Hukuki Net Hukuki NET | Forum | Mevzuat Anasayfa | Kaynaklar | Yazarlar | Dizin | Arama | Uyarlama | Giriş | Üye Ol
AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER YÖNETMELİĞİ
Ekleyen: Av.fırat Bayındır | Tarih: 27-09-2005 | Kategori: Yönetmelik | Okunma : 17872 | Not:
Av.fırat Bayındır
Profil >


Reklam
AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER YÖNETMELİĞİ


Resmi Gazete Tarihi: 16/06/2004

Resmi Gazete Sayısı: 25494

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmelik, hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayılacağına, kadınlarla 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin hangi çeşit ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabileceklerine ilişkin hükümleri belirler.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik, 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde ve EK-I deki çizelgede belirtilen ağır ve tehlikeli işler için uygulanır.

Dayanak

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 85 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçiler

Madde 4 - (Değişik madde: 23/10/2004 - 25622 S. R.G. Yön./1. md.)(*)

16 yaşını doldurmamış genç işçilerin ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaktır.

EK-1 deki çizelgede, karşısında (K) harfi bulunmayan işlerde kadınlar ve (Gİ) harfleri bulunmayan işlerde de 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçiler çalıştırılamaz.

Ancak; ihtisas ve meslek öğrenimi veren okulları bitirip bu işi meslek edinmiş kadınlar ihtisas ve mesleklerine uygun ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilir.

İhtisas ve meslek öğrenimi veren okulları bitirip bu konudaki işi meslek edinmiş 16 yaşını doldurmuş genç işçiler ise, sağlığı, güvenliği ve ahlakının tam olarak güvenceye alınması şartıyla ihtisas ve mesleklerine uygun ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilir.

İlgili Bakanlıklarca yeterliliği kabul edilen kursları bitirip, o işi meslek edinmiş olan kadınlar ile 16 yaşını doldurmuş genç işçiler EK-1'deki çizelgede 36 ncı sırasından 66 ncı sırasına kadar (66 dahil) belirtilen işlerde çalıştırılabilir.

EK-1 deki çizelgede karşısında (Gİ) harfleri bulunan işlerde genç işçi çalıştırılması halinde, 06/04/2004 tarihli ve 25425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri göz önünde bulundurulur.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
NOT : (*) 23/10/2004 tarih ve 25622 sayılı R.G.de yayımlanan Yönetmeliğin 1. maddesi ile değiştirilen madde için Tarihçeye bakınız.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
TARİHÇE : 1 - 23/10/2004 tarih ve 25622 sayılı R.G.de yayımlanan Yönetmeliğin 1. maddesi ile değiştirilen madde metni:
Madde 4 - 16 yaşını doldurmamış genç işçilerin ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaktır.
Ekli çizelgede, karşısında (K) harfi bulunmayan işlerde kadınlar ve (Gİ) harfleri bulunmayan işlerde de 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçiler çalıştırılamaz.
Ekli çizelgede karşısında (Gİ) harfleri bulunan işlerde genç işçi çalıştırılması halinde, 06/04/2004 tarihli ve 25425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri göz önünde bulundurulur.
İhtisas ve meslek öğrenimi veren okulları bitirip bu konudaki işi meslek edinmiş 16 yaşını doldurmuş genç işçiler, sağlığı, güvenliği ve ahlakının tam olarak güvenceye alınması şartıyla ihtisas ve mesleklerine uygun ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilir.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sağlık Raporu

Madde 5 - Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçiler (kadınlar dahil) ile 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin işe girişlerinde, işin niteliğine ve şartlarına göre bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı olduklarının fizik muayene ve gerektiğinde laboratuvar bulgularına dayanılarak hazırlanan hekim raporu ile belirlenmesi zorunludur. İşin devamı süresince de bu işlerde çalıştırılmalarında bir sakınca olmadığının 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçiler için en az 6 ayda bir, diğerleri için de en az yılda bir defa hekim raporu ile tespiti zorunludur. Bu raporlar işyeri hekimi, işyeri ortak sağlık birimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırasıyla en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, Sağlık Ocağı, Hükümet veya belediye hekimleri tarafından verilir.

Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş / Periyodik Muayene Formu örneği EK-II de verilmiştir.

Sağlık raporu alınmamış herhangi bir işçinin ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaktır. İşçilerin gerek ilk işe girişlerinde gerekse periyodik muayenelerinde belirlenen sağlık durumları ile diğer gerekli bilgiler bu raporlara işlenir.

Bu raporlar, teftiş esnasında İş Müfettişlerine her istenildiğinde gösterilmek üzere işveren veya yetkilisi tarafından, gizliliğine halel gelmeyecek bir surette işyerlerindeki özlük dosyalarının kişisel sağlık bölümünde saklanır.

İşyeri hekimi tarafından verilen rapora itiraz halinde, işçi en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi Sağlık Kurulunca muayeneye tabi tutulur. Verilen rapor kesindir.

İşyerinden ilişkileri kesilerek yeni bir işe giren işçilerin bu raporları veya örnekleri yeni işveren veya vekilinin isteği halinde o işyerine gönderilir.

Kadın İşçilerin Özel Günleri

Madde 6 - Kadınlar, ay hali günlerinde ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamazlar. Bu günlerin sayısı 5 gün olarak hesap edilir. Daha fazlası için hekim raporuna göre hareket edilir.

Ay halinin başlangıcı işçinin ihbar tarihidir.

Nüfus Cüzdanlarının Onaylı Örneklerinin Saklanması

Madde 7 - İşveren veya vekili, ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırdığı işçilerin nüfus cüzdanlarının onaylı örneklerini saklayarak, bunları İş Müfettişlerinin her isteyişinde göstermekle yükümlüdür.

Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılmama Durumu

Madde 8 - Bu Yönetmelikte belirtilen şartlara aykırı olarak, ağır ve tehlikeli işlerde kadın ve genç işçi çalıştırıldığının veya çalışan işçinin sağlık durumu itibariyle böyle bir işte çalıştırılmamasının gerektiğinin tespiti halinde, bu işçiler ağır ve tehlikeli işlerde çalışmaktan alıkonulur.

Ağır ve Tehlikeli İşlere Ait Çizelge

Madde 9 - Hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayılacağı, kadınlarla 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin hangi çeşit ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilecekleri EK-I deki çizelgede gösterilmiştir.

Kapsam Belirleme

Madde 10 - EK-I deki çizelgede yer almayan herhangi bir işin ağır ve tehlikeli işlerden sayılıp sayılmayacağı konusunda karar vermeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Son Hükümler

Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce alınmış olan Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait Sağlık Raporu geçerlidir.

Yürürlük

Madde 11 - Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Ekler

EK - I

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERE AİT ÇİZELGE

Sütun 1 : Kadınların çalıştırılabilecekleri işler

Sütun 2 : 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin çalıştırılabilecekleri işler

Sütün 1 Sütun 2
___ ______________________________________________________ ________ ________

ARAMA VE SONDAJ İŞLERİ

1 Petrol, tabii gaz, su, her çeşit maden, maden filizleri
ve mineralleri arama ve her çeşit sondaj işleri, (Bu
işlerin yalnız yer üstünde yapılan yardımcı hizmetlerin-
de kadın ve genç işçi çalıştırılabilir). ___ ___
2 Petrol, tabii gaz, su ve her çeşit maden ve maden
filizleri ve mineralleri ile taş, toprak, kum ve benzeri
maddelerin çıkarılması ve üretimi işleri. ___ ___
3 Petrol, tabii gaz, su, her çeşit maden ve maden filizleri
mineralleri ile taş, toprak, kum ve benzeri maddelerin
çıkartılması ile üretimi işlerinin yapılmasında tamamlayıcı
nitelikte olan kırma, yıkama, zenginleştirme, taşıma,
depolama ve benzeri işler (Elle yapılan basit ayıklama
işlerinde kadın çalıştırılabilir). ___ ___

METALURJİ SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER

4 Metallerin ve metalsilerin filiz ve minerallerden
itibaren pirometalurjisel, kimyasal, elektrolitik
usullerle üretimi işleri ve bunlarla ilgili işler. ___ ___
5 Metallerin ve metalsilerin eritilmesi, saflaştırılması,
alaşımlarının üretimi ve bu maksatlarla yapılan her
çeşit işler. ___ ___
6 Metal ve alaşımlarının, metalsi ve alaşımlarının her
çeşit döküm (adi döküm, pres döküm, enjeksiyon döküm gibi)
ve haddeleme, presleme suretiyle sıcak ve soğuk olarak
şekillendirilme işleri. ___ ___
7 Font, çelik ve diğer madenlerin ve alaşımlarının
eritilip potalara dökülmek sureti ile çeşitli
eşyaların imali işleri. ___ ___
8 Metal ve alaşımlarına, metalsi ve alaşımlarına (Külçe,
takoz, biyet halinde veya şekillendirilmiş olanlarına)
uygulanan ısıl işlemleri (Tav, su verme ve benzeri
işlemler). ___ ___
9 Kükürdün eritme yoluyla üretimi, öğütülmesi ambalajı ve
depolanması ve bunlarla ilgili işler. ___ ___

TAŞ VE TOPRAK SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER

10 Taş ocaklarında her çeşit taşın çıkartılması ve işlenmesi

işleri (Kırma, kesme, taşıma, öğütme, yontma, cilalama
ve benzeri işler). ___ ___
11 Çimento fabrikalarında ve taş ocaklarında; dinamitleme,
konkasör ve yağcılığı, konkasöre vagon devirme ve monitör
havai hat yağcılığı ekskavatör işleri ile çimento
üretiminde kalker stoklanması, kalsinatör, klinker
elevatörü, ambalaj, gezer vinç, kaynak, santralde ocakçılık
ve külcülük, ocak ve fırın duvarcılığı ve tamirciliği,
yükleme ve boşaltma, su kulesi, baca ve boya tamiri,
gezer vinç yolları, kanalizasyon ve bakım işleri. ___ ___
12 Kireç ve alçı taşının yakılması ve bunları öğütme ve
eleme işleri. ___ ___
13 Toprağın pişirilmesi suretiyle imal olunan kiremit,
tuğla, ateş tuğlası, boru, pota, künk ve benzeri
inşaat ve mimari malzeme işleri. K Gİ
14 Çanak, çömlek, çini, fayans, porselen ve seramik
imaline ait işler. K Gİ
15 Cam, şişe, optik ve benzeri malzeme fabrika ve
imalathanelerinde üretime ilişkin işler ve bunların
işlenmesine ait işler. K Gİ
16 13, 14 ve 15 numaralı bentlerde belirtilen işlerden
fırın işleri ile silis tozları saçan işler. ___ ___

METAL VE METALDEN MAMUL EŞYA SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER

17 Ağır saç levhaları bağlama, perçinleme ve presleme
işleri ile kalafat işleri, kara, deniz ve hava
taşıtlarının tamir veya imalinde kullanılan
malzemenin özellikleri itibariyle bir kişi
tarafından idare edilemeyen işler. ___ ___
18 Gemi inşaat ve tamiratında iskele, dikme ve kızak
işleri ile vinçler, iş iskeleleri, bumbalar,
direkler, demir ve zincirler ve benzeri teçhizatlara
ait işler. ___ ___
19 İskeleler, çarpantlar, köprüler, motorlar, makinalar,
kazanların imali ve bunların montajı ile işletilmesi
işleri. ___ ___
20 Demir tel ve çubuktan malzeme imalatı işleri (Çivi,
zincir, vida vb. gibi). K ___
21 Demiri ısıtıp döverek şekillendirme veya presleme
suretiyle çeşitli eşya imali işleri. ___ ___
22 Soğuk demircilik ve her çeşit kaynak işleri (Oksijen,
elektrik, punta ve dikiş kaynağı işleri gibi). ___ ___
23 Altın, gümüş, bakır, pirinç, alüminyum ve benzeri
malzemeden eşya imalatı işleri (Mutfak ve ev eşyası
ile süs eşyası imalatında kadın ve genç işçi
çalıştırılabilir). ___ ___
24 Kurşun kaynak işleri, seri ve devamlı lehim işleri
(Radyo, televizyon, elektrik ve elektronik cihazların
imalinde ve onarımında yapılan seri ve devamlı lehim
işlerinde kadın çalıştırılabilir). ___ ___
25 10 kg'yi aşan tornacılık, tesviyecilik gibi talaşlı
imalat ve taşlama işleri. ___ ___
26 Her türlü madeni ve fiber optik kablo imali, çelik
ve benzeri malzemelerden tel, şerit gibi soğuk
haddeleme, imali işleri. ___ ___
27 Muharrik kuvvetle işleyen tam otomatik soğuk
şekillendirme tezgahlarında yapılan işler. K ___
28 Metal yüzeylerde yapılan,mekanik ve kimyasal temizlik
işleri ile elektroliz yolu ile yapılan koruyucu
kaplama (Nikelaj, kromaj ve kadmiyum kaplama vb.)
sıcak daldırma yolu ile yapılan koruyucu kaplama
(Kurşun,kalay,çinko vb.) çeşitli kimyasal maddelerle
yapılan diğer koruyucu kaplama (fosfatlama, eloksal vb.)
teflon ve emaye işleri. ___ ___

AĞAÇ VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER

29 Muharrik kuvvetle çalışan her türlü bıçaklar
ve testereler ile kesici, yontucu, soyucu,
delici makinalar ve hızarlarla yapılan işler. ___ ___
30 Kurutma işleri, yapıştırma işler, kontraplak,
kontrtabla, yonga ağaçtan mamul suni tahta ve
pvc yüzey kaplamalı suni tahta imali işleri ile
emprenye işleri. K Gİ

YAPI İŞLERİ

31 Bina, duvar, set, baraj, yol, demiryolu,
köprü, tünel, metro, her türlü raylı sistem,
iskele, liman, marina, dalgakıran, balıkçı
barınağı, hava alanı, havai hat, çelik
konstrüksiyon yapı kanalizasyon, yağmur suyu
drenajı ve her türlü drenaj sistemleri, kanal,
kanalet, foseptik, kuyu, havuz, spor tesisleri,
her türlü sondaj işleri, her nevi yer üstü ve
yer altı inşaat, su üstü ve su altı inşaatları,
her türlü temel inşaatı işleri (Ankrajlı istinat
duvarı, fore kazık yapımı, palplanşlı çalışmalar vb. ),
yıkım işleri, arazi ölçüm, etüt, araştırma, her
çeşit onarım ve güçlendirme ve benzeri işler ve bu
işler için gerekli araç, malzeme, sabit tesis ve
ekipmanın kullanılması işleri (Teknik hizmetler
ve yardımcı işlerde kadın ve genç işçi çalışabilir). ___ ___
32 Her türlü prefabrik yapı elemanı (pabuç, kolon,
kiriş, aşık, mertek gibi) üretimi ve yerinde montajı
işleri. ___ ___
33 Çimento ve betondan eşya ve inşaat malzemesi (Bina,
karayolu, demiryolu, köprü, baraj ve benzeri üst
yapılarla, her türlü alt yapılar ve tünellerde
kullanılan elemanlar) imali ve tatbikatı. ___ ___
34 Beton, asfalt, çimento, alçı ve kireç gibi yapı
malzeme ve maddelerinin üretimi, işlenmesi,
bunlardan elde edilen yarı mamul ve mamul ürünlerin
hazırlanması ve yerinde uygulanmasına ait işler. ___ ___
35 Her türlü zeminin hafriyatı, yarma ve doldurulma işleri. ___ ___

KİMYA SANAYİ İLE İLGİLİ İŞLER

36 Klorür asidi, sülfat asidi, nitrat asidi vb.
her çeşit tahriş edici ve yakıcı asitler ile
sodyum ve potasyum hidroksit, amonyak gibi her
türlü alkalilerin üretimi ve bunlarla yapılan işler. ___ ___
37 Aldehitler, ketonlar, eterler, karbon sülfür,
analin, alkoller, solventler, tinerler, trikloretilen
ve benzerleri gibi ve parlayıcı maddelerin imali ve
bunlarla yapılan işler. ___ ___
38 Ham petrol ve katranların distilasyonu, bitum, madeni
yağlar ve her türlü akaryakıt ve rafinasyon işleri (
Maddelerin küçük mikyaslarda yağlama,silme işleri gibi
kullanılmasına ilişkin işlerde kadın ve genç işçiler
çalıştırılabilir). ___ ___
39 Odun ve kömürlerin gazlaştırılmaları, koklaştırılmaları
ve bunlardan elde edilen bitum, katran gibi ara ve art
ürünlerin distilasyonu işleri. ___ ___
40 Doğal gaz, Likit petrol gazı, hava gazı, bio gaz, ve
asetilen gazı gibi her türlü gaz üretimi, stoklanması
ve arz işleri. ___ ___
41 Asfalt ile dam tecrit maddeleri ve yağlamaya özgü,
olup petrol rafinerilerinde elde edilemeyen sıvı
ve katı yağların imali işleri. ___ ___
42 Her türlü patlayıcı madde ve mühimmatın imali,
depolanması ve nakli işleri. ___ ___
43 Her türlü zehirli gazların ve savaş gazlarının
üretimi, kullanılması, depolanması ve nakli işleri. ___ ___
44 Aktif kömürlerin, diğer aktif maddelerin,ve çeşitli
kimyasal maddelerin emprenyasyon işleri. ___ ___
45 Her türlü patlayıcı maddenin kullanıldığı işler ile
toz ve gaz maskeleri, koruyucu başlık, elbiseler ile
diğer koruyucuların kullanılması zorunluluğu bulunan
işler. ___ ___
46 Piroteknik malzemesi hazırlama ve imali işleri
(Aydınlatma ve işaret fişekleri, havai fişekler şenlik
maytapları,tabanca mantarı benzerleri). ___ ___
47 Kibrit imaline ait işler (Kadın ve genç işçiler kutulama,
ambalajlama ve diğer yardımcı işlerde çalıştırılabilirler). ___ ___
48 Parafinden eşya imaline ait işler. K Gİ
49 Her türlü organik ve anorganik zehirli veya tahriş edici
maddelerle boya ve vernik imali ve bunlardan meydana gelen
zehirli ve tahriş edici boyaların kullanılması işleri. ___ ___
50 Kimyasal gübrelerin üretimi ve depolanması işleri. ___ ___
51 Selülozik,sentetik ve her çeşit boya imali işleri. ___ ___
52 Sellüloit imali ve lak nitrosellülozu ile yapılan
çeşitli kimyasal maddelerin imali işleri. ___ ___
53 Ensektisit, rodentisit ve tarımsal mücadele ilaçları
hazırlanması, üretimi ve depolanması işleri. ___ ___
54 Flor, klor, brom, iyot üretimi ve bunların zarar verici
türevlerinin imali işleri. Flor, klor, brom, iyot
üretimi ve bunların zarar verici türevlerinin imali işleri. ___ ___
55 Organik ve anorganik pigmentlerin imali işleri. ___ ___
56 İnsan sağlığına zarar verici kimyasal maddelerin
üretimi, yükleme, boşaltma ve nakli işleri. ___ ___
57 Akümülatör imali ve seri olarak akümülatörlerin
bakım ve şarj işleri. ___ ___
58 Uyuşturucu maddelerin imali işleri. K ___
59 Bitkisel ve hayvansal yağların üretimi ve bunlardan
yapılan maddelerin imaline ilişkin işler (Karbon
sülfür gibi parlayıcı veya tahriş edici solventlerle
yapılan prine ve benzeri yağlı maddelerden ekstraksiyon
yolu ile yağ üretimi işlerinde ekstraksiyon kademelerinde
kadın ve genç işçi çalıştırılamaz). K Gİ
60 Suni lifler ve diğer sentetik lifler ile bunlardan
mamul maddelerin imali işleri. ___ ___
61 Tabakhaneler ile her çeşit deri fabrika ve
imalathanelerinde tabaklama, nakil ve depolama işleri. ___ ___
62 Tüylü olarak kullanılacak derileri hazırlama işleri. K ___
63 Kuş ve hayvan tüyü kıllarının temizlenmesi, didiklemesi,
ayrılması ve bunlara benzer işler. K Gİ
64 Ham kürkleri işleme ve boyama işleri. K ___
65 Kauçuk ve lastik sanayiinde,lastik hamurunun hazırlanmasından
her çeşit şekillendirilmiş mamul yapımına kadar bütün işler
(Lastik hamurunun hazırlanmasında kadın çalıştırılamaz). K ___
66 Plastik maddelerin şekillendirilmesi ve plastik eşya
imali işleri.(pvc'nin imali ve pvc'den mamül eşyaların
yapımında genç işçi çalıştırılamaz) K Gİ

İPLİK,DOKUMA VE GİYİM SANAYİ İLE İLGİLİ İŞLER

67 Çırçır fabrikalarındaki işler. K Gİ
68 Pamuk keten,yün,ipek,paçavra ve benzerleri ve harman,
işleri ile bunların döküntülerini ayırma ve didikleme
işleri. K ___
69 Pamuk,keten,yün ipek ve benzerleriyle bunların
döküntülerinin hallaç haşıl, tarak, presleme ve kolalama
işleri. K ___
70 Konfeksiyon ve triko imali işleri. K Gİ
71 Pamuk, keten, yün, ipek ve benzerleri bunların
döküntüleri ile iplik ve dokuma işleri. K Gİ
72 Her türlü ilkel ve mamul maddelerin temizlenmesi,
boyanması, gazlanması, ağartılması, basılması ve
hazır hale getirilmesi işleri. K ___
73 Suni ipek imalinde hazırlama ve üretme işleri. K ___
74 Pamuk, yün ve sentetik elyaf ile üretilmiş ipliklerden
dokunarak üretilen bezlerin, verniklenmesiyle
dayanıklılık veya su geçirmezliği sağlanmış bezler
imali (Kord bezi, yelken bezi, çadır bezi çuval bezi vb.). K ___
75 Kıl mensucat, her türlü keçe ve aba imali işleri. K ___
76 Linolyum ve diğer sert satıhta zemin döşemeleri,
suni deri (Plastik hariç muşamba ve kaplanmış kumaşlar,
hasır, lif ve sair keçeler, paspaslar ve her türlü
elyaftan vatka ve koltukçuluk malzemesi imali işleri),
bu ürünlerin döküntü ve paçavralarının elyaf haline
getirilmesi işleri. ___ ___
77 Tabii ve suni iplikten mamul her türlü dokuma ile deri,
kürk ve sair cins malzemenin biçilip dikilmesi suretiyle
her türlü giyecek eşyası imali işleri. K Gİ
78 Mensucattan hazır eşya imali işleri (Perde, ev tekstili,
otomobil ürünleri ve benzerleri). K Gİ

KAĞIT VE SELÜLOZ SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER

79 Kağıt hamuru ve odun hamuru üretimi işleri. K Gİ
80 Selüloz üretimi işleri. K Gİ
81 Kağıt ve selüloz üretiminde klor, hipoklorit,
kükürt dioksit, hiposulfit gibi tahriş edici ve
zararlı maddelerin üretimi ile çözeltilerinin
hazırlanması, kullanılması ve geri kazanılması
işleri. ___ ___
82 Otomatik makinalarla kağıt, karton, mukavva
ve kutu imali işleri. K ___
83 Kağıt ve ürünlerinden yapılan her türlü eşya ve
malzemenin imali işleri. K Gİ

GIDA VE İÇKİ SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER

84 Zahire depolarındaki işler ile un ve çeltik
fabrikalarındaki işler. K Gİ
85 Ekmekçilik ve her çeşit un ve unlu maddelerden gıda
maddesi yapımı işleri. K ___
86 Maya üretim işleri. K ___
87 Her türlü konserve ve hazır gıda ile hazır
yemek üretimi işleri. K Gİ
88 Süt ve sütten mamul gıda maddelerin üretimi
işleri. K Gİ
89 Kahve ve kakaonun tesislerde işlenmesi ve
paketlenmesi işleri. K Gİ
90 Her türlü bitkinin çiçek, tohum, kabuk,meyve ve
yapraklarının işlenmesi ve paketlenmesi işleri ile
bunlardan elde edilen toz, yağ ve diğer mamullerin
işlenmesi ve paketlenmesi işleri. K Gİ
91 Bitkisel her çeşit çay yaprakları ile yapılan işlemler
ve benzeri işler. K Gİ
92 Her türlü canlı hayvanın kesilmesi, işlenmesi
ambalajlanması, sakatat tesislerindeki işler
(Ambalaj ve paketleme işlerinde kadın işçi çalıştırılabilir). ___ ___
93 Balıkhanede yapılan taşıma, depolama, dondurma,
çeşitli safhalarda işleme ve diğer işler. K ___
94 Soğuk hava depolarında ve şoklama odalarında
yapılan işler. ___ ___
95 Deniz ve göl tuzlalarıyla kaya tuzu işletmelerinde
yapılan üretim, rafine, ambalajlama, doldurma
ve taşıma işleri. ___ ___
96 Şeker fabrikalarında üretim, hazırlama
ambalajlamaya ait işler. K ___
97 Her türlü alkollü,alkolsüz içkilerin ve
karbon asiti ile yapılmış içeceklerin yapımı,
arıtılması, karıştırılması, damıtılması ve
mayalandırılması işleri. K ___
98 Maden suları ve sodalarının üretimi işleri. K ___

TÜTÜN SANAYİİ İLE İLGİLİ İŞLER

99 Balyaların depolara taşınması ve istiflenmesi
işleri. ___ ___
100 İmalathane ve depolardaki aktarma işleri. ___ ___
101 Sigara, puro, pipo, nargile, enfiye ve çiğnenen
keyif verici maddelerin imalathane ve fabrikalarında
yaprak tütün vb. tütünlerin rutubetlendirme, ayırma,
temizleme, filtreleme işleri, harman, kıyım, sarım ve
ambalaj işleri. K ___

ENERJİ ÜRETİMİ, NAKLİ VE DAĞITIMI İLE İLGİLİ İŞLER

102 Buhar, gaz ve sair muharrik kuvvet üretimiyle ilgili
işler. ___ ___
103 Elektriğin üretimi, nakli ve dağıtımı işleri, elektrik
bakım ve onarım işleri. ___ ___
104 Hareket halinde bulunan makine, motor ve aksamı ile
transmisyon tertibatının yağlanması, tamiri ve temizlenmesi
gibi işler ve benzeri işler. ___ ___

NAKLİYE BENZERİ İŞLER

105 Araçsız olarak yirmi beş kilodan yukarı ağırlık
taşıma, boşaltma ve yükleme işleri. ___ ___
106 El arabası gibi araçlarla elli kilodan yukarı ağırlık
taşıma, boşaltma ve yükleme işleri. ___ ___
107 Üç ve dört tekerlekli ve pedallı arabalarla altmış
kilodan yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme
işleri. ___ ___
108 En çok %10 rampalı yerlerde vagonetlerle üç yüz kilodan
yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme işleri. ___ ___
109 Gaz, petrol, su ve benzeri maddelerin her çeşit boru
vasıtasıyla taşınması ve bu nakil hatlarında yapılan
bakım, onarım, tamirat ve benzeri işler. ___ ___
110 Çuvallama, fıçılama, istifleme ve benzeri işler. K ___
111 İnsan ve eşya taşımaya özgü taşıt araçlarında pilotluk,
kaptanlık, şoförlük ve bunlara yardımcılık işleri. K ___
112 Her türlü taşıt araçlarında makinistlik arabacılık,
frencilik, makasçılık ve bunlara yardımcılık işleri
(yardımcı işlerde genç işçiler çalışabilir). K ___

TARIM VE HAYVANCILIK İŞLERİ

113 Denizlerde göllerde ve nehirlerde balık ve diğer
hayvanların ve bitkilerin avlanması, toplanması,
üretilmesi, (bunlardan elde edilecek ürün ve yan ürünler)
ve dalyan işleri. ___ ___
114 Hayvansal gübre işleri. ___ ___
115 Her nevi bitki tohumu, hububat, bakliyat ve çeşitli
gıda ürünlerinin tesislerde elenmesi, paketlemesi
ve çeşitli merhalelerde işlenmesi işleri. K Gİ
116 Tarım ilaçları kullanımı işleri ___ ___

ARDİYE VE ANTREPOCULUK

117 Ardiyeler, antrepolar, umumi mağazalar ve
iskelelerde yapılan her türlü ambarlama,
depolama, yükleme ve boşaltma işleri. ___ ___

HABERLEŞME

118 Posta, telefon, telgraf, telsiz, radyo, televizyon
gibi iletişim araçları için yapılan her türlü yapım,
bakım ve onarım işleri. ___ ___

ÇEŞİTLİ İŞLER

119 Asbest tozları ile yapılan her çeşit imalat
ile (Dam tecrit malzemesi, çimento ve asbest
esaslı borular, kauçuklu ve plastikli yer döşemeleri
imali, çeşitli sanayi ürünleri, kişisel koruyucular
gibi) asbest hamuru hazırlama ve şekillendirme işleri. ___ ___
120 Sünger avcılığı işleri. ___ ___
121 Süngerleri temizleme, yıkama, beyazlatma ve
boyama işleri. K ___
122 İtfaiye işleri. ___ ___
123 Ocakçılık, ateşçilik işleri ile ocak ve baca
temizleme işleri. ___ ___
124 Tatil köyü, otel, motel, kaplıca işletmeleri,
yurt vb. bünyesindeki mutfak, bulaşıkhane,
çamaşırhane, ütü odalarında yapılan işler
(Yardımcı işlerde genç işçiler çalışabilir). K ___
125 Kanalizasyon ve fosseptik işleri. ___ ___
126 Her türlü çöp ve atık maddeler (toplanması,
taşınması, depolanması, işlenmesi, yok edilmesi vb.)
ile ilgili işler. K ___
127 Paçavracılık ve üstüpücülük işleri. K ___
128 Bataklık kurutma, su altı ve toprak altı işleri ile
suya girilerek yapılan her türlü işler. ___ ___
129 Düşme ve kayma tehlikesi olan yüksek yerlerde yapılan
her türlü işler. ___ ___
130 Radyoloji işleri ile radyum ve radyo aktif maddelerle
ve radyasyon yayan her türlü cihazla (Çeşitli röntgen,
magnetik rezonans ve benzeri elektronik cihazlar)
çalışılan işler. K ___
131 Vahşi veya zehirli hayvan bulunduran bahçelerdeki ve
hayvan terbiyesi yapılan yerlerdeki her türlü işler. K ___
132 Üzerine kayıt yapılan film, disk ve benzeri cisimlerin
yapılması işleri. K ___
133 Her türlü mürekkep ve mürekkep ihtiva eden malzeme
imali işleri. K Gİ
134 Keten, kenevir ve jütten iplik, sicim, halat imali ve
bunlarla yapılan dokuma işleri. K ___
135 Hastane, bakteriyoloji ve kimya laboratuarları,
eczacılık (ilaç imali, ham maddesi imali ve benzeri)
işleri. K ___
136 Hayvan tahniti işleri. K ___
137 Kemik, boynuz, tırnak ve hayvan kanı ile
ilgili üretim işleri. K ___
138 Tutkal, jelatin ve kola imali işleri. K Gİ
139 Metalden matbaa harfi imali ve
klişe imali işleri. ___ ___
140 Deri sanayiinde mamul derilere yüz ve fantezi
fason yapma ve derileri perdahlama işleri. K ___
141 Makinasız deniz nakil araçlarında (Mavna, şat
ve benzerleri) yapılan bütün işler. K ___
142 Yüzer vinç ve taraklarda yapılan işler. ___ ___
143 Hava alanlarındaki uçuşa hazırlık işleri ile yer
hizmetleri ve bakım işleri. K ___
144 Uçaklarda yapılan bütün işler ve uçaklarla
yapılan ilaçlama ve yangın söndürme işleri. K ___
145 Motorlu ve motorsuz her türlü kara ve demiryolu
taşıtları ile yük veya yolcu taşıma işleri. K ___
146 Kara, demiryolu, deniz ve göl taşıt araçları için
bakım, ikmal, onarım ve park yerlerinde yapılan işler. K ___
147 Her türlü yem, ara maddesi hazırlama, ambalajlama
ve yem üretimi işleri. K ___
148 Her türlü siloculuk işleri. K ___
149 Matbaacılık işleri (Her türlü basım işleri,
ciltçilik, klasör, dosya imali ve benzeri işler). K ___
150 Her türlü ozalit, fotokopi, teksir, ilan ve reklam
basım işleri. K ___
151 Yüzey aşındırıcı, temizleyici malzemelerin üretimi
işleri (Zımpara taşı ve zımpara kağıdı gibi). K ___
152 Her türlü katı ve sıvı ara ürün ve nihai ürünlerin
ambalajlanması, paketlenmesi ve dolumu işleri. K ___
153 Deri, suni deri, plastik, ağaç ve diğer malzemelerden
mamul her türlü ayakkabı, terlik ve benzerleri
imalat işleri. K ___

EK - II

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞACAKLARA AİT
İŞE GİRİŞ / PERİYODİK MUAYENE FORMU

İŞYERİNİN
Sicil no:
Unvanı:
Adresi:
Tel ve faks:

İŞÇİNİN
Adı ve soyadı:
Cinsiyeti:
Eğitim durumu:
Medeni durumu: Çocuk sayısı:
Ev Adresi:
Tel:
Mesleği:
Yaptığı iş:
Çalıştığı bölüm:
Daha önce çalıştığı yerler:
İşkolu Yaptığı iş Giriş-çıkış tarihi
1.
2.
3.
Özgeçmişi:
Kan grubu:
Konjenital/kronik hastalık:
Bağışıklama:
- Tetanoz:
- Hepatit:
- Diğer:
Soygeçmişi:
Anne Baba Kardeş Çocuk

TIBBİ ANAMNEZ:
1. Son bir yıl içinde aşağıdaki yakınmalardan herhangi birini geçirdiniz mi?
Hayır Evet Tarih
- Balgamlı öksürük
- Nefes darlığı
- Göğüs ağrısı
- Çarpıntı
- Sırt ağrısı
- İshal veya kabızlık
- Eklemlerde ağrı
- Diğer (Belirtiniz)
2. Son bir yıl içinde aşağıdaki hastalıklardan herhangi birini geçirdiniz mi?
Hayır Evet Tarih
- Kalp hastalığı
- Şeker hastalığı
- Böbrek rahatsızlığı
- Sarılık
- Mide veya oniki parmak ülseri
- İşitme kaybı
- Görme bozukluğu
- Sinir sistemi hastalığı
- Deri hastalığı
- Besin zehirlenmesi
- Diğer (Belirtiniz)

3. Son bir yıl içinde hastanede yattınız mı?
Hayır Evet ise tanı

4. Son bir yıl içinde önemli bir ameliyat geçirdiniz mi?
Hayır Evet ise nedir

5. Son bir yıl içinde iş kazası geçirdiniz mi?
Hayır Evet ise nedir

6. Son bir yıl içinde Meslek Hastalıkları Hastanesi'ne gittiniz mi?
Hayır Evet ise tanı

7. Son bir yıl içinde Maluliyet aldınız mı?
Hayır Evet ise nedir ve oranı

8. Şu anda herhangi bir tedavi görüyor musunuz?
Hayır Evet ise nedir

9. Sigara içiyor musunuz?
Hayır
Bırakmış ..........ay/yıl önce .............ay/yıl içmiş ...........adet/gün içmiş
Evet ..........yıldır ..............adet/gün

10. Alkol alıyor musunuz?
Hayır
Bırakmış ..............yıl önce ..............yıl içmiş ................sıklıkla içmiş
Evet ...............yıldır ..............sıklıkla
FİZİK MUAYENE SONUÇLARI:
a) Duyu organları
- Göz
- Kulak-Burun-Boğaz
- Deri

b) Kardiyovasküler sistem muayenesi

c) Solunum sistemi muayenesi

d) Sindirim sistemi muayenesi

e) Ürogenital sistem muayenesi

f) Kas-iskelet sistemi muayenesi

g) Nörolojik muayene

ğ) Psikiyatrik muayene

h) Diğer

-TA: / mm-Hg
-Nb: / dk.
-Boy: Kilo: BMI:

LABORATUVAR BULGULARI:
a) Biyolojik analizler
- Kan

- İdrar
b) Radyolojik analizler

c) Fizyolojik analizler
- Odyometre

- SFT

d) Psikolojik testler

e) DiğerKANAAT VE SONUÇ:
1- ……………………………………………………………….işinde/işyerinde bedenen çalışmaya elverişlidir.

2- Raporda işaret edilen arızalar tedavi edilmek koşuluyla elverişlidir.

İMZA TARİH: ........ / ......... / ..................

PERİYODİK MUAYENELER:

(Bu kısma, meslek hastalıkları da dikkate alınarak periyodik muayene sonuçları yazılacaktır. Periyodik muayenede yapılan tetkiklerin sonuçları rapor ekinde bulunacaktır.)

Forum