Hukuki Net Hukuki NET | Forum | Mevzuat Anasayfa | Kaynaklar | Yazarlar | Dizin | Arama | Uyarlama | Giriş | Üye Ol
Kiracinin ölümü • mirascilarin durumu • dava acmada Izlenecek yol
Ekleyen: Av.tayfun Eyilik | Tarih: 11-08-2011 | Kategori: İçtihat | Okunma : 2817 | Not:
Av.tayfun Eyilik

Hakkımdaki bilgilere http://www.tayfuneyilik.av.tr sitesinden ulaşabilirsiniz


Profil >


Reklam
YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ
Kiracının ölümü • mirasçıların durumu • dava açmada İzlenecek yol
 
ÖZET: Kiracının ölümü halinde geride kalan mirasçıları
arasında mecburi dava arkadaşlığı bulunduğu, tahliye
talebinin bölünmeyecek isteklerden olduğu dikkate alınarak;
temerrüt ihtarının tüm mirasçılara gönderilmesi, tahliye
davasının da tüm mirasçılara karşı açılması gerekir.
Y.6.HD. E: 2009/5651 K: 2009/9354 T: 03.11.2009
Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası
yazılı tahliye davasına dair karar davalı tarafından süresi içinde temyiz
edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp
düşünüldü.
Uyuşmazlık, temerrüt nedeniyle kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir.
Mahkemece istemin kabulüne karar verilmesi üzerine hüküm davalı
tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı vekili dava dilekçesinde, davalı ve Coşkun'un 01.03.2004
başlangıç tarihli ve bir yıl süreli sözleşme ile kiracı olduğunu Coşkun'un
ölümüyle davalı Derya'nın kiracılığı sürdürdüğünü 2008 yılı Ocak-Eylül ayı
arası kira bedellerinin bir kısmının ödendiğini, bir kısmının ise eksik
ödendiğini ve söz konusu kira bedelinin ödenmesi için davalıya ihtarname
keşide edilmesine rağmen ödeme yapmadığını belirterek temerrüt nedeniyle
kiralananın tahliyesini istemiştir. Davalı ödeme belgelerinin olduğunu ve
bunları dosyaya sunacağını belirtmiş, ancak herhangi bir ödeme belgesi ibraz
etmemiştir.
Davaya dayanak yapılan ve hükme esas alınan 01.03.2004 başlangıç
tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında bir
uyuşmazlık bulunmamaktadır. Kira sözleşmesini Derya ve Çoşkun kiracı
sıfatıyla imzalamışlardır. Ancak kiracı Coşkun'un 23.02.2005 tarihinde
öldüğü davalı Derya tarafından temyiz dilekçesine ekli olarak ibraz edilen
mirasçılık belgesinden anlaşılmaktadır. 17.09.2008 keşide tarihli temerrüt
ihtarının kiracılardan Derya'ya gönderildiği ve davanın da Derya aleyhinde
açıldığı görülmüştür. Davalı kiracı Derya ile kiracı Coşkun’un mirasçıları
arasında mecburi dava arkadaşlığı vardır. Tahliye istemi bölünemeyecek
isteklerden olduğundan, ihtarnamenin kiracıların hepsine gönderilmesi
gerektiği gibi davanın da bütün kiracılara karşı açılması gerekir. Dava
aşamasındaki eksiklik muvafakat ile giderilse bile ihtarnamedeki eksikliğin
bu aşamada giderilmesi mümkün olmayacağından temerrüt olgusunun
İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 85 • Sayı: 2 • Yıl: 2011
282
gerçekleştiğinin kabulü olanaksızdır. Bu nedenle tahliye davasının reddine
karar vermek gerekirken davanın kabulüne karar verilmesi doğru
değildir.Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile
HUMK.’un 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde
peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 3.11.2009 tarihinde
oybirliğiyle karar verildi.
 

Forum