Hukuk Forumları.
 Anasayfa   Hukuk Portal   Forumlar   Yönetim   SSS     Üye Kayıt
Eski HUKUKİ NET : Eski Hukuk Portalı  | Hukukçu Blogları  | Hukuk Forumları  | Aktif Konular  | Hukuk Haberleri  | Hukuk Ansiklopedisi  | Hukuk Arama  | Hukuk Linkleri  | Hukuk ilanları  | Hukuk Terimleri  | Dilekçeler - Hukuk Programları - Sözleşme Örnekleri

| Üye | Aktif Üyeler | Aktif forumlar | Geçmiş forumlar | TC. Mevzuatı   | Osmanlı Dönemi Kanunları Numerik | 1920-1960 arası kanunlar (alfabetik) | 1920-1960 arası kanunlar (numerik) | 1960-1961 arası kanunlar (alfabetik) | 1960-1961 arası kanunlar (numerik) | 1962 den Bugüne kadar kanunlar (alfabetik) | 1962 den Bugüne kadar kanunlar (numerik) | Kanun Hükmünde Kararname | Tüzük | Yönetmelik | Talimatname | Muhtelif Mevzuat
Forum Kategorileri | Forum Arama | Programlar  |
Hukuk Arama Motoru | Site Ekle | Hukuk Güncel Haber | Mevzuat | Kanun | Khk. | Tüzük | Yönetmelik | İçtihat | Yarışma | Ne Yeni ? | Dizin 

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Mevzuat Listesi

         İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ
        GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ
             HAKKINDA KANUN
  Kanun Numarası       : 2560
  Kabul Tarihi        : 20/11/1981
  Yayımlandığı R.Gazete   : Tarih : 23/11/1981 Sayı: 17523
  Yayımlandığı Düstur    : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 46
             BİRİNCİ BÖLÜM
         Kuruluş, Görev ve Yetkiler
  Kuruluş:

  Madde 1 - (Değişik: 7/2/1983-KHK 56/1 md.; Aynen kabul: 23/5/1984 - 3009/1
md.)
  İstanbul Büyük Şehir Belediyesinin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek
ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir
elden işletmek üzere İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü kurul-
muştur.
  İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bu Kanunda İSKİ olarak
anılır.
  Genel Müdürlüğün hizmeti, İstanbul Büyük Şehir Belediyesinin görev alanı
ile sınırlıdır. Ancak, şehrin yararlandığı su kaynaklarının korunmasına ilişkin
hizmetler, büyük şehir belediye sınırları dışında da olsa bu kuruluş tarafından
yürütülür. Ayrıca İçişleri ile Bayındırlık ve İskan bakanlıklarının teklifi üze-
rine Bakanlar Kurulu anasistem ile ilgili başka belediye ve köylerin su ve kana-
lizasyon işlerini de bu Genel Müdürlüğe verebilir.
  İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, İstanbul Büyük Şehir Belediyesine bağ-
lı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz bir kuruluştur. İSKİ persone-
li 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabidir.
  Görev ve yetkiler:
  Maddde 2 - İSKİ`nin görev ve yetkileri şunlardır:
  a) İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yer
üstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynak-
lardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak ve-
ya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanla-
rı devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerek-
li yenilemelere girişmek,
  b) Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden
uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu
sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplana-
cakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini
yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da
kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yap-
mak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,
  c) Bölge içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeral-
tı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu
kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu
tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve
hukuki tedbiri almak,
  d) Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyele-
re verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak,
  e) Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değe-
ri kalmamış araç ve gereçleri satmak, İSKİ`nin hizmetleriyle ilgili tesisleri
doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve
işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek,
  f) Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü ta-
şınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.
                 İKİNCİ BÖLÜM
                  Yönetim
  Organlar:

  Madde 3 - İSKİ`nin yönetimi aşağıdaki organlarca sağlanır:
  Genel Kurul,
  Yönetim Kurulu,
  Denetçiler,
  Genel Müdürlük.
  Genel Kurul:

  Madde 4 - (Değişik: 7/2/1983 - KHK 56/2 md.; Değiştirilerek kabul:
23/5/1984 - 3009/2 md.)
  İstanbul Büyük Şehir Belediye Meclisi, İSKİ Genel Kurulu olarak görevli ve
yetkilidir.
  Genel Kurulun toplanma ve çalışma esasları:

  Madde 5 - (Değişik: 7/2/1983-KHK 56/3 md.; Değiştirilerek kabul: 23/5/1984-
3009/3 md.)
  İstanbul Büyük Şehir Belediye Meclisi, İSKİ Genel Kurulu olarak bu Kanunda
yazılı yetki ve görevleri görüşüp karara bağlamak üzere her yıl Mayıs ve Kasım
aylarında özel gündemle toplanır.
  Genel Kurulun toplanma ve çalışma esaslarına ilişkin olarak bu Kanunda dü-
zenlenmemiş hususlarda; 1580 sayılı Belediye Kanununun hükümleri uygulanır.
  Genel Kurulun görevleri:

  Madde 6 - (Değişik: 7/2/1983- KHK 56/4 md.; Aynen kabul: 23/5/1984 - 3009/4
 md.)
  Genel Kurulun görevleri şunlardır:
  a) Beş yıllık yatırım planını karara bağlamak, (1)
  b) Yıllık yatırım programlarını inceleyerek karara bağlamak,
  c) Bütçeyi inceleyerek karara bağlamak, (1)
  d) Personel kadrolarının ihdas, değiştirilme ve kaldırılmasına karar vermek,
yılda iki maaşı geçmemek üzere verilecek ikramiyelerin miktar ve zamanını belir-
lemek,
--------------------
(1) Bu hükmün uygulanmasında ek 1 inci maddeye bakınız.
  e) Mayıs ayı toplantısında, yönetim kurulunun, bir önceki yıl çalışmaları-
na ilişkin faaliyet raporunu, bilançosunu ve denetçiler raporunu inceleyip kara-
ra bağlamak,
  f) Su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri ince-
leyerek karara bağlamak,
  g) İki asıl ve iki yedek denetçiyi seçmek,
  h) 10 yıldan fazla süreli veya 10 milyon TL.`dan fazla bedelli kiralama,
kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için yönetim kuruluna izin vermek,
  ı) Dava değeri 100 000 TL.`sının üstünde olan davaların sulhen ortadan kal-
dırılmasını kararlaştırmak,
  j) Yurt içi ve yurt dışı borçlanmalar hakkında yönetim kuruluna yetki ver-
mek,
  k) Yapılan çalışmaların bu Kanun ve bu Kanunla gözetilen amaçlara uygun
olup olmadığını karara bağlamak,
  l) Yönetim Kurulunca ön incelemeleri yapılan yönetmelikleri inceleyip kara-
ra bağlamak,
  m) İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı veya Yönetim Kurulunun Genel Kurul-
da görüşülmesini önerdiği diğer işleri görüşüp karara bağlamak.
  Yönetim Kurulu:

  Madde 7 - (Değişik: 23/5/1984 - 3009/5 md.)
  Yönetim Kurulu bir başkanla beş üyeden oluşur,
  Büyük Şehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulunun başkanıdır. Belediye Başkanı-
nın bulunmaması halinde, Genel Müdür Yönetim Kuruluna başkanlık eder.
  Genel Müdür ile genel müdür yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmet-
te eşitlik halinde yaşlı bulunan Yönetim Kurulunun tabii üyesidirler. Yönetim
Kurulunun diğer üç üyesi İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanının teklifi ve
İçişleri Bakanının onayı ile atanır.
  Yönetim Kuruluna atanan üyelerin hizmet süresi 3 yıldır. Süresi dolanlar
yeniden atanabilirler. Bir üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde, ye-
rine atananlar daha önceki üyenin süresini tamamlarlar. Yönetim Kuruluna atana-
cak olanların İSKİ`nin konusuna giren teknik işlerde, yöneticilikte veya işlet-
mecilikte uzmanlaşmış bulunmaları ve uzmanlıklarına uygun yüksek öğrenim görmüş
olmaları gerekir.
  Üyeler, Devlet memurlarına ilişkin mevzuatta yer alan istisnalar dışında,
özel ya da kamu sektöründe başka bir görev alamazlar. Genel, katma ve özel büt-
çeli idarelerin, kamu iktisadi teşebbüslerinin kadrolarından yönetim kuruluna
getirilenler asıl görevlerinden maaşsız izinli sayılırlar. Bu kimselerin memuri-
yetleri ile buna ait her türlü hak ve yükümlülükleri saklıdır. İzinli oldukları
müddet, terfi ve emekliliklerinde fiili hizmet olarak hesaba katılacağı gibi
bunlardan izinli oldukları sırada terfi hakkını kazananlar, başkaca hiçbir iş-
leme gerek kalmaksızın terfi ettirilirler.
  Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri izinli sayıldıkları kurumlarda elleri-
ne geçen ücretlerden daha az olursa, aradaki fark tazminat olarak kendilerine
ödenir.
  Yönetim Kurulunun toplanma ve çalışma esasları:

  Madde 8 - (Değişik: 7/2/1983 - KHK 56/5 md.; Aynen kabul: 23/5/1984-3009/6
md.)
  Yönetim Kurulu, olağan olarak her hafta, belirli günlerde toplanır.
  Toplanma, salt çoğunluğun sağlanması ile olur. Kararlar oyçokluğu ile alı-
nır. Çekimser oy kullanılamaz. Oylar eşit olursa başkanın bulunduğu tarafın
oyu üstün sayılır.
  Kararlar gerekçeli olur. Kararda karşı oy kullananlar gerekçelerini belir-
tirler.
  Yönetim Kurulu Genel Kurulca kararlaştırılan yatırımları kısıtlayıcı karar-
lar alamaz.
  Yönetim Kurulunun görevleri:

  Madde 9 - (Değişik: 7/2/1983 - KHK 56/6 md.; Aynen kabul: 23/5/1984-3009/7
 md.)
  Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
  a) Kuruluş amacına uygun olarak İSKİ`nin çalışmasına ilişkin esasları tes-
pit etmek ve bunların Genel Müdürlükçe uygulanmasını izlemek,
  b) Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönetmelik, bütçe, bilanço ve kadro taslak-
ları ile personele verilecek ikramiye miktar ve zamanlarına ilişkin önerilerin
ön incelemelerini yaparak Genel Kurulu sunmak,
  c) Yıl içinde bütçenin madde ve fasılları arasında aktarma yapmak,
  d) Beş yıllık ve yıllık yatırım plan ve programlarını inceleyip Genel Kuru-
la sunmak,
  e) Genel Müdürlükçe önerilecek satma, satın alma ve ihale işlemlerini kara-
ra bağlamak ve her bütçe yılında Genel Müdürlükçe yapılabilecek alım, satım iha-
le ve kira bedellerinin üst sınırını belirleyerek Genel Müdüre yetki vermek,
  f) Genel Müdürlükçe önerilecek kamulaştırma işlerini karara bağlamak,
  g) Genel Kurulca verilecek yetki çercevesinde yurt içi ve yurt dışı borçlan-
maları karara bağlamak,
  h) Hizmetin gerektirdiği düzenlemeler hakkında Genel Müdürlükçe yapılacak
önerileri inceleyip karara bağlamak,
  ı) 10 yıldan az süreli veya yıllık 10 milyon TL.`dan az bedelli kiralama,
kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için Genel Müdüre izin vermek,
  j) Dava değeri 100 000 TL.`nın altında olan davaların sulhen ortadan kaldı-
rılmasını kararlaştırmak,
  k) Genel Müdürlükçe hazırlanan su satışı ve kullanılmış suların boşaltılma-
sına ilişkin tarifeleri tespit ederek Genel Kurulun onayına sunmak,
  l) Hizmetlerin ekonomik verimlilik ilkelerine göre yürütülmesi için gerekli
önlemleri saptamak, yetkisi içinde olanları almak, yetkisi dışında olanları il-
gili kurum ve mercilere iletmek,
  m) Genel Müdürün önerisi üzerine Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanı, 1 inci
Hukuk Müşaviri, daire başkanları Uzman Tabip, daire başkan yardımcıları, mü-
dürler, teknik elemanlar, avukatlar ve müfettişlerin atama, nakil, terfi ve iş-
ten çıkarılmaları hakkında karar vermek ve sözleşmeli personelin işe alınmaları-
nı onaylamak,
  n) Gerektiğinde Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılması konusunda
İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanına öneride bulunmak,
  o) Genel Müdürlükçe önerilecek diğer konuları inceleyip karara bağlamak.
  Denetçiler:

  Madde 10 - (Değişik: 7/2/1983 - KHK 56/7 md.; Aynen kabul: 23/5/1984-3009/8
md.)
  İSKİ`nin işlemleri, hizmet süreleri içinde sürekli olarak çalışacak olan
iki denetçi tarafından denetlenir.
  Denetçi seçilebilmek için mühendislik, hukuk, ekonomi ve işletme konuların-
dan en ez birinde yüksek öğrenim görmüş ve uzmanlaşmış bulunmak ve aynı konuda
en az 10 yıl görev yapmış olmak gerekir.
  Denetçilerin hizmet süreleri iki yıl olup, hizmet süreleri sonunda yeniden
seçilmeleri mümkündür.
  Denetçiler İSKİ`nin çalışmalarına ilişkin olarak tespit ettikleri eksiklik-
ler, aksaklıklar ve yasa dışı işlemler hakkındaki raporlarını Genel Kurula ve-
rirler. Raporun bir örneği de bilgi için İstanbul Büyük şehir Belediye Başkanı-
na sunulur. Ayrıca Genel Kurulun Mayıs ayı toplantısında Yönetim Kurulunun bir
yıllık faaliyeti hakkında rapor verirler.
  Denetçilerin istedikleri bilgi ve belgelerin Yönetim Kurulu ve Genel Müdür-
lükçe verilmesi zorunludur.
  Denetçilerin ücretleri, Devlet memurlarına verilen birinci derecenin son ka-
demesi aylık tutarını (Ek Gösterge hariç) aşmamak üzere Genel Kurulca kararlaş-
tırılır.
  Genel Müdür ve yardımcıları:

  Madde 11 - (Değişik: 7/2/1983- KHK 56/8 md.; Aynen kabul: 23/5/1984-3009/9
md.)
  İSKİ Genel Müdürü İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanının teklifi üzerine
İçişleri Bakanı tarafından atanır.
  Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlar Genel Müdürlüğe atanacaklarda da
aranır.
  Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde Genel Müdüre yardımcılık etmek
ve sayıları 4`ü geçmemek üzere yeteri kadar genel müdür yardımcısı bulunur.
  Genel Müdür yardımcıları Genel Müdürün teklifi üzerine İstanbul Büyük Şe-
hir Belediye Başkanının onayı ile atanırlar.
  Genel müdür yardımcılarının hizmet alanı ile ilgili konularda yükseköğre-
nim görmüş ve en az 10 yıl uzmanlık dallarında görev yapmış olmaları gerekir.
  Genel Müdürün görevleri şunlardır:
  a) İSKİ`nin bu Kanun hükümlerince ve amacı doğrultusunda çalışmasını ve yö-
netilmesini sağlamak,
  b) İdare ve yargı organlarında üçüncü kişilere karşı İSKİ`yi temsil etmek,
  c) Yönetmelikleri, yıllık bütçe, beş yıllık plan ve yıllık yatırım program-
larını, bilanço ve personel kadro taslaklarını hazırlayıp yönetim kuruluna sun-
mak,
  d) Bütçe, iş ve yatırım programları uyarınca harcama yapmak,
  e) 23 üncü maddeye göre çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak su satışına ve
kullanılmış suların uzaklaştırılması giderlerine ilişkin tarifeyi hazırlayıp yö-
netim kuruluna sunmak,
  f) Gerektiğinde Yönetim Kurulu kararı ile kuruluşta yeni düzenlemeler yap-
mak,
  g) Alım, satım ve ihale işlerinin hazırlıkları ile yönetim kurulunun verece-
ği yetki dahilinde alım, satım, ihale ve kira işlerini yapmak, bunlardan yetki-
si dışında kalanları yönetim kuruluna sunmak,
  h) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
  ı) Yönetim Kurulunca atamalar dışında kalan memurları atamak ve işçi almak,
  j) Karara bağlanmasını gerekli gördüğü konu ve önerileri yönetim kuruluna
veya Genel Kurula sunmak.
  Genel Müdür, yetkilerinden uygun gördüklerini yardımcılarına devredebilir.
Bu gibi hallerde genel müdür yardımcıları yetkili bulundukları hizmet konuların-
dan doğrudan sorumludur. Ancak, bu durum Genel Müdürün sorumluluğunu kaldırmaz.
  Teşkilat ve personel:

  Madde 12 - (Değişik: 7/2/1983 - KHK 56/9 md.; Değiştirilerek kabul:
23/5/1984 - 3009/10 md.)
  Genel Müdürlük, hizmetin gerektirdiği sayıda daire başkanlığı, müdürlük ve
bunlara bağlı ait kademe birimlerinden teşekkül eder ve İSKİ`nin ihtisas iste-
yen kadroları, o ihtisasla ilgili meslek erbabından oluşturulur.
  Daire başkanları Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanı ve 1 inci Hukuk Müşaviri
Genel Müdürün teklifi, yönetim kurulunun kararı ve İstanbul Büyük Şehir Beledi-
ye Başkanının onayı ile, müdürler, teknik elemanlar, avukatlar, müfettişler,
daire başkan yardımcıları ve doktorlar Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim
Kurulu kararı ile, İSKİ`nin diğer personeli Genel Müdür tarafından atanır.
  Genel Müdürün birinci derecede tezkiye amiri İstanbul Büyük Şehir Belediye
Başkanı, ikinci derecede İçişleri Bakanıdır.
  Genel müdür yardımcıları, Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanı, daire başkanla-
rı ve 1 inci Hukuk Müşavirinin 1 inci derece tezkiye amiri Genel Müdür, 2 nci
derece tezkiye amiri Belediye Başkanıdır.
  Diğer görevlilerin tezkiye amirleri yönetmelikte düzenlenir.
                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
              Mali Kaynaklar ve Bütçe
  Gelirler:

  Madde 13 - İSKİ`nin gelirleri aşağıdaki kaynaklardan sağlanır:
  a) Su satışı va kullanılmış suların uzaklaştırılmasına karşılık, tarifesi-
ne göre abonelerden alınacak ücretler,
  b) Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca, su ve kanalizasyon tesislerinden
yararlananlardan ilgili belediye adına alınacak katılma payları,
  c) Hizmet alanındaki belediyelerin, İller Bankasınca 2380 sayılı "Belediye-
lere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hak-
kında Kanun" gereğince nüfus esasına göre dağıtılan paylardan bu bankaca tutula-
rak İSKİ`ye gönderilecek % 10`lar,
  d) Büyük ve temel yatırım programları karşılığında Devletçe yapılacak yar-
dımlar,
  e) İSKİ`ye devredilecek tesis ve işletmelerden sağlanan gelirler,
  f) Şahıs, kurum ve kuruluşlar için yapılan özel hizmetlerden alınacak üc-
retlerle ortaklıklardan ve üretilen malların satışlarından elde edilecek gelir-
ler,
  g) Her türlü yardım ve bağışlar ile diğer gelirler.
  Kredi ve borçlanmalar:

  Madde 14 - İSKİ yurt içi kuruluşlardan, İller Bankasından, Maliye Bakanlığı-
nın izniyle yurt dışı kuruluşlardan kredi ve borç alabilir.
  İSKİ, İller Bankasından alacağı kredilerde İller Bankası Kanununun birinci
maddesinde yazılı idare ve kurumlara verilen krediler hakkındaki hükümlere ta-
bidir.
  Bütçe:

  Madde 15 - İSKİ`nin bütçesi, yıllık olarak ve takvim yılı esasına göre ha-
zırlanır. Yıllık bütçeler, Kamu İktisadi Teşebbüslerinde uygulanan bütçe formü-
lüne göre düzenlenir.
  Hesap özetleri ve bilanço:

  Madde 16 - İSKİ`nin hesap işlemleri, maliyetleri, mali durumu ve işletme
sonuçlarını açıklıkla gösterecek ve gerekli bilgileri düzgün aralıklarla verecek
biçimde tutulur. Bu amaçla üç aylık dönemleri kapsayan ve tahmine dayalı gelir-
giderlerle aynı dönemde gerçekleşen gelir-gideri gösteren hesap özetleri hazır-
lanarak yönetim kurulunun bilgi ve incelemesine sunulur.
  Ayrıca her bütçe döneminin bitimini izleyen 3 ay içinde geçen yılla ilgili
bilanço ve faaliyet raporu hazırlanarak-denetçilerin yıllık raporu ile birlikte-
Mayıs ayı toplantısında Genel Kurula sunulur.
  Bilanço ve faaliyet raporunun Genel Kurulca onaylanmasıyla, Yönetim Kurulu
ve denetçiler ibra edilmiş olurlar.
                 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
                Hak ve Muafiyetler
  Kanalizasyon şebekesine bağlanma zorunluluğu:

  Madde 17 - Kanalizasyon şebekesi bulunan cadde ve sokaklardaki her taşınma-
zın kanalizasyona bağlanması zorunludur. Bu bağlantılar, bedeli taşınmazın sahi-
binden alınmak suretiyle İSKİ tarafından yapılır veya projesine uygun olarak
yaptırılır.
  Su ve Kanalizasyon durum belgesi:

  Madde 18 - Yapı için belediyeden ruhsat isteyen gerçek ve tüzel kişiler, da-
ha önce İSKİ`den su ve kanalizasyon durumu hakkında belge almak zorundadır. İSKİ
o yerdeki su ve kanalizasyon şebekesine göre su ve kanalizasyon durum belgesi
verir. Yapıların durum belgesi alınmadan veya tesisatın durum belgesine aykırı
olarak yapılması hallerinde imar mevzuatının ruhsatsız yapılar hakkındaki hüküm-
leri uygulanır.
  İmar planlarının hazırlık safhasında altyapı tesisleriyle uyum yönünden
İSKİ`nin de görüşünü almak şarttır.
  Zararlı suların tasfiyesi:

  Madde 19 - İSKİ, fabrika, hastane ve diğer özellik gösteren su tüketim yer-
lerinden gelen kullanılmış suların kanalizasyon şebekesine verilmeden önce gere-
kiyorsa özel olarak tasfiyesini isteme hakkına sahiptir.
  Bu kuruluş ve kurumlar İSKİ`ce tespit edilecek süre içinde özel tasfiyeyi
yapmadıkları takdirde, diğer kanunlardaki müeyyideler saklı kalmak üzere İSKİ
gerekli tesis ve işleri yapar ve giderlerini % 50 fazlasıyla ilgililerden tahsil
eder.
  Kanalizasyon şebekesine verilemeyecek maddeler:

  Madde 20 - (Değişik: 7/2/1983-KHK 56/10 md.; Aynen kabul: 23/5/1984-3009/11
md.)
  Kanalizasyon şebekesine verilmesi sakıncalı maddeler ile içme suyu alınan
havzaların korunması için gereken tedbir ve düzenlemeler Genel Müdürlükçe ha-
zırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.
  Bu yönetmelik hükümlerine aykırı davranışta bulunanların meydana getirdiği
zarar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun uyarınca se-
bep olanlara ödettirilir ve su havzaları için zararlı tesis ve yapılar tebligat
üzerine ilgisince kaldırılır. Verilen süre içinde kaldırılmayanlar Genel Müdür-
lükçe kaldırılır ve giderleri ilgiliden tahsil edilir. Ayrıca, kanalizasyon şe-
bekesi ile içme suyu alınan havzalara zarar verenler ve bunları kirletenler hak-
kında Türk Ceza Kanununun Devlet malına karşı suç işleyenlere ilişkin hükümle-
rince kovuşturma yapılır.
  Muafiyetler:

  Madde 21 - a) İSKİ`nin görevleri için kullandığı taşınmaz malları, tesisle-
ri, işlemleri ve faaliyetleri her türlü vergi resim ve harçtan muaftır.
  b) (Değişik: 5/6/1986 - 3305/1 md.) Yabancı ülkelerden getirilecek veya ba-
gış yoluyla sağlanacak araç ve gereçler için Büyükşehir Belediyesine kanunlarla
tanınan muafiyetler İSKİ` için de geçerlidir.
  Uygulanmayacak kanunlar:
  Madde: 22 - (Değişik: 7/2/1983-KHK 56/11 md.; Aynen kabul: 23/5/1984-3009/12
md.)
  İSKİ`nin işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye
Kanunları ile bunların ek ve tadillerine tabi değildir.
  Kuruluşun alım, satım ve ihalelerinde uygulanacak esas ve usuller bir yönet-
melikle belirlenir.
                 BEŞİNCİ BÖLÜM
                Çeşitli Hükümler
  Tarife tespit esasları:

  Madde 23 - (Değişik: 5/6/1986 - 3305/2 md.)
  Su satışı, kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki kullanılmış suların uzak-
laştırılması, septik çukurların boşaltılması giderleri için ayrı tarifeler yapı-
lır. Bu tarifelerin tespitinde, yönetim ve işletme giderleri ile, amortismanla-
rı doğrudan gider yazılan (aktifleştirilmeyen) yenileme,ıslah ve tevsi masrafla-
ve % 10`dan aşağı olmayacak nispetinde bir kar oranı esas alınır.
  Tarifelerin tespiti ile tahsilatla ilgili usul ve esaslar bir yönetmelik ile
belirlenir.
  Şebeke olmayan yerlerde yapılacak tesisler:

  Madde 24 - Şehir kanalizasyon şebekesinin henüz tesis edilmediği ve uygun
bir boşaltma sağlanamayan alanlarda kullanılmış sular, sağlık ve fenni şartlara
uygun septik çukurlara verilebilir. Bunların İSKİ`nin belirteceği esaslara uygun
olarak yapılması gereklidir.
  Kuruluş yeri bakımından şehir şebekesinden ayrı ve özel boşaltma tesisi yap-
ması zorunlu bulunan,durumları özellik taşıyan müesseseler bu tesisleri İSKİ`nin
izin ve denetimi altında yaparlar.
  Yağmur sularının uzaklaştırılması:

  Madde 25 - Yağmur sularının uzaklaştırılması ile ilgili tesislerin yapılması
veya bu tip tesislerin işletilmesi, gerekli harcamalar ilgili belediyelerce kar-
şılanmak şartıyla İSKİ tarafından yerine getirilir. Bu tesislerin yapılması veya
işletilmesine ilişkin harcamalar tarifelere dahil edilemez.
  Devir işleri:

  Madde 26 - Bu Kanunun 1 inci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince Bakanlar
Kurulu Kararı ile su ve kanalizasyon işleri İSKİ`ye verilecek belediye ve köyler
ile yakın çevresindeki belediye ve köylerin İstanbul Belediyesine bağlanmaları
halinde bu belediye ve köylerin mevcut su, kanalizasyon tesisleri ve bunlarla
ilgili taşınır ve taşınmaz malları, hak ve borçları ve personeli tüm özlük hak-
ları ile birlikte bir protokolle İSKİ`ye devredilir. (1)
  Ceza hükümleri:

  Madde 27 - İSKİ`ye ait taşınır ve taşınmaz mallar Devlet malı sayılır.
  İSKİ`ye ait mallar ile para ve para hükmündeki kağıt ve senetler aleyhine
veya bilanço, rapor ve diğer her türlü kağıt, defter ve belgeler üzerinde suç
işleyenler, bu suçlarından dolayı, Devlet mallarına karşı veya Devlete ait kağıt
ve belgeler üzerinde suç işleyen memurlar gibi cezalandırılırlar.
  Yürürlükten kaldırılan hükümler:

  Madde 28 - 27/5/1933 gün ve 2226 sayılı İstanbul Belediyesine bağlı İstanbul
Sular İdaresi Teşkili Hakkındaki Kanunla 11/4/1938 gün ve 3359 sayılı Üsküdar ve
Kadıköy Türk Anonim Su Şirketi İmtiyazı ile Tesisatının Satın Alınmasına Dair
Mukavelenin Tasdiki Hakkında Kanun ve diğer kanunların bu Kanuna aykırı olan
hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
  Genel Kurulun kararlarının onayı:

  Ek Madde 1 - (Ek: 7/2/1983 - KHK 56/12 md.; Değiştirilerek kabul: 23/5/1984-
3009/13 md.)
  6 ncı maddenin (a) bendinde zikredilen beş yıllık yatırım planı, (c) bendin-
de zikredilen bütçe ile (e) bendinde zikredilen bilanço İstanbul Büyük Şehir Be-
lediye Başkanı tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.
  Değiştirilmeyen maddelere atıf:

  Ek Madde 2 - (Ek: 7/2/1983 - KHK 56/12 md.; Değiştirilerek kabul: 23/5/1984-
3009/13 md.)
  2560 sayılı Kanunun bu Kanunla değiştirilmeyen maddelerindeki "İstanbul Be-
lediyesi" ifadeleri yerine "İstalbul Büyük Şehir Belediyesi" ifadeleri kullanı-
lır.
  İSKİ yetkilileri hakkında soruşturma:

  Ek Madde 3 - (Ek: 7/2/1983 - KHK 56/12 md.; Aynen kabul: 23/5/1984-3009/13
md.)
  İSKİ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında görevlerinden doğan ve
görevlerini yaparken işledikleri suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma,
Devlet memurlarının tabi oldukları Kanun hükümlerine göre yapılır.

  Ek Madde 4 - (23/5/1984 - 3009 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi hükmü olup, ek
maddeye çevrilerek madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
  10, 11 ve 12 nci maddelerde belirtilen yönetmelikler kanunun yürürlüğe gir-
mesinden itibaren en geç altı ay içerisinde düzenlenir.(2)
-----------------------
(1) Bu maddedeki "İstanbul Belediyesi" ifadesi yerine "İstanbul Büyükşehir Bele-
  diyesi" ifadesinin kullanılacağı 23/5/1984 tarih ve 3009 sayılı Kanunun 13
  üncü maddesiyle bu Kanuna eklenen Ek Madde 2 ile hükme bağlanmıştır.
(2) Bu hükümdeki 10., 11., ve 12 nci maddeler 23/5/1984 tarih ve 3009 sayılı
  Kanunun maddeleri olup 20/11/1981 tarih ve 2560 sayılı Kanunun 12., 20. ve
  22 nci maddelerinin değiştirilmesine dair çerçeve maddeleridir.

  Ek Madde 5 - (5/6/1986 - 3305/3 md. ile gelen Ek 4 üncü madde hükmü olup
madde numarası teselsül ettirilmiştir.
  Bu Kanun diğer büyükşehir belediyelerinde de uygulanır.

  Ek Madde 6 - (5/6/1986 - 3305/4 md. ile gelen Ek 5 inci madde hükmü olup
madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
  4099 sayılı Ankara Şehri Lağımları Hakkında Kanun, 5363 sayılı Ankara Su Te-
sisatının Belediyeye Devri ve İşletilmesi Hakkında Kanun ile 4583 sayılı İzmir
Suları Türk Anonim Şirketinin Satın Alınmasına ve Devrine Dair Kanun hükümleri
yürürlükten kaldırılmıştır.

  Geçici Madde 1 - a) 28 Nisan 1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkında Kanun
ve değişiklikleri ile belediyelere devredilip bir bölümünün işletmesi 27/5/1933
tarih ve 2226 sayılı İstanbul Belediyesine Bağlı İstanbul Sular İdaresi Teşkili
Hakkındaki Kanunla bu idareye intikal etmiş olan vakıf sular ile bunlara ait her
türlü hak ve yükümlülükler ve tesisler,
  b) 27/5/1933 tarih ve 2226 sayılı Kanun ve değişiklikleri ile teşekkül etmiş
bulunan İstanbul Sular İdaresine ait tüm taşınır ve taşınmaz mallar, tesisler,
para ve para hükmündeki kıymet ve alacaklar, bütün hak ve menfaatler, her türlü
taahhüt ve borçlar,
  c) 11/4/1938 tarih ve 3359 sayılı Üsküdar ve Kadıköy Türk Anonim Su Şirketi
İmtiyazı ile Tesisatının Satın Alınmasına Dair Mukavelenin Tasdiki Hakkında Ka-
nunla İstanbul Sular İdaresine verilmiş hak, yetki ve yükümlülükler,
  d) İstanbul Belediyesine bağlı Mecralar Müdürlüğüne ait kanalizasyon tesis-
leri ile ilgili tüm taşınır ve taşınmaz mal varlıkları, araç ve gereçler ile be-
lediyenin diğer müdürlüklerinde olup da kanalizasyon hizmetlerinde kullanılan
taşınır ve taşınmaz mallar, araç ve gereçler,
  e) 3 Temmuz 1968 tarih ve 1053 sayılı Ankara, İstanbul ve nüfusu yüzbinden
yukarı olan şehirlerde içme, kullanma ve endüstri suyu temini hakkında kanun
uyarınca İstanbul şehrine ve İstanbul Belediyesine sağlanan imkanlar, haklar,
borçlar ve mükellefiyetler,
  Her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olarak İSKİ`ye devredilir. (1)

  Geçici Madde 2 - İSKİ`nin görev alanına giren belediyelerin İller Bankası
Yatırım Programında yer alan su ve kanalizasyon işlerine belediyeler adına devam
edilir, bu tesisler yapımı tamamlanınca İSKİ`ye devredilir.

  Geçiçi Madde 3 - İstanbul Sular İdaresi ve Belediye Mecralar Müdürlüğünde
çalışanlar yeni bir atama işlemine gerek kalmadan maaş, ücret, emeklilik, sigor-
talılık gibi tüm özlük hakları ile birlikte İSKİ`ye devrolunur.

  Geçici Madde 4 - 1981 yılı İstanbul Belediye bütçesinden su ve kanalizasyon
hizmet yatırımlarına ayrılmış bulunan ödenek İSKİ`ye devredilir. (1)

  Geçici Madde 5 - Genel Kurul üyelerini seçecek veya atayacak makamlar bu Ka-
nunun yayımı tarihinden itibaren 3 ay içinde bu seçim veya atama işlemlerini
tamamlarlar.
  Genel Kurul kanun yürürlüğe girince toplanarak geçici bütçeyi onaylar.
  Yönetim Kurulu üyeliklerine atanacakların bu Kanunun yürürlüğe girmesinden
itibaren 3 ay içinde belirlenmesi zorunludur.
---------------------------
(1) Bu maddedeki "İstanbul Belediyesi" ifadesi yerine "İstanbul Büyükşehir Bele-
  diyesi" ifadesinin kullanılacağı 23/5/1984 tarih ve 3009 sayılı Kanunun 13
  üncü maddesiyle bu Kanuna eklenen Ek madde 2 ile hükme bağlanmıştır.
  Yeni Yönetim Kurulu teşekkül edilinceye kadar, İstanbul Sular İdaresi Müdür-
ler Kurulu geçici Yönetim Kurulu olarak İSKİ`nin işlerini yürütür.
  İstanbul Sular İdaresi Genel Müdürü geçici olarak genel müdür, genel müdür
yardımcıları ile İstanbul Belediyesi Mecralar Müdürü geçici olarak genel müdür
yardımcıları statüsü içinde görev yaparlar. (1)

  Geçici Madde 6 - Bu Kanunda öngörülen düzenleyici hükümler çıkarılıp yürür-
lüğe konuluncaya kadar, su ve kanalizasyon konularındaki mevzuat ile İstanbul
Belediye Meclisi ve Sular İdaresi Müdürler Kurulunca alınmış kararlar uygula-
nır.(1)

  Geçici Madde 7 - (23/5/1984 - 3009/13 md. ile gelen Geçici 1 inci md. hükmü
olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.
  Bu Kanun hükümlerine göre oluşturulacak yeni Yönetim Kurulu üyelerinin atan-
ma işlemleri bu Kanunun yürürlüğe girişi itibariyle bir ay içerisinde yeniden
yapılır.

  Geçici Madde 8 - (23/5/1984 - 3009/13 md. ile gelen Geçici 2 nci md. hükmü
olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
  17/6/1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanun ile bu Kanunun 4 üncü maddesini de-
ğiştiren 3/12/1983 tarihli ve 2967 sayılı Kanunla verilen Kanun Hükmünde Karar-
name çıkarma yetkisi, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü teşki-
latı için bu kanunlarla verilen sürenin bitimine kadar geçerlidir.

  Geçici Madde 9 - (23/5/1984 - 3009/13 md. ile gelen Geçici 3 üncü md. hükmü
olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
  İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 1 - 4 derece kadrola-
rı, 13/12/1983 gün ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca gerekli dü-
zenleme yapılıncaya kadar geçerli olmak üzere Ek - 1 sayılı cetvelde gösteril-
miştir.

  Geçici Madde 10 - (5/6/1986 - 3305/5 md. ile gelen Ek geçici 4 üncü madde
hükmü olup, madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
  Diğer büyükşehir belediyelerinde kurulacak su ve kanalizasyon idarelerinin
adına, kadrolarına, mevcut personelinin ve mal varlığının devrine ilişkin esas-
lar İçişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı ile tespit edi-
lir.(2)
  Yürürlük:

  Madde 29 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme:

  Madde 30 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
-------------------------
(1) Bu maddedeki "İstanbul Belediyesi" ifadesi yerine "İstanbul Büyükşehir Be-
  lediyesi" ifadesinin kullanılacağı 23/5/1984 tarih ve 3009 sayılı Kanunun
  13 üncü maddesiyle bu Kanuna eklenen Ek Madde 2 ile hükme bağlanmıştır.
(2) Bu maddede sözü edilen esaslar; evvelce 25/3/1987 tarih ve 19411 sayılı
  R. G.`de yayımlanan 11/3/1987 tarih ve 87/11594 sayılı, daha sonra da
  28/9/1989 tarih ve 20296 sayılı R. G.`de yayınlanan 8/9/1989 tarih ve
  89/14524 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile tespit edilmiştir.
KANUNLAR, ŞUBAT 1990 (Ek - 5)
   EK-1 SAYILI CETVEL (Ek: 7/2/1983-KHK/56; Aynen kabul: 23/5/1984-3009 s.k.)
       İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
              (Tespit Edilen Kadroları)
      U n v a n           Sınıf   Adet   Ek Gösterge
----------------------------------  ----------- --------- -----------------
 1 inci DERECE
  Genel Müdür              G.İ.H.    1     500
  Yönetim (Müdürler) Kurulu Üyesi     "     3     400
  Genel Müdür Yardımcısı          "     4     400
  Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanı     "     1     400
  1 inci Hukuk Müşaviri          "     1     400
  Personel Daire Başkanı          "     1     300
  Abone İşleri Daire Başkanı        "     1     300
  Komptrölörlük (Mali İşler) Daire Başkanı "     1     300
  Etüd ve Planlama Daire Başkanı      "     1     300
  Su İnşaat ve Onarım Daire Başkanı    "     1     300
  Kanal (Pis Su) İnşaat Daire Başkanı   "     1     300
  Su Taşıma ve Su Şebekesi Daire Başkanı  "     1     300
  Vakıf Sular Arıtma Daire Başkanı     "     1     300
  Kanal Şebeke Daire Başkanı        "     1     300
  Elektrik ve Mekanik Daire Başkanı    "     1     300
  Uzman Tabip              S.H.S.    1
                           --------
                      Toplam   21
 2 nci DERECE
  Daire Başkan Yardımcısı        G.İ.H.    3     200
  Muhasebe Müdürü             "     1     200
  Bütçe Sevk ve Kontrol Müdürü       "     1     200
  Satınalma Müdürü             "     1     200
  Malzeme İkmal Müdürü           "     1     200
  Abone İşleri Müdürü           "     3     200
  (İstanbul - Beyoğlu - Asya)
  Bilgi İşlem ve Araştırma Müdürü     "     1     200
  Emlak İşleri Müdürü           "     1     200
  Harita İşleri Müdürü           "     1     200
  Su Proje Müdürü             "     1     200
  Kanal Proje Müdürü            "     1     200
  Teknik İşler Müdürü           "     1     200
  İnşaat Müdürü              "     1     200
  Bakım Onarım Müdürü           "     1     200
  Kanal İnşaat Müdürü (İç ve Dış Finanslı) "     2     200
  İsale Müdürü               "     1     200
  Vakıf Sular Müdürü            "     1     200
      U n v a n            Sınıf  Adet  Ek Gösterge
---------------------------------------  ---------- ------ ----------------
  Su ve Kanal Şebeke Müdürü         G.İ.H.   6     200
  (İstanbul - Beyoğlu - Asya)
  Arıtma Tesisleri Müdürü (İstanbul ve
  Asya Bölgesi)                "    2     200
  Pompa İstasyonları ve Elektrik Müdürü    "    2     200
  (İstanbul ve Asya)
  Araçlar Müdürü               "    1     200
  Atölyeler Müdürü              "    1     200
  Su Kalite Kontrol Müdürü          "    1     200
  Uzman                    "    8
  Avukat                  Av.H.   2
  Sivil Savunma Uzmanı           G.İ.H.   2     200
                           -------
                      Toplam   47
 3 üncü DERECE
  Zabıt ve Kararlar Müdürü         G.İ.H.   1     100
  Halkla İlişkiler Müdürü           "    1     100
  Genel Evrak Müdürü             "    1     100
  İşçi Personel Müdürü            "    1     100
  Memur Personel Müdürü            "    1     100
  Sosyal ve İdari İşler Müdürü        "    1     100
  Eğitim İşleri Müdürü            "    1     100
  Başmüfettiş                 "    1     100
  Teknik Şef                T.H.S.  21
  Avukat                  Av.H.   3
  Uzman                   G.İ.H.   6
  Sağlık Memuru               S.H.S.   1
  Tercüman                 G.İ.H.   2
  Doktor                  S.H.S.   2
  Başmühendis                T.H.S.  25
  Mimar                    "    1
                           -------
                      Toplam   69
 4 üncü DERECE
  Müfettiş                  G.İ.H.   8       -
  Başkontrolör                 "    1       -
  Uzman                    "    6       -
  Sağlık Memuru               S.H.S.   1       -
  Doktor                    "    2       -
  Teknik Şef                 T.H.S.  40       -
  Yüksek Mühendis-Mühendis           "    41       -
  Yüksek Mimar-Mimar              "    4       -
  Tekniker                   "    4       -
  Avukat                   Av.H.   3       -
                           --------
                      Toplam   110
                           --------
                      Genel Top. 247
      2560 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
         YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
  Kanun                           Yürürlüğe
   No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler   giriş tarihi
------------- ------------------------------------------- ------------------
  KHK-56              -             5/8/1983
   3009              -             1/6/1984
   3305              -             19/6/1986
Mevzuat inceleme
Mevzuat-İçtihat-Makale

KDV Filo Kiralama Şirketleri (Fleetcorp) Borçlarını Devir ALan Varlık Yönetim Şirketleri
Filo Kiralama Şirketlerinin Borçlarının Varlık Yönetim Şirketlerine Devri Halinde KDV
Trafik kazasında kusuru olmayan alkollü sürücüye kasko hasarı ödenir
Keşide tarihinin tahrif edildiği ve ibraz sürelerinin geçtiği çekler Borçlu olunmadığının Tespiti
İkinci Nesil İnternet Sitelerinin Hukuki Statüsü

Tüm Mevzuat


Avukat hukuk mevzuat kanun içtihat


Avukatlar hukuk mevzuat yasa law legal
Hukuki Net


Wiki Blog Legal News directory Turkish Law in English Hukuk Arama Motoru Güvenlik


© Hukuki NET - Ulusal ve uluslararası Hukuk Sitesi olma özelliğiyle gerek avukat gerek diğer hukukçu arkadaş ve gerekse vatandaşlara ev sahipliği yapan, eğitim ve bilimsel alışveriş yapma amaçlı bir " Hukuk Rehberi " dir. İçeriğinde hukuk dallarına göre kategorize edilmiş mevzuat, makale , kanun, forum, hukuk sözlüğü, hukuk programları ve hukuk siteleri dizini bulunan hukuk bilgi bankası sistemidir.
© Hukuki Net internette ve Türk hukukunda bir marka olmakla birlikte ticaret veya iş amaçlı bir site olmayıp, herhangi bir ticari kurum, kuruluş, bilgisayar programı firması vb. tarafından desteklenmemekte, finans kaynağı reklam ve ekseriyetle site yönetimi olan, ücretsiz ve açık kaynak nitelikli bir hukuk sitesidir. Bununla birlikte Sitenin tüm hakları saklı olup, telif hakkı içeren içeriği izinsiz yayınlanamaz, kopyalanamaz.
© Siteden yararlanmakla kullanım sözleşmesini kabul etmiş sayılmaktasınız. © Hukuki NET - Turkish Legal NetWork and Law Resources .

Hukuki NET Managed Dedicated Server Hizmetleri Netdirekt Hosting tarafından karşılanmaktadır.