PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Güncel Daniştay Kararlari.


gunesizmir
25-11-2008, 16:33:57
8.9.2006 tarihinde onaylanan ve "İstanbul-Park-Otel Turizm Merkezi" kapsamında kalan İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Gümüşsuyu Mahallesi, 731 ada, 32 sayılı parsel ve 735 ada, 23 ve 24 sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin yürütmesinin durdurulmasına ilişkin Danıştay Altıncı Dairesinin 7.11.2008 günlü, E:2007/5262 sayılı kararı. 18.11.2008

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu`nun, emekli olan davacının tedavisinde kullanılan ilaç salınımlı koroner stentin bedelinin ödenmemesi işleminin yürütmesinin durdurulması yolunda Danıştay İkinci Dairesi`nce verilen karara karşı yapılan itirazının kabulüne ilişkin bulunan 18.9.2008 günlü, YD. İtiraz No:2008/798 sayılı kararı. 12.11.2008

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu`nun, Devlet memuru olan davacının tedavisinde kullanılan ilaç salınımlı koroner stentin bedelinin ödenmemesi işleminin ve bu işlemin dayanağını oluşturan "Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No:6)"nin 20.1. maddesinin üçüncü fıkrasının ilk cümlesinin, ilaç salınımlı koroner stentler yönünden yürütmesinin durdurulması yolunda Danıştay İkinci Dairesi`nce verilen karara karşı itirazın kısmen reddine, kısmen kabulüne ilişkin bulunan 18.9.2008 günlü YD. İtiraz No:2008/778 sayılı kararı. 12.11.2008

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu`nun, Devlet memuru olan davacının tedavisinde kullanılan ilaç salınımlı koroner stentin bedelinin ödenmemesi işleminin yürütmesinin durdurulması isteminin reddi yolunda Danıştay İkinci Dairesi`nce verilen karara karşı yapılan itirazının kabulüne ilişkin bulunan 18.9.2008 günlü, YD. İtiraz No:2008/851 sayılı kararı. 12.11.2008

Danıştay Sekizinci Dairesinin özel öğretim kurumlarında Atatürk köşesi oluşturulması zorunluluğunu kaldıran, 8.3.2008 tarihli ve 26810 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürülüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin yürütmesinin durdurulmasına ilişkin 24.9.2008 tarihli ve E: 2008/3863 sayılı kararı 7.11.2008

Rücu mekanizmasının işletilmesi, kamu kurumunun yetkileri arasında bulunmakla birlikte, idarenin bunu kendiliğinden yapmadığı durumlarda, yurttaşların bunu sağlamak amacıyla idareye başvurmalarına bir engel bulunmadığı; kamu hizmeti görevlilerinin hukuka aykırı eylem ve işlemlerinden ve kendi kusurlarından doğan zararı, toplumun ödemek zorunda olmadığı hakkında Danıştay Beşinci Dairesinin 03/06/2008 tarihli ve E:2007/7369, K:2008/3234 sayılı kararı. 22.09.2008

Spor tesislerine veya futbol müsabakası oynanan stadyumlara basın yayın kuruluşlarında görevli basın mensuplarının serbest girişi hakkında Danıştay Onuncu Dairesinin 03/06/2008 tarihli ve E:2007/888, K:2008/4006 sayılı kararı. 18.09.2008

Emekli öğretmen olan davacının, kalp hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlı stent bedelinin tamamının tarafına ödenmesi isteminin reddine ilişkin işlemin yürütülmesinin durdurulması yolunda verilen Danıştay İkinci Dairesinin 01/07/2008 tarihli ve E:2007/3294 sayılı kararı. 30.07.2008

Davacılara dava konusu işlemin dayanağı olan her türlü bilgi ve belgeyi, bu bağlamda disiplin soruşturma raporlarının istemleri halinde inceleyebilme olanağının tanınması gerektiğine ilişkin Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 12.6.2008 tarih ve E:2005/3292, K:2008/1633 sayılı kararı. 23.07.2008

Ankara Tarihi Kent Merkezi kapsamında yer alan Ulus, Hacıbayram Camii ve Civarı, Bentderesi İle Ankara Kalesi ve Civarını kapsayan alana ilişkin Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 8.7.2008 tarih ve YD. İtiraz No:2008/691 sayılı kararı. 23.07.2008

15.2.2008 tarih ve 26788 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesinin 2. fıkrasının, 25. maddesinin 1. fıkrasının, 38. maddesinin ve Geçici 2. maddesinin 2. fıkrasının yürütülmesinin durdurulması yolunda verilen Danıştay Onuncu Dairesinin 3.7.2008 tarih ve E:2008/2416 sayılı kararı. 22.7.2008

29.04.2006 tarih ve 26153 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği'nin (Sıra No:6) 20.1. maddesinin 3. paragrafındaki "Bu Tebliğin eki (EK-5/C) listesinde yer alan Vücut Organ Protez ve Ortezler Listesi'nde birim fiyatları tespit edilen protez ve ortezlerin bedelleri, sağlık kurulu raporuyla öngörülmeleri kaydıyla, bu fiyatları aşmayacak şekilde ödenir." ibaresinin yürütülmesinin durdurulması yolunda verilen Danıştay İkinci Dairesinin 1.7.2008 tarih ve E:2007/2534 sayılı kararı. 18.7.2008

14.1.2007 tarih ve 26434 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan "Ceza Muhakemesi Kanununda Öngörülen Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi, Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme Tedbirlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik"in bazı maddelerinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Danıştay Onuncu Dairesince verilen yürütmenin durdurulması isteminin kısmen kabulüne, kısmen reddine ilişkin karara karşı yapılan itirazın kabulü yolundaki Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu`nun 15.5.2008 tarih ve YD. İtiraz No:2008/159 sayılı kararı. 18.7.2008

26.7.2007 tarih ve 26594 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Uzlaştırmanın Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik"in 13. maddesinin 2. ve 4. fıkraları ile 14. maddesinin 2. fıkrasının, 15. maddesinin 1. fıkrasının (b) ve (c) bentleri ile 25. maddesinin 3. fıkrasının yürütülmesinin durdurulması yolunda verilen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 15.5.2008 tarih ve YD. İtiraz No:2008/463 sayılı kararı. 18.7.2008

Bina üzerinde kurulu bulunan baz istasyonunun kaldırılması yolunda yapılan başvurunun reddine ilişkin işlem ile davalı idarece baz istasyonu için verilen güvenlik sertifikasının iptali istemiyle açılan davada, dava konusu işlemin iptali yolundaki ilk kararında ısrar eden İdare Mahkemesi kararının bozulmasına ilişkin Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 3.4.2008 tarih ve E:2005/3419, K:2008/966 sayılı kararı. 18.7.2008

Ankara Tarihi Kent Merkezi kapsamında yer alan Ulus, Hacıbayram Camii ve Civarı, Bentderesi İle Ankara Kalesi ve Civarını kapsayan alanın "Yenileme Alanı" olarak tespit edilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı ile yenileme alanı olarak tespit edilen bölge içerisinde bulunan taşınmazların kamulaştırılmasında "Acele Kamulaştırmanın" uygulanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararının ve bu karar uyarınca acele kamulaştırma yapılmasına dair belediye encümeni kararlarının yürütmesinin durdurulması isteminin reddi yolundaki Danıştay Altıncı Dairesinin 26.05.2008 tarihli, E:2008/2283 sayılı kararı.10.6.2008

10.7.2007 tarih ve 26578 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan "Sakarya İpekyolu Serbest Bölgesi’nin Yer ve Sınırlarının Belirlenmesi ve Kurulup İşletilmesine Dair Karar" ın yürürlüğe konulmasına ilişkin 12.3.2007 tarih ve 2007/12340 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürütülmesinin durdurulması yolunda verilen Danıştay Onuncu Dairesinin 30.04.2008 tarihli, E:2007/6032 sayılı kararı.5.6.2008

11.10.2007 tarih ve 26670 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan "Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmeliğin Geçici 1. maddesinde yer alan "1.1.2009 tarihine kadar" ibaresinin yürütülmesinin durdurulması yolunda verilen Danıştay Onuncu Dairesinin 09.05.2008 tarihli, E:2007/8873 sayılı kararı.5.6.2008

30.10.2005 tarih ve 25981 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren Özürlüler Veritabanı Oluşturulmasına ve Özürlülük Bilgisinin Nüfus Cüzdanında Yer Almasına Dair Yönetmeliğin; herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini %40 ve üzerinde kaybedenlerin özürlülük oranlarının, isteklerine bağlı olmak kaydıyla nüfus cüzdanlarında yer almasını öngören ilgili maddelerinin iptali yolunda verilen Danıştay Onuncu Dairesinin 05.02.2008 tarih ve E:2005/8667 , K:2008/401 sayılı kararı.5.6.2008

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 7. maddesi uyarınca 22.9.2005 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onanan 1/5000 ölçekli Tarihi Yarımada-Eminönü İlçesi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planının Süleymaniye, Sultanahmet, Barbaros Evleri Turizm Merkezleri kapsamında kalan ve 6 ayrı madde olarak belirtilen kullanım kararları ile 30 ayrı madde olarak sayılan plan uygulama hükümlerinin yürütülmesinin durdurulması yolunda verilen Danıştay Altıncı Dairesinin 14.03.2008 tarihli, E:2006/7587 sayılı kararı.4.6.2008

24.11.2006 günlü, 26356 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 30.10.2006 günlü, 2006/11189 sayılı ekli krokide sınırları belirlenen alanın "Muğla-Bodrum Yarımadası Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi" olarak belirlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararının yürütülmesinin durdurulmasına dair Danıştay Altıncı Dairesi`nin 20.05.2008 tarihli, E: 2007/548 sayılı ve E:2007/545 sayılı iki adet kararı. 29.5.2008

İstanbul, Beşiktaş İlçesi, Ortaköy, 30 ada, 157 sayılı parsele(Karayolları arazisi) ilişkin olarak 27.12.2006 tarihinde Özelleştirme Yüksek Kurulunca onaylanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliğinin yürütülmesinin durdurulmasına ilişkin Danıştay Altıncı Dairesinin 25.04.2008 tarihli, E:2007/4055 ve E:2007/4056 sayılı iki adet kararı.1.5.2008

Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Köyü, Kumluk mevkiinde Tersane Alanına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 28.4.2005 tarihinde 3621 sayılı Kıyı Kanunu'nun 7 nci maddesi uyarınca onaylanan 1/1000 ölçekli dolgu alanı imar planının iptali hakkındaki Danıştay Altıncı Dairesinin 4.4. 2008 tarih ve E:2005/5259, K:2008/2218 sayılı kararı. 1.5.2008

“Anadolu Liselerine Öğretmen Seçimi” konulu 23.08.2005 günlü, 2005/73 sayılı Genelgenin iptaline ilişkin Danıştay İkinci Dairesinin 05.06.2007 tarih ve E:2005/2651, K:2007/2508 sayılı kararı hakkında. 25.04.2008

13.4.2007 günlü, 26492 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim kurumları Yöneticilerinin Atama Yönetmeliğinin bazı maddelerinin yürütülmesinin durdurulmasına ilişkin Danıştay İkinci Dairesinin 22.01.2008 tarih ve E:2007/1114 sayılı kararı hakkında. 08.04.2008

Danıştay Sekizinci Dairesinin 25.1.2008 tarihli ve E:2007/4362 K:2008/417 sayılı; "Kaz Dağlarının Milli Park olması nedeniyle uyuşmazlık konusu ruhsatların Milli Park alanı içerisinde kalıp kalmadığının araştırılarak karar verilmesi; davaya konu ruhsatların bulunduğu taşınmazlarda 3773 sayılı Zeytinciliğin ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunun 28.02.1995 gün ve 4086 sayılı Yasayla değişik 20. maddesinin birinci fıkrasına aykırı olarak toz, duman emisyonu bulunduğunun yargı kararı ile saptandığından, bu durumun da göz ardı edilmemesi gerektiği hakkında" kararı. 31.3.2008

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 7.12.2007 tarihli ve E: 2005/2 K:2007/1 sayılı “Mühendis unvanına sahip olmakla beraber 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca Teknik Hizmetler Sınıfında kimyager kadrosunda görev yapanların ek gösterge rakamlarının tespitinde, tahsil durumlarının değil, kadro unvanının esas alınması gerektiği hakkında” kararı. (25.3.2008 tarihli ve 26827 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır) 25.3.2008

Danıştay Başkanlar Kurulunun daireler arası iş ve dosya devri hakkında 14/3/2008 tarihli ve 2008/6 sayılı kararı. 20.3.2008

Danıştay Onuncu Dairesinin 29/1/2008 tarihli ve E:2007/2534 sayılı; 24.2.2007 tarih ve 26444 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan "Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun Kuracağı veya Katılacağı Ortaklığa Dair Usul ve Esaslar Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulmasına ilişkin 13.2.2007 tarih ve 2007/11725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürütülmesinin durdurulmasına ilişkin kararı. 20.3.2008

Danıştay Onuncu Dairesinin 5/2/2008 tarihli ve E:2006/6770 sayılı 6.7.2006 tarih ve 26220 sayılı; Resmi Gazete'de yayımlanan "Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulmasına Dair 2006/10550 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı"nın 2. ve 3. maddeleri ile "TR62 ve TR31 Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Kurulu Üye Sayılarının, İller ve Kuruluşlar İtibarıyla Toplam Dağılımına İlişkin Tablo"nun yürütülmesinin durdurulmasına ilişkin kararı. 20.3.2008

Danıştay Sekizinci Dairesinin 10/3/2008 tarihli ve E:2008/1501 sayılı “Yükseköğretim Kurumlarında 23/2/2008 gün ve 26796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ ile Anayasanın 10 ve 42’nci maddelerine eklenen ibareler uyarınca uygulama yapılmasına ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 24/2/2008 gün ve 225 sayılı Genelgesinin yürütülmesinin durdurulmasına” ilişkin kararı. 11.3.2008

Danıştay 8.Dairesinin “zorunlu din dersine” ilişkin 28.12.2007 tarih ve E:2006/4107, K:2007/7481 ve 29.2.2008 tarih ve E:2007/679, K:2008/1461 sayılı iki adet kararı. 3.3.2008

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun PETKİM’e ilişkin 27.12.2007 tarih ve YD. İtiraz No: 2007/939 sayılı kararı. 15.01.2008

Danıştay Sekizinci Dairesinin özürlülerin eğitim giderleriyle ilgili olarak 26.6.2006 tarih ve 55270 sayılı Tebliğin yürütülmesinin durdurulması istemiyle ile ilgili 12.12.2007 tarih ve E:2007/6457 sayılı YD kararı. 25.12.2007

Danıştay Sekizinci Dairesinin 24.12.2007 tarih ve E:2007/8941 sayılı olup Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından,özürlülerin eğitim giderlerinin 5378 sayılı Yasa gereği karşılanması aşamasında yaşanılan sorunların giderilmesi,rehberlik araştıma merkezlerinin daha aktif ve hızlı çalışmasının sağlanması ve özürlülerin mağdur edilmemesi amacıyla çıkarılan 20.11.2007 gün ve 60180 sayılı genelgenin iptali istemiyle açılan davada, idarenin savunması alınıp yeniden bir karar verilinceye kadar genelgenin yürütmesinin durdurulması hakkındaki kararı. 25.12.2007

Danıştay İkinci Dairesinin 23.10.2007 tarih ve E:2007/1200 sayılı olup 5234 sayılı yasa ile 657 sayılı Yasanın 209. ve 178 sayılı KHK'nin 10. maddesine eklenen hükümlerin; Anayasanın 65. maddesi doğrultusunda, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amaçlı olduğu, bu hükümlerin iç ve dış hukuk kaynakları ile Devlete görev olarak yüklenen; kişilerin yaşama hakkını korumak, yaşamlarını fiziksel ve ruhsal sağlık içinde sürdürülmesini sağlamak görevini ortadan kaldırır şekilde yorumlanmasının mümkün olmadığı; davacının kanser hastalığının tedavisi ile ilgili uygulamaya ilişkin giderin tümünün ödenmesi gerektiği hakkındaki kararı. 25.12.2007

Danıştay İkinci Dairesinin 14/11/2007 tarih ve E:2005/621, K:2007/4361 sayılı olup tedavi yardımına ilişkin uygulama tebliği hükümleri uyarınca serbest diş hekimine yaptırılan tedavi bedeli olarak 3224 sayılı Türk Diş Hekimleri kanununun 40. maddesi hükmü ile verilen yetki kullanılmak suretiyle belirlenen ve Resmi Gazetede yayımlanan tarifeden daha düşük bir bedelin belirlenemeyeceği hakkındaki kararı. 10.12.2007

Bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılan T. İmar Bankası T.A.Ş. aracılığıyla devlet iç borçlanma senedi satın alanların uğradıklarını öne sürdükleri zararın tazmini istemiyle açılan davayı kabul eden mahkeme kararının, yeni yasal düzenleme uyarınca yeniden bir karar verilmek üzere bozulmasına ilişkin Danıştay 13.Dairesinin 24.09.2007 tarih ve E: 2006/5690 , K:2007/5183 sayılı kararı. 25.10.2007

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 28.12.2006 tarih ve E:2003/494, K:2006/3358 sayılı kararı. 07.03.2007

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 4.5.2006 tarihli, E:2006/109, K:2006/353 sayılı kararı. 30.6.2006

Danıştay Onüçüncü Dairesinin 29.12.2003 tarihli, 2003/6668 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3., 5. ve 6. maddeleri ile ilgili 14.12.2005 tarih ve E: 2005/1658 , K: 2005/5950 sayılı kararı. 19.1.2006

Danıştay Başkanlar Kurulunun, 29.12.2005 gün ve 2005/36 sayılı olup Danıştay vergi dava daireleri arasında iş ve dosya devri hakkındaki kararı.16.1.2006

Danıştay Onüçüncü Dairesinin 02.12.2005 tarih ve E: 2005/2625, K: 2005/5753 sayılı kararı. 08.12.2005

ArabicEnglishFrenchGermanHindiItalianJapaneseRussianSpanishTurkish
Translated to other languages thanks to vB Enterprise Translator 4.9.2