Hukuki Net Hukuki NET | Forum | Mevzuat Anasayfa | Kaynaklar | Yazarlar | Dizin | Arama | Uyarlama | Giriş | Üye Ol
İş Mahkemesinde Yetki Kurali • İlk İtiraz • Kamu Düzeni
Ekleyen: Av.tayfun Eyilik | Tarih: 13-03-2007 | Kategori: İçtihat | Okunma : 7721 | Not:
Av.tayfun Eyilik

Hakkımdaki bilgilere http://www.tayfuneyilik.av.tr sitesinden ulaşabilirsiniz


Profil >


Reklam

YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ

E: 2006/314 K: 2006/4450 T: 1.5.2006


 

İş Mahkemesinde Yetki Kurali • İlk İtiraz • Kamu Düzeni

(5521 SK. m 5; HUMK. m. 187/223478)

Özet: İş Mahkemesinde açılan her dava­ya, açıldığı tarihte davalının ikametgahı sa­yılan yer mahkemesinde bakılabileceği gibi, işçinin işini yaptığı yer mahkemesinde de da­vaya bakılabilir.

Sözlü yargılama uygulanan iş mahkeme­sinde, ilk itirazlardan bulunan yetki itirazı­nın en geç ilk oturumda davanın esasına gi­rilmeden önce bildirilmesi zorunludur. Yetki itirazının bulunmaması halinde mahkemenin yetkisi kabul edilmiş sayılır.(*)

Davacı protokolden dolayı borçlu olmadığının tespitine karar verilme­sini istemiştir.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin yetki yönünden reddi­ne karar vermiştir.

Hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz iste­ğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi tarafından düzen­lenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünül­dü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

KARAR

Uyuşmazlık, mahkemenin kendiliğinden yetkisizlik kararı verip vere­meyeceği noktasında toplanmaktadır.

Bu yönüyle davanın yasal dayanağı 5521 Sayılı İş Mahkemeleri Ka­nunu'nun 5. maddesidir. Anılan madde hükmüne göre, İş mahkemesin­de açılacak her dava, açıldığı tarihte dava olunanın Türk Medeni Kanu­nu gereğince ikametgâhı sayılan yer mahkemesinde bakılabileceği gibi, işçinin işini yaptığı yer mahkemesinde de bakılabilir. Öte yandan, HUMK’un 187/2. maddesinde yetki itirazının ilk itirazlardan olduğu, 23. maddesinde de davalıya tanınmış bir hak olduğu açıkça vurgulanmıştır. Ayrıca, kamu düzenine ilişkin bir yetki kuralı söz konusu olduğu haller­de kendiliğinden (re'sen), kamu düzenine ilişkin yetki kuralının söz konu­su olmadığı hallerde ise, ilk itiraz olarak ileri sürüldüğü takdirde yetki­

(*) Gönderen: Av. Günal DENİZ

sizlik kararı verilebilir. Sözlü yargılama usulü uygulanan iş mahkemesin­de, ilk itirazlardan bulunan yetki itirazının HUMK’un 478. maddesi uya­rınca en geç tayin olunan ilk oturumda esas davaya girişilmezden önce bildirilmesi zorunludur. İtiraz edilmemesi halinde mahkemenin yetkisi kabul edilmiş sayılır (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 12.12.1962 gün ve E: 4/155, K:108 Sayılı Kararı). Bu yönüyle dava konusu olayda, kamu düzenine ilişkin bir yetki kuralı olmadığına ve usulüne uygun yetki itira­zı da bulunmadığına göre, mahkemenin kendiliğinden yetkisizlik kararı veremeyeceği ortadadır.

Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular dikkate alınmaksızın ve özellikle davalı tarafça süresinde ve yöntemince yetki itirazında bulunul­madığı gözetilmeksizin davanın esasının incelenmesi yerine doğrudan yetkisizlik kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde, davacının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edil­meli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine 01.05.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.


 

Forum