Hukuk Forumları.
 Anasayfa   Hukuk Portal   Forumlar   Yönetim   SSS     Üye Kayıt
Eski HUKUKİ NET : Eski Hukuk Portalı  | Hukukçu Blogları  | Hukuk Forumları  | Aktif Konular  | Hukuk Haberleri  | Hukuk Ansiklopedisi  | Hukuk Arama  | Hukuk Linkleri  | Hukuk ilanları  | Hukuk Terimleri  | Dilekçeler - Hukuk Programları - Sözleşme Örnekleri

| Üye | Aktif Üyeler | Aktif forumlar | Geçmiş forumlar | TC. Mevzuatı   | Osmanlı Dönemi Kanunları Numerik | 1920-1960 arası kanunlar (alfabetik) | 1920-1960 arası kanunlar (numerik) | 1960-1961 arası kanunlar (alfabetik) | 1960-1961 arası kanunlar (numerik) | 1962 den Bugüne kadar kanunlar (alfabetik) | 1962 den Bugüne kadar kanunlar (numerik) | Kanun Hükmünde Kararname | Tüzük | Yönetmelik | Talimatname | Muhtelif Mevzuat
Forum Kategorileri | Forum Arama | Programlar  |
Hukuk Arama Motoru | Site Ekle | Hukuk Güncel Haber | Mevzuat | Kanun | Khk. | Tüzük | Yönetmelik | İçtihat | Yarışma | Ne Yeni ? | Dizin 

6136 SAYILI ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN İLE TÜRK CEZA KUNUNUNUN 264 ÜNCÜ MADDESİNDE YER ALAN ATEŞLİ SİLAHLAR, PATLAYICI MADDELER, BIÇAKLAR VE BENZERİ ALETLERİN TESLİMİ HAKKINDA KANUN Mevzuat Listesi

         6136 SAYILI ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER
            ALETLER HAKKINDA KANUN İLE TÜRK CEZA
            KUNUNUNUN 264 ÜNCÜ MADDESİNDE YER ALAN
         ATEŞLİ SİLAHLAR, PATLAYICI MADDELER, BIÇAKLAR VE
           BENZERİ ALETLERİN TESLİMİ HAKKINDA KANUN
  Kanun Numarası    : 2305
  Kabul Tarihi     : 25/9/1980
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 29/9/1980 Sayı: 17120
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5  Cilt: 19  Sayfa: 91

  Madde 1 - 6136 sayılı Kanun kapsamına giren ateşli silahlar ve mermiler ile
Türk Ceza Kanununun 264 üncü maddesinde belirtilen dinamit, bomba veya buna ben-
zer yıkıcı veya öldürücü alet veya barut ve benzeri ateşli eczaları ruhsatsız
olarak bulunduranlar ile 6136 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrasında
yazılı olan kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, ka-
satura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli
veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nite-
likteki benzeri aletleri bulunduranlar; bunları bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta-
rihten itibaren 15 gün içinde mahalli askeri veya mülki makamlara teslim ettik-
leri takdirde haklarında takibat yapılmaz.

  Madde 2 - (Mülga: 25/12/1985 - 3250/3 md.)

  Madde 3 - Bu Kanunla getirilmiş bulunan 15 günlük teslim süresi içinde 1 in-
ci maddede sayılan her türlü silah ve patlayıcı maddeler ile diğer aletleri kul-
lanarak bir suç işleyenler veya bunları ilgili mercilere teslim amacı dışında
taşıdıkları sübuta ulaşanlar bu Kanunun birinci maddesi hükmünden yararlanamaz-
lar.

  Madde 4 - Bu Kanun, yürürlüğe girmesinden önce işlenmiş bulunan 6136 sayılı
Kanuna veya Türk Ceza Kanununun 264 üncü maddesine muhalefet suçlarına hiç bir
şekilde uygulanmaz. Anılan suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturmalar sürdürü-
lür ve kesinleşen mahkümiyet hükümleri de aynen yerine getirilir.

  Ek Madde 1 - (Ek: 14/1/1982 - 2583/1 md.)
  Bu Kanunun 1 inci maddesinde sayılan silah, mermi, patlayıcı madde, diğer
alet ve benzerlerini 29 Eylül 1980 günü ile bu Kanunun yayımlandığı günün mesai
bitimi arasında resmi makamlara kendiliğinden veya çağrı veya uyarı üzerine;
teslim edenler, yerlerini bildirenler ile Güvenlik Kuvvetleri veya diğer yetki-
lilerce bulunabilecek yerlere bırakmak suretiyle terkedenler hakkında takibat
yapılmaz. Hükmolunmuş cezalar yerine getirilmez ve kanuni sonuçları ortadan
kalkar. Şu kadarki, tahsil edilmiş para cezaları iade edilmez. Mahkümiyet hüküm-
lerine ait sicil varakaları adli sicilden çıkarılır. Aynı mahiyetteki cezalara
ait fişlerden sicil tesis edilmemiş olanlar için sicil varakası tesis edilmez.
KANUNLAR, ŞUBAT 1991 (Ek - 7)
  Ancak;
  a) 25 Eylül 1980 gün ve 2305 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmış bulunan-
lar hariç olmak üzere, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 13 ve 15 inci maddeleri
kapsamına giren suçları işleyenler,
  b) 29 Eylül 1980 tarihi ile bu Kanunun yayımı tarihi arasında her türlü si-
lah, patlayıcı madde, diğer alet ve benzerlerini kullanarak taksirli suçlar ha-
riç olmak üzere bir cürüm işleyenler,
  Birinci fıkra hükmünden yararlanamazlar.

  Ek Madde 2 - (Ek: 14/1/1982 - 2583/1 md.)
  Bu Kanun hükümleri, Ek 1 inci maddede belirtilen süre dışında 6136 sayılı
Kanuna veya Türk Ceza Kanununun 264 üncü maddesine muhalefet edenler hakkında
uygulanmaz.

  Ek Madde 3 - (25/12/1985 - 3250/1 md.)
  Bu Kanunun 1 inci maddesinde sayılan silah, mermi, patlayıcı madde, diğer
alet ve benzerlerini 21 Ocak 1982 günü ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren 60 ıncı günün mesai bitimi arasında resmi makamlara kendiliğinden veya
çağrı veya uyarı üzerine; teslim edenler, yerlerini bildirenler ile güvenlik
kuvvetleri veya diğer yetkililerce bulunabilecek yerlere bırakmak suretiyle terk
edenler hakkında takibat yapılmaz, hükmolunmuş cezalar yerine getirilmez ve ka-
nuni sonuçları ortadan kalkar. Şu kadar ki, tahsil edilmiş para cezaları iade
edilmez. Mahkümiyet hükümlerine ait sicil varakaları adli sicilden çıkarılır.
Aynı mahiyetteki cezalara ait fişlerden sicil tesis edilmemiş olanlar için sicil
varakası tesis edilmez.
  Ancak; 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 13 ve 15 inci maddeleri kapsamına
giren suçları işleyenler ile her türlü silah, patlayıcı madde, diğer alet ve
benzerlerini kullanarak taksirli suçlar hariç olmak üzere suç işleyenler ve her
türlü silah, mermi, patlayıcı madde, diğer alet ve benzerlerinin kaçakçılığını
yapanlar, birinci fıkra hükmünden yararlanamazlar.
  Bu madde hükümleri, bu maddede belirtilen süre dışında 6136 sayılı Kanuna
veya Türk Ceza Kanununun 264 üncü maddesine muhalefet edenler hakkında uygulan-
maz. (1)

  Ek Geçici Madde 1 - (Ek: 1/6/1981 - 2469/1 md.)
  Bu Kanunun birinci maddesinde sayılan ve mahalli askeri veya mülki makamlara
teslim edilmiş bulunan her türlü silah ve patlayıcı maddeler ile diğer aletler
ilgili makamlarca bir tutanak karşılığında 6136 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi
ve 8/5/1969 tarih, 1176 sayılı Kanun uyarınca işlem yapılmak üzere Milli Savunma
Bakanlığı emrine verilir.

  Ek Geçici Madde 2 - (Ek: 16/6/1983 - 2848/1 md.)
  Bu Kanunun birinci maddesinde sayılan ve mahalli askeri veya mülki makamlara
teslim edilmiş bulunan her türlü silah ve patlayıcı maddeler ile diğer aletler
sahiplerinin ruhsatları olup olmadığına bakılmaksızın Devlet malı sayılarak 6136
sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ve 1176 sayılı Kanun uyarınca işlem yapılmak üze-
re Milli Savunma Bakanlığı emrine verilir.

  Madde 5 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Madde 6 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
-------------------------------
(1) 25/12/1985 tarih ve 3250 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince bu Kanunun
  yürürlüğe girmesini müteakip İçişleri Bakanlığı, TRT ve Valilikler kanalıyla
  gerekli duyuruları yapmakla görevlidirler.
      2305 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
         YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
  Kanun                            Yürürlüğe
   No.      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler   giriş tarihi
------------- ---------------------------------------------- ----------------
  2469               -             29/9/1980 tari-
                                hinden geçerli
                                olmak üzere
                                 3/6/1981
  2583               -              21/1/1982
  2848               -              29/9/1980
  3250               -              3/1/1986
Mevzuat inceleme
Mevzuat-İçtihat-Makale

Keşide tarihinin tahrif edildiği ve ibraz sürelerinin geçtiği çekler Borçlu olunmadığının Tespiti
İkinci Nesil İnternet Sitelerinin Hukuki Statüsü
VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ’NİN DEVİR ALDIĞI ALACAKLARIN TAHSİLİ AMACI İLE YAPILAN TESLİMLERİN KATMA DEĞER VERGİSİNDEN İSTİSNASI UYGULAMADA YAPILAN HATA VE HUKUKA AYKIRILIKLAR
VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ’NİN DEVİR ALDIĞI ALACAKLARIN TAHSİLİ AMACI İLE YAPILAN TESLİMLERİN KATMA DEĞER VERGİSİNDEN İSTİSNASI UYGULAMADA YAPILAN HATA VE HUKUKA AYKIRILIKLAR
Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği

Tüm Mevzuat


Avukat hukuk mevzuat kanun içtihat


Avukatlar hukuk mevzuat yasa law legal
Hukuki Net


Wiki Blog Legal News directory Turkish Law in English Hukuk Arama Motoru Güvenlik


© Hukuki NET - Ulusal ve uluslararası Hukuk Sitesi olma özelliğiyle gerek avukat gerek diğer hukukçu arkadaş ve gerekse vatandaşlara ev sahipliği yapan, eğitim ve bilimsel alışveriş yapma amaçlı bir " Hukuk Rehberi " dir. İçeriğinde hukuk dallarına göre kategorize edilmiş mevzuat, makale , kanun, forum, hukuk sözlüğü, hukuk programları ve hukuk siteleri dizini bulunan hukuk bilgi bankası sistemidir.
© Hukuki Net internette ve Türk hukukunda bir marka olmakla birlikte ticaret veya iş amaçlı bir site olmayıp, herhangi bir ticari kurum, kuruluş, bilgisayar programı firması vb. tarafından desteklenmemekte, finans kaynağı reklam ve ekseriyetle site yönetimi olan, ücretsiz ve açık kaynak nitelikli bir hukuk sitesidir. Bununla birlikte Sitenin tüm hakları saklı olup, telif hakkı içeren içeriği izinsiz yayınlanamaz, kopyalanamaz.
© Siteden yararlanmakla kullanım sözleşmesini kabul etmiş sayılmaktasınız. © Hukuki NET - Turkish Legal NetWork and Law Resources .

Hukuki NET Managed Dedicated Server Hizmetleri Netdirekt Hosting tarafından karşılanmaktadır.