Hukuki Net Hukuki NET | Forum | Mevzuat Anasayfa | Kaynaklar | Yazarlar | Dizin | Arama | Uyarlama | Giriş | Üye Ol
İki Haklı İhtar
Ekleyen: Av.mine Uzun | Tarih: 28-09-2005 | Kategori: İçtihat | Okunma : 10140 | Not:
Av.mine Uzun
Profil >


Reklam
T.C. YARGITAY
( 6.HD. E: 2003/4410, K: 2003/4515, T: 16.06.2003 )
İKİ HAKLI İHTAR NEDENİYLE TAHLİYE
AKDE AYKIRILIK NEDENİYLE TAHLİYE
SÜRELİ İHTAR TEBLİĞİ ZORUNLULUĞU
DAVA AÇMA SÜRESİ
ÖZET : Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki 6570 Sayılı Kanunun 7/e maddesine göre kira bedelini zamanında ödememek suretiyle bir yıl içinde kendisini iki defa yazılı ihtar tebliğ edilen kiracı aleyhine akdin hitamında dava açılabilir. Yerleşen içtihatlara göre davanın akdin hitamından itibaren bir ay içinde açılması gerekir. Yine aynı yasanın kapsamına giren yerler için bu yasanın 12. maddesi ve Borçlar Kanununun 256.maddesi uyarınca akde aykırılıktan dava açılabilmesi için daha önce kiracıya süreli ihtar tebliğ edilerek kiralananın akde uygun hale getirilmesinin istenmesi ve bunun neticesiz kalması ve davanın da verilen süreden sonra açılması zorunludur.
Taraflar arasında düzenlenen 7.09.1998 başlangıç tarihli bir yıl süreli kira sözleşmesine nazaran 31.12.2002 tarihinde açılan dava süresinde olmadığı gibi akde aykırılığın giderilmesi içinde davalıya süreli ihtar tebliğ edilmemiştir. Bu nedenle davanın reddi gerekir.
Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
( 818 s. BK. m. 256 )
( 6570 s. m. 7,12 )
Dava, iki haklı ihtar ve akde aykırılık nedeniyle kiralananın tahliyesine ilişkindir. Mahkeme istem gibi karar vermiş, hükmü davalı temyiz etmiştir.
Davacı vekili, dava dilekçesinde davalının 7.09.1998 başlangıç tarihli kira akdi ile kiracı olduğunu ve bir kira döneminde iki haklı ihtara sebebiyet verdiğini, ayrıca sözleşme hükümlerine uymayarak kiralananda kiralayanın rızası hilafına esaslı tamir ve tadilat yaptığından bahisle akde aykırı hareket ettiğini belirterek davalının iki haklı ihtar ve akde aykırılık nedeniyle kiralananın tahliyesini istemiştir. Davalı ise duruşmada sözleşme altındaki imzanın kendisine ait olduğunu, kira bedellerini ödediğini, kira bedelinin de iddia edildiği gibi olmayıp, 130.000.000.-TL olduğunu, 2002 Eylül, Kasım, Aralık ay kiralarını ihtarlardan sonra ödediğini, davanın reddi gerektiği savunmuştur.
Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki 6570 Sayılı Kanunun 7/e maddesine göre kira bedelini zamanında ödememek suretiyle bir yıl içinde kendisini iki defa yazılı ihtar tebliğ edilen kiracı aleyhine akdin hitamında dava açılabilir. Yerleşen içtihatlara göre davanın akdin hitamından itibaren bir ay içinde açılması gerekir. Yine aynı yasanın kapsamına giren yerler için bu yasanın 12. maddesi ve Borçlar Kanununun 256.maddesi uyarınca akde aykırılıktan dava açılabilmesi için daha önce kiracıya süreli ihtar tebliğ edilerek kiralananın akde uygun hale getirilmesinin istenmesi ve bunun neticesiz kalması ve davanın da verilen süreden sonra açılması zorunludur.
Taraflar arasında düzenlenen 7.09.1998 başlangıç tarihli bir yıl süreli kira sözleşmesine nazaran 31.12.2002 tarihinde açılan dava süresinde olmadığı gibi akde aykırılığın giderilmesi içinde davalıya süreli ihtar tebliğ edilmemiştir. Bu nedenle davanın reddi gerekirken yazılı şekilde tahliye kararı verilmesi hatalı olduğundan hükmün bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, is tek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 16.06.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Forum