Hukuki Net Hukuki NET | Forum | Mevzuat Anasayfa | Kaynaklar | Yazarlar | Dizin | Arama | Uyarlama | Giriş | Üye Ol
Radyo Ve Televizyon Yayınlarının Esas Ve Usulleri Hakkında Yönetmelik
Ekleyen: Pazarbaşı Hukuk Bürosu Avukat Feyz Pazarbaşı | Tarih: 3-10-2005 | Kategori: Yönetmelik | Okunma : 11545 | Not:
Pazarbaşı Hukuk Bürosu Avukat Feyz Pazarbaşı

www.pazarbasi.av.tr


Profil >


Reklam
Kanun-İçtihat Programı">

    RADYO VE TELEVİZYON YAYINLARININ ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

     Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan

    Resmi Gazete Tarihi: 17/04/2003

    Resmi Gazete Sayısı: 25082

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun ile Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesinde öngörülen hükümler çerçevesinde yayın kuruluşlarının uyması gereken yayın esas ve usullerini belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik; her türlü teknik, usul ve araçlarla ve her ne ad altında olursa olsun, elektromanyetik dalga ve diğer yollarla yurt içine ve dışına yapılan radyo ve televizyon yayınlarına ilişkin yayın esas ve usullerini kapsar.

    Hukuki Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik; 4756 ve 4771 sayılı Kanunlarla değişik 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 4; 19; 20; 21; 22; 23; 26; 27; 28; 31; 32; 33; 34; 37; 40 ıncı ve ilgili madde hükümlerine dayanarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasında geçen deyimlerden;

    Kanun: 4756 ve 4771 sayılı Kanunlarla değişik 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunu,

    Üst Kurul: Radyo ve Televizyon Üst Kurulunu,

    Ulusal Yayın: Bütün ülkenin yerleşik alanının %70'den az olmamak üzere yapılan radyo, televizyon ve veri yayınını,

    Bölgesel Yayın: Birbirine komşu en az üç il veya en çok bir coğrafi bölge alanının asgari %70'ine yapılan radyo, televizyon ve veri yayınını,

    Yerel Yayın: Mülki taksimat itibarıyla en az bir ilçe (merkez ilçe dahil) veya bir ilin alanının en az %70'ine yapılan radyo, televizyon ve veri yayınını,

    Uydu Yayını: Radyo ve televizyon programlarının ve/veya program ilintili veri sinyallerinin uydu ortamından doğrudan kamuya yönelik olarak iletilmesi suretiyle gerçekleştirilen yayını,

    Kablolu Yayın: Radyo ve televizyon programlarının ve/veya program ilintili veri sinyallerinin kablo ortamından (metal veya fiber optik kablo gibi transmisyon ortamları üzerinden) kamuya yönelik olarak iletilmesi suretiyle gerçekleştirilen yayını,

    Radyo Yayını: Elektromanyetik dalgalar, veri şebekeleri ve diğer yollarla halkın doğrudan alması maksadıyla yapılan ses yayınlarını,

    Televizyon Yayını: Elektromanyetik dalgalar, veri şebekeleri ve diğer yollarla halkın doğrudan alması maksadıyla yapılan hareketli ve sabit resimlerin (görüntü) sesli veya sessiz kalıcı olmayan yayınlarını,

    Aboneli-Şifreli Yayın: Ses ve görüntünün şifrelenmek suretiyle iletildiği ve belirli bir abonelik ücreti ödenerek izlenebilen yayını,

    Veri Yayını: Radyo ve televizyon yayınları için ayrılan bant içinde, radyo ve televizyon yayını ile birlikte, radyo ve televizyon programlarıyla ilintili ve radyo ve televizyon programlarından bağımsız verilerin; halkın doğrudan alması amacıyla iletişim ortamından yayınını,

    Ek Yayın Hizmetleri: Televizyon yayınlarına tahsis edilen kanal içinde kalmakla birlikte kullanılmayan bölümler üzerinden, radyo yayınlarında ise tahsis edilen frekans içinde ek taşıyıcılar aracılığıyla, televizyon ve radyo program yayınlarıyla birlikte yapılan radyo veri sistemi (AMDS, RDS), veri yayıncılığı, teleteks ve benzeri bağımsız hizmetleri,

    TV Kanalı: Televizyon ve veri yayını yapmak üzere bir televizyon vericisinden yayılan elektromanyetik dalgaların işgal edeceği frekans alanını,

    Radyo Frekansı: Radyo ve veri yayını yapmak üzere, bir radyo vericisinden yayılan elektromanyetik dalgaların işgal edeceği frekans alanını,

    İletişim Ortamı: Radyo, televizyon ve veri yayınlarının her hangi bir teknik kullanılarak halkın doğrudan almasında kullanılan her nevi ortamı,

    İletim: Radyo ve televizyon program hizmetlerinin toplumun geneli tarafından izlenmesi amacıyla hangi nitelikte olursa olsun karasal vericiler, kablo veya uydu üzerinden, şifreli veya şifresiz yapılan, bireysel iletişim hizmetlerini kapsamayan ilk yayını,

    Yeniden İletim: Yetkili yayın kuruluşu tarafından, kullanılan teknik araç ne olursa olsun, halkın izlemesi amacıyla yayınlanan radyo ve televizyon program hizmetlerinin, değişiklik yapılmaksızın, bütününün veya önemli bir bölümünün alınmasını ve aynı anda veya teknik nedenlerle iletim ortamında meydana gelen gecikme zamanı ile sınırlı olmak kaydıyla daha sonra bu yayının başka bir yayıncı tarafından iletilmesini,

    Yayıncı: Kamu tarafından izlenmesi için, radyo ve televizyon program ve veri hizmetleri tertip eden ve ileten veya değişiklik yapılmadan ve tam olarak üçüncü tarafa iletilmesini sağlayan ve yayın içeriğinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiliği,

    Program Hizmeti: Belirli bir yayıncı tarafından sağlanan ve tek bir hizmet içindeki tüm unsurları,

    Telif Hakkı Sahibi: Yazar, besteci, düzenlemeci gibi düşünsel alanda eser yaratan gerçek kişiyi,

    Bağlantılı Hak Sahibi: Eser sahibinin manevi ve mali haklarına zarar vermemek kaydıyla komşu hak sahipleri ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcılarının sahip oldukları hakları,

    Komşu Hak Sahibi: Eser sahibinin manevi ve mali haklarına zarar vermemek kaydıyla ve eser sahibinin izni ile, bir eseri özgün bir biçimde yorumlayan, tanıtan, anlatan, söyleyen, çalan ve çeşitli biçimlerde icra eden sanatçıların icra ürünlerini veya sair sesleri ve görüntüleri ilk defa tespit eden fonogram ve program yapımcıları ile radyo ve televizyon kuruluşlarını,

    Yayın Planı: Kanun ve bu Yönetmelik uyarınca, yayıncının, yayınların gün, saat ve sürelerini belirtmek üzere hazırlayacağı yayın düzenini,

    Yayın Dönemi: Üst Kurul tarafından belirlenen veya yayıncının yayın planlamasını yaparken göz önünde tutacağı zaman dilimini,

    Yıllık Yayın Dönemi: Her yılın 1 Ocak günü Türkiye saatiyle 00.00'da başlayıp 31 Aralık günü saat 24.00'de sona eren zaman dilimini,

    Aylık Yayın Dönemi: Her ayın birinci günü Türkiye saatiyle 00.00'da başlayıp son günü saat 24.00'de sona eren zaman dilimini,

    Yayın Günü: Türkiye saatiyle 00.00'dan başlayan 24 saatlik zaman dilimini,

    Yayın Saati: Yayın yapılacak saatleri ve münferit programların yayınlanma saatlerini,

    Seçim Dönemi: Yüksek Seçim Kurulunca başlangıç ve bitiş tarihleri ilan edilen zaman dilimini,

    Sürekli Yayın: Bir yayın günü içinde kapsadığı süre ve yayınlanma saati farklı olsa dahi, aylık ve yıllık yayın dönemlerinde bir düzen içinde tekrar eden yayını,

    Münferit Yayın: Bir yayın gününde, belli bir süre içinde, bir ya da birden çok konunun, bir veya birden fazla sunuş tekniği ile ele alındığı, kendi içinde bir bütünlüğü olan radyo ve televizyon yayınını,

    Yayın Türü: İçerik bakımından ortak özelliklere sahip radyo ve televizyon programlarını,

    Tematik Kanal: Haber, belgesel, spor, müzik ve benzeri türlerde olmak üzere yalnızca belli bir konuda yayın yapan kanalı,

    Haber: Kamuoyunun bilgi edinme ihtiyacını karşılamak amacıyla ve nesnel bir bakış açısıyla izleyici ve dinleyicilere iletilen güncel, toplumsal, siyasal, kültürel, ekonomik olay, konu ve gelişmeleri,

    Yorum: Kamuoyunun bir kesimini ya da tümünü ilgilendiren olay, konu ve gelişmelerin öznel bir bakış açısıyla değerlendirilmesini,

    Haber Programları: Kamuoyunun bilgi edinme ihtiyacını karşılamak amacıyla olay, konu ve gelişmeleri ayrıntılarıyla ele alan ve değerlendiren; olağandışı durumlar dışında belirli yayın gün ve saatinde ve genellikle belirli bir süreyle sınırlı olarak, düzenli biçimde izleyici ya da dinleyicilere sunulan program türünü,

    Yorum Programları: Kamuoyunun bir kesimini ya da tümünü ilgilendiren bir olayı, konuyu ya da gelişmeyi çeşitli yönleriyle ve öznel bir bakış açısıyla değerlendiren program türünü,

    Haber Bülteni: Kamuoyunun bilgi edinme ihtiyacını karşılamak amacıyla, güncel toplumsal, siyasal, kültürel, ekonomik olay, konu ve gelişmelerin, basın ve yayın meslek ilkeleri uyarınca, doğruluk ve çabukluk ilkesine uygun olarak izlenip, derlenerek, izleyici veya dinleyicilere, olağandışı durumlar hariç düzenli olarak, belirli saatlerde sunulduğu program türünü,

    Güncel Programlar: Toplum ve insan yaşamında karşılaşılan çarpıcı ve genellikle münferit olayları konu alan program türünü,

    Yerli Yapım: Yapım unsurlarının tamamı veya ağırlıklı bölümü yerli olan yayınları,

    Canlı Yayın: Yayıncı veya yayıncı dışında gerçek ya da tüzel kişilerce hazırlanmış bir radyo veya televizyon programının, bir faaliyetin veya bir olayın anında, naklen veya stüdyodan, izleyiciye aktarıldığı yayın türünü,

    Bilgi İletişim Telefonları: Telekomünikasyon alt yapısı kullanılarak ses, görüntü, mesaj v.b. bilgilerin tek veya iki yönlü olarak iletimini sağlamakta kullanılan sistemi,

    Program Tanıtımları: Yayıncının, izlenmesini teşvik etmek amacıyla, kendi programlarının konusunu ve özelliklerini tanıtmak, yayın günü ve saatini duyurmak, veya hatırlatmak üzere yaptığı yayın türünü,

    Alt Yazı: Program kaydı veya yayın esnasında, çoğunlukla ekranın alt bölümüne yerleştirilen, sabit ve/veya hareketli olarak verilen yazılı bilgileri,

    Bölünmüş Ekran: Televizyon ekranının birden çok geometrik şekillere bölünmek sureti ile, bu bölümlerin aynı veya farklı konuların işlenmesi için kullanılmasını,

    Eğitim Programları: Toplumu oluşturan fertlerin sosyal ve kültürel olarak gelişmesine katkıda bulunmak ve sosyal, kültürel, ekonomik ve hukuki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla oluşturulan, konuları, sunuluşları, biçim, metot ve teknikleri bakımından eğitici öğeleri içeren programları,

    Kültür Programları: Toplumun düşünce ve hayat şekline konu teşkil eden ve nesilden nesle aktarılan inanç, bilgi ve uygulamaların korunması, geliştirilmesi, yayılması ve zenginleştirilmesi amacıyla milli kültür politikasının ilkeleri doğrultusunda hazırlanan programları,

    Türk Halk Müziği: Halkın ortak ezgileme geleneği ile uzun yıllar içinde oluşmuş, ses sistemi, usul ve icra tekniğinde bölgesel özellikler gösteren müzik türünü,

    Türk Sanat Müziği: Kendine özgü bir ses sistemine dayalı, usul, makam ve form şekillerine uygun olarak yapılmış müzik türünü,

    Koruyucu Simge: Cinsellik, şiddet, örnek alınabilecek olumsuz davranışlar barındıran çeşitli televizyon programlarının içerikleri hakkında, izleyicilerin bilgilendirilerek bilinçlendirmesi amacıyla, simgeler halinde programlarda belli bir düzene göre beliren ve yayın kuruluşları tarafından ortak görsel/işitsel semboller olarak kullanılan grafik öğelerini,

    Zararlı İçerik: Radyo ve televizyon yayınlarında, korunması gereken izleyici kitle (çocuklar/gençler) için zararlı olabilecek cinsellik, şiddet ve kötü dil kullanımı gibi olumsuz örnek alınabilecek davranışların gerçekleştiği yayın içeriğini,

    Korumalı Saatler: Kanunda belirtilen zararlı program içeriklerinden korunması gereken izleyici kitlenin (çocuklar/gençler), yayınları izleme/dinleme saatlerini,

    Yaş Sınıflandırması: Birbirinden farklı zihinsel, duygusal ve sosyal gelişim özelliklerine sahip olan dinleyici ve izleyici kitlesinin, yayın içerikleri doğrultusunda yaş kategorilerine ayrıştırılması ve korunması gereken kitlelerin, zararlı yayın içeriklerinden korunabilmesi amacıyla oluşturulan sınıflandırmayı,

    Sesli/Yazılı Uyarı: Radyo ve televizyon kuruluşlarının, Kanun ve yönetmeliklerde belirtilen hallerde, yayınlardan önce sesli veya yazılı olarak, dinleyici ve/veya izleyici kitleyi bilgilendirmesini ve uyarmasını,

    Logo/Çağrı işareti: Radyo ve televizyon kuruluşlarının Üst Kurula tescil ettirmek zorunda oldukları program kanal adı, bu adın harf veya sözcüklerinin blok halinde grafik betimini ve çağrı işaretini,

    Reklam: Bir ürün veya hizmetin, alım, satım veya kiralanmasını geliştirmek, bir amaç veya düşünceyi yaymak veya reklamcının istediği başka etkileri oluşturmak amacıyla ücret veya benzer bir karşılık ile iletim zamanı tahsis edilen kamuya yönelik duyuruları,

    Reklamcı: Reklamı hazırlayan ve yayınlanması amacıyla yayıncı kuruluş tarafından kendisine iletim süresi tahsis edilen gerçek veya tüzel kişileri,

    Tele-Alışveriş: Taşınmaz mallar, hak ve yükümlülüklerin de dahil olduğu ürün ve hizmetlerin temini için, bir ücret karşılığında, doğrudan kamuya yönelik satış yayınlarını,

    Haksız Rekabete Yol Açıcı Reklam: Tüketicinin güvenini, saflığını, bilgi ve tecrübe eksikliğini istismar eden reklamları,

    Yanıltıcı Reklam: Bir ürün veya hizmetin teknik özellikleri, boyutları, değeri, dayanıklılığı, performansı hakkında abartılı, eksik ve/veya ilgisiz bilgiler içeren reklamları,

    Doğrudan Satış Reklamları: Reklamı yapılan ürün ve hizmetlerin alımını, satımını, kiralanmasını, reklama cevap veren kişinin adresinde gerçekleştireceği veya sağlayacağı mesajını veren reklamları,

    Gizli Reklam: Yayıncı tarafından reklam yapma maksadıyla, malların, hizmetlerin, ismin, ticari markanın veya üretici veya hizmet sağlayıcının faaliyetlerinin, para karşılığı veya benzer sebeplerle, programlarda logo, ticari unvan, tescilli marka, görüntü, sözlü ifade veya bunları çağrıştırabilecek imalar yoluyla tanıtımını,

    Bilinçaltı Reklam: Teknik cihazlar vasıtasıyla televizyon yayınlarında çok kısa süreli görüntüler kullanarak, izleyicilerin ancak bilinçaltıyla algılayabilecekleri ürün veya hizmetlerin tanıtılmasına ilişkin mesajlar içeren reklamları,

    Sanal Reklam: Yayın sinyalini değiştiren elektronik görüntü sistemlerinin kullanılması yoluyla televizyondaki görüntüye, gerçek mekanla bağlantılı olmayan, reklam yerleştirilmesini,

    Özel Tanıtıcı-Spot Reklam: (Değişik tanım: 15/02/2005-25728 S.R.G. Yön/1.mad) Bir ürün, hizmet veya kuruluşun tanıtıldığı söz, görüntü ve müzik içeren tek bir reklamı,

    Alt Yazı, Logo ve Çerçeve Reklam: Program yayını esnasında ekrandaki görüntü üzerine, programın bütünlüğünü bozmamak kaydıyla, tanıtımı yapılan ürün, hizmet veya kuruluşun reklamının alt yazı geçmek, logosunu göstermek veya görüntüyü çevrelemek suretiyle yapılmasını,

    Programlı Reklam: Radyo yayınlarında bir ürün, hizmet veya kuruluşun tanıtımının yapılması amacıyla hazırlanan programla birlikte sunulan reklamları,

    Program Desteklemesi (Sponsorluk): Yayına konu olan programların veya bu programlarda kullanılan görsel ve işitsel eserlerin üretimi dışında faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerin, kendi adını, markasını, logosunu veya faaliyetlerini tanıtmak amacıyla bir programın finansmanına doğrudan veya dolaylı olarak, ayni, nakdi veya sair suretlerle destek olmalarını,

    Gelir Getirici Yayınlar: Reklam ve program desteği (sponsor) alan yayınları,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Yayın İlkeleri

    Yayın İlkeleri

    Madde 5 - Radyo, televizyon ve veri yayınları, hukukun üstünlüğüne, Anayasanın genel ilkelerine, temel hak ve özgürlüklere, milli güvenliğe ve genel ahlaka uygun olarak kamu hizmeti anlayışı çerçevesinde yapılır. Yayınların Türkçe yapılması esastır. Ancak, evrensel kültür ve bilim eserlerinin oluşmasına katkısı olan yabancı dillerin öğretilmesi veya bu dillerde müzik veya haber iletilmesi amacıyla da yayın yapılabilir. Bu dillerin öğretilmesine yönelik yayın yapmak isteyen yayın kuruluşları 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alacakları belgeyi Üst Kurula ibraz etmek suretiyle yayın yapabilirler. Ayrıca, Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerde de yayın yapılabilir. Bu yayınların yapılmasına ve denetimine ilişkin usul ve esaslar Üst Kurulca çıkarılacak yönetmelikler ile düzenlenir.

    Radyo, televizyon ve veri yayınlarında uyulması gereken yayın ilkeleri şunlardır:

    a) Türkiye Cumhuriyeti'nin varlık ve bağımsızlığına, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı yayın yapılmamalıdır. Yayınlar Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan bireyler arasında ayrımcılığa neden olmamalıdır. Anayasanın egemenliğin kayıtsız şartsız millette olduğu ve bu egemenliğin hiçbir kişi, zümre veya sınıfa bırakılamayacağı, Devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzeninin, kısmen de olsa din kurallarına dayandırılamayacağı temel kuralı çerçevesinde, din veya dini duygular ya da dince kutsal sayılan değerler, kişisel veya siyasi çıkar ya da nüfuz sağlamak amacıyla kullanılmamalıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik, laik ve hukuk devleti niteliklerini değiştirmesine yönelik yayın yapılmamalıdır.

    b) Şiddete, teröre ve etnik ayrımcılığa sevk eden, meşrulaştıran, onaylayan veya kışkırtan, halkı sınıf, ırk, dil, din, mezhep ve bölge farkı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik ve teşvik eden, toplumda nefret duyguları oluşturan yayın yapılmamalıdır. Dini ve ahlaki konuları, kin ve nefret yaratacak, milli birlik ve bütünlüğü bozacak şekilde işleyen yayınlara imkan verilmemelidir.

    c) Yayıncılık, kamu hizmeti anlayışı içinde yürütülerek, gerek yayın organı, gerekse hisse sahipleri ve üçüncü derece dahil olmak üzere, üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımları veya bir başka gerçek veya tüzel kişinin haksız çıkarları doğrultusunda kullanılmamalıdır. Yayın kuruluşlarının kişilerle, kamu ve/veya özel kurum ve kuruluşlarla uyuşan veya çatışan özel amaç ve çıkarlarını ön planda tutan lehte, aleyhte veya tehdit unsuru içeren yayın yapılmamalıdır.

    d) İnsanlar dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi veya dini inanç, mezhep veya benzeri sebepler dolayısıyla hiç bir şekilde kınanmamalı ve aşağılanmamalıdır.

    e) Yayınlar, toplumun milli ve manevi değerlerine ve aile yapısına aykırı olmamalı, toplumun en küçük birimi olan aile yapısını zedeleyecek nitelikte yayın yapılmamalıdır.

    f) Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine saygılı olunmalı, kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dışında, kişilerin özel hayatı ve özel belgeleri yayın konusu yapılmamalıdır. Kişilerin izinleri olmadıkça, konut dokunulmazlığına aykırı yayın yapılmamalı, yargı kararları dışında, gizli kamera, gizli mikrofon veya benzeri yöntemlerle yapılan çekimler veya tespit edilen ses kayıtları, ilgililerin izni olmadan yayınlanmamalıdır. Kişilerin zaafları istismar edilerek, kurgulama yöntemiyle rüşvet, cinsel taciz ve benzeri senaryoları içeren yayın yapılmamalıdır.

    g) Yayınlar, Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına, temel ilkelerine ve milli kültürün geliştirilmesi ilkesine, ahlaka, bilime, vicdan özgürlüğüne ve çağdaş düşünceye uygun olmalıdır.

    h) Türkçe'nin özellikleri ve kuralları bozulmadan konuşma dili olarak kullanılması, milli birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak çağdaş eğitim, kültür ve bilim dili halinde gelişmesi ve zenginleşmesi sağlanmalıdır.

    ı) Kişilerin manevi şahsiyetlerine eleştiri sınırları ötesinde saldırıda bulunulmamalı, küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilmemelidir. Soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanmamalı, saklı kalması kaydıyla verilen bilgiler, kamu yararı ciddi bir biçimde gerektirmedikçe, verilmemelidir. Cevap ve düzeltme haklarına riayet edilmelidir.

    j) Yayıncılık, haksız bir amaç ve çıkara alet edilmemeli, gerçek ya da tüzel kişi veya kişilerin her türlü özel amaç ve çıkarlarına hizmet edecek veya haksız rekabete yol açacak yayın yapılmamalıdır. İlan ve reklam niteliğindeki yayınlar, bu nitelikleri şüpheye yer bırakmayacak şekilde açıklanmalı, bu ayırımı zorlaştıran uygulamalardan kaçınılmalıdır. Yayın kuruluşu, bir başka basın organının veya yayın kuruluşunun özel çabalarla yarattığı ürünü, kendi ürünüymüş gibi sunmamalı, ajanslardan veya başka bir medya kuruluşundan alınan haberlerin kaynağını belirtmelidir.

    k) Suçlu olduğu yargı kararıyla kesinleşmedikçe hiç kimse suçlu ilan edilmemeli veya suçlu olarak gösterilmemelidir. Yargıya intikal etmiş herhangi bir dava söz konusu olduğunda, kesin hüküm tesisine kadar, yargı kararını etkileyebilecek şekilde yayın yapılmamalıdır. Kişileri suç işlemeye ve temel toplumsal kurallara aykırı fiil ve davranışlara yönlendirici, özendirici veya suç tekniklerini öğretici yayın yapılmamalıdır.

    l) Haber bülteni, haber programı ve güncel programların yayınında, tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine bağlı olunmalıdır. Yayınlarda, özgürce kanaat oluşumunu sağlamak amacıyla, haber ve yorum birbirinden ayrılmalıdır. Yorumlar, gerçekler ve konu içeriğinden saptırılacak şekilde yapılmamalı, herhangi bir fikir veya görüşün özü, nitelik değiştirecek şekilde, yalnızca bir bölümüne yer verilerek veya diğer anlatım yöntem ve teknikleri kullanılarak çarpıtılmamalıdır. Aldatıcı canlandırmalardan veya kurmaca haberlerden kaçınılarak, canlandırmanın gerekli olduğu hallerde, "canlandırma" olduğu açıkça belirtilmelidir. Kamu yararı gerekmedikçe, haber kaynaklarının gizliliği korunmalıdır.

    Yayınlar, kamuoyunun serbest oluşumuna katkı sağlayacak nitelikte olmalıdır. Yayınlarda, farklı düşünce ve inançlara yer verilmeli, çok seslilik sağlanmalıdır.

    m) Halkı aldatacak, yanıltacak veya haksız rekabete yol açacak reklam yayınlarına yer verilmemelidir.

    n) Siyasi partiler ve demokratik gruplar arasında fırsat eşitliği sağlanmalı, tek yönlü, taraf tutan yayın yapılmamalıdır. Açık oturum, panel ve benzeri tartışma programlarında, ele alınan olay ve konularla ilgili tüm görüşlerin, kişi ya da kuruluşların dengeli bir şekilde temsil edilmesi sağlanmalıdır. Seçim dönemlerinde belirlenen seçim yasakları ile ilgili ilkelere aykırı davranılmamalıdır.

    o) Yayınlarda, mevzuatın eser sahipleri ile komşu hak sahiplerine tanıdığı haklar ihlal edilmemelidir.

    p) Bilgi iletişim telefonları vasıtasıyla yarışma ve benzeri yöntemlere başvurulmamalı ve bunların sonucunda izleyici veya dinleyicilere ikramiye verilmemeli veya ikramiye verilmesine aracılık edilmemeli, lotarya yapılmamalıdır.

    Bilgi iletişim telefonları kullanılarak yapılacak anket ve kamuoyu yoklamaları, hazırlık aşamasından sonuçların ilanına kadar noter nezaretinde gerçekleştirilmelidir.

    r) Televizyon ekranı, yayınlanan tek bir program için bir bütün olarak kullanılmalıdır. Televizyonda bölünür ekran yoluyla, ana program ile ilgisiz bilgiler veren konuları işleyen yayınlar yapılmaması esastır. Ancak, programın esas unsurlarından olan ve bir çerçeve içinde verilen hareketli ve hareketsiz görüntüler, bölünür ekran kapsamında değerlendirilmez.

    Çerçeveler veya alt yazı tekniği kullanılarak, sürekli olarak yayın yapılmamalıdır. Programlarda işlenen konunun ve verilmek istenen mesajın anlaşılabilir bir biçimde izleyiciye aktarılması, programın bütünlüğünü, değerini ve kalitesini zedelememek, izleyicinin program seçme hürriyetini engellememek kaydıyla;

    1. Programlarda yer alan kişilerin kimliklerinin belirtilmesi,

    2. Borsa ve hava durumu bilgilerinin verilmesi,

    3. Günün herhangi bir saatinde meydana gelen önemli olayların anında verilmesi,

    4. Yabancı dildeki filmler veya programlarda yer alan sözlü anlatım ve diyalogların Türkçe olarak yayınlanması,

    5. Yayın kuruluşlarının kendi programlarını tanıtmaları ve kendileriyle ilgili bilgilerin verilmesi,

    6. Resmi duyuruların verilmesi,

    7. Eğitim, kültür ve sanat programlarında yer alan bilgilerin sözlü anlatımla birlikte yazılı verilerek desteklenmesi ve pekiştirilmesi,

    8. İşitme engelliler için yapılan programlardaki sözlü bilgilerin ve diyalogların verilmesi, amacıyla alt yazı tekniği kullanılabilir.

    (Mülga paragraf: 15/02/2005-25728 S.R.G. Yön/4.mad)

    Radyo ve televizyonlarda, her türlü spor karşılaşmasının naklen ve/veya banttan yayınlarında, program tanıtımı, izlenme oranlarının verilmesi gibi, nakledilen spor karşılaşmasıyla ilgili olmayan duyurular sesli olarak yapılmamalıdır.

    Haberlerde konuyla ilgili olmayan görüntüler verilmemeli, yayınlarda arşiv görüntüsü kullanıldığı hallerde, görüntülerin "arşiv" niteliği, canlı yayınların tekrarında ise yayınların "tekrar" olduğu ve canlı yayının ilk yapıldığı tarih açıkça belirtilmelidir.

    s) Program hizmetlerinin bütün unsurları, insan onuruna ve temel insan haklarına saygılı olmalıdır. İnsanların ölüm anları ve benzeri durumlar, duygu sömürüsüne yol açacak biçimde verilmemelidir. Yayınlarda, sebepsiz korkular ve çelişkili duygular yaratacak, kaderciliğe veya intihara yönlendirecek unsurlara yer verilmemelidir.

    t) Cinsel duyguları sömürmeye yönelik, bireyleri cinsel meta olarak gösteren, insan bedenini cinsel tahrik unsuruna indirgeyen, toplumsal yaşam alanı içinde sergilenemeyecek mahrem söz ve davranışlar içeren yayınlar yapılmamalıdır.

    Tür ve içerik gereği cinselliğin yer aldığı yapımlar, gençlerin ve çocukların zihinsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişimini korumak amacıyla sesli/yazılı uyarılar yapılarak, saat 23.00 ile 05.00 arasında yayınlanmalı, bu tür programların tanıtım duyurularında, cinselliğin teşhir edildiği bölümler kullanılmamalı ve bu duyurular saat 21.30'dan sonra yapılmalıdır.

    u) Kadınlara, güçsüzlere ve küçüklere karşı her türlü ayrımcılık, fiziksel ve psikolojik şiddet teşvik edilmemelidir. Aile içi şiddet, dayak, cinsel taciz, tecavüz gibi konuları meşrulaştırıcı, hafifletici ve kışkırtıcı, toplumsal hayatta ve aile içinde bireyler arası eşitsizliği onaylayan, kadının rıza, onay ve temsiliyet hakkı ve isteklerini yok sayan yayın yapılmamalıdır. Çocukların fiziksel, duygusal veya cinsel istismarı ya da çocuk emeğinin sömürüsü özendirilmemelidir. Yayınlarda, insanların bedensel ve zihinsel engelleriyle ilgili duyarlılıkları dikkate alınmalı, engelli izleyicilerin yayınları izlemelerini sağlamak amacıyla (işaret dili, alt yazı vb.) gerekli düzenlemelerin yapılmasına özen gösterilmelidir. Hayvanlara karşı şiddet içeren görüntüler hiçbir şekilde yayınlanmamalıdır.

    v) Yayınlar şiddet kullanımını özendirici veya ırkçı nefret duygularını kışkırtıcı nitelikte olmamalıdır. Şiddete karşı birey ve toplumu duyarsızlaştıran, insanları şiddet kullanmaya yönelten, özendiren yayın yapılmamalıdır.

    Haber, haber program veya güncel programlarda şiddet unsuru taşıyan görüntüler flulaştırma ve benzeri tekniklerle, sadece olayın gerektirdiği ölçüde aşırıya kaçmadan kullanılmalıdır. Şiddet unsuru ağırlıklı dramatik yapımlar, çocuk ve gençlerin olumsuz etkilenmemeleri için, önceden sesli/yazılı uyarılarda bulunulması kaydıyla, ancak saat 23.00 ile 05.00 arasında yayınlanmalı, bu tür programların tanıtım duyurularında şiddet içeren bölümler kullanılmamalı ve bu duyurular saat 21.30'dan sonra yapılmalıdır.

    y) Suç örgütlerinin eylemlerini ve hedeflerini bu kişi veya örgütlere haksız çıkar sağlayacak şekilde ele alan veya örgütün korkutma, sindirme, yıldırma gücünü artıracak ya da baskı, tehdit ve korku yaratarak kendi otoritelerini oluşturmalarına yol açacak nitelikte yayın yapılmamalıdır.

    z) Gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimini zedeleyecek türden programlar, korunması gereken izleyici kitlenin seyredebileceği zaman ve saatlerde yayınlanmamalıdır. Yayınlarda ilgi çeken kişi veya karakterler, çocuk ve genç izleyicileri özendirerek, onların duygusal, ahlaki ve sosyal gelişmelerini olumsuz yönde etkileyebilecek biçimde gösterilmemelidir. Tür ve içerik gereği; cinsellik, şiddet ve olumsuz örnek alınabilecek davranışlar (kumar, alkol, uyuşturucu kullanımı, kötü dil, intihar vb.) içeren yayınlar, saat 23.00 ile 05.00 arasında, farklı yaş grupları gözetilerek, sesli/yazılı uyarılar yapılmak suretiyle yayınlanmalıdır. Bu tür programların tanıtım duyurularında, şiddet, cinsellik vb. içeren bölümler kullanılmamalı ve bu duyurular saat 21.30'dan sonra yapılmalıdır.

    Yukarıda sayılan yayın ilkelerine aykırı yayın yapan aboneli-şifreli kuruluşlar dahil olmak üzere tüm radyo ve televizyon kuruluşları ile Kanunun 24 üncü maddesi ile ücretsiz olarak kanal ve frekans tahsis edilen Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü ve radyo-televizyon bölümleri bulunan iletişim fakülteleri bünyesinde yayın yapan radyo ve/veya televizyonlar hakkında Kanunun 33 üncü maddesi hükümleri uyarınca müeyyide uygulanır. Radyo ve televizyon kuruluşları test yayını yaptıkları sürede de yayın ilke ve esaslarına uymakla yükümlüdürler.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Reklam ve Tele-Alışveriş Yayın İlke ve Esasları

    Genel İlkeler

    Madde 6 - Bütün reklam ve tele-alışveriş yayınları aşağıda yazılı genel ilkelere uygun yapılmalıdır.

    a) Adil ve dürüst olmalıdır.

    b) Yanıltıcı ve tüketicinin çıkarlarına zarar verecek nitelikte olmamalıdır.

    c) İnsan onurunu zedeleyici biçimde yapılmamalıdır.

    d) Irk, cinsiyet veya milliyet alanlarında ayrımcılık içermemelidir.

    e) Dini veya siyasi inanışlara saldırıda bulunmamalıdır.

    f) Türk ve yabancı devlet büyüklerine, dini kişilere ve dini konulara yer verilmemelidir.

    g) Kamu sağlığı ve güvenliğini zedeleyecek davranışları desteklememelidir.

    h) Çevre koruma konusunu zedeleyecek davranışları desteklememelidir.

    i) Reklamcı, programların içeriğine hiçbir şekilde müdahalede bulunmamalıdır.

    j) Çocukların doğrudan kullanmadıkları veya kullanamayacakları ürün veya hizmetlerin tanıtılmasında, çocukların yer aldığı ifade ve görüntülere yer verilmemelidir.

    k) Çocuklara yönelik ve içinde çocukların kullanıldığı reklamlarda, çocukların çıkarlarına zarar verecek unsurlar bulunmamalı ve çocukların özel duyguları göz önünde bulundurulmalıdır.

    l) Haber ve güncel programları düzenli olarak sunan kişilerin görüntü ve seslerine reklamlar ve tele-alışverişlerde yer verilmemelidir.

    m) Reklam ve tele-alışveriş yayınlarında kullanılacak dil ile ilgili olarak bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki ilgili hükümler göz önünde tutulmalıdır.

    Çocuklara Yönelik Reklam ve Tele-Alışveriş Yayın İlkeleri

    Madde 7 - 15 yaş ve altındaki izleyici kitleye yönelik ve bu kitlenin tüketebileceği ürün ve hizmetleri kapsayan reklamlar, çocuklara yönelik reklamlardır. Çocuklara yönelik olan veya onları etkileme olasılığı bulunan reklamlar ile içinde çocukların kullanıldığı reklamlarda, çocukların fiziksel, zihinsel, psikolojik ve toplumsal gelişim özelliklerini olumsuz etkileyebilecek unsurlar bulundurulmamalıdır.

    Alt yazı, çerçeve ve doğrudan satış reklamları tekniği çocuklara yönelik programların yayını esnasında kullanılamaz.

    Çocuklara yönelik reklam ve tele-alışveriş yayınları aşağıdaki ilkelere uygun olarak yapılmalıdır:

    a) Çocukların deneyimsizliğini veya saflığını kullanarak, bir ürün veya hizmeti satın almaları doğrudan teşvik edilmemelidir.

    b) Bir ürün veya hizmete sahip olmanın veya kullanmanın, diğer çocuklara göre fiziksel, sosyal veya psikolojik bir üstünlük sağlayacağını veya bu ürüne sahip olmamanın aksi yönde sonuç yaratacağını ileri sürecek mesajlar verilmemelidir.

    c) Çocukların sahip olduğu deneyimi göz önünde bulundurarak, bu kapsamdaki yaş gruplarında gerçek dışı beklentilerin yaratılmasına neden olunmamalıdır.

    d) Çocukların reklamı yapılan bir malın veya hizmetin satın alınması için, ana- babalarını veya başkalarını ikna etmelerine yönelik doğrudan bir çağrı içermemelidir.

    e) Çocukların ana-babalarına, öğretmenlere veya diğer kişilere duyduğu özel güven kötüye kullanılmamalı; otoriteyi ve sorumluluk duygusunu ortadan kaldıracak biçimde yayınlanmamalıdır.

    f) Çocuklar, kendileri veya çevreleri için tehlikeli araç, gereç ve nesneleri kullanırken veya oynarken gösterilmemelidir.

    g) Çocukları tehlikeli duruma sokabilecek veya tanımadıkları kişilerle ilişki kurmaya ya da bilmedikleri veya tehlikeli yerlere gitmeye teşvik edebilecek hiçbir ifade veya görsel sunum içermemelidir.

    h) Reklamı yapılan ürünün gerçek boyutları, değeri, özellikleri, dayanıklılığı ve performansı hakkında çocukların yanıltılmasına sebep olabilecek ifade veya görsel sunumlara yer verilmemelidir. Eğer ürünün kullanımı ek bir malzeme gerektiriyorsa (örneğin pil) ya da gösterilen veya tarif edilen sonucu alabilmek için başka malzemelere gerek varsa (örneğin boya) bu durum açıkça belirtilmelidir.

    i) Ürün veya hizmetin kullanımının gerektirdiği beceri, olması gerekenden az gösterilmemelidir. Ürün veya hizmetin kullanım sonuçları gösterilirken, hedef kitlenin yaş grubu dikkate alınarak ortalama bir çocuğun ulaşabileceği sonuç açık ve anlaşılabilir bir sunumla verilmelidir.

    j) Ürün veya hizmet fiyatı, çocuklar tarafından gerçek değerinin yanlış bir şekilde algılanmasına yol açacak şekilde verilmemelidir. Hiçbir reklam, reklamı yapılan ürün veya hizmetin her aile bütçesinin olanaklarıyla sağlanabileceğini ima etmemelidir.

    k) Özellikle tele-alışveriş yayını yoluyla, ürün ve hizmetlerin satış veya kiralanmaları için çocukların sözleşme yapmalarını ima edecek ifadelere yer verilmemelidir.

    Haksız Rekabete Yol Açıcı Reklam ve Tele-Alışveriş Yayınları

    Madde 8 - Haksız rekabete yol açmamak amacıyla reklam ve tele-alışveriş yayınlarında;

    a) Reklamı yapılan ürün ve hizmetlere verilen ödül, madalya ve sertifika gibi üstünlük ima eden unsurların, en az ülke düzeyinde kabul görmüş yarışma sonuçlarına veya üniversitelerin veya kanunla kurulmuş bilimsel kurumların değerlendirilmelerine dayandırılmadan duyurulmaması, bilimsel ve istatistiki bilgilerin tüketici tercihlerini gerçek durumun aksine yönlendirecek şekilde verilmemesi,

    b) Ürün ve hizmetlerle ilgili sınai mülkiyet hakları ve ticari unvanlar konusunda yanlış ve yanıltıcı bilgi verilmemesi, bir başka işletmenin unvanı, amblemi, logo ve diğer özgün kurumsal kimlik unsurlarının haksız biçimde kullanılmaması,

    c) Reklamı yapılan ürün ve hizmetlerle birlikte karşılıksız olarak verilen ürün veya hizmetlerin veya ikramiyelerin gerçek durumu yansıtması veya taahhüt edilenden farklı olmaması,

    d) Uzun süreden beri pazarlanan bir ürün veya hizmetin, yeni bir ürün veya hizmet olduğu izlenimini verecek şekilde duyurulmaması,

    e) Başka ürün ve hizmetlere ait reklamların genel düzeninin, metninin, sloganının, görsel sunumunun, müzik ve ses efektlerinin ve benzeri unsurlarının tüketiciyi yanıltacak ya da karışıklığa yol açacak şekilde taklit edilmemesi,

    f) Haksız biçimde, bir başka firma, şirket ya da kurumun adı veya amblem, logo ve diğer özgün kurumsal kimlik unsurlarının; başka reklamların genel düzeninin, metninin, sloganının, görsel sunumunun, müzik ve ses efektlerinin tüketiciyi yanıltacak veya karışıklığa yol açacak biçimde kullanılmaması ve taklit edilmemesi,

    ilkelerine uyulmalıdır.

    Doğrudan Satış Reklamları

    Madde 9 - Doğrudan satış, kira yoluyla satış, taksitle veya diğer tüketici kredileriyle satış, 'mal karşılığı mal' yöntemiyle dışalımı yapılan ürünlerle ilgili, ve/veya ödünç vermeye ilişkin reklamlar, malın gerçek unsurları, peşin ve gerçek fiyatı, teminat, ödeme, faiz ve benzeri satış koşulları konusunda hiçbir yanlış anlaşılmaya yer vermeyecek ve tüketici haklarını ihlal etmeyecek biçimde sunulmalıdır.

    Reklamlar, kişiye sipariş etmediği ürünleri göndererek, bunları reddetmediği ya da geri göndermediği takdirde bedelini ödemeye zorlayan ya da söz konusu ürünleri kabul etmeye zorunluymuş izlenimini veren, dürüst olmayan satış yöntemleri için kullanılmamalıdır.

    Yanıltıcı Reklam ve Tele-Alışveriş Yayınları

    Madde 10 - Reklamlar ve tele-alışveriş yayınlarında, tüketiciyi aldatıcı düzeye ulaşan abartılı ifade ve görüntülere yer verilmemelidir. Ayrıca;

    a) Çeşitli anlamlara gelebilecek ifade veya kelimelerin, aldatıcı nitelikteki anlam ya da anlamları kullanılmamalıdır.

    b) Satış fiyatının açıklanmasında tüketiciye gerçek maliyet verilmeli, açıklanan indirimli bedel ile piyasada uygulanan bedel arasında bariz farklılık bulunmamalıdır.

    c) Reklam mesajında ürün veya hizmetlerin içerik, miktar ve kalitelerine ilişkin yanlış ve yanıltıcı ifade ve görüntülere yer verilmemeli, ürün ve hizmetlerin yerine getirdiği fonksiyonlar hakkında gerçek durum yansıtılmalı, reklamı yapılan ürün veya hizmetin yerine daha kaliteli bir ürün veya hizmet görüntülenmemelidir.

    d) Reklamlar, ürünün veya hizmetlerin yapısı, içerik, miktar ve fonksiyonları gibi özellikleri; gerçek maliyeti, onarım, bakım, geri verme ve garanti koşulları; telif hakları, patent, mülkiyet hakları ve ticari unvanları, resmi tanınma, onay, madalya, ödül, diploma gibi konularda eksik bilgi vererek anlam karışıklığına yol açacak veya aldatıcı iddialar ileri sürecek, tüketiciyi doğrudan ya da dolaylı olarak yanıltabilecek ifadeler ya da görüntüler içermemelidir.

    e) Reklamlarda bilimsel ve istatistiki bilgiler tüketicinin tercihlerini etkileyecek şekilde çarpıtılmamalı; iddiaları gerçekte sahip olmadıkları bir bilimsel temele sahipmiş gibi gösterecek terminoloji ve yersiz bilimsel ifadeler kullanılmamalıdır. Gerçek olmayan ve tanıklığına başvurulan kişinin tecrübesine dayanmayan hiçbir tanıklık ya da onay ifadesine yer verilmemeli veya atıfta bulunulmamalıdır.

    Reklam ve Tele-Alışveriş Yayınlarının Biçim ve Sunuşu

    Madde 11 - Reklam ve tele-alışveriş yayınları, program hizmetinin diğer unsurlarından açıkça ve kolaylıkla ayırt edilebilecek ve görsel ve/veya işitsel olarak program hizmetinden ayrılığı reklam yayını olduğu fark edilecek biçimde yayınlanır.

    Reklam yayınlarının başında ve sonunda reklam müziği ile birlikte televizyonlarda "REKLAMLAR" yazısı izleyicinin okuyabileceği şekilde ve yeterli bir süre dahilinde ekrana getirilir; radyoda ise reklam ifadesine de yer veren reklam müziği (jingle) dinleyicinin anlayabileceği biçimde kullanılır.

    Alt yazı, logo ve çerçeveler kullanılarak yapılan reklamlar, programdan kolaylıkla ayırt edilebilecek bir şekilde ve ekranda reklamın yer aldığı bölümde "REKLAM" ibaresiyle birlikte yayınlanır.

    Reklam ve Tele-Alışveriş Kuşaklarının Yerleştirilmesi

    Madde 12 - (Değişik fıkra: 15/02/2005-25728 S.R.G. Yön/2.mad) Reklam ve tele-alışveriş kuşaklarının program arasına yerleştirilmesi esastır. Ancak program bütünlüğü, değeri ve hak sahiplerinin hakları zedelenmeyecek biçimde bir program içine de yerleştirilebilir.

    (Değişik fıkra: 15/02/2005-25728 S.R.G. Yön/2.mad) Televizyonlarda reklam ve tele-alışveriş kuşaklarının yayın oranı ile radyolarda reklam kuşaklarının yayın oranı bir saatlik yayın içerisinde % 20'yi aşamaz. Bu oran dahilinde olmak üzere program arasına konulan reklam kuşaklarının süresi 8 dakikayı, program içine konulan reklam kuşaklarının süresi 6 dakikayı aşamaz.

    (Değişik fıkra: 15/02/2005-25728 S.R.G. Yön/2.mad) Program içine yerleştirilen reklam ve tele-alışveriş kuşakları arasında en az 20 dakika süre bulunmalıdır.

    Birbirinden bağımsız bölümleri olan programlarda veya spor ve müzik programlarında ve benzer yapıda aralar içeren olay ve gösteri programlarında, iki reklam kuşağı arasında en az yirmi dakika olmak kaydıyla, sadece devre veya bölüm aralarına reklam yerleştirilebilir.

    Konulu film veya televizyon film sürelerinin kırkbeş dakikadan fazla olması halinde, ilk kırkbeş dakikalık süre sonuna, kırkbeş dakikadan sonraki zamanda, yirmi dakikalık aralıklarla reklam yerleştirilebilir.

    Haber bültenleri, güncel programlar, dini programlar ve çocuk programları otuz dakikadan kısa oldukları takdirde reklamla kesilemez. Haber bültenleri, güncel programlar, dini programlar ve çocuk programlarının otuz dakikadan uzun sürmesi halinde, programın başlamasından itibaren en az otuz dakika geçmesi şartıyla, her yirmi dakikalık bölüm arasına, reklam yerleştirilmek suretiyle program kesilebilir.

    Dini tören yayınları ve canlı olarak (naklen) yayınlanan spor müsabakaları, program yayını süresince reklamla kesilemez.

    Çocuklara yönelik programlarda, reklama ayrılan süre bir saatlik yayın süresi içinde altı dakikayı geçemez.

    (Değişik fıkra: 15/02/2005-25728 S.R.G. Yön/2.mad) Özel Tanıtıcı-Spot Reklamlar program arasına veya program içine 90 saniye süreyi aşmamak kaydıyla ve reklam kuşaklarından bağımsız olarak yerleştirilebilir. Program içine yerleştirilmeleri halinde her iki reklam kuşağı arasında en fazla 1 adet yayınlanabilir. Bu süre toplam reklam süresine dahil kabul edilir.

    Özel telefon numaraları verilmek suretiyle yapılan, sohbet, arkadaş bulma ve benzeri türdeki reklamlar, saat 23.00 ile 05.00 arasında yayınlanabilir. Bu tür reklamlarda verilen hizmetin süresi ve dakika ücreti, yazılı ve sözlü olarak, anlaşılır bir biçimde belirtilir.

    (Değişik fıkra: 15/02/2005-25728 S.R.G. Yön/2.mad) Program tanıtımlarının birbirinden bağımsız iki program arasında yayınlanması esastır. Program bütünlüğü ve içeriğini zedelemeyecek şekilde program içine de yerleştirilebilir. Programların, program tanıtımları, reklam ve tele-alışveriş kuşakları ile özel tanıtıcı-spot reklamlarla kesilmesi halinde her kesinti arasında en az yirmi dakika süre bulunmalıdır. Program tanıtımları program içindeki tek bir kesintide sadece bir tane olmak üzere yayınlanabilir.

    Radyo kuruluşlarının programlı reklam yayınlamaları halinde, programlı reklam yayınlama süresi otuz dakikayı geçemez. Programlı reklam yayınlanmasından itibaren dört saat geçmedikçe, yeni bir programlı reklam yayına konamaz.

    Reklam ve Tele-Alışveriş Yayın Oranları

    Madde 13 - Yayıncıların reklamlara ayırdıkları süre, günlük yayın süresinin %15'ini geçemez. Alt yazı, logo ve çerçeve reklam yayınları için kullanılacak süre günlük reklam yayın süresine dahil edilecektir. Ancak ürünlerin alımını, satımını, kiralanmasını veya hizmetlerin topluma doğrudan sunulmasını sağlamak üzere, özel tanıtıcı-spot reklamların toplam reklam yayın süresinin %15'ini aşmaması kaydıyla, bu oran %20'ye çıkabilir. Bir saatlik yayın içerisinde spot reklamlara ayrılan süre %20'yi aşamaz.

    Yayıncılar yukarıdaki paragrafta belirtilen sürelere ilave olarak, bir saatten fazla olmamak kaydıyla günlük yayın sürelerinin %5'ine kadarını doğrudan satış reklamlarına ayırabilirler.

    Sosyal amaçlı reklamlar ile kamu yararına yönelik spotlar, reklam ve tele-alışveriş kuşakları için ayrılan süre ve oranların hesaplanmasında dikkate alınmaz.

    Yayıncılar, teleteks yayınlarında aktif olarak hizmet verdikleri sayfaların %15'ini reklamlara ayırabilirler.

    Gizli Reklam

    Madde 14 - Programlarda, açıkça reklam olduğu belirtilmedikçe ürün veya hizmetler, reklam amacını taşıyan şekilde sunulmamalıdır.

    Belli markaların veya ürünlerin veya hizmetlerin puanlanmak suretiyle yarışmalara konu yapılıp program hizmeti olarak yayınlanması, bu programların reklam niteliğini ortadan kaldırmaz. Ancak, yarışmanın konusunun ticari mal ve hizmetlere yönelmediği hallerde, yarışma sonucunda yarışmacılara verilen ticari mal ve hizmet niteliğindeki armağanların sadece marka, model ve değerlerinin görsel ve işitsel olarak belirtilmesi için ayrılan süre, reklam süresi olarak kabul edilir.

    Sportif, sanatsal ve kültürel nitelikli toplumsal etkinliklerin, bunların yayıncı tarafından düzenlenmemiş olması kaydıyla ve sanal reklamlar hariç, yapıldıkları mekanlarda yer alan reklam panoları ve afişleri reklam sayılmaz.

    Sigara, tütün ürünleri ya da alkollü içki markalarını veya bunları çağrıştıracak her türlü görüntü ve sese, her ne surette olursa olsun, hiçbir program içerisinde yer verilemez.

    Bilinçaltı Teknikler Kullanılarak Yapılan Reklam ve Tele-Alışveriş

    Madde 15 - Çeşitli teknik cihazlar vasıtasıyla televizyon yayınlarında çok kısa süreli görüntüler kullanarak, izleyicilerin ancak bilinçaltıyla algılayabilecekleri ürün veya hizmetlerin tanıtılmasına ilişkin mesajlar içeren her tür reklam yayınlanamaz.

    Sanal Reklam

    Madde 16 - Yayıncı, yayının başında ve/veya sonunda yazılı/sözlü olarak televizyon izleyicisini, sanal reklam kullanıldığı hususunda açıkça uyarmalıdır.

    Yayınlarına sanal reklam yerleştiren her kuruluş, yayınlarını alan diğer kanalları uyarmak zorundadır.

    İletim hakkını elinde bulunduran yayıncı(lar)nın, olayın organizatörü, onun ajansları veya üçüncü şahısların mutabakatı olmadan yayın sinyaline sanal reklam yerleştirilemez. Ayrıca;

    a) Sanal reklamın kullanımı, programın kalitesini ve bütünlüğünü veya olayın gerçekleştiği mekanın algılanmasını değiştirmemeli ve bozmamalıdır.

    b) Sanal reklamlarda ses efektleri kullanılmamalıdır.

    c) Sanal reklam, sadece reklamın fiziksel olarak konulabileceği alanlara, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine uygun olarak yerleştirilir.

    d) Ekrandaki kişilerin, sporcu, aktör veya izleyicilerin veya onların kullandıkları teçhizatın üzerine sanal reklam yerleştirilemez.

    e) Sanal reklam, mekanın genel görüntüsüyle birlikte verilir ve mekanda görülen reklamlardan daha fazla dikkat çekemez.

    f) Sanal reklamda, bilinç altı ile algılanabilen teknikler kullanılamaz.

    g) Sanal reklam, yayının alındığı ülkede reklamı yasaklanan ürün ve hizmetler için kullanılamaz.

    h) Haber bültenlerine, haber programlarına, güncel programlara, çocuk programlarına ve dini tören yayınlarına sanal reklam yerleştirilemez.

    Yayıncılar sanal reklam konusundaki içeriğe ilişkin sorumluluklarından feragat edemez veya sözleşmeyle devredemezler.

    Alt Yazı, Logo ve Çerçeve Reklam Uygulaması

    Madde 17 - Alt yazı, logo ve çerçeve reklam uygulamasına, reklamların görsel olarak programdan belirgin bir şekilde ayrılması ve programın bütünlüğünü, değerini ve hak sahiplerinin haklarını zedelemeyecek bir biçimde yerleştirilmesi durumunda izin verilir.

    Reklam penceresinin, programın içerik kısmından reklam yayını süresince "Reklam" kelimesinin yayınlanması vasıtasıyla ayrılması sağlanır.

    a) Alt yazı, logo ve çerçeve reklam yayını, program içeriği ve reklam içeriğinin eş zamanlı yayınlanması olarak değerlendirilir. Alt yazı, logo ve çerçeve reklam yayınında reklam alanı görüntü alanının %20'sini aşamaz.

    b) Konacak reklamın süresi sekiz saniyeyi geçemez ve yerleştirme sıklığı on dakikadan kısa olamaz.

    c) Alt yazı, logo ve çerçeve reklamlar, dini yayınlar veya çocuklara yönelik programlarda yayınlanamaz.

    d) Alt yazı, çerçeve ve logo teknikleri kullanılarak yapılan spot ve küçük ilanlar tarzındaki reklamlar; program bütünlüğü, değeri, etkinliği ve mesajın bozulmasını önlemek için sesli olarak yayınlanamaz.

    e) Alt yazı, logo ve çerçeve reklam yayını spor karşılaşmalarında sporcuların ve oynanan oyunun, diğer programlarda oyuncuların, sunucuların veya konuşmacıların görüntülerini kapatacak şekilde yerleştirilemez.

    Seçim Döneminde Yapılacak Yayınlar

    Madde 18 - Seçim döneminde yapılacak yayınlar, 3984 sayılı Kanun hükümleri ve Yüksek Seçim Kurulunun kararları doğrultusunda Üst Kurul'ca düzenlenir.

    Yurt Dışı Kaynaklı Yayınlar Arasına Girilen Türkçe Reklam ve Tele-Alışveriş Yayınları

    Madde 19 - Yurt dışında yerleşik yayın kuruluşları tarafından yapılan ve Türkiye'de uydu ve kablo işletmecileri tarafından iletilen yayınlar arasında, Türkçe yayınlanan ve reklam ve tele-alışveriş yayınlarına ilişkin ilgili ilkeler aşağıda sıralanmıştır:

    a) Bu kapsamdaki her türlü reklam ve tele-alışveriş yayınları; biçim, sunuş, süre, yerleştirme ve içerik yönünden uluslararası mevzuatın yanı sıra, Kanun ve buna ilişkin yönetmeliklere uygun yapılır.

    b) Yurt dışından yayın yapan kuruluş yerleşik bulunduğu ülkenin mevzuatına göre yayınlanabilen, ancak Kanun ve bu Yönetmelikle yasaklanan ürünlerin reklam ve tele- alışveriş yayını yapılamaz.

    c) Orijinal yayın bütününde bulunması veya iletim anında yerleştirilmiş olmasına bakılmaksızın, bu kapsamdaki her türlü reklam ve tele-alışveriş yayınlarından, içerik ve Üst Kurula ödenecek reklam payları ile ilgili olarak Kanun ve yönetmelikler çerçevesinde, varsa Türkiye temsilcileri ve iletimi yapan Türkiye'de işletme izni bulunan uydu ve/veya kablo işletmecileri müteselsilen sorumludur.

    Program Desteklemesi

    Madde 20 - (Değişik fıkra: 15/02/2005-25728 S.R.G. Yön/3.mad) Yayın Kuruluşları, program, konulu film veya diziler için gerçek veya tüzel kişilerden tamamen veya kısmen mali destek alabilir. Yayınlanan herhangi bir programa tamamen veya kısmen mali destek sağlandığı taktirde, destek verenlerin kimliği programın başında ve/veya sonunda görsel ve/veya işitsel unsurlarla, televizyonda yazıyla, radyoda ise sözle toplam en fazla 10 saniye, reklam kuşakları ile program tanıtımı kesintilerinin sonunda toplam en fazla 5 saniye süre ile belirtilebilir. Desteklenen programların tanıtımlarında destekleyen gerçek ve tüzel kişilere atıfta bulunulamaz ve destekleyen firma ismi program adının bir parçası olarak kullanılamaz.

    Haber programları, kamuoyunun gündeminde bulunan konuları işleyen ve haber verme, ilgililerin görüşlerini alma, tartışmaya açma, yorum ve analiz içeren siyasi, ekonomik, sosyal ve mali konularla ilgili açık oturum, haber, magazin ve benzeri aktüalitesi olan güncel programlar ile dini yayınlar, mali desteğe konu olamazlar. Ancak hava durumu, hava tahmin raporları, spor ve karayollarında durum gibi bölümler, belirtilen programlardan ayrı olarak verilmeleri şartıyla ve destek verene veya üçüncü kişilere ait ürün ve hizmetlere yer verilmeksizin, program desteklemesinden yararlanabilirler.

    Kanunun 24 üncü maddesi ile ücretsiz olarak kanal ve frekans tahsis edilen Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü ve radyo-televizyon bölümleri bulunan iletişim fakülteleri bünyesinde yayın yapan radyo ve/veya televizyonlarda yukarıda ilkeler çerçevesinde program desteklemesinden yararlanabilirler.

    Siyasi partilerle, siyasi partilerin organlarında görev alanlar ve seçimle iş başına gelenler programları destekleyemezler. Reklamı yasaklanan ürün ve hizmetleri üretenlerle, bunların satışı ile iştigal edenler, program desteklemesinde bulunamazlar.

    Reklamı, Tele-Alışveriş Yayını ve Program Desteklemesi Yasaklanan Ürün ve Hizmetler

    Madde 21 - Kuruluşlar aşağıda sayılan ürün ve hizmetlere ilişkin reklam ve tele- alışveriş yayını yapamazlar:

    a) Her tür alkollü içki,

    b) Sigara ve diğer tütün ürünleri ile bunlarla aynı isimde olan ve/veya bunları çağrıştıran ürün ve hizmetler,

    c) Reçete ile satışına izin verilen ilaç ve tedaviler,

    d) Tedavi ve rehabilitasyon kurum ve kuruluşlarının verdikleri hizmetler,

    e) Her tür silah veya silah üreticisi ve satıcısının reklamları,

    f) Falcı, medyum, astrolog ve benzerlerinin verdikleri hizmetler,

    g) Kumar ve benzeri yerleri işletenlerin verdikleri hizmetler,

    h) Eş bulma hizmetleri,

    i) Kanunlarla reklamı yasaklanan ürün ve hizmetler.

    Sorumluluk

    Madde 22 - Reklamlar ve tele-alışveriş yayınlarının, bu bölümde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak radyo ve televizyonlarda yayınlanmasından yayın kuruluşu; yurt dışında yerleşik yayın kuruluşları tarafından yapılan yayınlara girilen Türkçe reklam ve tele-alışveriş yayınlarından iletimi yapan uydu, ve/veya kablo platform işletmecisi sorumludur.

    Reklam için kullanılan basın, televizyon, radyo ve diğer elektronik mecralar, açık hava reklamları, filmler, doğrudan postalama ve benzerleri farklı özelliklere sahip olduklarından, bir reklamın bu mecraların birinde kabul edilebilir olması radyo ve televizyon yayınlarında da kabul edilmesini gerektirmez. Reklamların tüketici üzerindeki olası etkisi değerlendirilirken, radyo ve televizyonlarda yayınlanacağı göz önünde tutulmalıdır.

    Reklam ilkeleri, sözlü ve yazılı bütün kelimeler, sayılar, görsel sunumlar, müzik ve ses efektleri dahil olmak üzere, reklam içeriğinin tamamına uygulanır.

    Yayın kuruluşları, reklamların kendi kuruluşlarının dışında hazırlandığını, içeriğine veya biçimine müdahale imkanlarının olmadığını veya bu tür reklamların başka araçlarla da duyurulduğunu ileri sürerek sorumluluktan kurtulamazlar.

    Radyo, televizyon ve veri yayınlarında, reklam ve tele-alışveriş sürelerinin belirlenebilmesi amacıyla, Üst Kurul tarafından belirlenecek ses, görüntü ve benzeri işaretler, reklam ve tele-alışveriş yayınları boyunca yayınlanır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Yeniden İletim Esas ve İlkeleri

    Yeniden İletim

    Madde 23 - Yeniden iletim; yetkili yayın kuruluşu tarafından kullanılan teknik araç ne olursa olsun, halkın izlemesi amacıyla yayınlanan radyo ve televizyon program hizmetlerinin, değişiklik yapılmaksızın, bütününün veya önemli bir bölümünün alınmasını ve aynı anda veya teknik nedenlerle iletim ortamında meydana gelen gecikme zamanı ile sınırlı olmak kaydıyla daha sonra, başka bir yayıncı tarafından iletilmesini ifade eder. Bu yayınların kayıt edilerek daha sonra yayınlanması yeniden iletim kapsamında değerlendirilmez.

    Yeniden İletim Yayın Esasları

    Madde 24 - Yeniden iletim yapacak kuruluşlar aşağıdaki esaslara uymak zorundadırlar:

    a) Üst Kurul, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde, ifade ve haber alma özgürlüğü çerçevesinde program hizmetlerinin yeniden iletimini ülkemizin de taraf olduğu Avrupa Sınırötesi Televizyon Sözleşmesi 4 üncü maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10 uncu maddesi uyarınca güvence altına alır.

    b) Yeniden iletim özgürlüğü; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10 uncu maddesinin (b) paragrafında açıklandığı üzere, demokratik bir toplumda ulusal güvenlik, ülke bütünlüğü, kamu güvenliğinin gerekleriyle, kamu düzeninin korunması ya da suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve ahlakın, başkalarının ün ve haklarının korunması, gizliliği olan bilgilerin açıklanmasının önlenmesi ya da yargının yetki ve yansızlığının sağlanması için gerekli olan ve Kanunla konulan ilke, koşul, kısıtlama ve cezalara tabidir.

    c) İfade ve haber alma özgürlüğü çerçevesinde yapılan yeniden iletim yayınının, bu amaç dışında yapılması da aynı kısıtlama ve cezalara tabidir.

    d) Yeniden iletim konusu program hizmetleri kaynağının Türkiye dışında ayrı bir devletin yargı yetkisi altında olması durumunda ve bu yayının Kanun hükümlerini ihlal etmesi halinde, yeniden iletimi gerçekleştiren yayın kuruluşuna Kanunun 25 inci ve 33 üncü maddeleri hükümleri uyarınca müeyyide uygulanır.

    e) Yeniden iletilen program hizmetinin kaynağı olan yayın kuruluşu üzerinde yargı yetkisine sahip Devletin ihlal konusu yayına uygulayacağı herhangi bir işlem, telafi veya yaptırım, Kanun ve buna ilişkin yönetmeliklerin yeniden iletimi gerçekleştiren yayın kuruluşuna uygulanmasına engel teşkil etmez.

    Yeniden İletim Yayın İlkeleri

    Madde 25 - Yeniden iletim yapacak yayın kuruluşları, Kanun hükümleri ve yeniden iletim esasları yanı sıra aşağıda yazılı ilkelere uymakla yükümlüdür:

    a) Yeniden iletim konusu yayınları iletecek yayın kuruluşlarının, kaynak program kuruluşları ile yapacakları anlaşmaların, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki istisnalar saklı olmak koşuluyla, yazılı olması ve Üst Kurula ibrazı zorunludur.

    b) Radyo ve televizyon yayın kuruluşları tarafından, yeniden iletimi yapılacak program hizmetinin bütünlüğü ve uyumu bozulmadan yayınlanır. Televizyon yayın kuruluşları yeniden iletimini yapacakları program üzerinde, alt yazı ve benzeri teknikleri kullanarak programla ilgili herhangi bir yorum yapamazlar. Anında ve birebir tercümeler yorum sayılmaz. Bir programın sadece bir bölümünün yeniden iletim tanımına uygun olarak yayınlanması durumunda ise, program kaynağı yayıncının izni aranır.

    c) Yayın kuruluşları, yayın dönemi planlarında öngörülen, yeniden iletim tanımına uygun olarak yayınlayacakları yurtiçi veya yurtdışı kaynak ve programlar hakkında her yayın dönemi başında; günün koşulları gereği ve münferit olarak gerçekleştirdikleri yeniden iletim ile ilgili olarak ise, yayının gerçekleştiği tarihten itibaren otuz gün içinde Üst Kurula bilgi verirler.

    d) Yurt içinde yeniden iletim yapmak amacıyla yayın kuruluşlarının kendi aralarında gerçekleştirecekleri anlaşmalar, tarafların karasal yayın lisans tipinin (ulusal, bölgesel, yerel) değişmesi sonucunu doğurmayacak şekilde düzenlenir.

    e) Radyo ve televizyon yayın kuruluşları, yeniden iletimi yapılacak yayının başında kaynak yayıncı kuruluşun ve programın ismini belirtir, ayrıca radyo kuruluşları sesli olarak yayının başında ve sonunda "Bu bir yeniden iletimdir" ifadesini yayınlar. Televizyon kuruluşları ise, yeniden iletim yayınları boyunca, kaynak kuruluşun logosunu, kendi logosunu ve "Yeniden İletim" ibaresini açıkça göze çarpacak şekilde ekranda bulundurur.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Yayınlarda Yer Verilmesi Gerekli Program Türleri ve Oranlarına Ait Esaslar

    Eğitim Programları

    Madde 26 - Eğitim programları; bu Yönetmelikteki tanımlara uygun olarak, çocuklara, gençlere, ailelere, genel dinleyici ve/veya izleyici kitlesine, çiftçi ve köylüler ile çeşitli iş ve meslek gruplarına yönelik olmak üzere, hitap edilen kitlenin bilgilendirilip gelişmesini amaçlayan ve yayın ilkelerine uygun olarak yapılan programlardır. Bu tür programlar konunun uzmanı danışmanlardan yararlanılarak hazırlanmalıdır.

    Kültür Programları

    Madde 27 - Kültür Programları; bu Yönetmelikteki tanıma ve yayın ilkelerine uygun olarak, Türk Kültürü'nün evrensel kültürle bütünleşmesini sağlayacak biçimde yapılan, Türk milletinin ve tarihinin birliği, bütünlüğü ve devamlılığı bilincinin vurgulandığı, tarih ve sanatın bilim çevrelerince onaylanmış kaynaklara dayalı olarak işlendiği, Türk dilinin doğru ve anlaşılabilir tarzda kullanılıp geliştirildiği programlardır.

    Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Programları

    Madde 28 - Türk kültürünün bir parçası olan Türk Halk ve Türk Sanat Müziği programları bu Yönetmelikteki tanımlara uygun olarak, değişik coğrafi bölgelerden ve dönemlerden türün seçkin örneklerine dengeli bir biçimde açıklayıcı bilgiler eşliğinde yer veren programlardır.

    Bu programların blok halinde yayınlanması esastır.

    Yayınlarda Yer Verilmesi Gerekli Programların Yayın Oranları

    Madde 29 - Yayınlarda yer verilmesi gerekli programların toplam süresi, haftalık yayın süresinin %15'inden az olamaz. Bu oranın %5'i eğitim, %5'i kültür, %5'i Türk Halk ve Türk Sanat Müziği programlarına ayrılır.

    Özel kanunlarla yayını zorunlu tutulan eğitim spotları, eğitim programları çerçevesinde değerlendirilir.

    Program durdurma müeyyidesi uygulandığı hallerde yayınlanan ikame programlar, bu oranlara dahil edilemez.

    Özel kanunlarla, hedef kitleye ulaşabilmek amacıyla 09.00 - 21.00 saatleri arasında, yayınlanması zorunlu kılınan eğitim spot programları aşağıdaki oran veya sürelerde yayınlanır:

    1) Toplumu, özellikle de çocukları ve gençleri, sigara, alkol, uyuşturucu madde, kumar ve diğer kötü alışkanlıklara karşı caydırıcı nitelikte programlar, haftalık yayın süresinin %2,5'inden az olamaz.

    2) Tüketicileri eğitici, aydınlatıcı ve bilgilendirici programlar, haftalık yayın süresinin %1'inden az olamaz.

    3) Trafik kazalarını önlemeye yönelik eğitim programları, haftalık yayın süresi içinde, otuz dakikadan az olamaz.

    4) Tütün ve tütün mamulleri alışkanlığının zararları konusunda uyarıcı ve eğitici mahiyette programlar, aylık yayın süresi içinde doksan dakikadan az olamaz.

    5) Orman ve ağaç sevgisini yaygınlaştırıcı eğitim programları, yıllık yayın süresi içinde beş saatten az olamaz ve Orman Bakanlığınca belirlenecek dönemlerde, Ana Haber Bülteni öncesinde yayınlanır.

    Üst Kurulun tematik yayın yapma izni verdiği yayın kuruluşları ile Kanunun 24 üncü maddesi ile ücretsiz olarak kanal ve frekans tahsis edilen Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü ve radyo-televizyon bölümleri bulunan iletişim fakülteleri bünyesinde yayın yapan radyo ve/veya televizyonlar, bu yönetmelikte yer alan eğitim, kültür, Türk Halk ve Türk Sanat Müziği haftalık yayınlama oranları ile ilgili zorunluluklardan muaftır. Ancak bu kuruluşlar, özel kanunlarla yayını zorunlu tutulan ve asgari yayın süre veya oranları belirlenen eğitim spotlarının yayınından sorumludurlar.

    ALTINCI BÖLÜM : Logo

    Logo/Çağrı İşareti

    Madde 30 - Kamu düzeni ve adaba aykırı olmamak koşuluyla her türlü ad ve bu adı betimleyen blok grafikler logo (program kanal adı-işletme adı) ve çağrı işareti olarak kullanılabilir. Türk Ticaret Kanununun ticari unvanlar ve işletme adı için Bakanlar Kurulu kararını gerektiren kelimelerin kullanılmasına dair hükümleri saklıdır.

    Radyo ve televizyon yayın kuruluşları ve Kanunun 24 üncü maddesi ile ücretsiz olarak kanal ve frekans tahsis edilen Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü ve radyo-televizyon bölümleri bulunan iletişim fakülteleri bünyesinde yayın yapan radyo ve/veya televizyonlar, test yayını yaptıkları süre dahil olmak üzere, yayın süreleri boyunca tek bir logo/çağrı işareti kullanmakla yükümlüdürler. Televizyon kuruluşları, reklam yayını esnasında logolarını blok grafiğinin temel karakteristiğini bozmadan değiştirmek suretiyle kullanırlar.

    Tescil ve Değişiklik

    Madde 31 - Radyo ve televizyon yayın kuruluşları tarafından Üst Kurula yapılacak logo tescil talebi lisans ve yayın izni başvurusu esnasında yapılır. Televizyon kuruluşları logolarını reklam yayınları sırasında kullanacakları şekliyle birlikte tescil ettirir. Yayın kuruluşları logo/çağrı işaretindeki değişikliği Üst Kurula tescil ettirmeden kullanamazlar.

    Logo tescili sırasında yayıncı kuruluş tarafından logonun ekrandaki yeri belirlenir ve yeniden iletim haricinde logo yeri değiştirilemez.

    Üst Kurul tarafından tescil edilmiş olan logo/çağrı işaretleri Türkiye genelinde birden fazla yayın kuruluşu tarafından kullanılamaz. Aynı logo/çağrı işaretlerini kullanan yayın kuruluşlarından tescil tarihi eski olan mevcut logo/çağrı işaretini kullanır, diğer kuruluş Üst Kurulca kendisine verilen süre içerisinde logosunu/çağrı işaretini değiştirir ve tescil ettirir.

    Yayın kuruluşları yeniden iletim, bağlantılı ve komşu haklarıyla ilgili mükellefiyetlerinin dışında kendi logo/çağrı işaretlerinin yanında bir başka logo/çağrı işareti kullanamazlar.

    YEDİNCİ BÖLÜM : Cezaların Uygulama Usulleri, Sonuçları ve Kamuoyuna Duyurulması

    Uyarı ve Özür Dileme

    Madde 32 - Uyarı, özür dileme, program yayınının durdurulması, para cezası, yayın durdurma ve yayın izninin iptali cezalarının uygulaması, sonuçları ve kamuoyuna duyurulması aşağıdaki esaslar doğrultusunda yapılır:

    a) Uyarı ve özür dileme müeyyidesi; yayın kuruluşunun Üst Kurulun öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmediği, izin şartlarını ihlal ettiği, yayın ilkelerine ve Kanunda belirtilen diğer esaslara aykırı yayın yaptığının Üst Kurul tarafından ilk defa tespit edildiği hallerde uygulanır.

    b) Aksine yargı kararı olmadığı sürece, uyarı ve özür dileme kararları; aynı şart ve esaslar ile aynı yayın ilkesi veya ilkelerinin ikinci kez ihlaline konu olan programa uygulanacak müeyyideye esas teşkil eden aynı sonucu doğururlar. 4 üncü maddenin (a), (b), (c) bentlerindeki ilkelere aykırı yayın yapılması halinde, yayın kuruluşuna uyarı ve özür dileme müeyyidesi uygulanmaz, yayın kuruluşunun yayını bir ay durdurulur. İhlalin tekrarı halinde yayın süresiz olarak durdurulur ve yayın lisans izni iptal edilir.

    c) Uyarı kararları, Üst Kurul kararının tebliğinden itibaren yedi gün içinde aynı yayın kuşağının başında, televizyonlarda ihlale konu programın yayınlandığı tarih, ihlalin konusu ve hangi yayın ilkesinin ihlal edildiği belirtilmek suretiyle okunur ve okunur şekilde yazılı olarak verilir. Radyolarda ise anlaşılır şekilde okunması suretiyle uygulanıp kamuoyuna duyurulur. Uyarı kararının duyurulduğu yayın kaydı yedi gün içinde Üst Kurula gönderilir.

    d) Özür dileme kararları, Üst Kurulun yayın kuruluşuna tebliğ tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içinde, aynı yayın kuşağında, ihlal yayın dizimi düzenli olmayan programda yapılmış ise, Üst Kurulun belirleyeceği bir program kuşağında yayınlanır. Televizyonlarda programın başında sunucu veya spikerin Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kararı gereğince özür dileme metninin okunacağına dair anonsu ile ihlale konu programın yayınlandığı tarih, ihlalin konusu ve hangi yayın ilkesinin ihlal edildiği belirtilmek suretiyle, Üst Kurul kararı doğrultusunda, özür metni anlaşılır şekilde okunur ve özür metni aynı anda akar yazıyla okunur şekilde verilir. Radyolarda ise anlaşılır şekilde okunması suretiyle uygulanıp kamuoyuna duyurulur. Özür metninin okunduğu yayın kaydı yedi gün içerisinde Üst Kurula gönderilir.

    Program Yayınının Durdurulması

    Madde 33 - Aksine yargı kararı olmadığı sürece, bir programda yayın ilkelerinden birinin ilk defa ihlal edilmesi nedeniyle, Üst Kurul tarafından uyarı veya özür dileme kararı verilen yayın kuruluşunun, bu kararın tebliğinden sonra Üst Kurul tarafından belirlenen günde ve usulde özür dilememesi veya aynı programda aynı yayın ilkesinin ikinci kez ihlali halinde, ihlale konu olan programın yayını, bir ila on iki kez arasında durdurulur.

    İhlale konu olan programın, on ikiden fazla olmamak üzere kaç yayınının durdurulacağı, ihlalin ağırlığı ve hedef kitle üzerindeki etkileri esas alınarak Üst Kurul tarafından takdir ve tespit edilir.

    Bu süre içinde programın özel veya tüzel kişi yapımcısı/yapımcıları ve varsa sunucusu/sunucuları hiçbir ad altında başka bir program yapamaz. Yayını durdurulan programların yerine aynı yayın kuşağında, her defasında aynı sürede ve reklamsız olarak, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına Üst Kurul tarafından hazırlattırılacak eğitim, kültür, trafik, kadın ve çocuk hakları, gençlerin fiziksel, ahlaki gelişimi, uyuşturucu ve zararlı alışkanlıklarla mücadele, Türk dilinin güzel kullanımı ve çevre eğitimi konularında programlar yayınlanır.

    Program yapımcısı ve varsa sunucunun yayında veya yayın akış planında belirtilmemesi hallerinde, program durdurulması yanında, Üst Kurulun öngördüğü mükellefiyetlerin yerine getirilmemesi nedeniyle de müeyyide uygulanır.

    Program türü gereği, yayıncı kuruluş tarafından yapımcısı belirtilemeyen programlar ile bir defaya mahsus yayınlanan veya yayın formatının değişmesi nedeniyle bir daha yayınlanmayan programların ihlal konusu olması halinde, o programın yayınlandığı zaman diliminde ve süresi kadar yayın durdurulur.

    İzin şartlarının ihlal edilmesi, Üst Kurulun öngördüğü yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya Kanunda belirtilen diğer esaslara uyulmaması gibi, bir programın ihlal konusu olmadığı durumlarda; yayın akışı içindeki yeri, süresi ve kaç yayın durdurulacağı Üst Kurul tarafından takdir ve tespit edilmek suretiyle yayın durdurulur.

    Üst Kurul Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından, toplumsal ihtiyaçlar ve günün koşulları nazara alınarak, her yıl yenilenmek ve farklı yayın sürelerini karşılayacak şekilde program verecek kurum ve kuruluşlardan ikame programlar temin edilir, gerek duyulan konularda program hazırlamaları sağlanır.

    Yayını durdurulan programların yerine yayınlanacak programların hangi sıra ve dönüşüm ile yayınlanacağı, konunun güncelliği ve program veren kurum ve kuruluşlar arasında hakkaniyet gözetilerek Üst Kurul tarafından tespit edilir.

    Üst Kurulun tespiti doğrultusunda reklamsız yayınlanan bu ikame programların öncesinde televizyonda anlaşılır şekilde yayını durdurulan programın adı, tarihi, hangi ilkenin ikinci kez ihlal edilmesi nedeniyle kaçıncı kez durdurulduğu okunur ve Üst Kurul tarafından yayını uygun görülen program anons edilir ve aynı anda akar yazıyla okunur bir şekilde verilir. Ayrıca aynı metin yayın boyunca on dakika ara ile ekran altından akar yazıyla geçirilir. Radyolarda ise programın başında ve sonunda anlaşılır şekilde okunmak suretiyle kamuoyuna duyurulur.

    Program yayınının durdurma kararının duyurulduğu ve yerine ikame olunan programın yayınladığı yayın kaydı, yayınlanmasını takip eden yedi gün içinde Üst Kurula gönderilir.

    Program durdurma kararına uyulmaması halinde, Üst Kurulun öngördüğü yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle müeyyide uygulanır.

    Para Cezası ve Yayın Durdurma

    Madde 34 - Aksine yargı kararı olmadığı sürece, Üst Kurulun program durdurma kararının tebliğinden itibaren, yayın kuruluşunun aynı yayın ilkesinin ihlali nedeniyle program durdurma müeyyidesi uygulanan herhangi bir programında aynı yayın ilkesinin ihlali veya Kanunda belirtilen esaslara aykırılığın tekrarı ya da Üst Kurulun öngördüğü yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde;

    a) Ulusal düzeyde yayın yapan kuruluşlara, ihlalin ağırlığına göre, yüzyirmibeş milyar liradan az olmamak kaydıyla ikiyüzelli milyar liraya kadar,

    b) Yerel, bölgesel ve kablo ortamından yayın yapan kuruluşlara:

    1. Kapsadığı yayın itibariyle, bir milyondan fazla nüfusa ulaşan il ve ilçelere yayın yapanlara, ihlalin ağırlığına göre, altmış milyar liradan az olmamak kaydıyla yüz milyar liraya kadar,

    2. Kapsadığı yayın alanı itibariyle, beşyüzbin ila bir milyon arasında nüfusa ulaşan il ve ilçelere yayın yapanlara ihlalin ağırlığına göre, otuz milyar liradan az olmamak kaydıyla altmış milyar liraya kadar,

    3. Kapsadığı yayın alanı itibariyle, ikiyüzellibin ila beşyüzbin arasında nüfusa ulaşan il ve ilçelere yayın yapanlara, ihlalin ağırlığına göre, yirmi milyar liradan az olmamak kaydıyla kırk milyar liraya kadar,

    4. Kapsadığı yayın alanı itibariyle, ikiyüzellibinden az nüfusa ulaşan il ve ilçelere yayın yapanlara, ihlalin ağırlığına göre, beş milyar liradan az olmamak kaydıyla on milyar liraya kadar,

    c) Radyo yayınları için yukarıdaki miktarların yarısı kadar,

    idari para cezası uygulanır.

    Bu maddedeki para cezaları, her yıl Maliye Bakanlığınca ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılır.

    Para cezasına neden olan ihlal tarihini takip eden bir yıl içinde ihlalin ikinci kez tekrarı halinde, bu idari para cezaları yüzde elli oranında artırılır.

    Bir yıl içinde üçüncü kez tekrarında, ihlalin ağırlığına göre, izin uygulaması bir yıla kadar geçici olarak durdurulur.

    Para cezasına neden olan ilk ihlali takip eden bir yıl içinde, ihlal bir daha tekrarlanmaz veya bir yıl içinde ikinci kez ihlalden sonra üçüncü defa ihlal tekrarı olmazsa, kuruluşun bir yıldan sonraki ilk ihlaline Maliye Bakanlığının o yıl için ilan ettiği orandaki para cezası uygulanır. Aynı yıl içindeki ikinci ve üçüncü kez ihlallere de önceki fıkralardaki cezalar uygulanır.

    Para ve izin uygulamasının geçici olarak durdurulması cezalarındaki miktar ve süreler, ihlale konu yayınların hedef kitlesi veya kamu üzerindeki etkileri gibi ihlalin ağırlığını belirleyen ölçütler nazara alınarak Üst Kurul tarafından tespit ve takdir edilir.

    Yayın İzninin İptali

    Madde 35 - Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerindeki ilkelere aykırı yayın yapılması halinde uyarı yapılmaz ve yayın kuruluşunun yayını bir ay durdurulur. İhlalin tekrarı halinde yayın süresiz olarak durdurulur ve yayın lisans ve izni iptal edilir.

    Yayın izninin verilmesi için gerekli şartlardan birini kaybeden veya şartların uygunluğunu hile ile elde eden kuruluşların yayın lisans ve izni iptal edilir.

    Yayın izni uygulamasının geçici olarak durdurulması kararları radyolarda yayınların durdurulacağı saatten bir saat önce ve yayının durdurulmasından sonraki ilk yayında, ihlale konu programın yayınlandığı tarih, ihlalin konusu ve hangi yayın ilkesinin ihlal edildiği belirtilerek okunmak suretiyle; televizyonlarda ise yayınların durdurulduğu sürece ekranda yazılı olarak kamuoyuna duyurulur.

    Ortak Hükümler

    Madde 36 - Yayın ilkelerinin ihlali nedeniyle Üst Kurul tarafından verilen uyarı veya özür dileme ile program durdurma kararları, yayın kuruluşuna, program türü gereği yapımcısı olan ihlale konu programlarda, programın yapımcısına ve varsa sunucusuna, karara uyulmaması veya ihlalin tekrarı halinde sonuçları belirtilmek suretiyle tebliğ edilir.

    Kanunda belirtilen esaslara aykırılık yada Üst Kurulun öngördüğü yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, Üst Kurul tarafından verilen her türlü müeyyide ile yayın ilkelerinin ihlalinden dolayı verilen para cezaları ve geçici yayın durdurma müeyyideleri yayın kuruluşuna tebliğ edilir.

    Uyarı cezasını gerektiren haller dışındaki ihlallerin Üst Kurul tarafından tespit edilmesinin ardından, Üst Kurulun tensibi doğrultusunda savunma yapması için yayın kuruluşuna süre verilir. Savunmalar yazılı yapılır. Ancak Üst Kurulun gerekli gördüğü hallerde sözlü savunma istenebilir.

    Yazılı savunma; Üst Kurul tarafından verilen süre içinde kuruluşu temsile yetkili kişi tarafından, yapılacak savunmanın dayanağı bilgi ve belge ekleriyle Üst Kurula sunulur. Süresi içinde verilmeyen savunmalar nazara alınmaz.

    Sözlü savunma; Üst Kurul tarafından tebliğ edilen gün ve saatte, Üst Kurul toplantısında, yayın kuruluşunun yetki belgesi veya usulüne uygun vekaletname ile tayin edeceği bir temsilcisi veya avukatı vasıtasıyla yapılır.

    Üst Kurulun, ihlal konusu yayının günü, saati, konusu ve ihlal edilen ilke veya kanun maddesi ile yerine getirilmeyen yükümlülüğü belirterek, yazılı veya sözlü savunmalar için vereceği süre yedi günden az olamaz.

    Sözlü savunmanın yapılmasını veya süresi içinde yapılan yazılı savunmanın Üst Kurul evrakına verilmesini ya da savunma yapılmaması halinde verilen sürenin bitimini takiben, konu Üst Kurul tarafından değerlendirilip karara bağlanır ve gerekçeli karar yayın kuruluşuna tebliğ edilir.

    Uyarı, özür dileme, program durdurulması, yayın izni uygulamasının geçici olarak durdurulması kararlarının yargı süreci sonunda Üst Kurul kararı doğrultusunda hükme bağlanması halinde, bu durum her müeyyidenin kamuoyuna duyurulma usulü çerçevesinde, yargı kararı sonucu olduğu da belirtilmek suretiyle duyurulur.

    Cezalar

    Madde 37 - Bu Kanunda belirtilen istisnalar dışında Üst Kuruldan izin almadan radyo ve televizyon yayını yapan veya izni Üst Kurul tarafından geçici ya da sürekli iptal edilmesine rağmen yayında bulunan, yayın bantlarını bir yıl süre ile muhafaza etmeyen ve bu süre içerisinde Üst Kurul veya Cumhuriyet avcılığınca istenmesine rağmen sesli ve/veya görüntülü olarak, Üst Kurulun talebi halinde deşifre metni ile beraber teslim etmeyen, bant gönderilmekle birlikte, gönderilen bandın içerik bakımından istenen yayın olmaması, bantta tahrifat, çıkarma, silme gibi işlemler yapılmış olması halinde yayın kuruluşlarının sahip ve yöneticileri hakkında Üst Kurul tarafından suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında, Kanunun Ek 2 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarındaki cezalar uygulanır.

    Düzeltme ve Cevap Hakkı

    Madde 38 - Gerçek ve tüzel kişilerin kişilik haklarına saldırı teşkil eden yayınlar ile gerçeğe aykırı olduğu iddia edilen yayınlara karşı cevap ve düzeltme hakkı tanınması için ilgililer yargı yoluna başvurabilirler.

    İlgili, dava açmaya esas olmak üzere yazılı olarak Üst Kurula başvurur, ücretini ödeyerek yayın bandından bir kopya isteyebilir.

    Kişilerin yargıya başvurmaları yayından itibaren on gün içinde yapılır. Mahkeme üç gün içinde karar verir. Verilen karara karşı tebliğden itibaren üç gün içinde bir üst mahkemeye itiraz edilebilir. Üst mahkeme üç gün içinde karar verir. Verilen karar kesindir.

    Mahkeme kararı ilgili kuruluşa tebliğ edildiğinin ertesi günü cevap ve düzeltme metni yayınlanır. Ancak, cevap hakkı doğuran programın yayın gününün ve saatinin, tebligatı izleyen günde verilen yargı kararının uygulanmasını mümkün kılmadığı durumlarda, söz konusu programın tebliğden sonraki ilk yayınında cevap hakkı kullandırılır.

    Cevap hakkı doğuran program yayından kaldırıldığı ya da yayınına ara verildiği durumlarda cevap hakkı, yargı kararının tebliğini izleyen günde ve programın yayın saatinde kullandırılır.

    Mahkeme kararı kendisine tebliğ edilen yayıncı tekzip metninin yayınlandığı tarihten itibaren üç gün içinde Üst Kurula bu kararın bir örneğini de göndererek, düzeltme ve cevap hakkının kullanıldığı gün ve saati bildirir.

    Gerçek ve tüzel kişilerin ayrıca genel hükümlere göre ilgili yayın kuruluşuna karşı tazminat davası açma hakkı saklıdır.

    Yetkili ve görevli mahkeme, ulusal yayın yapan kuruluşlar için Ankara Sulh Ceza Mahkemesi, bölgesel ve yerel yayın yapan kuruluşlar için başvuru sahibinin ikametgahı sulh ceza mahkemesidir.

    Mahkeme kararına rağmen düzeltme ve cevap metninin yayınını yapmayan veya karara uygun şekilde yapmayan ya da geciktiren kuruluş hakkında ilgilinin müracaatı üzerine Üst Kurulca eylemin ağırlığına göre;

    a) Yayının yapılmaması hallerinde yirmi günden az olmamak,

    b) Yayının mahkeme kararına uygun yapılmaması hallerinde on günden az olmamak,

    c) Yayının geciktirilmesi hallerinde yedi günden az olmamak,

    üzere üç aya kadar gelir getirici yayın yapma yasağı uygulanabilir. Reklamlar ve program desteği alan yayınlar gelir getirici yayınlardır.

    Düzeltme ve cevap hakkının kullandırılmaması nedeniyle Üst Kurula yapılacak başvurulara, kesinleşme ve yayın kuruluşuna tebliğ edildiğine dair şerh bulunan mahkeme kararı ile düzeltme ve cevap metninin mahkemece onaylanmış sureti eklenir.

    Yayıncının Sorumluluğu

    Madde 39 - Yayın kuruluşları, Genel Yayın Yönetmeni, Haber Müdürü ve programların yapımcı ve sunucularının adlarını, program başında veya sonunda televizyonlarda okunur bir şekilde yazılı, radyolarda anlaşılır bir biçimde sözlü olarak yayınlayacaklardır. Ayrıca yayın akış planları, yapımcı ve sunucuların adlarını da belirtecek şekilde düzenlenerek, her ayın birinci günü Üst Kurulda olacak şekilde gönderilecektir.

    Ulusal ve bölgesel yayın kuruluşları, günlük yayınlarını yerel ve/veya bölgesel yerleşim birimi bazında değiştirmek ve her türlü yerel program ve/veya reklam yerleştirmek suretiyle yayın bütünlüğünü bozamazlar.

    Yayın kuruluşları yaptıkları her yayının bandını bir yıl muhafazaya mecburdur.

    Yayın kuruluşları, Üst Kurul tarafından kendisinden istenen ses veya görüntü bandını, düzeltme ve cevap hakkını ilgilendiren durumlarda üç gün, diğer hallerde on gün içinde göndermekle yükümlüdürler. Gönderilen yayın kopyaları Üst Kurulun belirteceği yayın formatında, arşiv ve benzeri amaçlarla sıkıştırılmış kayıt olarak değil yayının gerçekleştirildiği biçimde ve anten çıkışlı olmalıdır.

    Bu süre içerisinde ses veya görüntü bandı gönderilmezse, Üst Kurul eldeki bilgi ve belgelere göre karar verir.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM : Uygulama Rehberleri

    Eğitim ve Kültür Rehberleri

    Madde 40 - Üst Kurul, kamu hizmeti anlayışı çerçevesinde yapılması esas olan radyo ve televizyon yayınlarının izleyici/dinleyici kitle üzerindeki olumlu etkilerinin artırılması ve yayın kuruluşlarına gerekli yönlendirmelerde bulunmak amacıyla rehberler hazırlar. Bu rehberler öncelikle çocuklara, gençlere, ailelere, çiftçi ve köylüler ile çeşitli meslek gruplarına yönelik olarak yapılan eğitim programları ve genel izleyici/dinleyici kitlesine yönelik yayınlanan kültür programları ile ilgili olarak hazırlanır.

    Koruyucu Simge Sistemi

    Madde 41 - Korumalı saatlerde yayınlanacak çocuk programları ve çizgi filmler, sinema ve televizyon filmleri ve diziler için, birbirinden farklı zihinsel, duygusal ve sosyal gelişim özelliklerine sahip olan izleyici/dinleyici kitlesi ve aileler Koruyucu Simge Sistemi kullanılarak, belirli yaş grupları için tanımlanmış simgelerle sesli/yazılı olarak bilgilendirilir. Bu Yönetmelikteki tanıma uygun koruyucu simge sistemi ile ilgili açıklayıcı ve yol gösterici uygulama rehberleri Üst Kurul tarafından yayınlanır.

    Koruyucu Simge Sistemi ile ilgili uygulamalarda bu rehber hükümleri esas alınır ve yayınların bu esaslara uygunluğu değerlendirilerek kamuoyuna duyurulur.

    Kamunun Önemli Olaylara Erişimi

    Madde 42 - Kanun ve Ülkemizin de taraf olduğu Avrupa Sınırötesi Televizyon Sözleşmesi Ek Protokolünün "kamunun büyük önem taşıyan olaylara erişimi" başlıklı (9a) maddesi çerçevesinde, Üst Kurul, toplum için büyük önemi olan ulusal ve/veya uluslararası spor ve kültür etkinliklerini; ülke geneline ücretsiz yayın yapan kanallardan canlı veya kamu yararına olan objektif nedenlere dayanarak banttan yayınlanmasını temin amacıyla, konuyla ilgili ve diğer kurumların görüşlerini almak suretiyle tespit eder. Bu tespit doğrultusunda hazırladığı önemli olaylar listesini ilan eder ve bu listeyi iki yılda bir güncelleştirir.

    Yayın kuruluşları, kamuoyu için büyük önem taşıyan olay ve etkinliklerden toplumun önemli bir kesimini mahrum bırakılmaması için bu listeyi esas alarak, ülke geneline ücretsiz olarak yayınlanmasını sağlarlar. Yayın kuruluşları ayrıca Sözleşmeye taraf bir başka devletin listesinde yer alan önemli olaylarla ilgili münhasır haklarını, o Devlet vatandaşlarının önemli bir kesimi tarafından izlenmesini önleyecek şekilde kullanamazlar.

    DOKUZUNCU BÖLÜM : Son Hükümler

    Yetkili Mahkeme

    Madde 43 - Üst Kurul aleyhine açılacak idari davalarda Ankara mahkemeleri yetkilidir.

    Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

    Madde 44 - 28/05/1995 tarih ve 22296 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Radyo ve Televizyon Yayınları Yayın ve Esas Usulleri Hakkında Yönetmelik ile 02/05/1995 tarih ve 22275 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özel Radyo ve Televizyon Kuruluşlarının Eğitim, Kültür, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Programlarında Yer Vermeleri Gerekli ve Oranlarına Ait Esaslar Hakkında Yönetmeliğin bütün ek ve değişiklikleri; 20/11/1994 tarih ve 22117 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Radyo ve Televizyon Kuruluşlarının Yayın İlkeleri ve Usulleri ile Reklam Gelirleri Üst Kurul Paylarının Ödenmesi Hakkında Yönetmeliğin 20-29 (20 ve 29 uncu maddeler dahil) uncu maddeleri hariç, diğer bütün ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 45 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 46 - Bu Yönetmelik hükümlerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yürütür.   

İlgili Kaynaklar
  1. Radyo Ve Televizyonların Kuruluş Ve Yayınları Hakkında Kanun
    RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYINLARI HAKKINDA 3984 sayılı KANUN<...