PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Asfalt Vergisi Alabilir Mi?


hastadoktor
13-03-2012, 12:33:35
Merhabalar.
2004 yılında oturduğum evi 2010 şubatında satarak yeni bir ev satın aldım.
15 gün önce eski ev için adıma asfalt vergisi geldi.
Gelen kağıtta;
213 sayılı vergi usul kanunu 377 . madde
2577 sayılı yasanın 7. Madde
2464 sayılı kanunun 86. 89. Madde gibi ifadeler kullanılarak,

2006 eylül ayına ait tahakkuk etmiş vergiyi ödemem isteniyor.

biraz araştırdığımda belediyelerin asfalt vergisi alabildiğini ve ödemem gerektiğini gördüm ancak,
Vergi hukukunda zaman aşımı diye bir dökümanda ise;

"TAHSİL ŞEKLİ :

MADDE 93 - (Değişik ilk fıkra: 3239 - 4.12.1985) Harcamalara katılma payları belediyelerce veya bunlara bağlı müesseselerce, 92'inci maddeye göre payların ilan ve tebliğ edildiği yılı takip eden yıldan itibaren iki yılda ve dört eşit taksitte, peşin ödemelerde tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde tahsil olunur. Ancak, yukarıda yazılı ödeme sürelerini, ilgili belediyelerin teklifi üzerine, 5 yıla (peşin ödemelerde bir yıla) kadar uzatmaya ve buna göre taksit sürelerini tespit etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bakanlar Kurulunca bu yetkinin kullanılması halinde, uzatılan ödeme süreleri için belediyeler, belediye meclislerinin kararı üzerine ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca alınan tecil faizi oranını aşmamak üzere faiz alabilirler.

Satış, hibe ve trampa gibi devir hallerinde ferağ sırasında o tarihe kadar ödenmemiş taksitler peşin olarak tahsil olunur.
Harcamalara katılma payına tabi gayrimenkullerin listesi belediyelerce ilgili tapu dairelerine bildirilir. Bu gayrimenkullerin satış, hibe ve trampaları halinde tapu dairesi payın tahsilini sağlamak üzere, belediyeyi haberdar eder ve pay ödenmedikçe intikal işlemi yapılmaz.

Vergi hukukunda zamanaşımı tarh zamanaşımı bakımından vergiyi doğuran olayın doğumundan itibaren 5 yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğramaktadır. Bu sürenin dolmasından itibaren vergi incelemesi de yapılamamaktadır. Tahsil zamanaşımında ise kamu alacağının vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden yılın başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmeyen kamu alacakları zamanaşımına uğramaktadır."

Ne yapacağım konusunda kararsızım.
ÖDEME YAPMALI MIYIM?
YOKSA İTİRAZ MI ETMELİYİM? İTİRAZI NASIL YAPACAĞIMI DA BİLMMİYORUM.

hastadoktor
13-03-2012, 20:32:48
CEVAP veren Yok mu?
Yardımcı olalım Ltfen
Merhabalar.
2004 yılında oturduğum evi 2010 şubatında satarak yeni bir ev satın aldım.
15 gün önce eski ev için adıma asfalt vergisi geldi.
Gelen kağıtta;
213 sayılı vergi usul kanunu 377 . madde
2577 sayılı yasanın 7. Madde
2464 sayılı kanunun 86. 89. Madde gibi ifadeler kullanılarak,

2006 eylül ayına ait tahakkuk etmiş vergiyi ödemem isteniyor.

biraz araştırdığımda belediyelerin asfalt vergisi alabildiğini ve ödemem gerektiğini gördüm ancak,
Vergi hukukunda zaman aşımı diye bir dökümanda ise;

"TAHSİL ŞEKLİ :

MADDE 93 - (Değişik ilk fıkra: 3239 - 4.12.1985) Harcamalara katılma payları belediyelerce veya bunlara bağlı müesseselerce, 92'inci maddeye göre payların ilan ve tebliğ edildiği yılı takip eden yıldan itibaren iki yılda ve dört eşit taksitte, peşin ödemelerde tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde tahsil olunur. Ancak, yukarıda yazılı ödeme sürelerini, ilgili belediyelerin teklifi üzerine, 5 yıla (peşin ödemelerde bir yıla) kadar uzatmaya ve buna göre taksit sürelerini tespit etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bakanlar Kurulunca bu yetkinin kullanılması halinde, uzatılan ödeme süreleri için belediyeler, belediye meclislerinin kararı üzerine ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca alınan tecil faizi oranını aşmamak üzere faiz alabilirler.

Satış, hibe ve trampa gibi devir hallerinde ferağ sırasında o tarihe kadar ödenmemiş taksitler peşin olarak tahsil olunur.
Harcamalara katılma payına tabi gayrimenkullerin listesi belediyelerce ilgili tapu dairelerine bildirilir. Bu gayrimenkullerin satış, hibe ve trampaları halinde tapu dairesi payın tahsilini sağlamak üzere, belediyeyi haberdar eder ve pay ödenmedikçe intikal işlemi yapılmaz.

Vergi hukukunda zamanaşımı tarh zamanaşımı bakımından vergiyi doğuran olayın doğumundan itibaren 5 yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğramaktadır. Bu sürenin dolmasından itibaren vergi incelemesi de yapılamamaktadır. Tahsil zamanaşımında ise kamu alacağının vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden yılın başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmeyen kamu alacakları zamanaşımına uğramaktadır."

Ne yapacağım konusunda kararsızım.
ÖDEME YAPMALI MIYIM?
YOKSA İTİRAZ MI ETMELİYİM? İTİRAZI NASIL YAPACAĞIMI DA BİLMMİYORUM.

Av.Mehmet Aydın
13-03-2012, 20:43:47
2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNUN HARCAMALARA KATILMA PAYLARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKResmi Gazete Tarihi: 21/08/1981

Resmi Gazete Sayısı: 17435

İçişleri Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

Amaç :

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı 26/05/1981 gün ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun üçüncü kısmında yer alan yol, kanalizasyon ve su tesisleri harcamalarına katılma paylarının uygulanmasına ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam :

Madde 2 - Bu Yönetmelik 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun

a) Yol harcamalarına katılma payı ile ilgili 86 ncı,

b) Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı ile ilgili 87 nci,

c) Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı ile ilgili 88 nci,

d) Payların hesaplanması ile ilgili 89 uncu,

e) Payların Tahakkuk Şekli ile ilgili 90 ıncı,

f) Tahakkuk zamanı ile ilgili 91 nci,

g) Payların ilanı ile ilgili 92 nci,

h) Tahsil şekli ile ilgili 93 üncü,

maddelerinde yer alan hükümlerin uygulanma esaslarını kapsar.

Yasal Dayanak :

Madde 3 - Bu Yönetmelik 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 94 üncü maddesine göre Maliye, Bayındırlık ve İmar ve İskan Bakanlıklarının görüşleri alınarak İçişleri Bakanlığınca hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM : Uugulama Esasları

A - YOL HARCAMALARINA KATILMA PAYI

Mahiyeti :

Madde 4 - Belediye veya bağlı kuruluşlarınca, belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisinde,

a) Yeni yol açılması,

b) Mevcut yolların % 40 oranında veya daha fazla genişletilmesi,

c) Kaldırımsız ve bakımsız bulunan yolların kaldırım veya parke kaldırım haline getirilmesi veya asfalt yapılması, kaldırım veya şose halindeki yolların da parke, beton veya asfalta çevrilmesi,

d) Mevcut kaldırım veya parkelerin sökülüp yeniden düzenlenmesi, hallerinde bu yolların iki tarafında bulunan veya başka bir yola çıkış olmaması dolayısıyla bu yoldan yararlanan gayrimenkullerin sahiplerinden Yol Harcamalarına Katılma Payı alınır.

Payın Hesaplanması :

Yolların kaldırımlar da dahil olmak üzere (15) metreden fazla genişliklerine göre düşen giderler, belediyelere ait olup, harç hesaplanmasında bu giderler nazara alınmaz.

Böylece hesaplanan gider tutarından özel Devlet yardımları karşılıksız fon tahsisleri, bu iş için yapılan bağış ve yardımlar ile istimlak bedelleri düşüldükten sonra kalan miktarın 1/3'ü, 4 üncü maddede belirtilen mükellefler adına Belediye Encümeninin kararını müteakip tahakkuk ettirilir.

Payın Tahakkuk Şekli :

Madde 6 - Yol Harcamalarına Katılma Payı 5 inci maddeye göre hesaplanan katılma payları toplamının ilgili gayrimenkullerin sahipleri arasında vergi değeri toplamına oranlanması ile bulunur. İki veya daha fazla yol kenarında bulunan gayrimenkul için asıl cepheyi teşkil eden yoldan dolayı düşen pay tam, diğer yollardan dolayı düşen paylar ise yarım olarak tahakkuk ettirilir.

Payın Tahakkuk Zamanı :

Madde 7 - Yol Harcamalarına Katılma Payının tahakkuku, iş hangi ihale usulüne göre yapılmış olursa olsun, hizmetin tamamlanarak halkın istifadesine sunulmasından sonra yapılır.

Şu kadar ki, belediyenin çalışma programı uygulaması gereğince veya teknik zorunluluklar dolayısıyla kısım kısım inşa, tamir veya genişletme yapılması halinde, bitirilerek istifadeye açılmış olması şartı ile, katılma payının kısım kısım da tahakkuku mümkündür.

İşin bitirilerek hizmete açılmış olduğu geçici kabulünün yapılması ile belirlenir.

B - KANALİZASYON HARCAMALARINA KATILMA PAYI

Mahiyeti :

Madde 8 - Belediye veya bağlı kuruluşlarınca, belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisinde,

a) Yeni kanalizasyon tesisi yapılması,

b) Mevcut tesislerin sıhhi ve fenni şartlara göre ıslah edilmesi hallerinde, bu tesislerden faydalanacak gayrimenkullerin sahiplerinden Kanalizasyon Harcamalarına katılma payı alınır. İki veya daha fazla yol kenarlarında bulunan gayrimenkuller hangi yoldaki kanalizasyona bağlanmış iseler, payın hesabından o yola ait kanalizasyon giderleri nazara alınır.

Payın Hesaplanması :

Madde 9 - Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı, bu yönetmeliğin 5 nci maddesinde belirtilen esaslar dahilinde hesaplanır.

Payın Tahakkuk Şekli :

Madde 10 - Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı 5 inci ve 6 ncı maddelere göre hesaplanacak katılma payları toplamının, ilgili gayrimenkullerin vergi değerleri toplamına oranlanması ile bulunur.

Payın Tahakkuk Zamanı :

Madde 11 - Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen esaslar dahilinde tahakkuk ettirilir.

C - SU TESİSLERİ HARCAMALARINA KATILMA PAYI

Mahiyeti :

Madde 12 - Belediye veya bağlı kuruluşlarınca belediye sınırları ve mücavir alanları içerisinde,

a) Yeni içme suyu şebeke tesisleri yapılması,

b) Mevcut şebeke tesislerinin tevsii ve ıslahı hallerinde, dağıtımın yapıldığı saha dahilindeki gayrimenkul sahiplerinden Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı alınır.

Payın Hesaplanması :

Madde 13 - Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı bu Yönetmeliğin 5'inci maddesinde belirtilen esaslar dahilinde hesaplanır.

Payın Tahakkuk Şekli :

Madde 14 - Su tesisleri Harcamalarına Katılma Payı yönetmeliğin 5 inci ve 6 ncı maddelerine göre hesaplanan katılma payları tutarının, dağıtımın yapıldığı saha dahilindeki gayrimenkullerin vergi değerleri

toplamına oranlanması ile bulunur.

Payın Tahakkuk Zamanı :

Madde 15 - Su tesisleri Harcamalarına Katılma Payı bu yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen esaslar dahilinde tahakkuk ettirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Ortak Hükümler

Payın Üst Sınırı :

Madde 16 - Harcamalara Katılma Payı bina ve arsalarda vergi değerinin %2 sini geçemez.

Muaflıklar :

Madde 17 - İbadet yerleri Harcamalara Katılma Paylarından muaftır.

Sahip Deyimi :

Madde 18 - (Değişik madde: 01/11/1994 - 22099 S. R.G. Yön./1. md.)

Bu yönetmelikte geçen sahip deyimi gayrimenkulün malikini, varsa intifa hakkı sahibini veya tahsisli olduğu kamu kurum ve kuruluşunu, bunlar yoksa gayrimenkulü sahibi gibi kullananları ifade eder.

Payların İlanı :

Madde 19 - Yukarıdaki maddelerde yazılı esaslara göre hesaplanan Harcamalara Katılma Paylarına ait tahakkuk cetvelleri bir ay süre ile Belediye ilan tahtasında ve varsa belediye ses yayın aracı ile ilan edilir. Tahakkuk cetvellerinde mükelleflerin adı ve soyadı, adresi, payın mahiyeti ile isabet eden katılma payı miktarları belirtilir. Tahakkuk cetvelleri mahalle, cadde ve sokak itibariyle ayrı ayrı düzenlenir.

Katılma Payları tutarları mükelleflere ayrıca tebliğ olunur.

Katılma Payının tahakkuk ve tahsilinde tebliğ tarihi esas alınır.

Vergi Değeri Deyimi :

Madde 20 - Vergi değeri, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen kesinleşmiş değeri ifade eder. Vergi değerinin ihtilaflı olması halinde, kesinleşmiş değer belirleninceye kadar mükellefin Emlak Vergisi tarhına esas olmak üzere beyan ettiği değer nazara alınır. Vergi değerinin bilinmemesi halinde gayrimenkul için en son verilmiş bulunan Emlak Vergisi beyannamesindeki değer esas alınır. Bu da bilinmiyorsa Emlak Alım veya Veraset ve İntikal Vergilerinin tarhına esas olan değerlerden en yükseği uygulanır.

Vergi Değerinde Değişiklik :

Madde 21 - Harcamalara Katılma Payının hesaplanmasında, gayrimenkulün vergi değerinde tahakkuktan sonra meydana gelen değişiklikler nazara alınmaz.

Tahsil Şekli :

Madde 22 - "Değişik 93. madde"

Harcamalara Katılma Payları belediyeler veya bunlara bağlı kuruluşlarca, yukarıdaki esaslara göre hesaplanarak ilan ve tebliğ edildikleri yılı izleyen bütçe yılından itibaren 4 yılda ve 4 eşit taksitte tahsil olunur.

Taksitlerin her yılın hangi ayında tahsil edileceği belediye meclislerince kararlaştırılarak mükelleflere duyurulur.

Peşin Tahsil :

Madde 23 - Gayrimenkulün satış, hibe ve trampa gibi yollarla devri halinde o tarihe tahsil edilmemiş katılma payı taksitleri peşin olarak tahsil olunur.

Tapu Dairelerinin Sorumluluğu :

Madde 24 - Harcamalara Katılma Payına tabi gayrimenkullerin bir listesi belediyelerce ilgili tapu dairelerine bildirilir. Bu gayrimenkullerin satış, hibe ve trampaları halinde tapu dairesi payın tahsilini sağlamak üzere ilgili Belediyeyi haberdar eder. Pay ödenmedikçe intikal işlemi yapılmaz.

İtiraz :

Madde 25 - Harcamalara Katılma Payları ile ilgili itirazlar 213 sayılı Vergi Usulü Kanunu hükümlerine göre çözümlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Son Hükümler

Yürürlük :

Madde 26 - Bu yönetmelik hükümleri 1 Temmuz 1981 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme :

Madde 27 - Bu yönetmelik hükümleri İçişleri Bakanlığınca yürütülür.

molyer
13-03-2012, 21:26:16
belediyeler tahsilatını 6183 sayılı kanuna göre yapar(vadesi geçmiş olanlar) tahsil zamanaşımı vade tarihini takip eden yıldan başlar 5 yıl sonra zamanaşımına uğrar(ancak zamanaşımını kesen ve durduran şartlarda vardır) tahsille ilgili yazdığınız hükümde 2 yılda 4 taksitte alınır diyor. ( ilan ve tebliğ edildiği yılı takip eden yıldan itibaren iki yılda ve dört eşit taksitte) şimdi 2006 yılında açıklanan payın vadesi şöyle olması lazım 2007 ocak 1. taksit temmuz 2. taksit 2008 ocak 3 temmuz 4. taksit.2007 vade olduğu zamanda zamanaşımıda 1. ve 2. taksit için 2012 31 aralığında doluyor demektir. bu hesaba göre şu an zamanaşımında bahsetmek mümkün değil. yalnız bu kanunu tam incelemedim. tahsil şartlarına göre hesap böyle gibi gözüküyor

hastadoktor
15-03-2012, 00:46:22
verginin ait olduğu dönem olarak 2006 9. ay görünüyor.
Ödeme için gelen kağıtta
1. Taksit Mayıs 2012
2. Taksit Kasım 2012
3. Taksit Mayıs 2013
4. Taksit Kasım 2013 yazmaktadır.
Bence zaman aşımı var gibi ancak Hukukçu değilim.
Hukukçu yardımı Lütfen

belediyeler tahsilatını 6183 sayılı kanuna göre yapar(vadesi geçmiş olanlar) tahsil zamanaşımı vade tarihini takip eden yıldan başlar 5 yıl sonra zamanaşımına uğrar(ancak zamanaşımını kesen ve durduran şartlarda vardır) tahsille ilgili yazdığınız hükümde 2 yılda 4 taksitte alınır diyor. ( ilan ve tebliğ edildiği yılı takip eden yıldan itibaren iki yılda ve dört eşit taksitte) şimdi 2006 yılında açıklanan payın vadesi şöyle olması lazım 2007 ocak 1. taksit temmuz 2. taksit 2008 ocak 3 temmuz 4. taksit.2007 vade olduğu zamanda zamanaşımıda 1. ve 2. taksit için 2012 31 aralığında doluyor demektir. bu hesaba göre şu an zamanaşımında bahsetmek mümkün değil. yalnız bu kanunu tam incelemedim. tahsil şartlarına göre hesap böyle gibi gözüküyor

molyer
15-03-2012, 18:08:48
2464 sayılı yönetmelik (ilgili kanun maddeside yaklaşık aynı)

c) Kaldırımsız ve bakımsız bulunan yolların kaldırım veya parke kaldırım haline getirilmesi veya asfalt yapılması, kaldırım veya şose halindeki yolların da parke, beton veya asfalta çevrilmesi,

d) Mevcut kaldırım veya parkelerin sökülüp yeniden düzenlenmesi, hallerinde bu yolların iki tarafında bulunan veya başka bir yola çıkış olmaması dolayısıyla bu yoldan yararlanan gayrimenkullerin sahiplerinden Yol Harcamalarına Katılma Payı alınır.

Payın Hesaplanması :

Yolların kaldırımlar da dahil olmak üzere (15) metreden fazla genişliklerine göre düşen giderler, belediyelere ait olup, harç hesaplanmasında bu giderler nazara alınmaz.

Böylece hesaplanan gider tutarından özel Devlet yardımları karşılıksız fon tahsisleri, bu iş için yapılan bağış ve yardımlar ile istimlak bedelleri düşüldükten sonra kalan miktarın 1/3'ü, 4 üncü maddede belirtilen mükellefler adına Belediye Encümeninin kararını müteakip tahakkuk ettirilir.

Payın Tahakkuk Şekli :

Madde 6 - Yol Harcamalarına Katılma Payı 5 inci maddeye göre hesaplanan katılma payları toplamının ilgili gayrimenkullerin sahipleri arasında vergi değeri toplamına oranlanması ile bulunur. İki veya daha fazla yol kenarında bulunan gayrimenkul için asıl cepheyi teşkil eden yoldan dolayı düşen pay tam, diğer yollardan dolayı düşen paylar ise yarım olarak tahakkuk ettirilir.

Payın Tahakkuk Zamanı :

Madde 7 - Yol Harcamalarına Katılma Payının tahakkuku, iş hangi ihale usulüne göre yapılmış olursa olsun, hizmetin tamamlanarak halkın istifadesine sunulmasından sonra yapılır.

Şu kadar ki, belediyenin çalışma programı uygulaması gereğince veya teknik zorunluluklar dolayısıyla kısım kısım inşa, tamir veya genişletme yapılması halinde, bitirilerek istifadeye açılmış olması şartı ile, katılma payının kısım kısım da tahakkuku mümkündür.

İşin bitirilerek hizmete açılmış olduğu geçici kabulünün yapılması ile belirlenir.
2464 sayılı belediyeler kanunu

Tahakkuk zamanı:
Madde 91 – Harcamalara katılma paylarının tahakkuku, işler hangi ihale usulü ile yapılmış olursa olsun, hizmetin tamamlanarak halkın istifadesine sunulmuş olmasından sonra yapılır.
(Ek: 4/12/1985 - 3239/122 md.) Ancak, yapılacak yazılı tebliğ ile verilecek süre içinde ilgililerin harcamalara katılma paylarını peşin ödemeyi kabul etmeleri halinde, bu paylar, kabule ilişkin yazılı başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde tahakkuk ettirilir.
Tahsil şekli:
Madde 93 – (Değişik birinci fıkra: 4/12/1985 - 3239/123 md.) Harcamalara katılma payları belediyelerce veya bunlara bağlı müesseselerce, 92 nci maddeye göre payların ilan ve tebliğ edildiği yılı takip eden yıldan itibaren iki yılda ve dört eşit taksitte, peşin ödemelerle tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde tahsil olunur. Ancak, yukarıda yazılı ödeme sürelerini, ilgili belediyelerin teklifi üzerine, 5 yıla (peşin ödemelerde bir yıla) kadar uzatmaya ve buna göre taksit sürelerini tespit etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bakanlar Kurulunca bu yetkinin kullanılması halinde, uzatılan ödeme süreleri için belediyeler, belediye meclislerinin kararı üzerine ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca alınan tecil faizi oranını aşmamak üzere faiz alabilirler.
Satış, hibe ve trampa gibi devir hallerinde ferağ sırasında o tarihe kadar ödenmemiş taksitler peşin olarak tahsil olunur.
Harcamalara katılma payına tabi gayrimenkullerin listesi belediyelerce ilgili tapu dairelerine bildirilir. Bu gayrimenkullerin satış, hibe ve trampaları halinde tapu dairesi payın tahsilini sağlamak üzere, belediyeyi haberdar eder ve pay ödenmedikçe intikal işlemi yapılmaz.
88. madde
Harcamalara katılma payları bina ve arsalarda vergi değerinin yüzde 2'sini geçemez.


öncelikle bu hususları belediyeden araştırınız. 2006 da vergi değeri kaçtı ve kaçlira tahakkuk ettirdiler.
vadenin 2012 olmasının sebebi ne? ancak 2007 de olsa bi önceki yazıda belirttiğim gibi zamanaşımı yok gibi gözüküyor.
belediyeden bir araştırma yapmalısınız. bana göre ana görüntü açısından bir aykırılık yok gibi.

hastadoktor
16-03-2012, 18:52:48
Vergi mahkemesine dava açtım.
Gerekçe olarak zaman aşımını belirtip ardından verilmiş bir kararı ekledim.
Haydi hayırlısı2464 sayılı yönetmelik (ilgili kanun maddeside yaklaşık aynı)

c) Kaldırımsız ve bakımsız bulunan yolların kaldırım veya parke kaldırım haline getirilmesi veya asfalt yapılması, kaldırım veya şose halindeki yolların da parke, beton veya asfalta çevrilmesi,

d) Mevcut kaldırım veya parkelerin sökülüp yeniden düzenlenmesi, hallerinde bu yolların iki tarafında bulunan veya başka bir yola çıkış olmaması dolayısıyla bu yoldan yararlanan gayrimenkullerin sahiplerinden Yol Harcamalarına Katılma Payı alınır.

Payın Hesaplanması :

Yolların kaldırımlar da dahil olmak üzere (15) metreden fazla genişliklerine göre düşen giderler, belediyelere ait olup, harç hesaplanmasında bu giderler nazara alınmaz.

Böylece hesaplanan gider tutarından özel Devlet yardımları karşılıksız fon tahsisleri, bu iş için yapılan bağış ve yardımlar ile istimlak bedelleri düşüldükten sonra kalan miktarın 1/3'ü, 4 üncü maddede belirtilen mükellefler adına Belediye Encümeninin kararını müteakip tahakkuk ettirilir.

Payın Tahakkuk Şekli :

Madde 6 - Yol Harcamalarına Katılma Payı 5 inci maddeye göre hesaplanan katılma payları toplamının ilgili gayrimenkullerin sahipleri arasında vergi değeri toplamına oranlanması ile bulunur. İki veya daha fazla yol kenarında bulunan gayrimenkul için asıl cepheyi teşkil eden yoldan dolayı düşen pay tam, diğer yollardan dolayı düşen paylar ise yarım olarak tahakkuk ettirilir.

Payın Tahakkuk Zamanı :

Madde 7 - Yol Harcamalarına Katılma Payının tahakkuku, iş hangi ihale usulüne göre yapılmış olursa olsun, hizmetin tamamlanarak halkın istifadesine sunulmasından sonra yapılır.

Şu kadar ki, belediyenin çalışma programı uygulaması gereğince veya teknik zorunluluklar dolayısıyla kısım kısım inşa, tamir veya genişletme yapılması halinde, bitirilerek istifadeye açılmış olması şartı ile, katılma payının kısım kısım da tahakkuku mümkündür.

İşin bitirilerek hizmete açılmış olduğu geçici kabulünün yapılması ile belirlenir.
2464 sayılı belediyeler kanunu

Tahakkuk zamanı:
Madde 91 – Harcamalara katılma paylarının tahakkuku, işler hangi ihale usulü ile yapılmış olursa olsun, hizmetin tamamlanarak halkın istifadesine sunulmuş olmasından sonra yapılır.
(Ek: 4/12/1985 - 3239/122 md.) Ancak, yapılacak yazılı tebliğ ile verilecek süre içinde ilgililerin harcamalara katılma paylarını peşin ödemeyi kabul etmeleri halinde, bu paylar, kabule ilişkin yazılı başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde tahakkuk ettirilir.
Tahsil şekli:
Madde 93 – (Değişik birinci fıkra: 4/12/1985 - 3239/123 md.) Harcamalara katılma payları belediyelerce veya bunlara bağlı müesseselerce, 92 nci maddeye göre payların ilan ve tebliğ edildiği yılı takip eden yıldan itibaren iki yılda ve dört eşit taksitte, peşin ödemelerle tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde tahsil olunur. Ancak, yukarıda yazılı ödeme sürelerini, ilgili belediyelerin teklifi üzerine, 5 yıla (peşin ödemelerde bir yıla) kadar uzatmaya ve buna göre taksit sürelerini tespit etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bakanlar Kurulunca bu yetkinin kullanılması halinde, uzatılan ödeme süreleri için belediyeler, belediye meclislerinin kararı üzerine ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca alınan tecil faizi oranını aşmamak üzere faiz alabilirler.
Satış, hibe ve trampa gibi devir hallerinde ferağ sırasında o tarihe kadar ödenmemiş taksitler peşin olarak tahsil olunur.
Harcamalara katılma payına tabi gayrimenkullerin listesi belediyelerce ilgili tapu dairelerine bildirilir. Bu gayrimenkullerin satış, hibe ve trampaları halinde tapu dairesi payın tahsilini sağlamak üzere, belediyeyi haberdar eder ve pay ödenmedikçe intikal işlemi yapılmaz.
88. madde
Harcamalara katılma payları bina ve arsalarda vergi değerinin yüzde 2'sini geçemez.


öncelikle bu hususları belediyeden araştırınız. 2006 da vergi değeri kaçtı ve kaçlira tahakkuk ettirdiler.
vadenin 2012 olmasının sebebi ne? ancak 2007 de olsa bi önceki yazıda belirttiğim gibi zamanaşımı yok gibi gözüküyor.
belediyeden bir araştırma yapmalısınız. bana göre ana görüntü açısından bir aykırılık yok gibi.

molyer
16-03-2012, 20:40:40
inşallah hayırlısıyla olumlu sonuç çıkar.

hastadoktor
07-07-2012, 18:12:10
inşallah hayırlısıyla olumlu sonuç çıkar.

idare mahkemesi kararını açıkladı.
parayı ödemiyor. mahkeme masraflarını belediyeye bırakıyor.
:)

molyer
07-07-2012, 22:55:31
hadi geçmiş olsun :)
mahkeme gerekçe olarak ne belirtti? zamanaşımımı başka bir gerekçemi?

Mazhar Yılmaz
25-09-2013, 20:50:52
İyi günler,
Benzer bir sorunu da ben yaşadığım için, yeni konu açmak yerine buraya yazmayı uygun gördüm.

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nda;

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Ortak Hükümler

Payın Üst Sınırı :

Madde 16 - "Harcamalara Katılma Payı bina ve arsalarda vergi değerinin %2 sini geçemez." Hükmü bulunmasına rağmen, 60,000 TL rayiç bedele sahip olan arsama, 30,000TL yol giderlerine katılım payı harcı çıkarıldı. Yasaya aykırı olan bu durum için nasıl bir yol izlemeliyim?

ArabicEnglishFrenchGermanHindiItalianJapaneseRussianSpanishTurkish
Languages translations delivered by vBET 4.9.2