Hukuk Forumları.
 Anasayfa   Hukuk Portal   Forumlar   Yönetim   SSS     Üye Kayıt
Eski HUKUKİ NET : Eski Hukuk Portalı  | Hukukçu Blogları  | Hukuk Forumları  | Aktif Konular  | Hukuk Haberleri  | Hukuk Ansiklopedisi  | Hukuk Arama  | Hukuk Linkleri  | Hukuk ilanları  | Hukuk Terimleri  | Dilekçeler - Hukuk Programları - Sözleşme Örnekleri

| Üye | Aktif Üyeler | Aktif forumlar | Geçmiş forumlar | TC. Mevzuatı   | Osmanlı Dönemi Kanunları Numerik | 1920-1960 arası kanunlar (alfabetik) | 1920-1960 arası kanunlar (numerik) | 1960-1961 arası kanunlar (alfabetik) | 1960-1961 arası kanunlar (numerik) | 1962 den Bugüne kadar kanunlar (alfabetik) | 1962 den Bugüne kadar kanunlar (numerik) | Kanun Hükmünde Kararname | Tüzük | Yönetmelik | Talimatname | Muhtelif Mevzuat
Forum Kategorileri | Forum Arama | Programlar  |
Hukuk Arama Motoru | Site Ekle | Hukuk Güncel Haber | Mevzuat | Kanun | Khk. | Tüzük | Yönetmelik | İçtihat | Yarışma | Ne Yeni ? | Dizin 

SIKIYÖNETİM KANUNU Mevzuat Listesi

                 SIKIYÖNETİM KANUNU
  Kanun Numarası       : 1402
  Kabul Tarihi        : 13/5/1971
  Yayımlandığı R. Gazete   : Tarih : 15/5/1971 Sayı: 13837
  Yayımlandığı Düstur     : Tertip : 5  Cilt: 10 Sayfa: 2385
                     *
                    * *
       Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız
      "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı"
               Cilt: 1   Sayfa: 1093
                     *
                     * *
                   BİRİNCİ BÖLÜM
                   Genel Esaslar
  Sıkıyönetim ilanı:

  Madde 1 - Türkiye Cumhuriyeti Anayasası`nın 124 üncü maddesi gereğince ve-
rilmiş olan Sıkıyönetim ilanı kararı ve Sıkıyönetim bölge ve süresi üzerinde ya-
pılacak değişiklikler, İçişleri Bakanlığınca uygun görülecek araçlarla ilan olu-
nur.
  Sıkıyönetimin yürütülmesi:

  Madde 2 - Sıkıyönetim altına alınan yerlerde genel güvenlik ve asayişe iliş-
kin zabıta kuvvetlerine ait görev ve yetkiler Sıkıyönetim Komutanlığına geçer.
Zabıta kuvvetleri bütün teşkilatı ile Sıkıyönetim Komutanının emrine girer.
  Sıkıyönetim bölgesindeki zabıta kuvvetleri; Sıkıyönetim hizmetlerinin yapıl-
masından dolayı Sıkıyönetim Komutanlığına, bu hizmetler dışında kalan hizmetle-
rin yürütülmesinden dolayı da adli ve idari makamlara karşı sorumludur.
  Milli İstihbarat Teşkilatı Sıkıyönetim Komutanlığı ile işbirliği yapar.
  Sıkıyönetim Komutanlığı, bu kanunla kendisine verilen görev ve yetkileri o
yerin zabıta kuvvetleri ve tefrik edilecek askeri birlikler ile yürütür. Barışta
ve zorunlu hallerde Sıkıyönetim komutanı o yer veya o yere en yakın Garnizon Ko-
mutanlarından yeteri kadar birliğin emrine verilmesini istiyebilir. Bu istek
derhal yerine getirilir.
  Sıkıyönetim Komutanı, bölgesi içinde gerek zabıta kuvvetlerinin ve gerekse
askeri personelin görev yerlerini değiştirebilir. Hizmet gereklerini dikkate
alarak zabıta kuvvetlerinde askeri personel kullanılabilir. Bu takdirde müdür
seviyesindeki personel Sıkıyönetim Komutanı emrinde müşavir olarak görevlerine
devam ederler.
  Hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili istemler, o bölgedeki Devlet kurum ve or-
ganlarınca yerine getirilir.
  Sıkıyönetim Komutanlığı emrine atanan veya görev alan bilcümle personelin,
Sıkıyönetim süresince Sıkıyönetim Komutanının izni olmadıkça, istifa veya emek-
lilik işlemleri yürütülemez veya başka bir göreve atanması yapılamaz.
  (Ek:19/9/1980-2301/1 md.;Değişik: 26/10/1994 - 4045/2 md.)
  Sıkıyönetim komutanlarının; bölgelerinde genel güvenlik,asayiş ve kamu dü-
zeni açısından çalışmaları sakıncalı görülen veya hizmetleri yararlı olmayan
kamu personelinin statülerine göre sıkıyönetim bölgesi dışına atanma veya sıkı-
yönetim bölgesi dışına atanmak üzere görevden uzaklaştırılma istemleri ilgili
kurum ve organlarca derhal yerine getirilir.
   (Ek:26/10/1994-4045/2 md.) Sıkıyönetim komutanlarının sekizinci fıkradaki
nedenlerle mahalli idarelerde çalışanların görevden uzaklaştırılması istemleri,
ilgili mahalli idare yetkililerince derhal yerine getirilir.Bu suretle görevden
uzaklaştırılanlar sıkıyönetim bölgesi dışındaki mahalli idarelerde görev ve iş
bulmaları ve bu idarelerin ilgiliyi görev ve işe almayı istemeleri halinde,ma-
halli idare yetkililerince görevden uzaklaştırma kararı derhal kaldırılır ve
bunların atamaları öncelikle yapılır.
  (Ek:26/10/1994-4045/2 md.) Görevden uzaklaştırılanların aylık ve ödemeleri
hakkında ilgili olduğu mevzuat hükümleri uygulanır.
  Görev ve yetki:

  Madde 3 - (Değişik: 15/5/1973 - 1728/1 md.)
  (Değişik: 19/9/1980 - 2301/2 md.) Sıkıyönetim Komutanı; Sıkıyönetim bölge-
sinde genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini korumak ve sağlamakla görevlidir.
Ayrıca, gerektiği hallerde aşağıda yazılı tedbirleri almaya yetkilidir.
  a) Konutları ve her türlü dernek, siyasi parti, sendika, kulüp gibi teşek-
küllere ait binaları, işyerleri ile özel ve tüzel kişilikleri haiz (Özerk mües-
seseler dahil) müesseseler ve bunlara ait müştemilat ve her türlü kapalı ve açık
yerleri mektup, telgraf ve sair mersuleleri ve kişilerin üzerlerini herhangi bir
müracaat, talep ve karara lüzum olmaksızın aramak ve bunlardan sübut vasıtaları
olan yahut zor alıma tabi bulunan eşyayı zaptetmek;
  b) Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun yayımları dahil olmak üzere tele-
fon, telsiz, radyo, televizyon gibi her çeşit araçlarla yapılan yayım ve haber-
leşmeye sansür koymak, kayıtlamak veya durdurmak ve hizmetin gerektirdiği ahval-
de bunlardan öncelikle faydalanmak;
  c) (Değişik: 28/12/1982 - 2766/2 md.) Söz, yazı, resim, film ve sesle yapı-
lan her türlü yayım, haberleşme, mektup, telgraf vesair mersuleleri kontrol et-
mek; gazete, dergi kitap ve diğer yayınların basımını, yayımını, dağıtımını,
birden fazla sayıda bulundurulmasını veya taşınmasını veya sıkıyönetim bölgesine
sokulmasını yasaklamak veya sansür koymak; sıkıyönetim komutanlığınca basımı,
yayımı ve dağıtılması yasaklanan kitap, dergi, gazete, broşür, afiş, bildiri,
pankart, plak, bant gibi bilcümle evrakı, yayın ve haberleşme araçlarını toplat-
mak; bunları basan matbaaları, plak ve bant yapım yerlerini kapatmak, müsadere-
sine karar verilmemekle birlikte, sıkıyönetim komutanlıklarınca sahiplerine ia-
desinde sakınca görülenlerin imhası için gerekli önlemleri almak; yayına yeni
girecek gazete ve dergilerin çıkarılmasını izne bağlamak;
  d) (Değişik: 3/6/1983 - 2836/1 md.) Kamu düzeni, Devlet kuvvetleri, kişi
hürriyeti, kamu selameti aleyhine işlenen cürümlerle, adam öldürmek veya kişile-
re karşı müessir fiilde bulunmak suçlarından hükümlülüğü bulunanlardan veya ge-
nel emniyet gözetim altında olanlardan veya sıkıyönetim bölgesinde belirli bir
ikametgahı olmayanlardan veya diğer şüpheli olan veya genel güvenlik ve kamu dü-
zeni ba-
kımından zararlı faaliyette bulundukları anlaşılan kişilerden gerekli görülenle-
rin sıkıyönetim bölgesi içinde yerlerini değiştirmek, veya bu bölge içinde be-
lirli yerlere girmelerini veya yerleşmelerini yasaklamak, sıkıyönetim bölgesi
içinde bulunmaları sakıncalı görülenleri de, sıkıyönetim bölgesi dışına çıkar-
mak;
  Genel güvenlik ve kamu düzeni bakımından zararlı faaliyette bulunanlardan
gerekli görülenler sıkıyönetim komutanının takdirine göre beş yılı geçmemek üze-
re sıkıyönetim bölgesi dışına çıkarılarak İçişleri Bakanlığınca belirlenecek
yerlerde ikamete mecbur tutulurlar.
  e) Her türlü silahlar, cephaneler, bombalar, tahrip maddeleri, patlayıcı
maddeler, radyoaktif maddeler veya gazların yahut benzeri maddelerin bulundurul-
masını, hazırlanmasını, yapılmasını veya naklini yasaklamak ve bunlar ile bunla-
rın hazırlanmasına veya yapılmasına yarıyan eşya alet veya araçların teslimi
için emirler vermek, arayıp toplamak;
  f) (Değişik: 19/9/1980 - 2301/2 md.) Grev, lokavt yetkilerinin kullanılma-
sını, irade beyanı, referandum gib sendikal faaliyetleri sürekli olarak durdur-
mak veya izine bağlamak;
  Tahrip, yağma, işgal, fiili durum, boykot, iş yavaşlatılması, çalışma özgür-
lüğünün kısıtlanması ve işyerlerinin kapatılması gibi hareketleri yasaklamak,
önlemek veya önleyici tedbirleri almak;
  g) (Değişik: 12/3/1982 - 2632/1 md.) Kapalı veya açık yerlerde her türlü
toplantıları veya gösteri yürüyüşlerini yasaklamak, izine bağlamak yapılacağı
açık ve kapalı yerleri tayin ve tahsis etmek, izine bağladığı her türlü toplan-
tıyı kontrol altında tutmak veya izlemek, yeni dernek, resmi senetle kurulabi-
len vakıf ve teşekküllerin kuruluşlarını izine bağlamak, ayrıca her türlü der
nek, vakıf ve teşekküllerin çalışmalarını durdurmak veya bunları izine bağlamak;
  h) (Değişik: 19/9/1980 - 2301/2 md.) Zaruri ihtiyaç maddelerini yapan, üre-
ten, depolayan, nakleden, satan ticari ve sınai müesseseleri lüzumu halinde
kontrol etmek ve bu maddeleri stok eden, fahiş fiyatla satan, imalatını durduran
veya yavaşlatan, nakletmeyenler hakkında işlem yapmak ve ihtiyaçların gerektir-
diği tedbirleri almak veya aldırmak, tedbir almayan yerleri kapatmak;
  i) (Değişik: 19/9/1980 - 2301/2 md.) Lokanta, lokal, gazino, kahvehane, bi-
rahane, meyhane, tiyatro, sinema, bar, diskotek, taverna, dansing ve benzeri eğ-
lence yerleri ile kulüp vesair oyun salonlarını, otel motel, kamping ve bunlara
benzer yerleri kontrol etmek, kapatmak veya bunların açılma ve kapanma zamanla-
rını tayin etmek ve sınırlamak;
  j) Kara, deniz ve hava trafik düzenine ilişkin tedbirleri almak, güvenlik
amaciyle ulaştırma araçlarının bölgeye giriş ve çıkışlarını kayıtlamak veya ya-
saklamak;
  k) Sıkıyönetim bölgesine girmek ve bu bölgeden çıkmak isteyenler hakkında
kayıtlar koymak;
  l) Sokağa çıkmayı kayıtlamak ve yasaklamak ve gerektiğinde sivil savunma
tedbirlerinin tümünü veya bir kısmını aldırmak;
  m) (Değişik: 19/9/1980 - 2301/2 md.) Sıkıyönetim bölgesindeki her türlü ka-
mu ve özel kuruluşlara gerekli tedbirleri aldırmak;
  Lüzumu halinde Sıkıyönetim bölgesindeki hazine, kamu iktisadi teşebbüsleri
teşekkülleri ve müesseseleri ile özel idare, belediye ve bankalara ait bina,
araç ve personelden yararlanmak;
*
  n) Bakanlar Kurulunun sıkıyönetimle ilgili kararlarını yürütmek;
  o) (Ek: 19/9/1980 - 2301/2 md.) Temel, orta ve yükseköğretim kurumlarında
geçici olarak öğretim ve eğitime ara vermek veya yetkili kişi ve bu kurumların
yetkili kurullarınca geçici veya sürekli olarak eğitime ara verilmesi kararları-
nı kaldırmak veya kısaltmak;
  p) (Ek: 19/9/1980 - 2301/2 md.) Sıkıyönetim bölgesi içinde bulunmaları sa-
kıncalı görülerek; sıkıyönetim bölgesi dışına çıkarılan öğrencilerin, geçici ve-
ya devamlı olarak okudukları eğitim ve öğretim kurumlarından ilişiklerini kes-
tirmek, bu amaçla ilgililere anılan kurumların özel mevzuat hükümlerini uygulat-
mak;
  r) (Ek: 25/7/1986 - KHK 259/1 md.; Değiştirilerek kabul: 3/9/1986 - 3310/1
md.) Anayasanın 122 nci maddesine göre, Sıkıyönetimin ilanına ve devamına sebep
olan hallerin Türkiye Cumhuriyeti sınırları ve mücavir yurt bölgelerimiz üzerin-
de cereyan etmesi ve eylemcilerin eylemlerini müteakip komşu ülke topraklarına
sığındıklarının tespit edilmesi durumunda, ilgili komşu ülke ile Türkiye Cumhu-
riyeti hükümeti arasında varılacak mutabakat çerçevesinde, Sıkıyönetim Komutanı,
eylemcileri ele geçirmek veya tesirsiz hale getirmek maksadı ile, her defasında
Genelkurmay Başkanlığı kanalı ile Hükümetin müsaadesi tahtında, ihtiyaca göre,
kara, hava veya deniz kuvvetleri unsurları ile mahdut hedefli sınır ötesi hare-
kat planlayıp icra etmek.
  Bu maddede sayılan yetkilerin kullanılması sırasında milletlerarası hukukun
diplomatik temsilcilikler ve mensuplarına tanıdığı ayrıcalık ve dokunulmazlıklar
ile yasama dokunulmazlığına ilişkin Anayasa hükümleri saklıdır. (1)
  Silah kullanma yetkisi:

  Madde 4 - (Değişik: 19/9/1980 - 2301/3 md.)
  Sıkıyönetim Komutanlığı emrinde görevli Silahlı Kuvvetler mensupları emniyet
ve asayişe ilişkin zabıta kuvvetleri ile diğer güvenlik görevlileri kendilerine
verilen görevlerin yerine getirilmesi sırasında tabi oldukları Türk Silahlı Kuv-
vetleri İç Hizmet Kanun ve Yönetmeliği, Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu, Jan-
darma Teşkilat ve Vazife Nizamnamesinde silah kullanmayı icap ettiren hal ve
şartlardan herhangi birinin tahakkuku halinde silah kullanma yetkisini haizdir-
ler.
  Silah kullanma yetkisine sahip güvenlik kuvvetlerinin teslim ol emrine itaat
edilmemesi veya silahla mukabeleye yeltenilmesi veya güvenlik kuvvetlerinin meş-
ru müdafaa durumuna düşmeleri halinde görevli güvenlik kuvvetleri mensupları
doğruca ve duraksamadan hedefe ateş edebilirler.
  Silah kullanan bütün personel hakkında 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç
Hizmet Kanununun 87 nci maddesinin V ve VI ncı fıkraları hükümleri ile 1481 sa-
yılı Asayişe Müesir Bazı Fiillerin Önlenmesi Hakkındaki Kanunun 3 üncü maddesi
hükümleri uygulanır. Ayrıca haklarındaki soruşturma işlemi tutuksuz yapılır.
  Yukarıda belirtilen görevlilerin; Devlet otoritesini, can ve mal güvenliğini
korumak için silah kullanmalarına ilişkin, Sıkıyönetim Komutanlarının önceden
düzenledikleri emirler uygun araçlarla ilan edilir.
                 İKİNCİ BÖLÜM
                  Organlar
  Komutan ve yardımcıları:

  Madde 5 - Sıkıyönetimin ilan edildiği bölgede, bu kanun hükümlerini uygula-
mak üzere en az kolordu veya eşidi kıta komutanlığı görevini yapmış veya yap-
-------------------------
(1) Bu maddenin uygulanmasında ek 3 üncü maddeye bakınız.
                                   *
makta olan bir komutan, Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine Milli Savunma Ba-
kanının inhası, Başbakan`ın imzalıyacağı ve Cumhurbaşkanı`nın onaylıyacağı bir
kararname ile Sıkıyönetim Komutanı olarak atanır.
  Sıkıyönetim Komutanına, sıkıyönetimin ilan edildiği bölge ve ilanı gerekti-
ren olayın genişliği dikkate alınarak yeteri kadar komutan yardımcısı, yukarıda-
ki fıkrada belirtilen usule göre atanır. Atanma kararında Sıkıyönetim Komutanı-
nın ve komutan yardımcılarının eski görevleriyle ilişkilerinin kesilip kesilmi-
yeceği belirtilir.
  Sıkıyönetim Komutanı, hizmet gereklerini dikkate alarak, kendine ait yetki-
lerin tamamını veya bir kısmını yardımcılarına devredebilir.
  (Değişik: 14/11/1980 - 2342/2 md.) Çesitli bölgelerde veya bütün yurtta sı-
kıyönetim ilan edilmesi halinde, sıkıyönetim komutanlıkları arasında işbirliği
ve koordinasyon Genelkurmay Başkanlığınca sağlanır.
  Sıkıyönetim Komutanının sorumluluğu:

  Madde 6 - (Değişik: 14/11/1980 - 2342/3 md.)
  Sıkıyönetim komutanı bu Kanunla kendisine verilen görev ve yetkilerden dola-
yı Genelkurmay Başkanına karşı sorumludur; askeri hizmetlerin yürütülmesinden
dolayı bağlı bulunduğu genel hükümler uygulanır.
  Sıkıyönetim Komutanına vekalet:

  Madde 7 - Sıkıyönetim Komutanının, Sıkıyönetim bölgesinden uzaklaşması veya
hizmet edemiyecek derecede mazeretinin vukubulması halinde, kendisine kimin ve-
kalet edeceği Genelkurmay Başkanlığınca tespit olunur. Ancak, bu vekaletin onbeş
günden fazla uzamasını gerektiren hallerde en kısa zamanda yeni bir atama yapı-
lır.
  Karargah:

  Madde 8 - Sıkıyönetim ilanı ile beraber, Sıkıyönetimin maksat ve amaçlarına
uygun olarak, Sıkıyönetim Komutanlığı karargahı kurulur. Sıkıyönetim Komutanlığı
kadroları, Genelkurmay Başkanlığınca önceden hazırlanır. Bu kadrolara göre lüzu-
mu kadar subay, astsubay, sivil personel usulüne gÖre atanır.
  Atanan personel, atanma emrinin kendilerine tebliğini takibeden yirmidört
saat içerisinde hareket ile yol süresi sonunda yeni görevlerine katılma zorunda-
dır.
  Birlikler:

  Madde 9 - Sıkıyönetim hizmetlerinin yürütülmesi amaciyle lüzumu kadar Aske-
ri birlik Genelkurmay Başkanlığınca Sıkıyönetim Komutanı emrine verilir.
  Adli müşavirlikler:

  Madde 10 - Sıkıyönetim Komutanlığı refakatindeki Adli Müşavir ve yardımcı-
ları, özel kanunlardaki görevlerinden ayrı olarak Sıkıyönetim Komutanlığının hu-
kuk müşavirliği görevlerini de ifa ederler.
  Askeri mahkemeler:

  Madde 11 - Sıkıyönetim bölgelerinde, 25 Ekim 1963 gün ve 353 sayılı Kanuna
göre Milli Savunma Bakanlığınca lüzum görülen yerlerde yeteri kadar askeri mah-
keme kurulur. Bunlar bulundukları yerin Sıkıyönetim askeri mahkemesi olarak ad-
landırılır ve birden fazla olması halinde numaralandırılırlar.
  (Ek: 14/11/1980 - 2342/4 md.) Bu mahkemelerin görevine giren suçlardan; 21
inci maddede sayılan kişiler ile üst subayların davaları hariç olmak üzere, beş
yıl ve
daha az hapis cezasını gerektiren suçlara ilişkin davalara sıkıyönetim askeri
mahkemesinin hakim sınıfından olan üyelerinden biri tarafından bakılır.
  (Ek: 14/11/1980 - 2342/4 md.) Bir kimse tarafından işlenmiş olan müteaddit
fiillerin yargılanması en ağır cezayı müstelzim fiile bakmakla görevli mahkemeye
aittir. Fiilde irtibat halinde de aynı hüküm uygulanır.
  (Değişik: 19/9/1980 - 2301/4 md.) Bu mahkemelere atanacak adli müşavir, as-
keri hakim ve askeri savcı ile bunların yardımcıları, Genelkurmay Başkanlığı
Personel Başkanı, Adli Müşaviri ile atanacakların mensup olduğu Kuvvet Komutan-
ğının Personel Başkanı ile Adli Müşaviri ve Milli Savunma Bakanlığı Askeri Ada-
let işleri Başkanından oluşan kurul tarafından tesbit edilecek adaylar arasından
Genelkurmay Başkanının görüşü alınarak usulüne göre atanır.
  Askeri Hakim ve Savcılar hakkında 26/10/1963 gün ve 357 sayılı Kanunun 16
ncı maddesi hükmü saklıdır. Ancak aralıksız olarak bir aydan fazla görevlerine
engel olacak özürlerinin tahakkuku halinde bu teminattan faydalanamazlar.
  Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerine yeteri kadar subay üye Genelkurmay Başka-
nının teklifi üzerine askeri hakim subayların tayini usulüne göre atanır.
  Savaş halinde Genelkurmay Başkanlığının lüzum göstermesi üzerine Sıkıyönetim
veya harekat bölgeleri içindeki askeri mahkemeler Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi
görevini de yaparlar. Bu takdirde askeri mahkemelerin yetki sahaları ile birden
ziyade askeri mahkeme bulunan yerlerde bunlardan hangilerinin Sıkıyönetim Komu-
tanlığı Askeri Mahkemesi görevini yapacağı hususu Milli Savunma Bakanlığınca ta-
yin ve tespit edilir.
                  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
                 Sıkıyönetim Mahkemesi
  Sıkıyönetim mahkemeleri kuruluncaya kadar yapılacak işler:

  Madde 12 - (Değişik: 19/9/1980 - 2301/5 md.)
  Sıkıyönetim Komutanı nezdindeki askeri mahkemeler göreve başlayıncaya kadar,
suçun işlendiği yerlerde bulunan askeri savcılar ile askeri mahkemeler ve bunlar
yoksa Cumhuriyet Savcıları ile adliye mahkemeleri, Sıkıyönetim Komutanlığı Aske-
ri Savcılarının ve mahkemelerinin görevlerini yaparlar.
  Sıkıyönetim ilanını gerektiren hallere bağlı eylemler:

  Madde 13 - (Değişik: 19/9/1980 - 2301/5 md.)
  a) Sıkıyönetim ilan edilen bölgelerde, sıkıyönetim ilanına neden olan olay-
lara ilişkin suçları 2249 sayılı Kanunla değişik 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve
Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 12 nci maddesinde yazılı suçları,
sıkıyönetim ilanından en çok üç ay önce işlemiş olanlarla;
  b) Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerinin el koyduğu herhangi bir suçla, umumi ve
müşterek gaye içerisinde irtibatı bulunan suçları işleyenlerin davalarına, suç
sıkıyönetim bölgeleri dışında işlenmiş olsa dahi, sıkıyönetim askeri mahkemele-
rinde bakılır.
  Ancak Sıkıyönetim Komutanı bu suçlardan, Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerinde
bakılmasına lüzum görmediklerini ilgili adli mercilere vermeye yetkilidir.
  Sıkıyönetim Komutanının, suç dosyasının gönderdiği Cumhuriyet Savcıları, As-
keri Savcılar ile askeri ve adliye mahkemeleri görevsizlik ve yetkisizlik karar-
ları veremezler. Bu şekilde gönderilen suç dosyaları hakkında bu Kanun hükümleri
uygulanır.
  Sıkıyönetim personelinin suçlarında görev:

  Madde 14 - (Değişik: 15/5/1973 - 1728/1 md.)
  Sıkıyönetim Komutanlığı emrine giren personelin, sıkıyönetim hizmet ve gö-
revleri ile ilgili olarak veya sıkıyönetim hizmet ve görevlerinin yapılması sı-
rasında işledikleri suçlara ait davalara bakmak görevi, sıkıyönetim askeri mah-
kemelerine aittir.
  Bu kişilerin sıkıyönetim mahkemesi görevine giren suçları hakkında re`sen
kovuşturma yapılır. Bunlar hakkında özel kanunlarında gösterilen yargı usulü hü-
kümleri uygulanmaz.
  (Değişik: 19/9/1980 - 2301/7 md.) Sıkıyönetim emrindeki asker kişilerin sı-
kıyönetim görevine ilişkin suçlarına Sıkıyönetim Mahkemesinde bakılır. Sıkıyöne-
tim Komutanı; emrindeki personele özel kanunlarında yazılı disiplin ve idari ce-
zaları re`sen verebileceği gibi, özel kanunlarına göre işlem yapılması için yet-
kili makam ve kurullarına teklifte de bulunabilir.
  Sıkıyönetim mahkemelerinin görev ve yetkileri:

  Madde 15 - (Değişik: 15/5/1973 - 1728/1 md.)
  (Değişik: 19/9/1980 - 2301/8 md.) Sıkıyönetim ilan edilen yerlerde aşağıdaki
suçları sıkıyönetim ilanına ve faaliyetlerine ilişkin olarak işleyenler ve bun-
ların suçlarına iştirak edenler bu Kanunun 21 inci madde hükümleri saklı kalmak
şartıyla, sıfat, meslek ve memuriyetleri ne olursa olsun Sıkıyönetim Komutanı
nezdindeki askeri mahkemelerde yargılanırlar.
  a) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının birinci babının birinci, ikinci ve
dördüncü fasıllarında yazılı Devletin kişiliğine karşı işlenen suçlar;
  b) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının beşinci babının birinci ve ikinci
faslında yazılı suç işlemeye tahrik ve cürüm ikaı için cemiyet kurmak suçları;
  c) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının altıncı babının ikinci faslında ya-
zılı Devlete ait mühür, damga ve sair alametlerin taklidi hakkındaki suçlar;
  d) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının yedinci babında yazılı kamunun se-
lameti aleyhine işlenen suçlar;
  e) Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının onuncu babının ikinci faslında ya-
zılı yağma, yol kesme, adam kaldırma suçları;
  f) (Değişik: 19/9/1980 - 2301/8 md.) Türk Ceza Kanununun 179, 180, 188,
191, 192, 201, 228, 234, 235, 236, 241, 242, 248, 249, 254, 255, 256, 257, 258,
260, 264, 266. 268, 271, 296,448, 449, 450, 451, 452, 516, (takibi şikayete bağ-
lı olan fıkraları hariç), 517, 536 ve 537`nci maddelerinde yazılı suçlar ile;
6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunda ya-
zılı suçlar;
  g) Türk Ceza Kanununun 390 ve 391 inci maddelerinde yazılı suçlar ile ha-
berleşmeyi sağlayan Posta, Telgraf, Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğüne veya
Türk Silahlı Kuvvetlerine ait her türlü araç, gereç, tesis ve tellerine karşı
işlenen hırsızlık suçları;
  h) Askeri Ceza Kanununun 55, 56,57,58,59 uncu maddelerinde yazılı suçlar;
  i) Askeri Ceza Kanununun 75,93,95 ve 96 ncı maddeleri ile 148 inci maddesi-
nin ikinci fıkrasında ve 160 ıncı maddelerinde yazılı suçlar;
  j) Takibi şikayete bağlı olmayan veya şahsi dava yoluyla takibi gerekli bu-
lunmayan basın yoluyla işlenmiş suçlar;
*
  k) Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hakkında Kanuna muhalefetten do-
ğan suçlar;
  l) Derneklerin, sendikaların ve mesleki kuruluşların kanunlarında mevcut
kapatılmalariyle ilgili davalar.
  (648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun siyasi partilerin kapatılmasiyle ilgi-
li hükümleri saklıdır.)
  (Değişik: 19/9/1980 - 2301/8 md.) Yukarıda yazılı suçlara el koyan yetkili
merciler, bu suçlara ait hazırlık soruşturması evrakını vakit geçirmeden Sıkıyö-
netim Komutanına göndermekle yükümlüdürler. Sıkıyönetim Komutanı kendisine gön-
derilen evrakı Sıkıyönatim Komutanlığı nezdindeki askeri savcılığa işlem yapıl-
mak üzere gönderir.
  (Değişik: 19/9/1980 - 2301/8 md.) Ancak, Sıkıyönetim Komutanı bu suçlardan
Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerinde bakılmasına lüzum görmediklerini ilgili adli
mercilere vermeye yetkilidir.
  (Ek: 19/9/1980 - 2301/8 md.) Sıkıyönetim Komutanının suç dosyasını gönderdi-
ği Cumhuriyet Savcıları, askeri savcılar ile mahkemeler görevsizlik ve yetkisiz-
lik kararı veremezler. Bu şekilde gönderilen suç dosyaları hakkında bu Kanun hü-
kümleri uygulanır.
  (Ek: 19/9/1980 - 2301/8 md.; Değişik: 3/5/1985 - 3195/1 md.) Sıkıyönetim ko-
mutanı bu Kanunda yazılı suçlardan sanık kişileri sıkıyönetim komutanılığı nez-
dindeki askeri mahkemeye sevk ve tutuklanmaları gerekip gerekmediği hakkında bir
karar alınıncaya kadar gözetim altında tutabilir. Bu süre 15 günden fazla ola-
maz. Ancak, delillerin araştırılıp tespitinin uzun süre alması sebebiyle sanık-
ların 15 gün içinde hakim önüne çıkarılmalarına imkan bulunmaması halinde sanık-
lar soruşturmanın bitiminde ve herhalde 30 gün içinde yetkili hakim önüne çıka-
rılırlar. Gözetim altında bulunanlar ilk 15 gün sonunda hakim önüne çıkarılama-
dıkları takdirde sıkıyönetim komutanı bu kişilerin durumunu bu süre sonunda in-
celer ve hakim önüne çıkarılıp çıkarılmamaları konusunda karar verir. Aynı kişi
için aynı suç isnadı sebebiyle yeni deliller çıkması gibi haklı bir sebep yok
iken bu yetki bir defadan fazla kullanılamaz.
  Suçlar ve cezalar:

  Madde 16 - (Değişik: 19/9/1980 - 2301/9 md.)
  Sıkıyönetim ilan edilen yerlerde Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından alınan
tedbirlere aykırı hareket edenler, emirleri dinlemeyenler veya istekleri yerine
getirmeyenler veya kimliklerine dair kasten gerçeğe uymayan bilgi verenler veya
bilgi vermekten çekinenler 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır-
lar.
  Sıkıyönetim bölgesinde maksadı mahsusa müstenit kamunun telaş ve heyecanını
doğuracak şekilde asılsız, mübalağalı havadis ve haber yayan veya nakledenler
altı aydan iki yıla kadar hapis ve beş bin liradan az olmamak üzere ağır para
cezasıyla cezalandırılırlar. Eğer fiil, fail tarafından bir yabancıyla anlaşma
sonucu işlenmiş ise hapis cezası bir yıldan ve ağır para cezası da onbin liradan
aşağı olamaz. Bu suçlar basın ve yayın organları tarafından işlenirse fail ve
mesulleri hakkında varilecek cezalar iki misli artırılır.
  (Değişik: 28/12/1982 - 2766/3 md.) Sıkıyönetim bölgesinden çıkarılanlardan,
sıkıyönetim bölgesine veya yerleşmesi yasaklanan mahalle izinsiz girenler ile
gittikleri yerdeki güvenlik makamlarına ikametgahlarını veya buradan ayrılışla-
rında gidecekleri yer ve adres ile zamanını bildirmeyenler iki aydan dört aya
kadar, tekerrüründe dört aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır-
lar.
                                      *
  Tayin edilen cezalara ilişkin hükümler: (1)

  Madde 17 - (Değişik: 19/9/1980 - 2301/10 md.)
  (Değişik: 28/12/1982 - 2766/4 md.) Sıkıyönetim ilanından sonra; sıkıyönetim
ilan ve faaliyetleriyle ilgili olarak 15 inci maddede yazılı suçlarla ek 4 üncü
maddede yazılı suçları işleyenlere verilecek muvakkat hürriyeti bağlayıcı ceza-
lar ile para cezaları o suç için muayyen olan cezanın üçte birinden az olmamak
üzere iki katına kadar artırılır. Ancak sıkıyönetim görevlileri aleyhine işlenen
suçlarda muayyen olan ceza iki kat artırılır. Şu kadar ki, verilecek cezalar o
fiil için muayyen olan cezanın azami haddini aşamaz.
  Sıkıyönetim mahkemelerince verilen cezalar para cezasına veya tedbirlerden
birine çevrilemez ve ertelenemez. (Ek cümle 14/11/1980 - 2342/5 md.) Sanık hak-
kında, duruşmadaki iyi hali sebebine dayanılarak Türk Ceza Kanununun 59 uncu
maddesi hükmü uygulanamaz.
  Uygulanacak usul hükümleri:

  Madde 18 - (Değişik: 19/9/1980 - 2301/11 md.)
  a) Sıkıyönetim bölgesi dışında işlenen suçlarla ilgili davalara ilişkin sı-
kıyönetim askeri mahkemelerinin yetki sınırları sıkıyönetim ilanını müteakip
Milli Savunma Bakanlığınca genel hükümlere göre saptanır ve ilan olunur.
  b) (Değişik: 14/11/1980 - 2342/6 md.) Sanığın soruşturma sırasında tutukla-
nıp tutuklanmayacağına veya tutukluluk halinin devamına ilişkin kararı, sıkıyö-
netim askeri mahkemesinde hakim sınıfından olan üyelerden birisi verir. Bu ka-
rarlara karşı itirazı incelemeye, 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yar-
gılama Usulü Kanununun 74,75 inci ve bu Kanunun 19 uncu maddesinde belirtilen
askeri mahkemelerin hakim sınıfından olan üyelerinden birisi yetkilidir.
  Zapt ve arama kararları hakkında da bu hüküm uygulanır.
  c) Sıkıyönetim mahkemelerinin görevine giren suçları ihbar edenlerin hüvi-
yetleri, rızaları olmadıkça veya ihbarın mahiyeti, haklarında suç teşkil etme-
dikçe açıklanmaz.
  d) Mahalli Cumhuriyet Savcısı veya askeri savcı, ihbar veya herhangi bir
suretle bu Kanun kapsamına giren bir suçun işlendiği zehabını verecek bir hale
muttali olur olmaz keyfiyeti derhal ilgili Sıkıyönetim Komutanlığına bildirir.
Sıkıyönetim Komutanı gerekli gördüğü takdirde, hazırlık soruşturmasını suçun iş-
lendiği yerdeki askeri savcılar veya Cumhuriyet savcılarına yaptırır.
  e) Suç Sıkıyonetim Askeri Mahkemesinin bulunduğu ilçe sınırları dışında iş-
lenmiş ise, Sıkıyönetim Askeri Savcısı suçun işlendiği yerdeki Cumhuriyet Savcı-
sı veya Askeri Savcıdan hazırlık soruşturması yapılmasını isteyebilir. Bu tak-
dirde hazırlık soruşturması öncelikle ve ivedilikle yapılır.
  (d) bendi ile bu bent hükümleri uyarınca soruşturma yapmakla görevlendirilen
askeri savcılar ve cumhuriyet savcıları soruşturma esnasında gerekli gördükleri
kararlar için, bulundukları yer askeri veya adliye mahkemelerinden talepte bulu-
nurlar.
--------------------------
(1) Madde başlığı 14/11/1980 tarih ve 2342 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle
   değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
  f) Askeri savcıların 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usu-
lü Kanununun 98 inci maddesine göre yaptıkları istemler 24 saat içinde yerine
getirilir.
  g) Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerinin görevine giren suçların soruşturma ve
kovuşturması sırasında 1696 sayılı Kanunla Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa ek-
lenen Ek 4 üncü madde hükmü uygulanır.
  h) Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi güvenlik ve davanın süratle sonuçlandırıl-
ması amacı ile duruşmanın başka bir yerde de icrasına karar verebilir.
  i) 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 126
ncı maddesindeki koşullar bulunmasa dahi tanık ve bilirkişiler naip hakim veya
istinabe suretiyle dinlenebilir.
  j) Sıkıyönetim Askeri Mahkemeleri ve istinabe olunan mahkemede veya naip ha-
kimin yapacağı işlerde, mahkeme, istinabe olunan mahkeme veya naip hakimin uy-
gun göreceği steno veya teknik araçlarla tesbitler yapılabilir. Bu tesbitlere
dayanılarak, sonradan düzenlenecek tutanakların safahata uygun olduğu mahkeme
heyeti ve naip hakim ve tutanağı düzenleyen katip tarafından imzalanmak suretiy-
le onanır. Steno tutanakları veya teknik araçlarla tespit edilen beyanların bu-
lunduğu malzemeler muhafaza edilir.
  k) (Değişik: 14/11/1980 - 2342/6 md.) Sıkıyönetim askeri mahkemelerinde gö-
rülmekte olan davaların talik süresi 30 günden fazla olamaz.
  Bu davalarda esas hakkındaki iddiasını bildirmek için askeri savcıya, müda-
hil veya vekiline; iddialara karşı savunmasını yapmak için ise sanık ve vekiline
verilecek süre 15 günü geçemez. Ancak 15 ve daha fazla sanıklı davalarda bu sü-
reler bir aya kadar uzatılabilir.
  İddianamede kanuni unsurları ile belirtilen suça ilişkin kanun hükmünden da-
ha hafif cezayı gerektiren kanun hükmünün uygulanması gereken hallerde, duruşma
ek savunma nedeni ile tehir ve talik edilemez.
  l) Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerinin görevlerine giren suçlarda bir gaibin
aleyhinde soruşturmaya konu teşkil eden suçun kanunda gösterilen yukarı haddi üç
seneyi geçmiyorsa yokluğunda duruşma açılabilir.
  m) 12/9/1980 tarihinden itibaren Silahlı Kuvvetler mensupları ile güvenlik
ve asayişe ilişkin zabıta kuvvetleri mensupları aleyhine işlenen suçlar hakkın-
daki soruşturma ve kovuşturmalar, 3005 sayılı Meşhut Suçların Muhakeme Usulü
Hakkındaki Kanunun 1 inci maddesindeki yer ve 4 üncü maddesindeki zaman kayıtla-
rına bakılmaksızın sözü edilen kanun hükümlerine göre yapılır.
  n) (Değişik birinci fıkra: 12/3/1982 - 2632/2 md.) Para cezaları, para ceza-
sı ile birlikte veya müstakil 6 aya kadar (altı ay dahil) hürriyeti bağlayıcı
ceza hükümleri ve bu cezalara bağlı veya müstakil veya neticesi olan fer`i ve
mütemmim ceza hükümleri temyiz olunamaz.
  Ancak Sıkıyönetim Komutanı tarafından temyiz edilebileceği gibi komutanın,
adliye veya diğer askeri mahkemelere gönderilmesini lüzumlu gördüğü davalarda
askeri mahkemenin nezdinde kurulduğu komutan veya kurum amiri veya il savcıları
tarafından temyiz edilebilir. Bu takdirde sanık ve varsa müdafii ve müdahil ile
görevli savcı veya askeri savcıya da bir hafta içinde temyiz sebeplerini bildir-
mesi için müsaade olunur.
  Bu Kanunda gösterilen hükümlerden başka Sıkıyönetim Komutanlığı nezdinde ku-
rulan Askeri Mahkemelerde 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama Usu-
lü Kanunu ile ayrıca bu Kanundaki savaş hali hükümleri de uygulanır. Sıkıyönetim
savaş hali sebebi ile ilan edilmemiş ise Askeri Mahkemeler Kuruluşu
ve Yargılama Usulü Kanununun savaş halinde Kanun yollarına başvurmaya ve yerine
getirmeye ilişkin hükümleri uygulanmaz.
  o) (Ek: 14/4/1982-2651/1 md.) Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerinde Askeri Sav-
cı; sanığın kimliğini, suç teşkil eden eylemin neden ibaret bulunduğunu ve kanu-
ni unsurları ile uygulanması istenen kanun maddelerini belirtmek sureti ile id-
dianameyi özetliyerek okuyabilir.
  p) (Ek: 14/4/1982-2651/1 md.) Çok sanıklı davalarda sanıklardan bir kısmının
duruşmanın bazı oturumları ile ilgileri bulunmuyorsa, duruşmanın bu oturumları-
nın yokluklarında yapılmasına mahkemece karar verilebilir. Ancak bu sanıkların
yokluklarında yapılan duruşmalarda kendileriyle ilgili bir durum ortaya çıktığı
takdirde, ilgili oldukları söz ve işlerin esaslı noktaları müteakip duruşmalarda
kendilerine bildirilir.
  Duruşma hazırlığı safhasında da sanık sayısının fazla olmasından dolayı,
mahkeme kıdemli hakimi, sanıklardan bir kısmını sonraki duruşmaya çağırtabilir.
  Kanun yollarına başvurma ve tetkik mercii:

  Madde 19 - Sıkıyönetim Komutanı, nezdinde Askeri Mahkeme kurulan kıt`a komu-
tanının veya askeri kurum amirinin görev ve yetkilerini haizdir. Aynı bölge
içinde birden fazla Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi bulunursa bu mahkemelerden bi-
rinin verdiği ve itiraz olunabilir kararlarının inceleme mercii, kararı veren
Sıkıyönetim Askeri Mahkemesine en yakın Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi; aynı bölge
içinde birden fazla Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi yoksa en yakın askeri mahkeme-
dir.
  Askeri Yargıtayca incelemede öncelik:

  Madde 20 - (Değişik: 15/5/1973-1728/1 md.)
  Sıkıyönetim Komutanlığı nezdinde kurulan askeri mahkemelerce verilip temyiz
edilen hükümler, 353 sayılı Kanunun 1596 sayılı Kanunla değişik 217 nci maddesi-
nin son fıkrası uyarınca en geç 2 ay içinde karara bağlanır.
  Kovuşturmada izin:

  Madde 21 - (Değişik: 15/5/1973-1728/1 md.)
  Bu kanunda belirtilen suçlardan dolayı aşağıda yazılı kişiler hakkında Sıkı-
yönetim Komutanlığınca kovuşturma yapılabilmesi:
  a) Bakanlar Kurulu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, kendi meclisle-
rinin,
  b) General ve amiraller hakkında Genelkurmay Başkanının,
  c) Müsteşarlar hakkında Başbakanın veya ilgili bakanların,
  d) Valiler, kaymakamlar hakkında İçişleri Bakanının,
  e) Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek
İdare Mahkemesi, Yüksek Hakimler Kurulu, Sayıştay Başkan ve üyeleriyle Başkan-
sözcüleri, Cumhuriyet Başsavcısı, Askeri Yargıtay Başsavcısı, hakimler ve yar-
dımcılariyle Cumhuriyet Savcı ve yardımcıları ve bu sınıftan sayılanlar, askeri
hakim subaylar hakkında özel kanunlarına göre yetkili kurul ve makamların,
  İznine ve yargılama usulüne bağlıdır.
  Yukarıda sayılan kişiler hakkında yetkili kurul ve makamlar tarafından, Sı-
kıyönetim Komutanlığınca kovuşturma yapılmasına izin verilmediği ahvalde özel
kanunlarına göre işlem yapılır.
  Diplomatik dokunulmazlıkla ilgili hukuk kuralları saklıdır.
KANUNLAR, ŞUBAT 1994 (Ek - 19)
  Takibi izne bağlı suçlar:

  Madde 22 - (Değişik: 12/3/1982-2632/3 md.)
  Türk Ceza Kanununun 158 inci maddesini ihlal suçu hariç olmak üzere bu ka-
nunda yazılan ve takibi izine bağlı olan suçlarda izin şartı aranmaz.
  Sıkıyönetimin kaldırılması halinde Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerinin görev
ve yetkisi:

  Madde 23 - (Değişik: 27/12/1993 - 3953/1 md.)
  Sıkıyönetimin kaldırılması durumunda, sıkıyönetim askeri mahkemelerinin gö-
rev ve yetkileri sona erer.
  Soruşturma ve dava dosyaları karar verilmesine gerek olmaksızın durumlarına,
mahiyetlerine ve kanun hükümlerine göre, bulundukları aşamada soruşturmaya ve
yargılamaya devam edilmek üzere görevli ve yetkili mercilere gönderilir.
               DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
             Genel Olarak Savaş Hali
  Savaş halinde bazı bölgelerde alınacak tedbirler:

  Madde 24 - Savaş halinde Sıkıyönetim ilan edilmemiş olsa dahi, Genelkurmay
Başkanının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit ve ilan edilen bölgedeki
komutanlardan, Genelkurmay Başkanının görevlendirdiği bir komutan bu kanunun
üçüncü maddesinde yazılı tedbirleri almaya ve uygulamaya yetkilidir.
  Yukarıdaki fıkraya göre bölge komutanlığınca verilen emir ve tedbirlere uy-
mayanlar veya yerine getirmiyenler hakkında bu kanunun 16 ncı maddesi hükümleri
uygulanır.
  Savaş halinde askeri mahkemelerde yargılama:

  Madde 25 - Savaşta 24 üncü maddeye göre tespit ve ilan edilen bölgeler için-
de bu kanunun 15 inci maddesinde yazılı suçları işliyenler veya bu suçlara işti-
rak edenler, bölgedeki yetkili kılınan komutan tarafından istenildiği takdirde
askeri mahkemlerde yargılanırlar. Bu hallerde 21 inci madde hükmü saklıdır.
                BEŞİNCİ BÖLÜM
               Müteferrik Maddeler
  Mali hükümler:

  Madde 26 - Barışta:
  a) (Değişik: 19/9/1980-2301/13 md.) Sıkıyönetim Komutanı hizmetin gerektir-
diği hal ve zamanlara münhasır olmak üzere, emrine verilen Silahlı Kuvvetler
(Jandarma dahil) ve Emniyet mensupları ile sair sivil personelin er tabelasına
dahil edilmek suretiyle kazandan iaşe edilmelerini emredebilir.
  b) Sıkıyönetim Komutanlığı emrine atanan veya Sıkıyönetim Komutanlığında gö-
rev alan subay, askeri memur, astsubay ve sivil personelin eski görev yerleri
ile ilişkileri kesilmez. Bunlara 6245 sayılı Kanun esaslarına göre yolluk ve
yevmiyeleri verilir. (Ek cümle: 19/9/1980- 2301/13 md.) Bunlar hakkında, anılan
Kanunun 15 ve 41 inci madde hükümleri uygunlanmaz (1)
--------------------------
(1) Sivil personele verilecek tayın bedeli ile ilgili olarak ek 6 ncı maddeye
  bakınız.
  c) (Ek: 6/2/1973 - 1654/1 md.; Değişik: 19/9/1980 - 2301/13 md.) I - Sıkı-
yönetim kadrolarına atanan,
  II - Sıkıyönetim Askeri Hizmetler Koordinasyon Başkanlığında fiilen görev-
lendirilen,
  III - Bu Kanun uyarınca Sıkıyönetim Komutanlığı emrine verilen veya emrine
giren görevlilerden, Komutanlığın yazılı olarak vereceği emirle görev süreleri
ve görev yerleri belirtilen ve bilfiil sıkıyönetim hizmetinde çalıştırılan per-
sonele:
  Ekli cetveldeki göstergelerin, her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilen maaş
katsayısı ile çarpılmasından bulunacak yevmiye miktarları üzerinden "Sıkıyönetim
Hizmet Zammı" ödenebilir.
  Sıkıyönetim döneminde Sıkıyönetim Hizmet Zammının ödenmesinin gerekli olup
olmadığına Bakanlar Kurulunca karar verilir.
  Ödeme fiilen çalışılan günler için yapılır ve tutarlar damga resmi dışında
bir vergiye tabi değildir.
  Sıkıyönetim hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin giderler için Başbakanlık
Bütçesine yeterli ödenek konur.
   d) (Ek: 26/6/1973 - 1780/1 md.; Mülga: 8/10/1980 - 2310/2 md.)

   Ek Madde 1 - (Ek: 8/10/1980 - 2310/3 md.)
   Bu Kanunun 13 üncü maddesindeki zaman ve yer kaydına bakılmaksızın, anılan
madde ile 15 inci madde hükümlerine göre, sıkıyönetim askeri mahkemelerinin gö-
revine giren suçları işleyen siyasi partilerin her kademe ve yan kuruluşlarının
yönetici ve üyeleri ile siyasi partilerle ilişkileri görülen diğer kuruluş ve
derneklerin yönetici ve üyelerinin suç dosyaları hakkında, soruşturma ve yargı-
lama yapmaya, parti genel merkezlerinin bulunduğu yer sıkıyönetim komutanlıkları
nezdindeki askeri mahkemeler yetkilidir.
  Ancak, sıkıyönetim komutanı bu suçlardan nezdinde kurulan sıkıyönetim askeri
mahkemelerinde bakılmasına lüzum görmediklerini ilgili makam veya adli mercilere
gönderebilir.
  İkinci fıkraya istinaden suç dosyasının gönderildiği makam dosyayı geri çe-
viremiyeceği gibi adli merciler de görevsizlik ve yetkisizlik kararı veremezler.

  Ek Madde 2 - (Ek: 8/10/1980 - 2310/3 md.)
  Genelkurmay Başkanlığınca belirlenecek ihtiyaca göre ve Milli Savunma Baka-
nının yapacağı teklif üzerine, istenilen sayıda Cumhuriyet savcısı ile Cumhu-
riyet savcı yardımcısı, asıl görev yerleri ile ilişkileri kesilmemek ve kadrola-
rı saklı kalmak koşuluyla kazanılmış hakları olan kadro maaşlarıyla sıkıyönetim
yardımcı savcılıklarında süreyle sınırlı olmaksızın özel kanunlarındaki usule
göre Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca görevlendirilirler ve aynı usulle
görevlerine iade edilirler. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu istemin intika-
linden itibaren yedi gün içinde gerekli kararı verir. Bu şekilde görevlendirilen
Cumhuriyet savcıları ile Cumhuriyet savcı yardımcıları sıkıyönetim yardımcı sav-
cılarının görev ve yetkilerini haizdirler.(1)
-------------------
(1) Bu maddede geçen "Yüksek Savcılar Kurulu" ve "Yüksek Hakimler Kurulu" deyim-
  leri, 14/4/1982 tarih ve 2651 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile "Hakimler ve
  Savcılar Yüksek Kurulu" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
*
  (Değişik: 3/6/1983-2836/2 md.) Görevlendirilecek Cumhuriyet savcıları ile
Cumhuriyet savcı yardımcılarının; savcılık veya hakimlik görevlerinde toplam
olarak en az 5 yıl süre ile hizmet görmüş olmaları şarttır.
  Cumhuriyet savcıları ile Cumhuriyet savcı yardımcılarının yükselmeleri, bi-
rinci sınıfa ayrılmaları ile diğer özlük işleri bu kanun hükümleri saklı kalmak
üzere özel kanunlarına göre yapılır ve sıkıyönetim hizmetinde geçirdikleri süre-
ler asıl mesleklerinde geçmiş sayılır. Cumhuriyet savcıları ile Cumhuriyet Savcı
yardımcılarının çalışma ve genel davranışları gözönüne alınarak haklarında Sıkı-
yönetim komutanı ve sıkıyönetim askeri savcılarının düzenleyecekleri siciller ve
Askeri Yargıtay Başsavcılığı ile askeri adalet müfettişleri tarafından verilecek
notlar, yükselmelerinde değerlendirilmek üzere Adalet Bakanlığına gönderilir. Üç
aydan az olan hizmetler için sicil düzenlenmez.
  Sicillerin düzenlenme şekil ve esasları yönetmelikle gösterilir.
  Haklarında disiplin soruşturması açılması ve disiplin cezası verilmesi, şah-
si ve görev ile ilgili suçlarının soruşturulması ve kovuşturulması ile diğer öz-
lük işleri bu kanun hükümleri saklı kalmak üzere özel kanunlarına göre yapılır.
Ancak, özel kanunlarına göre verilen izinden sonra soruşturma işlemi askeri ada-
let müfettişi tarafından yapılarak soruşturma evrakı Adalet Bakanlığına gönde-
rilir.
  Cumhuriyet savcıları ile Cumhuriyet savcı yardımcıları izin, istirahat, te-
davi konularında askeri hakimlerin statüsüne tabidirler; aylıkları, kesenekleri,
sosyal yardımları ve ödenekleri Adalet Bakanlığı Bütçesinden, yollukları ve di-
ğer giderleri Milli Savunma Bakanlığı Bütçesinden karşılanır.
  Cumhuriyet savcıları ile Cumhuriyet savcı yardımcılarına, bu görevlerinin
devamı süresince 2155 sayılı Kanun uyarınca tayın bedeli ile eşidi derecedeki
askeri savcılara ödenen sıkıyönetim hizmet zammı da ödenir.

  Ek Madde 3 - (Ek: 14/11/1980-2342/7 md.)
  Bu Kanunla sıkıyönetim komutanlarına tanınan yetkilerin kullanılmasına iliş-
kin idari işlemler hakkında iptal davası açılamaz. Şahsi kusurları nedeniyle hu-
kuki sorumlulukları ileri sürülemez.

  Ek Madde 4 - (Ek: 8/12/1980-2354/1 md.)
  (Değişik: 17/6/1982-2682/1 md.) Devletin; siyasi veya mali veya iktisadi ve-
ya askeri veya idari güvenliğini bozacak nitelikteki kaçakcılık suçunu işleyen-
ler ile, sıkıyönetim askeri mahkemelerinin görevine giren suçları işleyenlerin
fiillerine iştirak halinde olmasa bile, bunlara her ne şekilde olursa olsun yar-
dım ettiği anlaşılan kaçakçılık suçları sanıklarının kaçakçılık davalarına bak-
mak görevi Kanunun 13 üncü maddesindeki zaman kaydına bakılmaksızın Milli Savun-
ma Bakanlığının önceden tespit ve Resmi Gazete ile yayınlayacağı sıkıyönetim as-
keri mahkemelerine aittir.
  Kanunun 23 ve 15 inci maddeleri kapsamına giren kaçakçılık suçlarına ilişkin
görev hükümleri saklıdır.
  Birinci fıkra hükmü gereğince kaçakçılık suçlarının soruşturma ve kovuşturma
safhasında. Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair 1918 Sayılı Kanun ile kaçakçılıkla
ilgili diğer kanunların özel hükümleri sıkıyönetim komutanlıkları, askeri savcı-
ları ve askeri mahkemelerince de uygulanır.
  Sıkıyönetim Komutanı 1 inci fıkrada belirtilen suçlardan, Sıkıyönetim Askeri
Mahkemesinde bakılmasına lüzum görmediklerini ilgili adli mercilere vermeğe yet-
kilidir.
                                     *
  Sıkıyönetim komutanının suç dosyasını gönderdiği Cumhuriyet savcıları, aske-
ri savcılar ile askari ve adliye mahkemeleri görevsizlik ve yetkisizlik kararı
veremezler. Bu şekilde gönderilen suç dosyaları hakkında bu Kanun hükümleri uy-
gulanır.

  Ek Madde 5 - (Ek: 8/12/1980- 2354/1 md.)
  Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilecek ihtiyaca göre ve Milli Savunma Ba-
kanının yapacağı teklif üzerine, istenilen sayıda hakim, kazanılmış hakları ve
kadro maaşları ile sıkıyönetim askeri mahkemelerinde süre ile sınırlı olmaksızın
özel kanunlardaki usule göre görevlendirirler ve aynı usulle görevlerine iade
edilirler. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurlu, istemin intikalinden itibaren 7
gün içinde gerekli kararı verir.
  (Değişik: 3/6/1983- 2836/3 md.) Görevlendirilecak hakimlerin asıl görev yer-
leri ile ilişkileri kesilmez ve kadroları saklı kalır. Bu hakimlerin hakimlik
veya savcılık görevlerinde toplam olarak en az 5 yıl süre ile hizmet görmüş ol-
maları ve ceza davalarında yetişmiş olmaları şarttır.
  (Değişik: 12/1/1981- 2371/1 md.) Sıkıyönetim askeri mahkemelerinde görevlen-
dirilen hakimler, bu mahkemelerdeki askeri hakimlerin görev ve yetkilerini haiz-
dirler. Mahkeme heyetine askeri hakimle birlikte üye olarak katılabilirler. Bu
halde duruşmanın yönetimi; hakimlik, savcılık veya bu hizmetlerden sayılan gö-
revlerde geçirdikleri hizmet süresi fazla olan hakim tarafından, bunda eşitlik
halinde ise, askeri hakim tarafından yapılır. (Ek cümle: 16/10/1981- 2538/3 md.)
Ancak, mahkeme heyetindeki askeri hakim sayısı (1) den az olamaz.
  (Değişik: 12/1/1981-2371/1 md.) Hakimlerin yükselmeleri, 1 inci sınıfa ay-
rılmaları ile diğer özlük işleri bu kanun hükümleri saklı kalmak üzere özel ka-
nunlarına göre yapılır ve sıkıyönetim hizmetinde geçirdikleri süreler asıl mes-
leklerinde geçmiş sayılır. Hakimlerin, çalışma ve genel davranışları gözönüne
alınarak haklarında kıdemli askeri hakim tarafından düzenlenecek notlar ile As-
keri Yargıtay tarafından verilecek notlar, yükselmelerinde değerlendirilmek üze-
re Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna gönderilir. Ancak, mesleki hizmet süresi
kıdemli askeri hakimden fazla olanlar ile bu mahkemelerdeki çalışma süresi üç
aydan az olanlar hakkında not düzenlenmez.
  (Değişik: 12/1/1981-2371/1 md.) Notların düzenlenme şekil ve esasları yönet-
melikle gösterilir.
  Haklarında disiplin soruşturması açılması ve disiplin cezası verilmesi, şah-
si ve görev ile ilgili suçlarının soruşturulması ve kovuşturulması ile diğer öz-
lük işleri bu Kanun hükümleri saklı kalmak üzere özel kanunlarına göre yapılır.
Ancak, özel kanunlarına göre verilen izinden sonra soruşturma işlemi, askeri
adalet müfettişi tarafından yapılarak soruşturma evrakı Hakimler ve Savcılar
Yüksek Kuruluna gönderilir.
  Hakimler izin, istirahat, tedavi konularında askeri hakimlerin statüsüne ta-
bidirler. Aylıkları, kesenekleri, sosyal yardımları ve ödenekleri Adalet Bakan-
lığı bütçesinden, yollukları ve diğer giderleri Milli Savunma Bakanlığı bütçe-
sinden karşılanır.
  Hakimlere bu görevlerinin devamı süresince 2155 sayılı Kanun uyarınca tayın
bedeli ile eşidi maaş derecesindeki askeri hakimlere ödenen sıkıyönetim hizmet
zammı verilir.
KANUNLAR, HAZİRAN 1988 (EK - 2)
  Ayrıca sıkıyönetim komutanının gösterecegi ihtiyaca göre yeterince başkatip
ve zabıt katibi usulüne göre bu mahkemelerde görevlendirilir. (1)

  Ek Madde 6 - (Ek: 8/12/1980-2354/1 md.)
  Sıkıyönetim komutanlığında görevlendirilen ancak, tayın bedeli almak hakkını
haiz bulunmayan sivil personele, bu görevlerinin devamı süresince 2155 sayılı
Kanun hükümleri uyarınca tayın bedeli ödenir.

  Ek Madde 7 - (Ek: 24/3/1981-2439/1 md.)
  Sıkıyönetim mercilerince yapılmakta olan bir soruşturma nedeniyle, Sıkıyöne-
tim Komutanı veya askeri savcısı tarafından gerekli görülüp yazı ile istendiği
takdirde, ceza infaz kurumları ile tutukevlerinde tutuklu veya hükümlü bulunan
kimseler, derhal bu mercilere teslim edilirler.
  Yukarıdaki fıkra gereğince teslim alınan tutuklu veya hükümlüler teslim
alınmalarını gerektiren adli işlemin sonuçlanması üzerine alındıkları kuruma ia-
de edilirler. Arada geçen süreler tutukluluk ve hükümlülükte geçmiş sayılır.
   Sıkıyönetim Komutanlığı veya askeri savcılığınca teslim alınanların evvelce
haklarında verilmiş tutuklama kararlarının kaldırılması ya da hükümlü bulunduk-
ları cezalarının infazlarının tamamlanması hallerinde, keyfiyet ilgili Sıkıyöne-
tim Komutanlığı ve savcılığına bildirilir.

  Ek Madde 8 - (Ek: 3/6/1983-2836/4 md.)
  Sıkıyönetim askeri mahkemesinin görevine girmesine rağmen, sıkıyönetim komu-
tanı tarafından sıkıyönetim askeri mahkemesinde bakılmasına lüzum görülmeyerek
13, 15 ve ek 4 üncü madde hükümleri gereğince ilgili adli mercilere gönderilen
suç dosyasının, daha sonra sıkıyönetim askeri savcılığında sürdürülen bir soruş-
turma veya sıkıyönetim askeri mahkemesinde görülmekte olan bir dava ile şahsi
veya fiili irtibat halinin mevcut olması ve bu dosyaların birleştirilerek görül-
mesinin zorunlu bulunması hallerinde; hazırlık soruşturması sırasında sıkıyöne-
tim askeri savcısınca, son soruşturma sırasında sıkıyönetim askeri mahkemesince
bu dosyaların birleştirilmesine karar verilmesi üzerine, ilgili savcılık veya
mahkemece görevsizlik kararı verilerek, suç dosyası istemde bulunan sıkıyönetim
askeri savcılığına veya askeri mahkemesine gönderilir.

  Ek Madde 9 - (Ek: 31/3/1988-3423/1 md.)
  Sıkıyönetimin kaldırılması durumunda, sıkıyönetim askeri mahkemelerince tu-
tuklanarak askeri cezaevlerine alınan kişiler, Adalet Bakanlığı ile Milli Savun-
ma Bakanlığı arasında varılacak mutabakat üzerine, sivil tutukevlerine devredi-
lirler. Bu kişiler hakkında sivil tutukevlerinde uygulanan infaz rejimi tatbik
olunur.

  Geçici Madde 1 - 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununda gerekli değişiklik yapı-
lıncaya kadar bu kanunun 15 inci maddesinin (h) bendi hükmü Sıkıyönetim "olağan-
üstü hal" kabul edilmek suretiyle uygulanır. (2)

  Geçici Madde 2 - (Ek: 15/5/1973-1728/3 md.)
  26 Nisan 1971 tarihinde ilan edilen sıkıyönetimin kaldırılması halinde Sıkı-
yönetim Komutanlığı nezdinde kurulan askeri mahkemelerde görülmekte bulunan da-
valar sonuçlandırılıncaya kadar bu mahkemelerin görev ve yetkileri devam eder.
Bu mahkemelerin hangi komutanlık nezdinde göreve devam edeceği 353 sayılı Askeri
Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunundaki usule göre saptanır. Anılan
mahkemeler 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu hükümlerini uygular.
  Birinci fıkrada yazılı hallerde, Sıkıyönetim Komutanlığı nezdinde kurulan
Sıkıyönetim Askeri Mahkemeleri birden fazla ise bu mahkemeler ile mahkemelerde
görevli askeri hakim ve savcıların sayıları ihtiyaca göre azaltılabilir.
----------------------------
(1) Bu maddede geçen "Yüksek Savcılar Kurulu" ve "Yüksek Hakimler Kurulu"
   deyimleri, 14/4/1982 tarih ve 2651 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile "Hakim-
   ler ve Savcılar Yüksek Kurulu" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(2) Numarasız olan Yeçici madde, 15/5/1973 tarih ve 1728 sayılı Kanunun 3 üncü
   maddesiyle "Geçici Madde 1" olarak numaralandırılmıştır.
  Kamu davası açılmamış dosyalar ile duruşmanın tatiline karar verilmiş da-
valar durumlarına, niteliklerine ve kanun hükümlerine göre görevli ve yetkili
mercilere gönderilir.

  Ek Geçici Madde 1 - (Ek: 14/11/1980-2342/8 md.)
  Ek madde 3`te belirtilen konularda, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
önce açılmış iptal ve şahsi kusura dayalı tazminat davaları ile verilmiş bulunan
yürütmenin durdurulmasına dair kararlar kendiliğinden ortadan kalkar.

  Ek Geçici Madde 2 - (Ek: 14/11/1980-2342/8 md.)
  Bu Kanunun 4 üncü maddesi ile 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 11 inci
maddesine 1 inci fıkradan sonra eklenen 2 nci fıkra hükümleri, bu Kanunun yürür-
lüğe girdiği tarihten önce açılmış bulunan kamu davaları hakkında da uygulanır.
Aynı maddeye eklenen 3 üncü fıkra hükümleri saklıdır.

  Ek Geçici Madde 3 - (Ek: 8/6/1981-2474/2 md.)
  Milli Güvenlik Konseyinin bildiri ve kararlarına uymayanlar hakkında, fiil
başka bir suçu oluştursa bile ayrıca bu Kanunun 16 ncı maddesine göre yasal iş-
lem yapılır.

  Ek Geçici Madde 4 - (17/6/1982-2682/2 md. ile gelen Ek Geçici Madde 5 hükmü
olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, EK - 4 üncü madde kapsamına
giren suçlara ilişkin olarak açılmış bulunan kamu davaları ile henüz soruşturma
safhasında olan fiillere ilişkin davalara bakmak görevi de Milli Savunma Bakan-
lığınca tespit ve Resmi Gazete ile yayınlanacak sıkıyönetim askeri mahkemelerine
aittir.

  Ek Geçici Madde 5 - (Ek: 27/12/1993 - 3953/2 md.)
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görev ve yetkileri devam etmekte olan
sıkıyönetim askeri mahkemelerinin görev ve yetkileri sona erer.
  Bu mahkemelerde görülmekte olan dava dosyaları karar verilmesine gerek ol-
maksızın ve bulundukları aşamada yargılamaya devam edilmek üzere; tebliğ aşama-
sında bulunan, karar verilmiş olup da gerekçeli hükümlerin yazım işleri tamam-
lanan dava dosyaları durumlarına, mahiyetlerine ve kanun hükümlerine göre, dava-
lara bakmakta olan sıkıyönetim askeri mahkemelerinin bulundukları yerin yargı
mercilerine gönderilir.
  Temyiz incelemesi için Askeri Yargıtay Başsavcılığında ve Askeri Yargıtay
dairelerinde bulunup da henüz karara bağlanmamış dava dosyaları, Yargıtaya; ka-
rar verilmiş olanlar, işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Kanunun yürürlüğe
girdiği tarihte davaya bakmaya yetkili sıkıyönetim askeri mahkemesinin bulunduğu
yerin yargı çevresindeki görevli yargı mercilerine gönderilir.
  Cezaların infaz işlemleri, Cumhuriyet başsavcılıklarınca kovuşturulur ve ye-
rine getirilir.
                SON MADDELER
  Yürürlükten kaldırılan kanunlar:

  Madde 27 - 3832 sayılı Örfi İdare Kanunu ile bu kanunu değiştiren 4106 ve
4219 sayılı kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır.
  Kanunun yürürlüğe girmesi:

  Madde 28 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme:

  Madde 29 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
           SIKIYÖNETİM HİZMET ZAMMI CETVELİ (1)
     G ö r e v l i l e r                   Puan
  ---------------------------------------------------------- ------------
  General - Amiral                        10
  Albay, Yarbay,binbaşı                      9
  Yüzbaşı, Üsteğmen, Teğmen                    8
  Asteğmen, Astsubay, Uzman Jandarma Çavuş            7
  Emniyet Amiri ve daha üst derecedekiler             9
  Başkomiser, Komiser                       8
  Komiser Muavini                         7
  Diğer Emniyet mensupları, çarşı ve mahalle bekçileri      6
  Sivil Memurlar ve İşçiler                    5
  Er ve Erbaşlar (Jandarma dahil)                 3
  ----------------------
  (1) 6/2/1973 tarih ve 1654 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle eklenen cetve-
    lin 19/9/1980 tarih ve 2301 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle değişik
    şeklidir.
KANUNLAR, ŞUBAT 1994 (Ek - 19)
  Fiilen kıtada görev yapan general - amiral, subay ve astsubaylar ve kıta ile
müşterek görev yapan zabıta teşkilatı mensupları ile Sıkıyönetim Komutanlıkla-
rında yargı görevi yapan adli müşavir, askeri hakim, savcı, subay üye ve yargı
görevi yapan yerlerde görevli astsubay ve sivil memurlar ile cezaevi müdürleri,
erbaş ve erler dışındaki görevlilere bu miktarların yarısı verilir.
  15/5/1971 TARİHLİ VE 1402 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN GEÇİCİ MADDELER
  1 - 12/3/1982 tarih ve 2632 sayılı Kanunun geçici maddeleri:

  Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş bulunan
hükümlerden;
  a) Verildiği tarihten itibaren henüz bir hafta geçmemiş olan hükümleri; sa-
nık, müdafii, müdahil, görevli savcı veya askeri savcı Kanunun 2 nci maddesi
esaslarına göre temyiz edebilir.
  Bunlar;
  1. Hüküm kendilerine tefhim veya tebliğ edilmiş ise kanunun yürürlüğe gir-
diği tarihten itibaren,
  2. Hüküm kendilerine tefhim veya tebliğ edilmemiş ise hükmün tebliği tari-
hinden itibaren,
  Bir hafta içerisinde temyiz isteminde bulunabilirler.
  b) (a) bendinde belirtilen bir haftalık süreden önce verilmiş bulunan hüküm-
ler hakkında, hükmün verildiği tarihte yürürlükte bulunan 18 inci maddenin (n)
bendi hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

  Geçici Madde 2 - Bu Kanunun 3 üncü maddesi hükmü; kanunun yürürlüğe girdi-
ği tarihte kesin hüküm halini almamış olan Türk Ceza Kanununun 158 inci maddesi-
ni ihlal suçları hakkında da uygulanır.
  2 - 28/12/1982 tarih ve 2766 Sayılı Kanunun geçici maddesi:
  Geçici Madde - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, 1402 sayılı Sıkı-
yönetim Kanununun 2 nci maddesine 19/9/1980 tarih ve 2301 sayılı Kanunla eklen-
miş bulunan fıkra hükümlerine göre, sıkıyönetim komutanlarının istemleri üzerine
işlerine son verilenlerin durumları; sıkıyönetim komutanlıklarınca yeniden tet-
kik edilip, kamu hizmetlerinde görevlendirilemeyecekleri tespit edilen memurlar,
diğer kamu görevlileri ve kamu hizmetlerinde görevli işçiler bir daha kamu hiz-
metlerinde çalıştırılamazlar. Bunlar hakkında tabi oldukları; 5434 sayılı T.C.
Emekli Sandığı Kanunu veya diğer sosyal güvenlik kurumları hakkındaki kanun hü-
kümleri uygulanır.
  3 - 3/5/1985 tarih ve 3195 Sayılı Kanunun geçici maddesi:
  Geçici Madde - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 30 günden fazla süreden
beri gözetim altında bulunanlar en geç 48 saat içinde yetkili hakim önüne çıka-
rılırlar. Ancak, gerekli işlemlerin yapılması için tanınan bu 48 saatlik süre
sebebiyle 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 15 inci maddesinin bu Kanunla değiş-
tirilen son fıkrasındaki 45 günlük gözetim altında bulundurma müddeti hiç bir
şekilde aşılamaz.
  4 - 31/3/1988 tarih ve 3423 sayılı Kanunun geçici maddesi:
  Geçici Madde - Bu Kanunun yayımı tarihinden önce sıkıyönetim askeri mahkeme-
lerince tutuklanarak askeri cezaevlerine alınan kişiler hakkında da bu Kanun hü-
kümleri uygulanır.
                    *
                   * *
       1402 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN
      YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE
                        Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın
     Yürürlükten Kaldırılan         -----------------------------
   Kanun veya Kanun Hükümleri         Tarihi   Sayısı   Maddesi
---------------------------------------------  ---------  --------- ---------
  13/5/1971 tarih ve 1402 sayılı Sıkıyönetim
Kanununa 26/6/1973 gün ve 1780 sayılı Kanunla
eklenen 26 ncı maddenin (d) bendi.        8/10/1980    2310   2
KANUNLAR, HAZİRAN 1988 (EK - 2)
        1402 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
            YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
  Kanun                            Yürürlüğe
  No.      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler   giriş tarihi
----------- ------------------------------------------------  -------------
  1654               -             15/5/1971 tari-
                                hinden geçerli
                                olmak üzere
                                11/2/1973
  1728   Bu kanunun;1 inci maddesi ile değiştirilen 1402
      sayılı Kanunun 15 inci maddesi           14/4/1973
      3 üncü maddesi ile eklenen geçici 2 nci md.    26/3/1973
      Diğer hükümleri                  20/5/1973
  1780               -              3/7/1973
  2301   13 üncü madde ile değiştirilen 26 ncı maddedeki
      "Sıkı Yönetim Hizmet Zammına" ilişkin hükümler    1/7/1980
      Diğer hükümleri                   21/9/1980
  2310                -            10/10/1980
  2337                -             8/11/1980
  2342                -            15/11/1980
  2354                -            11/12/1980
  2371                -             13/1/1981
  2439                -             26/3/1981
  2474                -             10/6/1981
  2515                -             7/9/1981
  2538                -            18/10/1981
  2632                -             16/3/1982
  2651                -             20/4/1982
  2682                -             1/7/1982
  2766   2 nci maddesi                  26/12/1978 ta-
                               rihinden geçer-
                               li olmak üzere
                               30/12/1882
      Diğer hükümleri                 30/12/1982
  2836   2 nci maddesi                  10/10/1980 ta-
                               rihinden geçer-
                               li olmak üzere
                               4/6/1983
       3 üncü maddesi                 11/12/1980 ta-
                               rihinden ge-
                               çerli olmak
                               üzere
                               4/6/1983
       Diğer hükümleri                   4/6/1983
  3195                 -            9/5/1985
  KHK/259                -           14/8/1986
  3310                 -           10/9/1986
  3423                 -            9/4/1988
  3953                 -           30/12/1993
                 4750 - 1
       1402 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN
      YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE
                        Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın
     Yürürlükten Kaldırılan         -----------------------------
   Kanun veya Kanun Hükümleri         Tarihi   Sayısı   Maddesi
---------------------------------------------  ---------  --------- ---------
  13/5/1971 tarih ve 1402 sayılı Sıkıyönetim
Kanununa 26/6/1973 gün ve 1780 sayılı Kanunla
eklenen 26 ncı maddenin (d) bendi.        8/10/1980    2310   2
               4750-2
        1402 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
            YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
  Kanun                            Yürürlüğe
  No.      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler   giriş tarihi
----------- ------------------------------------------------  -------------
  1654               -             15/5/1971 tari-
                                hinden geçerli
                                olmak üzere
                                11/2/1973
  1728   Bu kanunun;1 inci maddesi ile değiştirilen 1402
      sayılı Kanunun 15 inci maddesi           14/4/1973
      3 üncü maddesi ile eklenen geçici 2 nci md.    26/3/1973
      Diğer hükümleri                  20/5/1973
  1780               -              3/7/1973
  2301   13 üncü madde ile değiştirilen 26 ncı maddedeki
      "Sıkı Yönetim Hizmet Zammına" ilişkin hükümler    1/7/1980
      Diğer hükümleri                   21/9/1980
  2310                -            10/10/1980
  2337                -             8/11/1980
  2342                -            15/11/1980
  2354                -            11/12/1980
  2371                -             13/1/1981
  2439                -             26/3/1981
  2474                -             10/6/1981
  2515                -             7/9/1981
  2538                -            18/10/1981
  2632                -             16/3/1982
  2651                -             20/4/1982
  2682                -             1/7/1982
  2766   2 nci maddesi                  26/12/1978 ta-
                               rihinden geçer-
                               li olmak üzere
                               30/12/1882
      Diğer hükümleri                 30/12/1982
  2836   2 nci maddesi                  10/10/1980 ta-
                               rihinden geçer-
                               li olmak üzere
                               4/6/1983
       3 üncü maddesi                 11/12/1980 ta-
                               rihinden ge-
                               çerli olmak
                               üzere
                               4/6/1983
       Diğer hükümleri                   4/6/1983
  3195                 -            9/5/1985
  KHK/259                -           14/8/1986
  3310                 -           10/9/1986
  3423                 -            9/4/1988
  3953                 -           30/12/1993
  4045                 -           3/11/1994
Mevzuat inceleme
Mevzuat-İçtihat-Makale

Keşide tarihinin tahrif edildiği ve ibraz sürelerinin geçtiği çekler Borçlu olunmadığının Tespiti
İkinci Nesil İnternet Sitelerinin Hukuki Statüsü
VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ’NİN DEVİR ALDIĞI ALACAKLARIN TAHSİLİ AMACI İLE YAPILAN TESLİMLERİN KATMA DEĞER VERGİSİNDEN İSTİSNASI UYGULAMADA YAPILAN HATA VE HUKUKA AYKIRILIKLAR
VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ’NİN DEVİR ALDIĞI ALACAKLARIN TAHSİLİ AMACI İLE YAPILAN TESLİMLERİN KATMA DEĞER VERGİSİNDEN İSTİSNASI UYGULAMADA YAPILAN HATA VE HUKUKA AYKIRILIKLAR
Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği

Tüm Mevzuat


Avukat hukuk mevzuat kanun içtihat


Avukatlar hukuk mevzuat yasa law legal
Hukuki Net


Wiki Blog Legal News directory Turkish Law in English Hukuk Arama Motoru Güvenlik


© Hukuki NET - Ulusal ve uluslararası Hukuk Sitesi olma özelliğiyle gerek avukat gerek diğer hukukçu arkadaş ve gerekse vatandaşlara ev sahipliği yapan, eğitim ve bilimsel alışveriş yapma amaçlı bir " Hukuk Rehberi " dir. İçeriğinde hukuk dallarına göre kategorize edilmiş mevzuat, makale , kanun, forum, hukuk sözlüğü, hukuk programları ve hukuk siteleri dizini bulunan hukuk bilgi bankası sistemidir.
© Hukuki Net internette ve Türk hukukunda bir marka olmakla birlikte ticaret veya iş amaçlı bir site olmayıp, herhangi bir ticari kurum, kuruluş, bilgisayar programı firması vb. tarafından desteklenmemekte, finans kaynağı reklam ve ekseriyetle site yönetimi olan, ücretsiz ve açık kaynak nitelikli bir hukuk sitesidir. Bununla birlikte Sitenin tüm hakları saklı olup, telif hakkı içeren içeriği izinsiz yayınlanamaz, kopyalanamaz.
© Siteden yararlanmakla kullanım sözleşmesini kabul etmiş sayılmaktasınız. © Hukuki NET - Turkish Legal NetWork and Law Resources .

Hukuki NET Managed Dedicated Server Hizmetleri Netdirekt Hosting tarafından karşılanmaktadır.