Hukuk Forumları.
 Anasayfa   Hukuk Portal   Forumlar   Yönetim   SSS     Üye Kayıt
Eski HUKUKİ NET : Eski Hukuk Portalı  | Hukukçu Blogları  | Hukuk Forumları  | Aktif Konular  | Hukuk Haberleri  | Hukuk Ansiklopedisi  | Hukuk Arama  | Hukuk Linkleri  | Hukuk ilanları  | Hukuk Terimleri  | Dilekçeler - Hukuk Programları - Sözleşme Örnekleri

| Üye | Aktif Üyeler | Aktif forumlar | Geçmiş forumlar | TC. Mevzuatı   | Osmanlı Dönemi Kanunları Numerik | 1920-1960 arası kanunlar (alfabetik) | 1920-1960 arası kanunlar (numerik) | 1960-1961 arası kanunlar (alfabetik) | 1960-1961 arası kanunlar (numerik) | 1962 den Bugüne kadar kanunlar (alfabetik) | 1962 den Bugüne kadar kanunlar (numerik) | Kanun Hükmünde Kararname | Tüzük | Yönetmelik | Talimatname | Muhtelif Mevzuat
Forum Kategorileri | Forum Arama | Programlar  |
Hukuk Arama Motoru | Site Ekle | Hukuk Güncel Haber | Mevzuat | Kanun | Khk. | Tüzük | Yönetmelik | İçtihat | Yarışma | Ne Yeni ? | Dizin 

MUHTAR ÖDENEK VE SOSYAL GÜVENLİK YASASI Mevzuat Listesi

       MUHTAR ÖDENEK VE SOSYAL GÜVENLİK YASASI
  Kanun Numarası     : 2108
  Kabul Tarihi      : 29/8/1977
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/9/1977  Sayı: 16053
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5  Cilt: 16  Sayfa:2456

  Madde 1 - (Değişik: 5/2/1998-4336/1 md.)
  Köy muhtarları ile şehir ve kasaba mahalle muhtarlarına, 3000 gösterge raka-
mının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık ödenek
verilir. İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Maliye Bakanlığının teklifi üze-
rine bu gösterge rakamını yüzde yüz oranına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yet-
kilidir.
  Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.
  Bu ödeneğin karşılığı her yıl İçişleri Bakanlığı bütçesine konulur ve yılı
içinde söz konusu bütçeden il özel idare bütçelerine aktarılır.
  Muhtar ödeneği, her ayın onbeşinci günü il özel idareleri tarafından ilgili-
lere peşin olarak ödenir.

  Madde 2 - (Mülga: 1/8/1996 - 4160/5 md.)

  Madde 3 - Köy ve mahalle muhtarlarından bir sosyal güvenlik kurumundan emek-
li aylığı almakta bulunanların bu aylıkları muhtarlık ödeneği ve harçlardan ala-
cakları prim dolayısıyle kesilmez.

  Madde 4 - Köy ve mahalle muhtarlarından bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı
olmayanlar 1479 sayılı Bağ - Kur Kanunu kapsamına alınmıştır.
  Bunlardan yeniden bu görevlere seçilmeyenler veya ayrılanların Bağ - Kur`la
ilişkileri,kanuni primlerini ödedikleri sürece devam eder.

  Madde 5 - Köy ve mahalle muhtarları ile daha önce muhtarlık yapmış olanla-
rın,bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önceki muhtarlık hizmetleri,istekleri ha-
linde 1479 sayılı Bağ - Kur Kanunu hükümlerine göre borçlandırılmak suretiyle
değerlendirilir.
  Bu hizmetlerin Bağ - Kur`ca değerlendirilebilmesi için daha önce muhtarlık
yapmış olanlarla,halen muhtar bulunanların bu Kanunun yürürlüğe girişinden iti-
baren;sonradan seçileceklerin seçim tarihinden itibaren bir yıl içinde Bağ-Kur`a
başvurmaları gerekir.

  Madde 6 - (Değişik: 21/5/1987 - 3372/2 md.)
  Köy ve mahalle muhtarlarına verilecek ödeneğin özel idare bütçelerine akta-
rılması,köy ve mahalle muhtarlarına ödenmesinin esas ve usulleri;mahalle muhtar-
larının harç tahsilatının ve paylarının ödenme biçimi ile köy ve mahalle ve ih-
tiyar heyetleri tarafından verilecek resmi evraka ait basılı kağıtların tip,ör-
nek ve bedellerine ilişkin hususlar Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşü alına-
rak İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

  Madde 7 - 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanunu ile 15/4/1944 tarihli
ve 4541 sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşki-
line dair Kanunun bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

  Madde 8 - 15/4/1944 gün ve 4541 sayılı Şehir ve Kasabalarda mahalle Muhtar
ve İhtiyar Heyeti Teşkiline Dair Yasanın 20 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki
biçimde değiştirilmiştir:
  Yoksullukları mahalle muhtarı tarafından kabul edilenlerden ve üçüncü mad-
denin ikinci bendinde yazılı işlerden harç alınmaz.

  Ek Madde 1 - (Mülga: 21/5/1987 - 3372/3 md.)
  Geçici Madde - (Mülga: 21/5/1987 - 3372/3 md.)

  Madde 9 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Madde 10 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
               *
               * *
 29/8/1977 TARİH VE 2108 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMİYEN GEÇİCİ MADDELER:
  1 - 21/5/1987 tarih ve 3372 Sayılı Kanunun Geçici Maddesi:
  Geçici Madde - Bu Kanunun 2 nci maddesinde düzenlenmesi öngörülen yönetme-
lik,Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde çıkarılır.
  Bu düzenleme yapılıncaya kadar eski yönetmeliğin bu Kanuna aykırı olmayan
hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
     2108 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
        YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
Kanun No.  Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler Yürürlüğe giriş tarihi
---------  ---------------------------------------  ---------------------
 3372           -----            1/7/1987 tarihinden
                            geçerli olmak üzere
                            26/5/1987
 4160                         19/7/1996
 4336           ---             1/1/1998 tarihinden
                            geçerli olmak üzere
                            yayım tarihi olan
                            7/2/1998
  2108 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN YÜRÜRLÜKTEN
      KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE
                   Yürürlükten Kaldırılan Mevzuatın
  Yürürlükten Kaldırılan       -------------------------------
  Kanun veya Kanun Hükümleri    Tarihi   Sayısı   Maddesi
 ----------------------------  ---------  ----------  ---------
  2108 sayılı Kanunun 2 nci
  maddesi              1/8/1996   4160     5
Mevzuat inceleme
Mevzuat-İçtihat-Makale

Keşide tarihinin tahrif edildiği ve ibraz sürelerinin geçtiği çekler Borçlu olunmadığının Tespiti
İkinci Nesil İnternet Sitelerinin Hukuki Statüsü
VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ’NİN DEVİR ALDIĞI ALACAKLARIN TAHSİLİ AMACI İLE YAPILAN TESLİMLERİN KATMA DEĞER VERGİSİNDEN İSTİSNASI UYGULAMADA YAPILAN HATA VE HUKUKA AYKIRILIKLAR
VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ’NİN DEVİR ALDIĞI ALACAKLARIN TAHSİLİ AMACI İLE YAPILAN TESLİMLERİN KATMA DEĞER VERGİSİNDEN İSTİSNASI UYGULAMADA YAPILAN HATA VE HUKUKA AYKIRILIKLAR
Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği

Tüm Mevzuat


Avukat hukuk mevzuat kanun içtihat


Avukatlar hukuk mevzuat yasa law legal
Hukuki Net


Wiki Blog Legal News directory Turkish Law in English Hukuk Arama Motoru Güvenlik


© Hukuki NET - Ulusal ve uluslararası Hukuk Sitesi olma özelliğiyle gerek avukat gerek diğer hukukçu arkadaş ve gerekse vatandaşlara ev sahipliği yapan, eğitim ve bilimsel alışveriş yapma amaçlı bir " Hukuk Rehberi " dir. İçeriğinde hukuk dallarına göre kategorize edilmiş mevzuat, makale , kanun, forum, hukuk sözlüğü, hukuk programları ve hukuk siteleri dizini bulunan hukuk bilgi bankası sistemidir.
© Hukuki Net internette ve Türk hukukunda bir marka olmakla birlikte ticaret veya iş amaçlı bir site olmayıp, herhangi bir ticari kurum, kuruluş, bilgisayar programı firması vb. tarafından desteklenmemekte, finans kaynağı reklam ve ekseriyetle site yönetimi olan, ücretsiz ve açık kaynak nitelikli bir hukuk sitesidir. Bununla birlikte Sitenin tüm hakları saklı olup, telif hakkı içeren içeriği izinsiz yayınlanamaz, kopyalanamaz.
© Siteden yararlanmakla kullanım sözleşmesini kabul etmiş sayılmaktasınız. © Hukuki NET - Turkish Legal NetWork and Law Resources .

Hukuki NET Managed Dedicated Server Hizmetleri Netdirekt Hosting tarafından karşılanmaktadır.