Hukuki Net Hukuki NET | Forum | Mevzuat Anasayfa | Kaynaklar | Yazarlar | Dizin | Arama | Uyarlama | Giriş | Üye Ol
Kira artış oranları
Ekleyen: Kaval | Tarih: 3-10-2005 | Kategori: İçtihat | Okunma : 43473 | Not:
Kaval
Profil >


Reklam
YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2004/5911 K. 2004/6354 T. 21.9.2004
6570/m. 11
ÖZET : Kira sözleşmesinde her yılın hitamında en son ödenen kira bedeline DİE Başkanlığınca yayınlanmakta olan 1987-100 temel yıllık TEFE'nde yer alan 12 aylık TEFE değişim oranı uygulanarak kira artışı yapılacağı yazılıdır. Bu artış oranı belli ve muayyendir. Kira sözleşmesi halen ayakta olduğuna göre sözleşmenin kira artışını düzenleyen özel hükmü tarafları bağlar. Bir dönem kira bedelinin mahkeme kararı ile tespit edilmesi sözleşmedeki artış şartını ortadan kaldırmaz. Uyuşmazlığın, kira sözleşmesi 6570 Sayılı Yasanın 11. maddesi uyarınca her yıl aynı şartlarla yenilenerek devam ettiğine göre sözleşme ve 4531 Sayılı Yasa hükümleri dikkate alınarak çözümlenmesi gerekir.

DAVA : Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı itirazın iptali davasına dair kararın temyiz incelemesi duruşmalı olarak davacı tarafından süresi içinde istenilmekle, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Dava icra takibine itirazın iptali isteğine ilişkindir. Mahkeme davayı reddetmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı vekili, davalı kiracının 5.10.1994 başlangıç tarihli ve üç yıl süreli kira sözleşmesi ile kiracı olduğu yerin 5.10.1998-5.10.1999 dönemi aylık kira bedelinin kesinleşen kira tesbit kararı ile 259.419.600 TL. 5.10.1999-5.10.2000 dönemi aylık kira bedelinin sözleşmede kararlaştırılan artış oranına göre 461.170.000 TL, 5.10.2000-5.10.2001 döneminde 4531 Sayılı Yasa gereği %25 artırımla 576.560.060 TL, 5.10.2001-5.10.2002 döneminde 4531 Sayılı Yasa gereği % 10 artırımla 634.216.066 TL. olduğu halde eksik ödenmesi sebebiyle,1.8.2002 tarihinde başlattığı icra takibi ile 5.7.1999 tarihinden 5.1.2002 tarihine kadarki kira farklarının tahsilini istemiştir. Borçlu kiracı süresinde yaptığı kısmi itirazında kesinleşen mahkeme kararıyla aylık kira bedelinin 259.500.000 TL. olduğunu, bu miktar üzerinden birikmiş kira bedelleri olan 3.452.000.000 TL. kira farkı borcunu kabul ettiğini bildirmiş, kabul ettiği miktarı icra dosyasına ödemiştir. Bu itiraz üzerine davacı açtığı iş bu dava ile icra takibine yapılan itirazın iptali ile takibin devamını istemiştir. Davalılar yargılamaya gelmemişlerdir.
Taraflar arasındaki 5.10.1994 başlangıç tarihli ve üç yıl süreli kira sözleşmesinin özel şartlar bölümünün üçüncü maddesinde, kira süresi sözleşmenin noterdeki tasdik tarihinden başlamak üzere ilk dönem için üç yıldır. Bu süre içindeki her yılın hitamında en son ödenen kira bedeline DİE Başkanlığınca yayınlanmakta olan 1987-100 temel yıllık TEFE'nde yer alan 12 aylık TEFE değişim oranı uygulanarak kira artışı yapılacağı yazılıdır. Bu artış oranı belli ve muayyendir. Kira sözleşmesi halen ayakta olduğuna göre sözleşmenin kira artışını düzenleyen özel hükmü tarafları bağlar. 5.10.1998-5.10.1999 dönemi kira bedelinin mahkeme kararı ile tespit edilmesi sözleşmedeki artış şartını ortadan kaldırmaz. Uyuşmazlığın, kira sözleşmesi 6570 Sayılı Yasanın 11. maddesi uyarınca her yıl aynı şartlarla yenilenerek devam ettiğine göre sözleşme ve 4531 Sayılı Yasa hükümleri dikkate alınarak çözümlenmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olmuştur.
Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenle hükmün BOZULMASINA, Yargıtay duruşmasında vekille temsil edilen davacı yararına takdir edilen 375.000.000 TL. vekalet ücretinin davalıdan alınıp, davacıya verilmesine, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 21.9.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.