Hukuk Forumları.
 Anasayfa   Hukuk Portal   Forumlar   Yönetim   SSS     Üye Kayıt
Eski HUKUKİ NET : Eski Hukuk Portalı  | Hukukçu Blogları  | Hukuk Forumları  | Aktif Konular  | Hukuk Haberleri  | Hukuk Ansiklopedisi  | Hukuk Arama  | Hukuk Linkleri  | Hukuk ilanları  | Hukuk Terimleri  | Dilekçeler - Hukuk Programları - Sözleşme Örnekleri

| Üye | Aktif Üyeler | Aktif forumlar | Geçmiş forumlar | TC. Mevzuatı   | Osmanlı Dönemi Kanunları Numerik | 1920-1960 arası kanunlar (alfabetik) | 1920-1960 arası kanunlar (numerik) | 1960-1961 arası kanunlar (alfabetik) | 1960-1961 arası kanunlar (numerik) | 1962 den Bugüne kadar kanunlar (alfabetik) | 1962 den Bugüne kadar kanunlar (numerik) | Kanun Hükmünde Kararname | Tüzük | Yönetmelik | Talimatname | Muhtelif Mevzuat
Forum Kategorileri | Forum Arama | Programlar  |
Hukuk Arama Motoru | Site Ekle | Hukuk Güncel Haber | Mevzuat | Kanun | Khk. | Tüzük | Yönetmelik | İçtihat | Yarışma | Ne Yeni ? | Dizin 

MAHALLİ İDARELER İLE MAHALLE MUHTARLIKLARI VE İHTİYAR HEYETLERİ SEÇİMİ HAKKINDA KANUN Mevzuat Listesi

       MAHALLİ İDARELER İLE MAHALLE MUHTARLIKLARI VE
         İHTİYAR HEYETLERİ SEÇİMİ HAKKINDA KANUN
  Kanun Numarası      : 2972
  Kabul Tarihi       : 18/1/1984
  Yayımladığı R. Gazete  : Tarih : 18/1/1984 Sayı: 18285
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt: 23 Sayfa: 4
               BİRİNCİ BÖLÜM
               Genel Hükümler
  Amaç ve kapsam:

  Madde 1 - Bu Kanun mahalli idareler organlarının seçimlerine ilişkin esas
ve usulleri düzenler. Bu amaçla:
  a) İl genel meclisi üyelerinin,
  b) Belediye başkanı ve belediye meclisi üyelerinin,
  c) Köy ve mahalle muhtarları ile ihtiyar meclisi ve heyeti üyelerinin,
  Seçim sistemi, usul, dönem ve zamanlarına ait esaslarla seçim çevrelerine,
aday olabilme ve seçilme ilkelerine ait hükümleri kapsar.
  Seçim sistemi ve usulü:

  Madde 2 - Mahalli idareler seçimleri serbest, eşit, gizli, tek dereceli, ge-
nel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre, yargı yönetim ve denetimi altında
yapılır.
  İl genel meclisi ve belediye meclisi üyelikleri için yapılan seçimlerde, on-
da birlik baraj uygulamalı nispi temsil sistemi, belediye başkanlığı seçiminde
ise çoğunluk sistemi uygulanır.
  Seçim çevresi:

  Madde 3-İl genel meclisi üyeleri seçimi için her ilçe bir seçim çevresidir.
  Belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri seçimi için, her belde bir seçim
çevresidir.
  Büyük şehirlerdeki seçim çevresi:

  Madde 4 - (İptal : 13/6/1988 tarih ve E. 1987/22, K.1988/19 Sayılı An.Mh.Ka-
rarı ile; yeniden düzenleme: 7/8/1988 tarih ve 3469/1 md.)
  Belediye hudutları içinde birden fazla ilçe bulunan büyük şehirlerde, büyük-
şehir belediye başkanı seçimi için, o şehir belediye hudutları içi bir seçim
çevresidir.
  Büyükşehir belediye hudutları içinde kalan ilçelerin belediye başkanı ve be-
lediye meclisi üyeleri seçimlerinde ise her ilçe bir seçim çevresidir.
  Seçilecek üye sayısı:

  Madde 5 - Her seçim çevresinde, seçilecek üye sayısı aşağıdaki usule göre
hesaplanır.
                632O
  a) İl genel meclisi üyelikleri için, son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre
  Nüfusu 25 000`e kadar olan ilçelerde                  2
  Nüfusu 25 001`den 50 000`e kadar olan ilçelerde            3
  Nüfusu 50 001`den 75 000`e kadar olan ilçelerde            4
  Nüfusu 75 001`den 100 000`e kadar olan ilçelerde            5
  Asıl üyelik ve aynı miktarda yedek üyelik hesaplanır.
  Nüfusu 100 000`den yukarı olan ilçelerde fazla her 100 000 nüfus için bir
 asıl, bir yedek üye ilave olunur. Nüfusun 100 000`e bölünmesi hesabında artık
sayı 50 000`den az olursa hesaba katılmaz, 50 000 (dahil)`den fazla olursa ar-
tık sayıya da bir asıl, bir yedek üyelik hesap edilir.
  b) Belediye meclisi üyelikleri için son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre:
  Nüfusu 10 000`e kadar olan beldelerde                 9
  Nüfusu 10 001`den 20 000`e kadar olan beldelerde           11
  Nüfusu 20 001`den 50 000`e kadar olan beldelerde           15
  Nüfusu 50 001`den 100 000`e kadar olan beldelerde          25
  Nüfusu 100 001`den 250 000`e kadar olan beldelerde          31
  Nüfusu 250 001`den 500 000`e kadar olan beldelerde          37
  Nüfusu 500 001`den 1 000 000`a kadar olan beldelerde         45
  Nüfusu 1 000 000`dan fazla olan beldelerde              55
  Asıl ve aynı sayıda yedek üyelik hesaplanır.
  Büyük şehir belediye meclisine katılacak üye sayısı:

  Madde 6 - a) Büyük şehir belediye meclisleri belediye hudutları içinde ka-
lan ilçe seçim çevreleri için tespit edilen belediye meclisleri üye sayısının
her ilçe için beşte biri alınmak suretiyle bulunacak toplam sayı kadar üyeden
teşekkül eder.
  Bu hesaplamada artık sayılar nazara alınmaz.
  b) Yedek üyelikler de aynı usulle hesaplanır.
  Tespit ve ilan:

  Madde 7 - Her seçim çevresi için seçilecek asıl ve yedek üye sayısı o seçim
çevresinin bağlı olduğu il seçim kurulu tarafından tespit olunarak ilgili ilçe
seçim kurullarına bildirilir. İlçe seçim kurulları durumu alışılmış usullerle
ilan eder.
  Seçim dönemi-seçim başlangıç tarihi ve seçim günü:

  Madde 8 - (Değişik birinci fıkra:7/12/1988 - 3507/1 md.) Mahalli İdareler
seçimleri beş yılda bir yapılır. Her seçim döneminin beşinci yılındaki 1 Ocak
günü seçimin başlangıç tarihidir, Aynı yılın Mart ayının son Pazar günü oy verme
günüdür.
  ( 2.1.2003 t. 4778 sk. ile Değişik fıkra:) 
  Milletvekili Seçimi Kanununun 7 nci maddesinin son fıkrası gereğince yapılan 
seçimler hariç, milletvekili genel veya ara seçiminden önceki veya sonraki bir yıl
içinde yapılması gereken mahalli idareler organlarına veya bu organların üyeliklerine
ilişkin genel veya ara seçimler, milletvekili genel veya ara seçimleri ile birleştirilir.

  (Ek: 20/3/1997 - 4231/1 md.) Yeni kurulan belediyelerin ilk belediye başkan
ve belediye meclisi üyeleri seçimleri ile yeni kurulan illerde il genel meclisi
üyeleri seçimi, yukarıdaki fıkralarda belirtilen ilk genel mahalli idareler se-
çimleri ile birlikte yapılır.
  (Ek: 20/3/1997 - 4231/1 md.) Mahalli idareler seçiminin savaş hali nedeniyle
bir yıla kadar ertelenmesi kanunla düzenlenir.
  Seçilme yeterliği:

  Madde 9 - (Değişik birinci fıkra:27/12/1993-3950/1 md.)
  2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 11 inci maddesinde belirtilen sa-
kıncaları taşımamak şartıyla, yirmibeş yaşını dolduran her Türk vatandaşı bele-
diye başkanlığına, il genel ve belediye meclisi üyeliğine seçilebilir.
(İkinci fıkra Mülga:27/12/1993 - 3948/1 md.)
                 İKİNCİ BÖLÜM
                Seçim Öncesi İşleri
  Adaylık:

  Madde 10 -
  (Değişik: 31/3/1988 - 3420/8.md.) Anayasa ve Kanunlarda yazılı şartlara
uygun olarak, seçilme yeterliğine sahip olan her vatandaş, bir siyasi parti
listesinden veya bağımsız olarak, il genel meclisi üyeliğine, belediye başkan-
lığına veya belediye meclisi üyeliğine adaylığını koyabilir.
  (Değişik: 31/3/1988 - 3420/8.md.) Mahalli İdareler seçimlerinde aday tes-
piti 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 37 nci maddesindeki hükümlere göre
yapılır.
  Ancak; 2820 sayılı Kanunun 37 ila 51 inci maddelerinde adı geçen "Yüksek
Seçim Kurulu" yerine "ilçe seçim kurulları", "siyasi parti genel başkanlığı"
yerine "siyasi parti ilçe başkanlıkları", keza büyük şehir belediyelerinde de
il seçim kurulları, siyasi parti il başkanlıkları bu işlemleri yaparlar.
  Ayrıca:
  a) (Değişik:31/3/1988 - 3420/8.md.) Yapılan aday tespitinde belediye baş-
kanlığı için bir aday, belediye meclisi üyeliklerine o seçim çevresi için tes-
pit edilen üye adedi kadar asıl ve yedek olarak ayrı ayrı; il genel meclisi
üyeliklerine o seçim çevresi için tespit olunan asıl ve yedek üyelikler sayısı
kadar ayrı ayrı, aday belirlenir.
  İl genel meclisi üyeliklerine o seçim çevresi için tespit olunan asıl ve
yedek üyelikler sayısı kadar ayrı ayrı;
  Aday belirlenir.
  b) Önseçim çevresi belediye meclisi üyeliği ve belediye başkanlığı için
belde; il genel meclisi üyeliği için ilçe; büyük şehir belediye başkanlıkları
için o şehir belediye hudutları içidir.
  c) (Mülga: 31/3/1988 - 3420/8 md;Ek:7/8/1988 - 3469/2 md;Değişik:7/12/1988-
3507/2 md.) Siyasi partiler, belediye meclis üye sayısı 9 ve 11 olan beldelerde
bir, 15 olan beldelerde iki, 25 ve 31 olan beldelerde üç, 37 olan beldelerde
dört, 45 olan beldelerde beş, 55 olan beldelerde altı adet kontenjan adayı gös-
terirler. Kontenjan adayı adayların sıralamasına dahil edilmeyerek aday liste-
lerinde kontenjan adayı olarak ayrıca yazılır. Siyasi partiler kontenjan aday-
larını merkez yoklaması ile tespit ederler. Ancak, merkez karar ve yönetim
organları bu yetkisini il veya ilçe yönetim kurumlarına devredebilirler. Siya-
si Partiler kontenjan adaylarını bu Kanunun 12 nci maddesindeki aday listesinde
yer vermek suretiyle ilçe seçim kurullarına bildirirler. Kontenjan adayları bu
Kanunun 18 inci maddesinin (f) bendinin ikinci fıkrasındaki aday listelerinde
de yedek adaylardan sonra ayrıca yazılır.
  d) (Ek: 7/8/1988 - 3469/2 md.) Önseçimle aday tespiti halinde, belediye
başkanı ile belediye meclisi üye aday adayları müşterek liste ile önseçime ka-
tılabilirler. Bu halde, partili seçmen bu müşterek listeyi aynen veya bu müşte-
rek listedeki mevcut aday adaylarından istediklerini çizmek ve bunların yerine
diğer aday adaylarından isimler yazmak veya 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu-
nun 46 ncı maddesinde belirtilen aday adayları listesine işaret koymak suretiy-
le oyunu kullanabilir. Siyasi partiler 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun
46 ncı maddesinde belirtilen aday adayları listesi ile birlikte müşterek liste-
li aday adayları listelerini de ilçe seçim kurulu başkanlıklarına verirler.
  e) (Ek: 7/12/1988 - 3507/2 md.) Seçimlere katılacak Siyasi partiler hangi
seçim çevrelerinde, hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını Yüksek
Seçim Kuruluna bildirirler.
KANUNLAR, ŞUBAT 1994 (Ek - 19)
  Bir siyasi partinin teşkilatı bulunmaması nedeniyle önseçim yapamadığı önse-
çim çevresinden adaylarını ve adayların sırasını o partinin merkez karar ve yö-
netim kurulu tespit eder.
  Mahalli idare seçimlerinde siyasi parti adaylarından parti genel merkez
yetkili organlarınca belirlenecek miktarda başvuru aidatı alınabilir. Bu aida-
tın miktarı en yüksek Devlet memurunun brüt aylığını geçemez. Belediye başkan-
lığı için bağımsız aday olanlar hakkında 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanu-
nunun 21 inci maddesinin 2 nci fıkrası ile 41 inci maddesi hükmü kıyasen uygu-
lanır. Seçim sonucunda belediye başkanlığına seçilen adaya aldığı oy miktarına
bakılmaksızın alınan teminat iade olunur.
  Eksik adaylıkların tamamlanması:

  Madde 11 - Herhangi bir sebeple, eksik aday göstermiş olan siyasi partile-
rin ilçe başkanlıklarına, ilçe seçim kurulu tarafından bu eksiğin tamamlanması
gereği tebliğ olunur.
  (Değişik :2/3/1984-2986/1 md.) İlgili parti teşkilatı, bu tebliğinden iti-
baren beş gün içinde aday listesini tamamlayamazsa, o parti o seçim çevresin-
den, eksik liste ile ilgili seçime katılır.
  Siyasi partilerin merkez karar ve yönetim kurulları, süreyi geçirmemek ama-
cı ile eksik listeyi tamamlama yetkisini önceden ilçe idare kurullarına verebi-
lir.
  Siyasi partilerin aday listelerini vermeleri:

  Madde 12 - Siyasi partilerin ilçe idare kurulları, seçime katılacakları
çevrelere ait aday listelerini ilçe seçim kurullarına, alındı belgesi karşılı-
ğında, önseçim gününden en geç on gün sonraki gün saat 17.00`ye kadar verirler.
  İlçe seçim kurulları geçici aday listelerini mahallinde alışılmış usullerle
ilan ederler.
  Büyük şehirler için siyasi partilerin il idare kurulları, belediye başkanı
adaylarını alındı belgesi karşılığında önseçim gününden en geç on gün sonraki
gün saat 17.00`ye kadar il seçim kuruluna verirler. Bağımsız adaylar da il se-
çim kuruluna başvururlar.
  İl seçim kurulları geçici adayları mahallinde alışılmış usullerle ilan
ederler.
  Bağımsız adayların müracaatı:

  Madde 13 - İl genel meclisi üyeliği, belediye meclisi üyeliği ve belediye
başkanlığına bağımsız olarak adaylığını koymak isteyenler, seçime katılacakları
seçim çevresinin bulunduğu ilçe seçim kurulu başkanlığına, bu Kanunun adaylık
için aradığı şart ve vasıfları haiz olduklarını belirten bir dilekçe ile baş-
vururlar.
  (Değişik: 7/12/1988-3507/3 md.) Bağımsız adaylar Yüksek Seçim Kurulunca
tespit edilen ön seçim tarihine kadar adaylık için başvurabilirler.
  İlçe seçim kurulları, bağımsız adaylara ilişkin listeleri de, ait olduğu
seçim çevresinde geçici listeler halinde alışılmış usullerle ilan ederler.
  (Ek:28/12/1993 - 3959/11 md.) Bağımsız adaylık için başvuranlar,en yüksek
derecedeki Devlet memurunun brüt aylığı kadar parayı ilgili mal sandığına yatı-
rarak makbuzunu başvurma belgelerine eklerler.
  (Ek:28/12/1993-3959/11 md.) Bu miktar hazineye irad kaydedilir.
  Adaylara karşı itiraz:

  Madde 14 - Adaylıkların geçici olarak ilanından itibaren iki gün içinde
ilçe seçim kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar, ilçe seçim kurulunca en geç
iki gün içinde karara bağlanır. İlgililer kararlara karşı iki gün içinde, il
seçim kuruluna itiraz edebilirler. İl seçim kurulu bu itirazları en çok iki gün
içinde kesin olarak karara bağlar.
  (Değişik: 2/3/1984-2986/2 md.) Siyasi partilerin aday listelerinde, yapılan
itirazlar üzerine eksiklik husule geldiği takdirde, İlçe Seçim Kurulunun tebli-
ğinden itibaren beş gün içinde bu eksikliklerini tamamlayamazlarsa, o partiler
o seçim çevresinde, eksik liste ile ilgili seçime katılırlar.
  Adayların incelenmesi:

  Madde 15 - İlçe seçim kurulları, kendi seçim çevrelerinin adayları hakkında,
yapacakları inceleme sonucunda bu Kanunda yazılı adaylık şartlarında noksanlık
veya aykırılık bulunduğunu görürlerse, durumu geçici ilan tarihinden itibaren
iki gün içinde ilgili adaya ve siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına bildirir-
ler.
  İlgili aday veya mensubu olduğu siyasi parti, bu bildirim üzerine en geç
iki gün içinde il seçim kuruluna itiraz edebilir. İl seçim kurulu bu itirazı
en geç iki gün içinde kesin karara bağlar.
  İtirazı reddedilen bağımsız aday seçime katılma hakkını kaybeder. Siyasi
parti adayları hakkında 14 üncü maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanır.
  Adayların ilanı:

  Madde 16 - Adaylık kesinleştikten sonra, ilçe seçim kurulları, bütün adayla-
rı oy verme gününden önceki, 20 nci gün ilan eder. Adayların ilanından sonra,
adaylıktan istifa, seçim sonuna kadar nazarı itibare alınmaz. Ancak, bu gibiler
seçilmiş bulunurlarsa, istifaları hüküm ifade eder ve yerlerine kendilerinden
sonra gelenler seçilmiş sayılırlar. Ölüm halinde de aynı şekilde hareket edilir.
  İl genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile belediye başkanlarının
adaylığı:

  Madde 17 - (Değişik:28/12/1993-3959/12 md.)
  Milletvekilleri,belediye başkanları,il genel meclisi ve belediye meclisi
üyeleri ile muhtarlar mahalli idareler seçimlerinde adaylıklarını koyabilmek
veya aday gösterilebilmek için görevlerinden istifa etmek zorunda değildirler.
Milletvekilliği,belediye başkanlığı,il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliği
ile muhtarlık bir şahıs uhdesinde birleşemez.Bu görevlerin birisinde bulunanlar-
dan bir diğerine seçilenler,seçim sonuçlarının kendilerine tebliğ edildiği ta-
rihten itibaren 15 gün içinde tercih haklarını kullanırlar.Bu süre içinde ter-
cih haklarını kullanmayanlar seçildikleri yeni görevi reddetmiş sayılırlar.
              ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
             Seçim Günü İşleri
  Kullanılacak oy pusulasının şekli:

  Madde 18 - İl genel meclisi üyeleri, belediye meclisi üyeleri, belediye baş-
kanlığı seçimlerinde birleşik oy pusulası kullanılır.
  Birleşik oy pusulaları aşağıdaki esaslar dahilinde hazırlanır.
  a) (Değişik:28/12/1993-3959/13 md.) Oy pusulaları,298 sayılı Seçimlerin Te-
mel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin (1) numa-
ralı bendindeki esaslara uygun olarak "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu"
filigranı bulunan, özel surette imal edilmiş kağıtlara Yüksek Seçim Kurulu veya
Yüksek Seçim Kurulunun izin ve denetimi ile İl Seçim Kurulları tarafından bas-
tırılır.Birleşik oy pusulalarındaki siyasi parti sütunları arasında yarım (0,5)
cm.kadar veya iki çizgi ile belirlenmiş bir aralık bırakılır.
  b) (Değişik: 31/7/1998-4381/6 md.) Belediye Başkanlığı seçiminde kullanı-
lacak birleşik oy pusulalarının en üstünde "Siyasi Partiler" ve bağımsız aday-
lar varsa "Siyasi Partiler ve Bağımsız Adaylar" ibaresi yazılır. Bu ibarenin
altına seçime katılan siyasi partilerin temsilcileri huzurunda Yüksek Seçim
Kurulu tarafından kur`a esasına göre en başta ve ortada partinin özel işare-
ti, özel işaretin altında tam yazı halinde adı, belirli bir aralık veya çizgi-
den sonra, çapı 2 cm olan bir boş daire basılır ve bütün bunların altı çizi-
lir. Bu çizginin altına o partinin aday ad ve soyadları konulur.
  Belediye Başkanlığı,belediye meclisi üyeliği ve il genel meclisi üyeliği se-
çiminde bağımsız adaylar varsa,bunların ad ve soyadları,siyasi parti sütunların-
dan sonra ayrılan "Bağımsız Adaylar" sütununa alt alta konulacak birer daire
içine yazılır.Bu sütunun şekli ve boyutları ile dairenin çapı ve birden fazla
aday varsa bunların bağımsız adaylar sütununa yerleştiriliş biçimi Yüksek Seçim
Kurulunca belirlenir.Bu adayların ad ve soyadları ilçe seçim kurulunda çekilecek
kur`a ile sıralanır ve her birinin altına bir çizgi çekilir.
  İl genel meclisi üyelerine ait oy pusulalarında adaylar aldıkları sıra numa-
rasına göre, asıl üye adayları yukarıda ve bir çizgi ile ayrılmış olarak, yedek
üye adayları aşağıda olmak üzere yazılır.
  c) Siyasi parti sütunları arasında "EVET" mühürünün yarıçapı kadar ve iki
çizgi ile belirlenmiş bir aralık bırakılır.
  d) (Mülga: 7/8/1988-3469/3 md.)
  e) (Mülga: 7/8/1988-3469/3 md.)
  f) (Değişik : 31/7/1998-4381/6 md.) İl genel meclisi ve belediye meclisi
üyeleri seçimlerinde kullanılan birleşik oy pusulasına siyasi parti adayları-
nın ad ve soyadları yazılmaz. Birleşik oy pusulası, isim listesi hariç, yuka-
rıdaki bentlerde yazılı şartlara uygun olarak hazırlanır.
  Her siyasi partinin aday listesi aldıkları sıraya göre ve asıl üye adayları
yukarıda, yedekleri, bir çizgi ile ayrılmış olarak altta olmak üzere bastırılır.
Rahatça okunacak büyüklükte bastırılan bu listeler her sandık başında münasip
bir yere partilerin kura sırasına uygun olarak asılır.
  h) (Değişik:28/12/1993 - 3959/13 md.) Her sandıkta kullanılacak birleşik
oy pusulaları o sandığın seçmen sayısının % 15`i kadar fazla adette paketler ha-
line getirilerek Yüksek Seçim Kurulu veya oy pusulalarını bastıran seçim kurulu
tarafından numaralanıp,mühürlendikten sonra yeteri kadar zarf ve belediye mecli-
si üye adayları isim listesi ile birlikte seçim çevrelerine gönderilir.
  i) Birleşik oy pusulalarının içine konulacağı zarflar 298 sayılı Seçimlerin
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun hükümlerine göre hazırlanıp
dağıtılır.
  Oyların kullanma şekli:

  Madde 19 -(Değişik birinci fıkra : 7/8/1988 - 3469/4 md.) Seçmen; Yüksek Se-
çim Kurulu veya Yüksek Seçim Kurulunun izin ve denetimiyle il seçim kurulları
tarafından yaptırılıp sandık kurullarına kadar ulaştırılan ve birleşik oy pusu-
lası ile birlikte kendisine verilen "EVET" veya "TERCİH" yazılı mühürü alarak
oyunu kullanmak üzere kapalı oy verme yerine girer.
  (Değişik:28/12/1993 - 3959/14 md.) Seçmen sandık kurulunca verilecek mühü-
rü birleşik oy pusulasında tercih ettiği partiye veya varsa bağımsız adaya ait
özel daire içine basmak süretiyle oyunu kullanır.
  (Değişik:28/12/1993 - 3959/14 md.) Oyunu kullanan seçmen birleşik oy pusula-
sını katlayarak zarfa koyar ve zarfı yapıştırır. Mühürü sandık kurulu başkanına
geri verir ve oyunu sandığa atar.
  (Değişik: 20/6/1987 - 3394/5 md.) Aynı sandık çevresinde belediye başkanlı-
ğı (3030 sayılı Kanuna tabi olanlar dahil), belediye meclis üyeliği ve il genel
meclis üyeliği seçimlerinin birlikte yapılması halinde, bu maddedeki işlem her
üç seçim için de tekrarlanır.
  (Ek: 7/12/1988 - 3507/4 md.) Ancak, aynı sandık bölgesinde 3030 sayılı Bü-
yükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişti-
rilerek Kabulü Hakkında Kanuna tabi olanlar da dahil belediye başkanlığı ve be-
lediye meclis üyeliği seçimine ait oy pusulaları aynı zarf içine konur.
  Geçerli sayılmayan oylar:

  Madde 20-İl genel meclisi ve belediye meclisi üyelikleri ile belediye baş-
kanlığı seçimlerinde kullanılan birleşik oy pusulalarından hangilerinin geçer-
li sayılamıyacağı 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hak-
kında Kanun ile 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu hükümlerince belirlenir.
  Tutanağa geçirme:

  Madde 21 - İlçe seçim kurulu sandık kurullarından gelen tutanakları belediye
başkan ve meclis üyeleri seçimi için beldeler; il genel meclisi seçimi için il-
çeler; büyük şehir belediye başkanı, büyük şehir belediye hudutları içindeki il-
çeler belediye başkanı ve belediye meclisi seçimi için de ilçeler itibariyle
birleştirerek o seçim çevresindeki:
  a) Seçmen sayısını,
  b) Oyunu kullanan seçmen sayısını,
  c) İtiraz edilmiş veya ihtilaflı görülmüş olup da geçerli sayılarak hesaba
katılan oy pusulası sayısını,
  d) Geçerli sayılmayan ve hesaba katılmayan oy pusulaları sayısını,
  e) Geçerli sayılan ve hesaba katılan oy pusulaları genel toplamını,
  f) Seçime katılmış olan siyasi partilerden ve bağımsız adaylardan her biri-
nin aldığı geçerli oy miktarını gösteren geçerli oy pusulaları sayısını,
  Tutanağa geçirir.
               DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
          Seçimlerden Sonra Yapılacak İşler
  Belediye başkanlıklarına seçilenlerin tespiti:

  Madde 22 - Sandık kurullarınca gönderilen belediye başkanı seçimlerine iliş-
kin tutanaklar ilçe seçim kurulu tarafından birleştirilerek en çok oy alan aday,
başkanlığa seçilmiş olur.
  Büyük şehir belediye başkanı seçimlerine ilişkin ilçe birleştirme tutanakla-
rı ilçelerden il seçim kuruluna gönderilir. İl seçim kurulu tarafından bu tuta-
naklar birleştirilerek en çok oy alan aday, büyük şehir belediye başkanlığına
seçilmiş olur.
  İl genel meclisi ve belediye meclisi üyeliklerine seçilenlerin tespiti:

  Madde 23 - a) Siyasi partilerin ve bağımsız adayların elde ettikleri il ge-
nel meclisi ve belediye meclisi asıl üye sayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır:
  Bir seçim çevresinde kullanılan geçerli oy toplamının onda birine tekabül
eden sayı, bütün partilerin ve bağımsız adayların aldıkları oy sayısından ayrı
ayrı çıkarılır. Bu çıkarmadan sonra geriye oyu kalmayan siyasi partiler ve ba-
ğımsız adaylar üye tahsisinde hesaba katılmaz.
  Yapılan çıkarmadan sonra geriye oyu kalan siyasi partilerin ve bağımsız
adayların isimleri alt alta, kalan oyları da hizalarına yazılır. Bu sayılar önce
bire, sonra ikiye, sonra üçe ... şeklinde devam edilmek suretiyle o seçim çevre-
sinin çıkaracağı asıl üye sayısına ulaşıncaya kadar bölünür. Elde edilen pay-
lar, siyasi parti ayırımı yapılmaksızın, en büyükten en küçüğe doğru sıralanır
Belediye ve il genel meclisi üye tamsayısı kadar üyelikler, bu payların sahibi
olan siyasi partilere ve bağımsız adaylara, sayıların büyüklük sırasına göre
tahsis olunur.
  Son kalan asıl üyelikler için birbirine eşit rakamlar bulunduğu takdirde
bunlar, aralarında ad çekmek suretiyle, tahsis yapılır.
  (Ek: 7/12/1988-3507/5 md.) l0 uncu madde uyarınca kontenjan adayı gösterilen
belediye meclis üyesi seçim çevrelerinde bu maddeye göre yapılan bölme işlemi
kontenjan sayısı çıkarılmak suretiyle yapılır. Kontenjan adayı gösterilen bu se-
çim çevrelerinde geçerli oyların en çoğunu almış olan siyasi partinin kontenjan
adayları belediye meclis üyeliğini kazanmış olurlar.
KANUNLAR, ŞUBAT 1989 (EK - 3)
  (Ek: 7/12/1988 -3507/5 md.) Büyük şehirlerde, kontenjan adaylığından beledi-
ye meclisi üyeliğine seçilenlerden birinci sıradakiler bu Kanunun 6 ncı madde-
sinde belirtilen oranla sınırlı kalmak kaydı ile Büyüşehir Belediye Meclisine
katılırlar.
  b) Siyasi parti adaylarından seçilenler aşağıdaki şekilde tespit edilir:
  İlçe seçim kuruluna verilen aday listesindeki sıra, seçimlerde siyasi parti-
lerin kazandıkları il genel veya belediye meclisi asıl üyeliklerinin tespitine
esas olur.
  Büyük şehir belediye başkanlığını kazananlara il seçim kurulları, diğer ka-
zananlara ilçe seçim kurulları tarafından tutanakları verilir.
  İl seçim kurulu başkanı büyük şehir belediye başkanlığına seçileni, ilçe
seçim kurulu başkanı da belediye başkanlığı, belediye meclis üyelikleri ve il
genel meclis üyeliklerine seçilenleri gösteren tutanağın bir suretini o seçim
çevresinde derhal alışılmış usullerle ilan ettirir, bir suretini de bir hafta
süre ile seçim kurulu kapısına astırır.
  c) Yedek üyelikler için de (a) ve (b) bentleri hükümleri uygulanır. Siyasi
partilerin kazandıkları yedek üyeler, asıl üyeliğe seçilenlerden sonra gelen
isimden itibaren sıra ile tespit olunur.
  Büyük şehir meclisine katılacak üyeler:

  Madde 24 - a) Bu Kanunun 6 ncı maddesinde tespit olunan büyük şehir meclisi
üyeleri, her ilçe için seçilmiş olan asıl üyelerin seçiliş sıralarına göre baş-
tan başlayarak yeter sayıya kadar inilmek suretiyle bulunur.
  b) Yedek üyelikler de aynı usulle hesaplanır.
  Seçimin veya tutanağın iptali:

  Madde 25 - Seçim tutanaklarına yapılan itirazlar, oyların dökümüne, sayımı-
na veya bu oyların siyasi partiler ile bağımsız adaylara bölünmesine ilişkin ol-
duğu ve yeniden yapılan döküm, sayım ve hesap sonucunda tutanakların iptaline
karar verildiği takdirde, bu yeni işlem sonucuna göre, seçilmiş oldukları anla-
şılanların il seçim kurulu tarafından tutanakları verilir.
  Bir seçim çevresinde yapılan seçimin, seçim işlemleri sebebiyle iptaline ka-
rar verildiği takdirde, o seçim çevresinde yeniden seçim yapılır. İl seçim kuru-
lu, seçimin iptaline dair kararı ilan ettiği gibi kararın kesinleşmesini mütea-
kip o çevrede seçimin yapılacağını da derhal ilan eder.
  Bu ilandan sonra gelen 60 ıncı günü takip eden ilk pazar, oy verme günüdür.
  Yukarıdaki fıkralar dışında, meclis üyelerinden bir veya birkaçının tutanak-
larının iptaline karar verildiği takdirde, tutanağı iptal olunan meclis üyesi
yerine, mensup oldukları siyasi parti listesindeki sıraya göre, belli olan sıra-
da olanlara tutanakları verilir.
  İl seçim kurullarının kararlarına karşı 26 Nisan 1961 tarihli ve 298 sayılı
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 130 uncu madde-
sinde tespit edilmiş olan süreleri içinde, Yüksek Seçim Kuruluna itiraz edilebi-
lir.
              BEŞİNCİ BÖLÜM
           Seçim Sonuçlarının İlanı:
  Seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilanı:

  Madde 26 - Yüksek Seçim Kurulu, ilçe seçim kurulları tarafından yollanan
belgelere dayanarak, seçimin genel sonucunu ilan eder.
  Seçim sonuçlarının Devlet istatistik Enstitüsü tarafından yayımlanması:

  Madde 27 - Devlet İstatistik Enstitüsü, ilçe seçim kurulları tarafından ken-
dilerine verilecek belgelere dayanarak seçim çevreleri itibariyle sandık tuta-
naklarından mevcut bilgiyi, en geç seçimi takip eden yıl içinde yayımlar.
  Belediye ve il genel meclisi yedek üyelerinin asıl üyeliğe getirilmesi:

  Madde 28 - İl genel meclisi üyeliklerinde, herhangi bir sebeple boşalma ol-
duğu takdirde vali, belediye meclisi üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde ise,
belediye başkanı beş gün içerisinde meclise katılacak yedek üyelerin adını yet-
kili seçim kurulundan sorar ve üçgün içerisinde adı bildirilen üyeyi davet
eder. Bu suretle davet edilen üye, kalan süreyi tamamlar.
  Boşalan üyelik hangi ilçe veya siyasi partiye ait ise, davet edilecek yedek
üye de, aynı ilçe ve siyasi partiden olur.
  Bir partiden boşalan asıl üyelik için, o partiden davet edilecek yedek üye
kalmamış ise veya boşalan asıl üyelik bir bağımsıza ait ise, parti ayırımı ya-
pılmaksızın oy bölüşümünde sırası önde gelen yedek üye asıl üyeliğe davet edi-
lir.
  Bir siyasi parti listesinden, meclis asıl üyeliğine seçildikten sonra, baş-
ka bir siyasi partiye geçen veya bağımsız kalanlardan asıl üyelik açıldığı tak-
dirde, bu üyelerin meclis üyeliğine seçildikleri sırada mensup oldukları parti-
nin yedek üyesi, asıl üyeliğe çağırılır.
  Seçimlerin yenilenmesi:

  Madde 29 - (İptal : Ana. Mah.nin 13/6/1988 tarihli ve E. 1988/14,K. 1988/18
sayılı Kararıyla; Yeniden düzenleme:7/12/1988 - 3507/6 md.)
  Seçim dönemi sonundan önce;
  a) Bir seçim çevresinde yapılan seçimin seçim işlemleri sebebiyle iptaline
karar verilmesi,
  b) Belediye meclisi veya il genel meclisinin yetkili organlarca feshi,
  c) Belediye meclisi veya il genel meclisi üyeliklerinin herhangi bir sebep-
le boşalması ve meclis üye sayısının yedeklerinin de getirilmesinden sonra üye
tamsayısının yarısından aşağıya düşmesi,
  d) (Mülga: 20/3/1997 - 4231/2 md.)
  Hallerinde mülki amirlerin vaki boşalmaları otuz gün içinde İlçe Seçim Ku-
ruluna bildirmeleri üzerine, İlçe Seçim Kurulu sözkonusu organ için yeniden
seçim yapılmasına karar vererek durumu alışılmış usullerle ilan eder.
  (Değişik:20/3/1997 - 4231/2 md.) a,b,c bentlerinde yazılı hallerde bu
ilandan sonra gelen altmışıncı günü takip eden ilk Pazar günü oy verme günüdür.
Ancak, mahalli idareler genel seçimine bir yıldan az bir süre kalmış ise mahalli
idareler ara seçimi yapılmaz.
               ALTINCI BÖLÜM
      Köy ve Mahalle Muhtarları, Köy İhtiyar Meclisi ve
         Mahalle ihtiyar Heyeti Üyeliği Seçimleri
  Seçilecek üye sayısı:

  Madde 30 - a) Köy ihtiyar meclisine, son genel nüfus sayımı sonuçlarına
göre;
  Nüfusu 1 000`e kadar olan köylerde                   8
  Nüfusu 1 001`den 2000`e kadar olan köylerde              10
  Nüfusu 2 000`den fazla olan köylerde                 12
  Üye seçilir. Seçilecek üye sayısı ilçe seçim kurulu başkanınca belirlenir.
  Oyların tasnifi sonucunda en çok oy alanlardan başlanarak nüfusu 1 000`e
kadar olan köylerde ilk dört üye, nüfusu 1 001 `den 2 000`e kadar olan köylerde
ilk beş üye ve nüfusu 2 000`den fazla olan köylerde ilk altı üye asıl, geri ka-
lanlar ise yedek üye olur.
  b) Mahalle ihtiyar heyetine sekiz üye seçilir. Oyların tasnifi sonucunda
en çok oy alan dört üye asıl, geri kalanlar ise yedek üye olur.
  Adaylık ve seçilme yeterliliği:

  Madde 31 - Köy muhtarlığı ve köy ihtiyar meclisi üyeliği, mahalle muhtar-
lığı ve mahalle ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde adaylık usulü yoktur.
  (Değişik:2/3/1984-2986/3 md.) En az altı aydan beri o mahalle veya köyde
oturmak şartıyla 25 yaşını dolduran her Türk vatandaşı, bu Kanunda ve bu
Kanunun atıf yaptığı diğer kanunlarda öngörülen hükümlerce seçilmeye mani hali
olmamak kaydıyla, muhtar, ihtiyar meclisi ve ihtiyar heyeti üyesi seçilebilir.
Bunlar için ilkokul mezuniyeti şartı aranmaz; okur-yazar olmak yeterlidir.
  442 sayılı Köy Kanununun 41 inci maddesi gereğince görevden uzaklaştırılan
köy muhtarları ile 4541 sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar
Heyetleri Teşkiline Dair Kanunun 18 inci maddesine göre sıfatları kaldırılan
mahalle muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri tekrar aynı görevlere seçilemezler.
  Seçim çevresi, oy verme ve seçim sistemi:

  Madde 32 - Mahalle muhtarlığı ve ihtiyar heyeti için, mahalle; köy muhtar-
lığı ve ihtiyar meclisi için köy; seçim çevresidir.
  Her seçim çevresinde usule uygun olarak konmuş sandıklarda o çevre seçimi
için oy kullanılır.
  Muhtar seçimi için bir ad yazılı oy pusulası, ihtiyar meclisi ve ihtiyar
heyeti seçimi için de bu kurulların asıl üye sayısı kadar ad yazılı oy pusulası
Yüksek Seçim Kurulunca hazırlanan özel zarfa konularak oy sandığına atılır.
  Muhtar, ihtiyar heyeti ve ihtiyar meclisi seçimleri ekseriyet sistemine göre
yapılır.
  (Ek: 2/3/1984-2986/4.) Bu seçimler için kullanılacak oy pusulaları, basıla-
bilir, teksir edilebilir ve her türlü araçla çoğaltılabilir.
  Boşalan muhtarlık, ihtiyar meclisi ve heyeti üyeliği için seçim yapılması:

  Madde 33 - Köy veya mahalle muhtarlığının herhangi bir sebeple boşalması
halinde ihtiyar meclisi veya heyetinin birinci üyesi durumu, yazılı olarak ilgi-
li seçim kuruluna ve mahallin en büyük mülkiye amirine bildirmek zorundadır.
  Boşalan muhtarlıklar için her yıl haziran ayının ilk pazar günü seçim yapı-
lır. Seçim yapılıncaya kadar muhtarlık görevi mahallin en büyük mülkiye amiri
tarafından atanacak muhtar vekili tarafından yürütülür.
  Seçim döneminin sona ermesinden önce ihtiyar meclisi veya heyeti üye sayı-
sının yedeklerinin de getirilmesinden sonra üye tamsayısının, köylerde tabii
üyeler hariç, yarısına düşmesi halinde, muhtar, durumu bir hafta içinde ilgili
seçim kurulu başkanlığına ve bilgi için de mahallin en büyük mülkiye amirine
bildirmeye mecburdur.
  Bu bildirim üzerine ilçe seçim kurulu başkanlığınca durum 48 saat içinde
ilan edilir. İlan tarihinden sonra gelen 60 ıncı günü takip eden ilk pazar
günü oy verilir.
  İhtiyar meclisi veya heyeti seçiminin yapılması gerektiği hallerde köy
veya mahalle muhtarlığı da boşalmış ise, haziran ayı beklenmeksizin her iki
seçim beraber yapılır.
  Diğer işlemler:

  Madde 34 - Muhtar, ihtiyar heyeti, ihtiyar meclisi seçimlerinde diğer işlem-
ler bu Kanunda ve bu Kanunun atıf yaptığı diğer kanunlarda yazılı usul ve esas-
lara göre yürütülür.

  Ek Madde 1 -(Ek:14/6/1989 - 3573/1 md;Değişik:28/12/1993-3959/16 md.) Seçmen
kütüğüne kaydı ve sandık listesinde oy kullanma yeterliliği bulunduğu halde,ma-
halli idareler genel ve ara seçimlerine meşru mazeretleri olmaksızın katılmayan-
lar ilçe seçim kurulu başkanı tarafından 200 000 (ikiyüzbin) lira para cezası
ile cezalandırılır. Bu karar kesindir.

  Ek Madde 2-(Ek:28/12/1993-3959/17 md.)
  Dağınık mahalle ve sair yerleşim yerleri bulunan köylerde veya köylerin bir-
birlerine yakın olduğu durumlarda seçim sandıklarının bir tek mahalle veya bir
tek köyde toplanması,seçim gününden en az bir hafta önce ilan edilmek koşuluyla
İlçe Seçim Kurulunca kararlaştırılabilir.

  Ek Madde 3-(Ek:12/5/1994-3989/1 md.)
  Subaylar,astsubaylar,hakimler ve savcılar ile yüksek yargı organları mensup-
ları hariç olmak üzere,kamu kurumları ile kamu kurumu niteliğinde bir kuruluşta
memur veya kadrolu işçi olarak çalışmakta iken bu görevinden ayrılarak Belediye
Başkanı seçilmiş olup da yeniden aday olamayan veya seçilemeyenler,hizmet süre-
leri itibariyle veya yaş haddi nedeniyle emekliliğe hak kazanamamış olmaları
kaydıyla,seçimlerin kesin sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilanını takip eden
iki ay içinde daha önceki kurumlarının bağlı bulunduğu bakanlığa başvurmaları
halinde eski görevlerine veya istifa ettikleri tarihteki kurumun özelliği ve ni-
teliğine uygun eşdeğer bir göreve atanabilirler.Ancak yargı kararı ile belediye
başkanlığı görevi sona erenler ve istifa edenler hakkında bu hüküm uygulanmaz.
               YEDİNCİ BÖLÜM
              Geçici Hükümler

Geçici Madde 1 - Bu Kanun uyarınca yeni il genel meclisi seçimleri yapıla-
rak il genel meclisleri ilk toplantılarını yapıncaya kadar 25/9/1980 gün ve
2304 sayılı 13/3/1329 tarihli İdarei Umumiyei Vilayat Kanunu Muvakkatına Ek
Kanun hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

  Geçici Madde 2 - Bu Kanun uyarınca yeni belediye başkan ve belediye meclisi
üyeleri seçilinceye kadar, 25/9/1980 gün ve 2303 sayılı 3/4/1930 tarih ve 1580
sayılı Belediye Kanununa Ek Kanun ile 18/8/1981 gün ve 2508 sayılı 1530 sayılı
Belediye Kanununa 2303 sayılı Kanunla Eklenen Geçici 3 üncü Maddenin Değişti-
rilmesine ve Bu Kanuna Üç Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun hükümlerinin uy-
gulanmasına devam olunur.

  Geçici Madde 3 - Bu Kanun yürürlüğe girdikten sonra, yapılacak ilk mahalli
idareler seçimlerinde, siyasi partilerin aday tespiti için ön seçim yapılmaz.
Bu seçime mahsus olmak üzere siyasi partiler, adaylarını aşağıdaki usullere
göre tespit ederler:
  Büyük şehir belediye başkanı adayları siyasi partilerin genel merkez karar
ve yönetim kurullarınca tespit edilir.
  İllerde
  İl merkezi belediye başkanı ile belediye meclisi üyeleri, merkez ilçe bel-
delerinin belediye başkanları ile belediye meclisi üyeleri, merkez ilçeye isa-
bet eden, il genel meclisi üyeleri adaylarını, siyasi partilerin il ve merkez
ilçe idare kurulları birlikte toplanarak;
  İlçelerde :
  İlçe belediye başkanı ile belediye meclisi üyeleri; ilçe beldelerinin bele-
diye başkanları ile belediye meclis üyeleri; ilçe seçim çevresine isabet eden
il genel meclisi üyeleri adaylarını, siyasi partilerin ilçe idare kurulları
toplanarak;
  Belirleyip, genel merkez karar ve yönetim kurulunun tensip ve tasdikine su-
narlar.
  Merkez karar ve yönetim kurulunun, her listeyi aynen kabul veya değiştirerek
tasdik etmesi ile adaylar tespit olunur.

  Geçici Madde 4 - Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılan ilk seçim-
de, seçmen kütüğünde ve sandık listesinde kaydı ve oy kullanma yerinde bulundu-
ğu halde mahalli idareler ile mahalle muhtarlıkları ve ihtiyar heyetleri seçim-
lerine hukuki veya fiili mazereti olmaksızın katılmayanlar, ilçe seçim kurulu
başkanı tarafından 2.500 lira para cezası ile cezalandırılırlar.
  Ancak seçim gününden sonraki üç ay içinde hukuki veya fiili mazeretini bil-
diren ve mazereti ilçe seçim kurulu başkanınca geçerli görülenlerden bu para
tahsil edilmez.

  Geçici Madde 5 - Bu Kanunda seçim usul ve esasları hükme bağlanan büyük şe-
hir yönetiminin hukuki statüsü, bu Kanunun yürürlüğünü takip eden ilk seçimin
oy verme gününden önce, 17/6/1982 gün ve 2680 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşları-
nın Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Düzenlenmesi ile ilgili Yetki Kanununda be-
lirtilen esas ve usullere uygun olarak çıkarılacak kanun hükmünde kararnameler-
le düzenlenir.

  Geçici Madde 6 - Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak ilk ma-
halli idareler seçimlerinde 6 Kasım 1983 tarihinde yapılan milletvekili seçi-
minde kullanılan sandık seçmen listeleri güncelleştirilerek kullanılır.
  Güncelleştirme; sandık seçmen listelerinin askıya çıkarılması, listede ismi
bulunmayanlar ile seçim gününe kadar 21 yaşını dolduracak olanların listeye ya-
zılması suretiyle yapılır ve bu suretle oluşan listeler başka bir ilan vesair
işleme tabi tutulmadan çoğaltılarak sandık seçmen listesi olarak kullanılır.
  Askı ve itiraz süreleri Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir.

  Geçici Madde 7 - Bu Kanunun yürürlüğe girmesini takip eden ilk mahalli ida-
reler seçiminde oy verme günü 25 Mart 1984 tarihidir.
  Seçim döneminin başlangıç tarihi Yüksek Seçim Kurulunca, yukarıdaki fıkrada
belirtilen oy verme günü esas alınarak tespit ve ilan edilir.
  Yüksek Seçim Kurulu, bu seçimlere mahsus olmak üzere, bu Kanun ile 298 sayı-
lı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ve 2820 sayılı
Siyasi Partiler Kanununun seçimlere ilişkin olarak tespit ettiği süreleri kısal-
tarak uygular.

  Geçici Madde 8 - Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak ilk mahal-
li idareler seçimlerinde, seçime katılma hakkı kazanacak partilerde 2839 sayılı
Milletvekili Seçimi Kanununun 45 inci maddesi ile değişen 298 sayılı Seçimlerin
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin 4 ve
11 numaralı bentlerinde sözü edilen büyük kongresini yapmış olmaları şartı aran-
maz.

  Geçici Madde 9 - Geçici 7 nci maddeye göre yapılacak seçimlerde tayin yolu
ile belediye başkanlığı görevini yürütenler aday oldukları takdirde kanuni sü-
releri içinde görevlerinden ayrılırlar.

  Geçici Madde 10 - Subaylar, astsubaylar, hakimler ve savcılar ile yüksek
yargı organları mensupları hariç olmak üzere; mahalli idareler seçimlerinde aday
olan memurlar seçimi kaybetmeleri halinde, Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçla-
rının ilanını takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla ve bu seçime
mahsus olarak müktesep hakları ile eski veya eşdeğer bir göreve dönebilirler.

  Geçici Madde 11 - 2963 sayılı Kanunla kurulan ve halen adli ve mülki teşki-
latı kurulmamış bulunan ilçelerde mahalli idareler seçimlerini yürütecek ilçe
seçim kurulunu belirlemeye veya yeni ilçe seçim kurulları oluşturmaya Yüksek Se-
çim Kurulu yetkilidir.

  Geçici Madde 12 - ( Ek:24/2/1993 - 3866/4 md.) 1993 yılında kurulacak bele-
diyelerin organ seçimleri 1994 yılı Mart ayında yapılacak Mahalli İdareler Genel
Seçimleri ile birlikte yapılır.

  Geçici Madde 13 - ( Ek:28/12/1993 - 3959/18 md.)
  27 Mart 1994 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimlerinde,Hakimler ve
Savcılar,Yüksek Yargı Organları mensupları,Yüksek Öğretim kurumlarındaki öğretim
elemanları,Yüksek Öğretim Kurulu üyeleri,kamu kurum ve kuruluşlarının memur sta-
tüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan
diğer kamu görevlileri ile subaylar ve astsubaylar 30.1.1994 tarihine kadar gö-
revlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday
gösterilemezler.
  Subay ve astsubaylar hariç olmak üzere;birinci fıkrada sayılanların aday
adaylığını veya adaylığı kaybetmeleri ve bir ay içinde müracaatları halinde he-
men;seçimi kaybetmeleri halinde,Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanı-
nı takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eski görevlerine veya ka-
zanılmış hak veya aylık derecelerindeki başka bir göreve atanırlar.

  Ek Geçici Madde 1-( Ek:7/7/1993 - 3912/1 md.)
  18.1.1984 tarih ve 2972 sayılı Kanunun 8 inci maddesi uyarınca 27 Mart 1994
tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde oy vereceklerin kütüklere ya-
zılması ve sandık listelerinin düzenlenmesi amacıyla bütün Türkiye`de aynı za-
manda 1993 yılının Kasım ayının ilk Pazar günü,Yüksek Seçim Kurulu`nun gözetim
ve denetiminde yazım yaptırılır.
  298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun
uyarınca,bilgisayar ortamında merkezi Seçmen Kütüğü oluşturulan yerlerde yazım
işlemleri diğer illerden farklı olarak,yazım memurlarınca aynı gün konutlar do-
laşılmak suretiyle bilgisayar ortamındaki mevcut merkezi seçmen kütüğünün gün-
celleştirilmesi biçiminde yapılır.Bununla ilgili esaslar Yüksek Seçim Kurulunca
belirlenir.
  Seçimde kullanılacak seçmen kütüklerinin yazımında 298 sayılı Seçimlerin
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile ilgili diğer Kanunların
bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır.
  Ek Geçici Madde2.-(EK:7/7/1993 - 3912/1md.) Mahalli İdareler Seçimlerinde
kullanılacak seçmen kütüklerinin yazımı ve seçimin yapılması için Adalet Bakan-
lığı bütçesinin ilgili bölümüne yeterli miktar ödenek,Mali ve Gümrük Bakanlığı-
nın yedek ödenek tertibinden aktarılır.
  Yüksek Seçim Kurulu,seçmen kütüklerinin süratle yazımının,daktilo edilme-
sinin ve kartlarının dağıtımının sağlanması için geçici ve yevmiyeli personel
istihdam edebilir.Bu personele Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığınca 300 000 ila
500 000 lira arasında takdir edilecek gündelik ödenir.
               6330 - 1
   SEKİZİNCİ BÖLÜM
               Son Hükümler
  Propaganda serbestliği:

  Madde 35 - Mahalle idareler seçimlerinde propaganda 298 sayılı Seçimlerin
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun dairesinde serbesttir.
Ancak 293 sayılı Kanunun 52-55 inci maddeleri ile düzenlenen radyo ve televizyon
propagandaya ilişkin hükümleri,52 inci maddenin son bendi hariç,bu seçimlerde
uygulanmaz. (1)
  (Ek:28/12/1993-3959/15 md.) Ancak,298 Sayılı Kanunun 52 ila 55 inci maddele-
ri ile düzenlenen radyo ve televizyonda propagandaya ilişkin hükümleri mahalli
idareler ara seçimlerinde resmi ve özel radyo ve televizyon kuruluşları bakımın-
dan uygulanmaz.
  Özel hüküm bulunmayan hallerde uygulama:

  Madde 36 - Bu Kanunda özel hüküm bulunmayan hallerde 26/4/1961 gün ve 298
sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile
22/4/1983 tarih 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu,10/6/1883 gün ve 2839 sayılı
Milletvekili Seçimi Kanununun ve bunların ek ve değişikliklerinin bu Kanuna ay-
kırı olmayan hükümleri uygulanır.
  Yürürlükten kaldırılan hükümler:

  Madde 37 - 18/7/1963 gün ve 286 sayılı Köy Kanununda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanunun,
  18/7/1963 gün ve 287 sayılı Şehir ve Kasabalarda,Mahalle Muhtar ve İhtiyar
Heyetleri Teşkiline Dair 4541 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasını ve Bazı
Kanunların Kaldırılması Hakkında Kanunun,
(Dikkat: Devamı 6331 inci sayfadadır.)
----------------------
(1) 28/12/1993 tarih ve 3959 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesi,bu fıkranın
  sadece ilk genel yerel seçimlerde uygulanacağını hüküm altına almıştır.
KANUNLAR,ŞUBAT 1994 (EK - 19)
  6330 - 2
  19/7/1963 günlü ve 306 sayılı İdarei Umumiyei Vilayat Kanununda Değişiklik-
ler Yapılmasına ve İlgili Bazı Kanunların Kaldırılmasına Dair Kanunun,
  19/7/1963 gün ve 307 sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanunun,
  Seçimlerle ilgili ve bu Kanuna aykırı olan hükümleri ile diğer kanunların
bu Kanuna aykırı olan seçimlerle ilgili hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
  Yürürlük:

  Madde 38 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme:

  Madde 39 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
                 *
                 * *
  18/1/1972 TARİH VE 2972 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER
  1) 20/6/1987 Tarih ve 3394 Sayılı Kanunun Geçici Maddesi

  Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yayımlandığı tarihte boş bulunan belediye mec-
lisi ve il genel meclisi üyelikleri ile belediye başkanlıkları seçimleri, ilan
edilmiş olsa bile, bu Kanun hükümlerine göre yapılır.
  2) 7/8/1988 Tarih ve 3469 sayılı Kanunun Geçici Maddeleri

  Geçici Madde 1. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak ilk
mahalli idareler genel seçimlerinde, kanunlardaki bütün süreleri, oy verme günü-
nü esas alarak icabında kısaltmak suretiyle tespit ve ilana Yüksek Seçim Kurulu
yetkilidir.

  Geçici Madde 2.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak ilk
mahalli idareler genel seçimleri sebebiyle kanunların gerekli kıldığı giderleri
karşılamak üzere yeterli ödenek, ilgili kuruluş bütçelerine Maliye ve Gümrük Ba-
kanlığınca aktarılır.

  Geçici Madde 3. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak ilk
mahalli idareler genel seçimlerinde; siyasi partilerin seçime katılabilmeleri
için, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 20 nci maddesinde öngördüğü, belde-
lerde teşkilatlanma ile ilgili hüküm uygulanmaz.

  Geçici Madde 4.- (Mülga: 7/12/1988-3507/7 md.)

  Geçici Madde 5.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak ilk
il genel meclisi üyeleri, belediye meclisi üyeleri ve belediye başkanlığı genel
seçimlerinde:
  a) Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunan özel imal edilmiş kağıtlara basılı
birleşik oy pusulalarında; sadece seçime katılan siyasi partilerin özel işaret-
leri, kısaltılmış isimleri ve tam yazı halinde adları ile her siyasi parti için
ayrılan bölümün altında çapı 2 cm. olan boş bir daire bulunur.
  b) Seçime katılan siyasi parti adayları ile bağımsız adayları gösteren bir
liste her sandık mahallinde seçmenlerin görebileceği bir yere asılır.
  (c, d, e, - Mülga: 7/12/1988-3507/7 md.)

  Geçici Madde 6 - 7- (Mülga: 7/12/1988 - 3507/7 md.)

  Geçici Madde 8.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak ilk
Mahalli İdareler Genel Seçiminde, belediye başkanlığı adaylığı için; 2972 sayı-
lı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki, en az altı ay süreyle o se-
çim çevresinde oturmuş olmak şartı aranmaz.

  Geçici Madde 9.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak ilk
mahalli idareler genel seçimlerinde, siyasi partilerin mahalli teşkilatlarının
yönetim kurulu başkan ve üyelerinin belediye başkanlığı adaylığı dışındaki ma-
halli idareler seçimi adaylıklarında, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun
40 ıncı maddesinin dördüncü fıkrası hükmü uygulanmaz.
  3) 7/12/1988 Tarih ve 3507 sayılı Kanunun Geçici Maddeleri

  Geçici Madde 1.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay
içinde, siyasi partilerin yetkili merkez karar ve yönetim organları gerekli
görülen tüzük değişikliğini yapmaya yetkilidir.

  Geçici Madde 2.- Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak ilk ma-
halli idareler genel seçimlerinde 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muh-
tarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Kanununun 35 inci maddesinin ikinci fık-
rası hükmü uygulanmaz. Ancak,seçime katılıp da son milletvekili genel seçimle-
rinde toplam geçerli oyların % 7`sinden fazlasını alan siyasi partilere, bu se-
çimlere mahsus olmak üzere, oy verme gününden önceki 7 nci günden itibaren oy
verme gününden önceki gün saat 18.00`e kadar radyodan ve Türk Bayrağı ile Yük-
sek Seçim Kurulunun tespit edeceği yere asılacak olan ve bu Kurulun belirlediği
büyüklükteki parti bayrağı ve konuşmayı yapan kişi dışında görüntüsüz olarak
televizyondan;
  a) Yukarıda belirtilen siyasi partilere, ilk gün 10`ar dakikalık birer ko-
nuşma,
  b) Mecliste grubu bulunan siyasi partilere, ilaveten 10 dakikalık birer ko-
nuşma,
  c) Ana muhalefet partisine, ilaveten 10 dakikalık bir konuşma,
  d) İktidar partisine, ilaveten 10`ar dakikalık iki konuşma,
  Hakkı verilir. Son konuşmayı iktidar partisi yapar.

  Geçici Madde 3 - (Ek: 13/4/1989-3531/1 md.)
  Subaylar ve astsubaylar, hakimler ve savcılar ile yüksek yargı organları
mensupları hariç olmak üzere, 26 Mart 1989 tarihindeki mahalli idareler seçimi
için aday adayı olup aday olamayanlar veya aday olup seçimi kaybedenlerden, daha
önce kamu kurumları ile kamu kurumu niteliğindeki bir kuruluşta görev yapmış
olanlar, bu Kanunun yayımını takip eden 2 ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla,
bu seçime mahsus olarak, anılan kurumların münasip göreceği ve mükteseplerine
uygun görevlere atanabilirler.
  4) 26/12/1991 Tarih ve 3766 sayılı Kanunun Geçici Maddesi
  Geçici Madde - (...) (1) 30 Mart 1992 tarihine kadar herhangi bir nedenle
boşalacak olan belediye başkanlıkları için oy verme günü 1992 Haziran ayının
ilk Pazar günüdür.
  2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri
Seçimi Hakkında Kanunun 29 uncu maddesine göre yeniden seçim yapılmasına karar
verilerek ilanları yapılan belediye başkanlıkları için; bu Kanunun yayımı tari-
hine kadar yapılmış bulunan bütün seçim işlemleri ve bu işlemlerle kazanılmış
haklar saklıdır.
  Yeni Başkanın görevine başlamasına kadar geçecek süre içinde başkanlık gö-
revini yürütmek üzere belediye meclisi, üyeleri arasından birisini başkanvekili
olarak seçer.
  Belediye meclisi; bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en çok 10 gün için-
de başkanvekilini seçmek için vali tarafından toplantıya çağırılır.
  Subay ve astsubaylar hariç olmak üzere, birinci fıkrada gösterilen belediye
başkanlığı ara seçimlerinde aday veya aday adayı olan Devlet Memurları ile di-
ğer kamu görevlileri, aday veya aday adaylığından istifa etmeleri kaydıyla bu
Kanunun yayımından itibaren bir ay içinde müracaat etmeleri halinde, kazanıl-
mış hakları ile eski veya eşdeğer bir göreve dönebilirler. Adayları kesinleş-
miş yerlerde adaylığı kazanamamış olanlar hakkında da aynı hükümler uygulanır.
  5) 12/5/1994 Tarih ve 3989 Sayılı Kanunun Geçici Maddesi
  Geçici Madde - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen iki ay içerisin-
de başvurmaları halinde 27 Mart 1994 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimle-
rinde aday olamayan veya seçilemeyen belediye başkanları da bu Kanun hükümlerin-
den yararlanırlar.
--------------------
  (1) Bu fıkranın "Bu Kanunun yayımı tarihine kadar 2972 sayılı Mahalli İda_
reler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi hakkında Kanunun
29 uncu maddesine göre yeniden seçim yapılmasına karar verilerek ilanları ya-
pılan belediye başkanlıkları ile ..." içerikli bölümü,Anayasa Mahkemesinin
21/4/1992 tarih ve E.1992/17,K.1992/30 Sayılı Kararıyla iptal edilmiş olup,
metinden çıkarılmıştır.(Bkz;2/10/1992_21363 R.G.)
                6332 - 1
  6) 20/3/1997 tarih ve 4231 Sayılı Kanunun Geçici Maddesi:
  Subay ve astsubaylar hariç olmak üzere, 1 inci maddenin ikinci fıkrasında ve
2 nci maddeyle ilga edilen 2972 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin "d" bendinde
öngörülen seçimler için aday veya aday adayı olan devlet memurları ile diğer
kamu görevlileri, aday veya aday adaylığından istifa etmeleri veya bu sıfatların
herhangi bir nedenle düşmesi hallerinde, bu Kanunun yayımından itibaren bir ay
içinde müracaat etmeleri kaydıyla, eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık
derecelerindeki başka bir göreve dönebilirler.
                 6332 - 2
     2972 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
        YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
 Kanun                              Yürürlüğe
 No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler      giriş tarihi
--------- ----------------------------------------------- -----------------
 2986             --                 18/1/1984
                              tarihinden geçerli
                              olarak 2/3/1984
 3394             --                  30/6/1987
 3420             --                  13/4/1988
 3469             --                  13/8/1988
 3507             --                 14/12/1988
 3531             --                  20/4/1989
 3573             --                  17/6/1989
 3766             --                  2/1/1992
 3912             --                  10/7/1993
 3948             --                  30/12/1993
 3950             --                  30/12/1993
 3959             --                  30/12/1993
 3989             --                  18/5/1994
 4231             --                  1/4/1997
 4381             --                  2/8/1998
  2972 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN YÜRÜRLÜKTEN
       KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE
       Yürürlükten Kaldırılan     Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın
      Kanun veya Kanun Hükümleri      Tarihi   Sayısı Maddesi
-------------------------------------------  ----------- --------- ----------
- 2972 sayılı Mahalli İdareler ve Mahalle Muh-
 tarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Hakkında Kanu-
 nun 10 uncu Maddesinin (c) bendi        31/3/1988  3420   8
- 2972 sayılı Kanunun (d) ve (e) bentleri     7/8/1988  3469   3
- 2972 sayılı Kanunun Geçici 4,6,7 nci maddeleri
 ile geçici 5 inci maddesinin (c), (d) ve (e)
 bentleri                     7/12/1988  3507   7
- 2972 SAYILI Kanunun 9 uncu Maddesinin ikinci
 fıkrası                     27/12/1993  3948   1
Mevzuat inceleme
Mevzuat-İçtihat-Makale

Keşide tarihinin tahrif edildiği ve ibraz sürelerinin geçtiği çekler Borçlu olunmadığının Tespiti
İkinci Nesil İnternet Sitelerinin Hukuki Statüsü
VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ’NİN DEVİR ALDIĞI ALACAKLARIN TAHSİLİ AMACI İLE YAPILAN TESLİMLERİN KATMA DEĞER VERGİSİNDEN İSTİSNASI UYGULAMADA YAPILAN HATA VE HUKUKA AYKIRILIKLAR
VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ’NİN DEVİR ALDIĞI ALACAKLARIN TAHSİLİ AMACI İLE YAPILAN TESLİMLERİN KATMA DEĞER VERGİSİNDEN İSTİSNASI UYGULAMADA YAPILAN HATA VE HUKUKA AYKIRILIKLAR
Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği

Tüm Mevzuat


Avukat hukuk mevzuat kanun içtihat


Avukatlar hukuk mevzuat yasa law legal
Hukuki Net


Wiki Blog Legal News directory Turkish Law in English Hukuk Arama Motoru Güvenlik


© Hukuki NET - Ulusal ve uluslararası Hukuk Sitesi olma özelliğiyle gerek avukat gerek diğer hukukçu arkadaş ve gerekse vatandaşlara ev sahipliği yapan, eğitim ve bilimsel alışveriş yapma amaçlı bir " Hukuk Rehberi " dir. İçeriğinde hukuk dallarına göre kategorize edilmiş mevzuat, makale , kanun, forum, hukuk sözlüğü, hukuk programları ve hukuk siteleri dizini bulunan hukuk bilgi bankası sistemidir.
© Hukuki Net internette ve Türk hukukunda bir marka olmakla birlikte ticaret veya iş amaçlı bir site olmayıp, herhangi bir ticari kurum, kuruluş, bilgisayar programı firması vb. tarafından desteklenmemekte, finans kaynağı reklam ve ekseriyetle site yönetimi olan, ücretsiz ve açık kaynak nitelikli bir hukuk sitesidir. Bununla birlikte Sitenin tüm hakları saklı olup, telif hakkı içeren içeriği izinsiz yayınlanamaz, kopyalanamaz.
© Siteden yararlanmakla kullanım sözleşmesini kabul etmiş sayılmaktasınız. © Hukuki NET - Turkish Legal NetWork and Law Resources .

Hukuki NET Managed Dedicated Server Hizmetleri Netdirekt Hosting tarafından karşılanmaktadır.