PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Dernekler Mevzuatı


berto
24-01-2010, 19:09:22
1- Dernek Kurullarında (Yönetim ve Denetim) asıl ve yedek üye sayıları eşit olmak zorunda mı?
Medeni Kanun MADDE 84.- Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek üyeden az olmamak üzere dernek tüzüğünde belirtilen sayıda üyeden oluşur.

MADDE 86.- Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üyeden az olmamak üzere dernek tüzüğünde belirtilen sayıda üyeden oluşur.

MADDE 56.- Dernekler, en az yedi gerçek kişinin kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları, tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarıdır.

Şimdi dernek en az 7 kişi ile kuruluyor. 5 asıl YK + 5 yedek YK + 3 Denetim K + 3 yedek denetim K. toplam 16 kişi lazım. kanun kendi içinde çelişiyor mu?

2- Tüzükte Yönetim Kurulu maddesinde “Derneğin bankadaki hesabından para çekmeye Başkanla birlikte Başkan Yardımcısı ve Saymanın müşterek imzası gereklidir.” yazılı yine tüzükte MK madde 85 e uygun olarak “Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,” yazılı
Bu durumda Yönetim Kurulu aldığı kararla tüm haracamaları Başkan’ın tek imzasına bırakması mümkün mü?

MADDE 85.- Yönetim kurulu, derneğin yürütme ve temsil organıdır; bu görevini kanuna ve dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirir.
Temsil görevi, yönetim kurulunca, üyelerden birine veya bir üçüncü kişiye verilebilir.

saygılar

kartalhasan
26-01-2010, 23:04:41
Cevap 1:
Eşit olmak zorunda değil. Kanunda belirtilen sınırın altına düşmemek koşuluyla asıl ve yedek üye sayıları birbirinden farklı olarak tüzükte düzenlenebilir.
Derneğin en az 7 kişi ile kurulması başka, yönetim kurulunun oluşumu başka şeydir. Dernek en az 7 kişi ile kurulur, kurucular aynı zamanda geçici yönetim kuruludur ve ilk genel kurul toplantısına kadar derneğin tüm iş ve işlemlerini yapmaya yetkilidir. Tüzük onaylanıp tebliğ edildikten sonra ilk altı ay içinde genel kurulun toplanması ve zorunlu organların oluşturulması gerekir. Bunun için geçici yönetim kurulu tarafından yeterli sayıda (sizin örneğinize göre en az 16) üye olması gerekir. Dernek kuruluşundan sonra geçici yönetim kurulu en az 9 kişiyi daha üye yapmak zorunda.

Cevap 2:
Tzükte böyle bir düzenleme varsa yönetim kurulu başkana tek başına harcama yetkisi veremez. Tüzük hükmü önceliklidir. Bunun için tüzük değişikliği gerekir.
85. maddeye göre temsil yetkisi başkan veya bir üyeye ya da dernek üyesi olmayan birine de verilebilir (Tüzükte düzenlenmek koşuluyla). Harcama yetkisi ile temsil yetkisi aynı şeyler değil. Kanun tüzükte yapılabilecek düzenlemelerin sınırını çizer. Bu sınır içinde kalmak kaydıyla tükte dilediğiniz gibi düzenleme yapabilirsiniz.

berto
31-01-2010, 13:19:45
Teşekkürler. bir sorum daha olacak.
Üyelerden farklı aidat alınabilinir mi?

kartalhasan
31-01-2010, 17:57:34
Hayır, her üyeden eşit miktarda aidat alınır.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu:
Madde 68- Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. Dernek, üyeleri arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetemez; eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapamaz.

berto
02-03-2010, 12:42:48
Merhaba bu benim örneğim değil.
Kanunda derneklerdeki asgari yönetim kurulu üye sayısını 5+5 ve denetim kurulu üye sayısını 3+3 olarak yazıyor. buna göre dernek kurulduktan sonra en az 16 üyeli mi olmak zorunda oluyor. 16 üyeye ulaşılamazsa fesih sebebi midir?

Bu durumda MK. 78 .maddesini nasıl yorumlamak gerekiyor. Toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz dendiğine göre hangi üye sayısı yedek üyeler dahil mi?
16 üyeli bir dernekte salt çoğunluk 9 ise, ikinci toplantıda çoğunluk aranmazsa ve yönetim ve denetim kurulu üye tam sayısının iki katından az olamaz demek ikinci toplantı için sayının 5+3 = 8*2 = 16 olacağı anlamnına gelmiyor mu?

Yanlış mı yorumluyorum.


MK. MADDE 78.- ..........
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hâllerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
saygılarımla,
Cevap 1:
Eşit olmak zorunda değil. Kanunda belirtilen sınırın altına düşmemek koşuluyla asıl ve yedek üye sayıları birbirinden farklı olarak tüzükte düzenlenebilir.
Derneğin en az 7 kişi ile kurulması başka, yönetim kurulunun oluşumu başka şeydir. Dernek en az 7 kişi ile kurulur, kurucular aynı zamanda geçici yönetim kuruludur ve ilk genel kurul toplantısına kadar derneğin tüm iş ve işlemlerini yapmaya yetkilidir. Tüzük onaylanıp tebliğ edildikten sonra ilk altı ay içinde genel kurulun toplanması ve zorunlu organların oluşturulması gerekir. Bunun için geçici yönetim kurulu tarafından yeterli sayıda (sizin örneğinize göre en az 16) üye olması gerekir. Dernek kuruluşundan sonra geçici yönetim kurulu en az 9 kişiyi daha üye yapmak zorunda.Cevap 2:
Tzükte böyle bir düzenleme varsa yönetim kurulu başkana tek başına harcama yetkisi veremez. Tüzük hükmü önceliklidir. Bunun için tüzük değişikliği gerekir.
85. maddeye göre temsil yetkisi başkan veya bir üyeye ya da dernek üyesi olmayan birine de verilebilir (Tüzükte düzenlenmek koşuluyla). Harcama yetkisi ile temsil yetkisi aynı şeyler değil. Kanun tüzükte yapılabilecek düzenlemelerin sınırını çizer. Bu sınır içinde kalmak kaydıyla tükte dilediğiniz gibi düzenleme yapabilirsiniz.

kartalhasan
02-03-2010, 13:55:22
Dernekler, tüzük tebliğinden itibaren 6 ay içinde ilk genel kurul toplantısını yapmak ve tüzüğünde belirtilen zorunlu organlarını oluşturmak zorundadır. Sizin örneğinize göre bunun için gerekli olan minimum üye sayısı on altı. Altı ay içinde bu sayıya ulaşamazsa zorunlu organlarını oluşturamayacağından Türk Medeni Kanununun 87/2. maddesi gereğince derneğin feshi gerekir.

Genel kurul toplantısı için yaptığınız değerlendirme doğru. 16 üyeli bir dernekte genel kurul toplantısı için ilkinde 9, ikincide ise 16 kişinin katılımı gerekiyor. Bu husus bana göre de bir çelişki ama kanun bu şekilde düzenleme getirmiş. Bu maddeyi başka türlü yorumlamak mümkün değil.

berto
02-03-2010, 15:43:29
Dernekler, tüzük tebliğinden itibaren 6 ay içinde ilk genel kurul toplantısını yapmak ve tüzüğünde belirtilen zorunlu organlarını oluşturmak zorundadır. Sizin örneğinize göre bunun için gerekli olan minimum üye sayısı on altı. Altı ay içinde bu sayıya ulaşamazsa zorunlu organlarını oluşturamayacağından Türk Medeni Kanununun 87/2. maddesi gereğince derneğin feshi gerekir.

Genel kurul toplantısı için yaptığınız değerlendirme doğru. 16 üyeli bir dernekte genel kurul toplantısı için ilkinde 9, ikincide ise 16 kişinin katılımı gerekiyor. Bu husus bana göre de bir çelişki ama kanun bu şekilde düzenleme getirmiş. Bu maddeyi başka türlü yorumlamak mümkün değil.
a. Ödenti verme borcu
MADDE 70.- Üyelerin ödenti verme borcu tüzükle düzenlenir. Tüzükte düzenleme yoksa üyeler, dernek amacının gerçekleşmesi ve borçlarının karşılanması için zorunlu ödentilere eşit olarak katılırlar. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.

Hasan bey hızlı cevaplarınız için çok teşekkür ederim. Ancak sizinde işaret ettiğiniz gibi M.K. 78maddesinde ciddi çelişki var.

Her üyeden eşit aidat alınmak zorundamı diye sorduğumda evet demiştiniz. ve Ö.K 68 maddeyi söylediniz.
Ancak M.K madde 70 te Tüzükte düzenleme yoksa eşit aidat alınır diyor, tersinden hareketle, tüzükte düzenleme yapılarak farklı aidatlar alınabilir anlamı çıkmıyor mu?

Ayrıca
M.K. MADDE 84.- Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek üyeden az olmamak üzere dernek tüzüğünde belirtilen sayıda üyeden oluşur.

M.K. MADDE 86.- Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üyeden az olmamak üzere dernek tüzüğünde belirtilen sayıda üyeden oluşur.

diye çok açık yazılıyken, asil ve yedek üye sayılarının eşit olmamasını sizin yazdığnız şekilde nasıl okuyabiliriz.

"Eşit olmak zorunda değil. Kanunda belirtilen sınırın altına düşmemek koşuluyla asıl ve yedek üye sayıları birbirinden farklı olarak tüzükte düzenlenebilir."

saygılarımla

kartalhasan
02-03-2010, 18:46:59
a. Ödenti verme borcu

Her üyeden eşit aidat alınmak zorundamı diye sorduğumda evet demiştiniz. ve Ö.K 68 maddeyi söylediniz.
Ancak M.K madde 70 te Tüzükte düzenleme yoksa eşit aidat alınır diyor, tersinden hareketle, tüzükte düzenleme yapılarak farklı aidatlar alınabilir anlamı çıkmıyor mu?

Ayrıca
M.K. MADDE 84.- Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek üyeden az olmamak üzere dernek tüzüğünde belirtilen sayıda üyeden oluşur.

M.K. MADDE 86.- Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üyeden az olmamak üzere dernek tüzüğünde belirtilen sayıda üyeden oluşur.

diye çok açık yazılıyken, asil ve yedek üye sayılarının eşit olmamasını sizin yazdığnız şekilde nasıl okuyabiliriz.

"Eşit olmak zorunda değil. Kanunda belirtilen sınırın altına düşmemek koşuluyla asıl ve yedek üye sayıları birbirinden farklı olarak tüzükte düzenlenebilir."

saygılarımla

Yargı kararları ve bu doğrultuda İçişleri Bakanlığının görüşleri var. Bu nedenle belirttiğiniz şekilde yorum yapmak mümkün değil.

Her üyeden eşit aidat alınması şart. Yönetim ve denetim kurulu üye sayılarının belirlenmesinde alt sınırın altına düşmemek koşuluyla farklı sayıda olabilir.

ArabicEnglishFrenchGermanHindiItalianJapaneseRussianSpanishTurkish
Languages translations supported by vBET 4.9.2