Hukuki Net Hukuki NET | Forum | Mevzuat Anasayfa | Kaynaklar | Yazarlar | Dizin | Arama | Uyarlama | Giriş | Üye Ol
Paydaşlar Arasinda Ecrimisil • İntifadan Men Koşulu • Kanit Yöntemi
Ekleyen: Av.tayfun Eyilik | Tarih: 9-09-2007 | Kategori: İçtihat | Okunma : 6850 | Not:
Av.tayfun Eyilik

Hakkımdaki bilgilere http://www.tayfuneyilik.av.tr sitesinden ulaşabilirsiniz


Profil >


Reklam
YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ
E: 2006/11630 K: 2006/13613 T: 19.10.2006
Paydaşlar Arasinda Ecrimisil • İntifadan Men Koşulu •  Kanit Yöntemi
Özet: Kural olarak paydaşlar intifadan
men edilmedikçe birbirlerinden ecrimisil isteyemezler.
İntifadan men koşulunun gerçekleştiğine
yönelik iddia yemin dahil her türlü delille kanı
tlanabilir.
Dava dilekçesinde 4000 YTL ecrimisilin faiz ve masraşarla birlikte
davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulü
(3.061 YTL) cihetine gidilmiş, hüküm davalılar tarafından temyiz
e d i l m i ş t i r .
YARGITAY KARARI
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki
bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.
Davacı, murisi babasının 29.12.1997 tarihinde vefatından beri muris
adına kayıtlı dairede davalıların (annesi F ve kardeşi D'nin) oturduğunu,
kendisine herhangi bir kira bedelinin ödenmediğini beyanla hissesine dü-
şen 4000 YTL ecrimisilin davalılardan tahsiline karar verilmesini talep ve
dava etmiştir.
Davalılar murisin vefatından önce de bu dairede oturduklarını tüm
kardeşlerin bu kullanımına rıza gösterdiklerini savunarak davanın reddine
karar verilmesini istemişlerdir.
Mahkemece, davanın kısmen kabulüyle 3.061 YTL ecrimisilin tahsili
cihetine gidilmiş olup hükmü davalılar temyiz etmektedir.
Ecrimisile konu taşınmazda taraşar paydaştır. Paydaşlar kural olarak
intifadan men edilmedikçe birbirlerinden ecrimisil isteyemezler. İntifadan
men koşulunun gerçekleşmesi de; ecrimisil istenen süreden önce
davacı paydaşın davaya konu taşınmazdan ya da gelirinden yararlanmak
isteğinin davalı paydaşlara bildirilmiş olmasına bağlıdır. İntifadan
men koşulunun gerçekleştiği iddiası yemin dahil her türlü delille ispatl
a n a b i l i r .
Davalılar murisin ölümünden önce ve sonra taşınmazın kendileri tarafı
ndan kullanılmasına davacının açık ya da örtülü rızası bulunduğunu
Yargıtay Kararları 737
savunmuştur. Bu nedenle savunma ve gerçekleşen maddi olgular karşı-
sında intifadan men koşulunun araştırılması gerekmektedir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazı
lı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde
olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA
ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene
iadesine, 19.10.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
738 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 81 • Sayı: 2 • Yıl 2007

Forum