1) sayılı bendin (B.D.E) harflerinde,
  (2) sayılı bendin (G) harfinde,
  (3) sayılı bendin (B) harfinde,
  (7,14,15,16,17,23) sayılı bendlerde,
yazılı işler.
  II- Bu görevlerden ihtiyar kurulunun çokluğu ile görülecek kısımlar
şunlardır:
  (1) sayılı bendin (A) harfinde,
  (2) sayılı bendin (A.B.C.Ç.D.E.F ) harflerinde,
  (3) sayılı bendin (A.C.) harflerinde,
  (4) sayılı bendin (A.C.Ç) harflerinde,
  (5) sayılı bendin (B) harfinde,
  (6,8,9,10,11,12,13,18,19,22) sayılı bendlerde,
yazılı işler.
  III - Bu görevlerden muhtarların iki şahit önünde görecekleri kısımlar
şunlardır:
  (1) sayılı bendin (C.Ç) harflerinde,
yazılı işler.
  IV - Bu görevlerden yalnız iki üyenin göreceği kısımlar şunlardır:
  (5) sayılı bendin (A) harfinde,
  (21) sayılı bendin (C) harfinde,
yazılı işler.
  V - (4) sayılı bendin (B) harfinde yazılı görev muhtar veya ihtiyar kurulu
üyelerinden her hangi biri tarafından ve (21) sayılı bendin (A, B) harflerinde
yazılı görevler muhtar ve ihtiyar kurulu üyelerinden her biri tarafından yapı-
lır.
                  BÖLÜM : 5
               Harçlar ve tarifeler

  Madde 34 - Mahalle muhtar ve ihtiyar kurulları tarafından (vatandaşların
kendi özlük işlemlerine esas olacak nitelikte olmak üzere) görülecek hizmetlere
karşılık olarak ilgili iş sahiplerinden harç alınır ve alınan harç miktarı gerek
iş sahiplerine verilen her türlü kağıtlarda ve gerek muhtarlıkta bulunan harç
defterinde gösterilir.

  Madde 35 - Muhtarların hangi işlerden ne miktar harç alacakları her yıl
başında il içindeki bütün şehir ve kasabalar için il idare kurullarınca karar-
laştırılacak bir tarife ile belirtilir ve ilan olunur.
  Muhtarlar bu tarifenin valiler tarafından tasdikli bir örneğini muhtarlık
odasında iş sahiplerinin görebilecekleri yerde asılı olarak bulundurmak ödevin-
dedirler.

  Madde 36 - Harç tarifesinin yapılmasında tarifenin uygulanacağı şehir veya
kasabanın ekonomi durumu,halkın geçim düzeyi ve yaşama şartları ve bu harçları
ödeme yeteneği gözönünde tutulacağı gibi muhtarlık işlerinin yürütülmesi için
gerekli olan kira,ısıtma,aydınlatma ve hizmetçi ücreti gibi giderler de
gözetilir.

  Madde 37 - Fakirlikleri,en büyük mülkiye memuru tarafından kabul edilenler-
den ve kanun ve tüzüklerin bir kamu hizmeti olarak muhtarlara ve ihtiyar kurul-
larına yüklettiği görevlerden harç alınmaz.

  Madde 38 - Muhtarlık işlerinden alınacak harçlar yalnız muhtarlara aittir.
Muhtarlık işlerinin yürütülmesi için gerekli olan kira,ısıtma,aydınlatma,hizmet-
çi ücreti,kırtasiye gibi giderler bu harçlardan ödenir.
                 BÖLÜM : 6
                Türlü hükümler

  Madde 39 - Muhtar, kendisine çalışma yeri olarak belli bir yer ayırmak ve
bu yerde gündelik işlerini görmeğe yetecek kadar günün belli saatlerinde bulun-
mak ve bunu mahalle halkına ilan etmek ve yerin en büyük mülkiye memuruna bil-
dirmek ve çalışma yerinin giriş kapısının uygun bir yerine muhtarlığın başlığını
taşıyan bir levha koymak ödevindedir.

  Madde 40 - İhtiyar kurulu asli üyeleri haftada en az iki defa belli saatler-
de muhtarın çalışma yerinde toplanmak ödevindedirler.Bu saatlerin dışında muhta-
rın çağrısı üzerine toplanırlar.

  Madde 41 - Muhtar ve ihtiyar kurulu üyeleri,görevlerini günü gününe görürler
ve her hangi makbul sebepler olmadıkça halkın işlerini hiç bir suretle bir gün-
den fazla alıkoyamazlar.

  Madde 42 - Muhtarlar,örneği,Dahiliye Bakanlığınca belirtilecek şekilde resmi
mühür kullanırlar.İki veya daha fazla mahallelerin bir muhtar ve ihtiyar kurulu-
na bağlanmasında, mühürün örneği bozulmamak şartiyle bağlanan mahallelerin adla-
rı mühürde yazılır.Bir mahallenin birden fazla muhtar ve ihtiyar kuruluna ayrıl-
masında da muhtarlığın mahallede aldığı numara yazılır.
  Muhtarlar,her türlü kağıtlara basdıkları mühürün kenarına,imzalarını koymak
ve ayrıca kağıtların uygun bir yerine adreslerini,başlıklarını,ad ve soyadlarını
yazmak ödevindedirler.
  Muhtarlık mühürü,yalnız muhtarlarda veya vekillerinde bulunur ve yalnız bun-
lar tarafından kullanılır ve saklanır.

  Madde 43 - Muhtarlık resmi mühriyle muhtar ve ihtiyar kurulu üyelerinin
imzaları ve adresleri,en büyük mülkiye memuru tarafından onanarak il ve ilçe
yazı kalemleriyle bucak müdürlüklerine ve mahkeme kalemlerine,maliye,özel idare,
nüfus,tapu ve polis dairelerine ve askerlik şubelerine en büyük mülkiye memuru
eliyle verilir.

  Madde 44 - Muhtarların kullanacakları her türlü defter,fiş,ilmühaber,şeha-
detname ve başka kağıtlardan gerekli görülenlerin örnekleri Dahiliye Bakanlığın-
ca yapılır ve kendilerine bildirilir. Muhtarlar bu örneklere uygun defter,fiş,
ilmühaber,şehadetname ve başka kağıtlar kullanmak ödevindedirler.
  Dahiliye Bakanlığı bu örnekleri yaparken istatistik işleriyle ilgili olanla-
rı hakkında İstatistik Genel Direktörlüğünün de düşüncesini alır.

  Madde 45 - Mahalle bekçileri,mahalle muhtar ve ihtiyar kurullarına,görevle-
rini yapmakta yardım etmekle ödevlidirler.Muhtarlar bunun için gerektiğinde
bekçinin bağlı bulunduğu polis merkezine veya jandarma komutanlığına baş vurur-
lar.

  Madde 46 - Muhtarlar, her hangi zaruri bir sebeple geçici bir zaman için
görevlerinden ayrılmak istediklerinde yerlerine ihtiyar kurulu üyelerinden biri-
ni vekil bırakmak suretiyle işi,yerin en büyük mülkiye memuruna bildirirler.

  Madde 47 - Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar kurulları teşkili-
ne dair (4541) numaralı kanunun (23) üncü maddesine dayanılarak yapılmış
ve Danıştay tarafından incelenmiş olan bu Tüzük Resmi Gazete ile yayımının erte-
si gününden başlayarak yürürlüğe girer.

  Madde 48 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Mevzuat inceleme
Mevzuat-İçtihat-Makale

Keşide tarihinin tahrif edildiği ve ibraz sürelerinin geçtiği çekler Borçlu olunmadığının Tespiti
İkinci Nesil İnternet Sitelerinin Hukuki Statüsü
VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ’NİN DEVİR ALDIĞI ALACAKLARIN TAHSİLİ AMACI İLE YAPILAN TESLİMLERİN KATMA DEĞER VERGİSİNDEN İSTİSNASI UYGULAMADA YAPILAN HATA VE HUKUKA AYKIRILIKLAR
VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ’NİN DEVİR ALDIĞI ALACAKLARIN TAHSİLİ AMACI İLE YAPILAN TESLİMLERİN KATMA DEĞER VERGİSİNDEN İSTİSNASI UYGULAMADA YAPILAN HATA VE HUKUKA AYKIRILIKLAR
Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği

Tüm Mevzuat


Avukat hukuk mevzuat kanun içtihat


Avukatlar hukuk mevzuat yasa law legal
Hukuki Net


Wiki Blog Legal News directory Turkish Law in English Hukuk Arama Motoru Güvenlik


© Hukuki NET - Ulusal ve uluslararası Hukuk Sitesi olma özelliğiyle gerek avukat gerek diğer hukukçu arkadaş ve gerekse vatandaşlara ev sahipliği yapan, eğitim ve bilimsel alışveriş yapma amaçlı bir " Hukuk Rehberi " dir. İçeriğinde hukuk dallarına göre kategorize edilmiş mevzuat, makale , kanun, forum, hukuk sözlüğü, hukuk programları ve hukuk siteleri dizini bulunan hukuk bilgi bankası sistemidir.
© Hukuki Net internette ve Türk hukukunda bir marka olmakla birlikte ticaret veya iş amaçlı bir site olmayıp, herhangi bir ticari kurum, kuruluş, bilgisayar programı firması vb. tarafından desteklenmemekte, finans kaynağı reklam ve ekseriyetle site yönetimi olan, ücretsiz ve açık kaynak nitelikli bir hukuk sitesidir. Bununla birlikte Sitenin tüm hakları saklı olup, telif hakkı içeren içeriği izinsiz yayınlanamaz, kopyalanamaz.
© Siteden yararlanmakla kullanım sözleşmesini kabul etmiş sayılmaktasınız. © Hukuki NET - Turkish Legal NetWork and Law Resources .

Hukuki NET Managed Dedicated Server Hizmetleri Netdirekt Hosting tarafından karşılanmaktadır.