Hukuk Haberleri Anasayfa

Haber Detay

   Emeklilik yasası sil baştan geliyor
[23.03.2006 - 14:43:43]  TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görü?ülen Sosyal Sigortalar ve Genel Sa?lyk Sigortasy Yasa Tasarysy'nyn 9 maddesi daha kabul edildi. Komisyon, tasary üzerindeki görü?melere bugün de devam etti.

Kabul edilen maddelere göre, i? kazasy veya meslek hastaly?y sonucu, ilgili raporlarla meslekte kazanma gücünün en az yüzde 10 oranynda azaldy?y tespit edilen sigortalylar, sürekli i? göremezlik gelirine hak kazanacak.

Bu gelir, sigortalynyn mesle?inde kazanma gücünün kayby oranyna göre hesaplanacak. Kysa vadeli sigorta kollary kapsamyna girenlerden askere giden sigortalynyn askerlikte geçen hizmet süresi, hükümlülükle sonuçlanmayan tutuklulukta geçen süre, i? kazasy, meslek hastaly?y sonucu geçici i? göremezlik ödene?i alan sigortalynyn i? göremedi?i süre, sigortalynyn greve katylmasy veya i?verenin lokavt yapmasy halinde geçen süre, sigorta kapsamynyn dy?ynda kalacak.

-MALUL SAYILMA-

Çaly?ma gücünün en az yüzde 60'yny i? kazasy veya meslek hastaly?y sonucu kaybetti?i tespit edilen sigortaly, malullük sigortasy bakymyndan malul sayylacak. Ancak, sigortaly olarak ilk defa çaly?maya ba?lady?y tarihten önce sigortalynyn çaly?ma gücünün yüzde 60'yny kaybetti?i tespit edilirse, sigortaly bu hastalyk veya aryzasy sebebiyle malullük ayly?yndan yararlanamayacak.

Sigortalyya malullük ayly?y ba?lanabilmesi için sigortalynyn en az 10 yyldan beri sigortaly bulunup 1800 gün veya ba?ka birinin sürekli bakymyna muhtaç derecede malul olan sigortalylar için en az 5 yyldan beri sigortaly bulunup toplam 900 gün malullük, ya?lylyk ve ölüm sigortalary priminin bildirilmi? olmasy gerekecek.

Malullük ayly?y, prim ödeme gün sayysy 9 bin günden az olan sigortalylar için 9 bin gün üzerinden, 9 bin gün ve daha fazla olanlar için ise toplam prim ödeme gün sayysy üzerinden hesaplanacak. Sigortaly, ba?ka birinin sürekli bakymyna muhtaç ise tespit edilen aylyk ba?lama orany 10 puan artyrylacak.

-9 BYN Y?GÜNÜ PRYM VE YA? SINIRI-

Kanun yürürlü?e girdikten sonra sigortaly sayylacak olanlar kadyn ise 58, erkek ise 60 ya?yny doldurmu? olmalary ve en az 9 bin günlük malullük, ya?lylyk ve ölüm sigortalary primi ödemi? olmalary ?artyyla ya?lylyk ayly?yndan yararlanabilecekler. Emeklilik ya?y 2036'dan itibaren kademeli olarak artyrylacak.

Emeklilik ya?y 2048'de kadyn ve erkek için e?itlenerek 65 olacak.

Buna göre, emeklilik ya?y,

-1 Ocak 2036 ila 31 Aralyk 2037 tarihleri arasynda kadyn için 59, erkek için 61;

1 Ocak 2038 ila 31 Aralyk 2039 tarihleri arasynda kadyn için 60, erkek için 62;

1 Ocak 2040 ila 31 Aralyk 2041 tarihleri arasynda kadyn için 61, erkek için 63;

1 Ocak 2042 ila 31 Aralyk 2043 tarihleri arasynda kadyn için 62, erkek için 64

1 Ocak 2044 ila 31 Aralyk 2045 tarihleri arasynda kadyn için 63, erkek için 65;

1 Ocak 2046 ila 31 Aralyk 2047 tarihleri arasynda kadyn için 64, erkek için 65;

1 Ocak 2048 tarihinden itibaren kadyn ve erkek için 65 olacak.

Sigortalylar, ya? hadlerine 3 yyl eklenmek ve adlaryna en az 5400 gün malullük, ya?lylyk ve ölüm sigortalary primi bildirilmi? olmak ko?uluyla ya?lylyk ayly?y alabilecekler. Sigortaly olarak ilk defa çaly?maya ba?lady?y tarihten önce malul sayylmayy gerektirecek derecede hastalyk veya aryzasy bulunan ve bu nedenle malullük ayly?yndan yararlanamayan sigortalylara, en az 15 yyldan beri sigortaly bulunma en az 3960 gün malullük, ya?lylyk ve ölüm sigortalary primi bildirilmi? olmak ko?uluyla aylyk ba?lanacak.

Çaly?ma gücündeki kayyp oranynyn yüzde 50 ila 59 arasynda oldu?u tespit edilen sigortalylar, en az 16 yyldan beri sigortaly olma ve 4320 gün, kayyp orany yüzde 40 ila 49 arasynda oldu?u belirlenen sigortalylar en az 18 yyldan beri sigortaly olma ve 4680 gün, malullük, ya?lylyk ve ölüm sigortalary primi bildirilmi? olmak ko?uluyla ya? ko?ulu aranmaksyzyn emeklilik ayly?yna hak kazanacak.

Yeralty i?lerinde sürekli veya münavebeli olarak en az 20 yyldan beri çaly?an sigortaly maden i?çilerinin emeklilik ya?y ise 55 olacak. Tasary ''erken ya?lanma''yy da öngörüyor. Buna göre, 50 ya?yny dolduran ve ''erken ya?lanma'' nedeniyle ya?lylyk ayly?y ba?lanmasy gereken ya?a ula?ty?y tespit edilen ki?iler, ya? dy?yndaki di?er ?artlary ta?ymalary halinde ya?lylyk ayly?yndan yararlanacak.

CHP'li milletvekillerinin verdi?i önergenin kabul edilmesiyle; sigortalylaryn, i?sizlik sigortasy ödene?i aldyklary süre içerisinde malullük, ya?lylyk ve ölüm sigortasy primi, prime esas asgari kazanç üzerinden hesaplanarak i?sizlik sigortasy fonundan kar?ylanacak.

Aylyk ba?lama orany, sigortalynyn malullük, ya?lylyk ve ölüm sigortalaryna tabi geçen toplam prim ödeme gün sayysynyn her 360 günü için 2015 yyly sonuna kadar yüzde 2,5, 2016 yyly ba?yndan itibaren ise yüzde 2 olarak uygulanacak. Bu hesaplamada, 360 günden eksik süreler orantyly olarak dikkate alynacak. Ancak, aylyk ba?lama orany yüzde 90'y geçemeyecek.

-CHP'NYN ELE?TYRYSY-

CHP'li milletvekilleri, tasarynyn, emeklilik ya?y ve ya?lylyk ayly?ynyn hesaplanmasyyla ilgili maddelerini ele?tirdi.

CHP Ystanbul Milletvekili Kemal Kylyçdaro?lu, düzenlemenin hukuk tekni?i ve Anayasa'ya aykyry oldu?unu belirterek, 2048 yylyna kadar uzanan bir düzenleme yapyldy?yny söyledi.

Kylyçdaro?lu, ''AB uyum sürecindeyiz. Yaryn emeklilikte ya?la ilgili düzenleme de gündeme gelecek. 65 ya?ynda emeklili?e daha erken girmemiz istenirse, ne yapylacak?'' dedi.

9 bin prim ödeme ?artynyn yüksek oldu?unu savunan Kylyçdaro?lu, ''E?ri oturup do?ru konu?alym; hangi i?çi 9 bin gün, yani 25 tam yyl prim ödeyebilir? 9 bin gün, hiçbir Avrupa ülkesinde yok'' görü?ünü ifade etti.

CHP Trabzon Milletvekili Akif Hamzaçebi, Çaly?ma ve Sosyal Güvenlik Bakany Murat Ba?esgio?lu'nun ''Kazanylmy? haklar korunacak'' dedi?ini belirterek, yeni düzenlemeye göre aylyk ba?lama oranynda dü?ü? olaca?yny söyledi.

Yapty?y hesaplara göre, ö?retmen ve polislerin emekli maa?ynyn yeni sisteme göre dü?ece?ine, buna kar?ylyk kadro kar?yly?y uzmanyn maa?ynda yakla?yk 100 YTL'lik arty? olaca?yna i?aret eden Hamzaçebi, ''Kazanylmy? haklar korunmuyor. Bu yönüyle tasary adaletsizdir. Bu e?itlik ilkesine ve Anayasa'ya da aykyrydyr'' dedi.

-''AYLIK BA?LAMA ORANINDA DÜ?Ü? OLACAK''-

Ele?tirilere yanyt veren Çaly?ma ve Sosyal Güvenlik Bakany Ba?esgio?lu, Türkiye'nin nüfus yapysy, ortalama ömür ve sosyal güvenlik sisteminin 2048 yylyna kadar projeksiyon yapma imkany verdi?ini belirtti. AB mevzuatynyn üye ülkelere bile emeklilik konusunda tek bir standarda uyma zorunlulu?u getirmedi?ini kaydeden Ba?esgio?lu, Türkiye'nin bu konuda uymak zorunda oldu?u bir müktesebat bulunmady?yny söyledi.

9 bin güne yönelik ele?tirilere i?aret eden Ba?esgio?lu, Belçika'da kadynlar için 43, erkekler için 45; Fransa'da 42, Yspanya'da 35, Ytalya ve Portekiz'de emeklilik için 40 yyl pirim ödeme zorunlulu?u bulundu?unu ifade eden Ba?esgio?lu, OECD ve Avrupa ülkeleri arasynda Türkiye kadar prim ödeme günü dü?ük ba?ka bir ülke bulunmady?yny anlatty.

Yeni düzenlemelerin, çaly?anlaryn endi?eye kapylmasyny gerektirecek bir düzenleme içermedi?ine dikkati çeken Ba?esgio?lu, emeklilik için ya? ve prim ödeme günü açysyndan kazanylmy? haklaryn korundu?unu vurgulady. ''Aylyk ba?lama orany, bunun dy?ynda...'' diyen Ba?esgio?lu, Emekli Sandy?y'nda yüzde 3, SSK'da yüzde 2.6 olan aylyk ba?lama oranlarynyn 2015 yylyna kadar yüzde 2,5, daha sonra ise yüzde 2 olarak uygulanaca?yny bildirdi.

Bu uygulamanyn bazy mesleklerde emekli aylyklarynda dü?ü?, bazylarynda ise arty? sa?layaca?yna i?aret eden Ba?esgio?lu, bunu kimseden saklamadan kamuoyuyla payla?mak gerekti?ini vurgulady.

Ba?esgio?lu, ''Yeni sistemde esas olan, sistemde kaly? süresidir. Ancak, emekli aylyklarynyn satyn alma gücünde dü?ü? getirmiyor. Bu konuda daha önce yapyldy?y gibi, iktidarlar, bunu giderecek enstrümanlary kullanabilir'' dedi. 9 maddesi daha kabul edilen tasarynyn görü?melerine, yaryn devam edilecek. Daha önce 18 maddesi kabul edilen tasary, 13 geçici olmak üzere 122 maddeden olu?uyor.


Yazan : hukuki.net
Kaynak : a.a.
 

 

Anasayfa | Haber Anasayfa | Haber Yönetici Girişi | Forum | Linkler | Makale | Programlar
.
Güncel Hukuk Haberlerini Yayınlayanlar;
Hukuki NET & Dünya Hukuk Haberleri & Hukuk Arama Motoru & Medya hukuk haberleri & av.tr & PHB & A Law Directory & Hukuk haberleri


MEDYA HUKUK VE ADLIYE HABERLERI

ADALET BAKANLIĞI DUYURURU, ILAN ve YENILIK HABERLERI