PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Haciz


ayşe uysal
06-09-2008, 10:01:50
merhabalar ben şunuda merak ediyorum ikametgaha haciz geldiği zaman herşeyimi götürür yoksa çocuk odası ve yatak odası kalırmı yani yatak yorgan ne varsa mı alırlar lütfen bilgi verirseniz sevinirim

esmerman
06-09-2008, 10:22:25
merhabalar ben şunuda merak ediyorum ikametgaha haciz geldiği zaman herşeyimi götürür yoksa çocuk odası ve yatak odası kalırmı yani yatak yorgan ne varsa mı alırlar lütfen bilgi verirseniz sevinirim


İİK m.82 Yatak Yorgan Haczedilmez eşyadır.Alıcakları eşyalar,Buzdolabı,Çamaşır makinası,Televizton,Müzik seti,Oturma grubu,Yoksa sizin yatak odanız,cocuk odası onlara yedi emin deposunda masraf acar onlara saldırmazlar pek. Catal,kaşık tabak kalır,Fırında gider bu arada.

Malesef Bu ülkede Haciz böyle.


Cok kanunlar değişti,Anayasa değişti,İİK 82 maddesindeki Pekluzumlu Ev eşyası nedir halen bilinmemekle birlikte,Kriteride yoktur.

alex28
06-09-2008, 10:33:19
Depo masrafından kaçınmak için çok yer kaplayacak ve değersiz eşyaları ( Mobilya, çocuk odası takımı, oturma odası takımı gibi ) pek haczetmezler ancak bu haciz edemeyecekleri anlamınada gelmez. Uygulamalarda çocukların oyuncaklarına kadar haczedip kaldırdıklarıda bilinmektedir. Avukatın insafına bağlı. Mesela buzdolabı son icra yasasında kaldıralamaz diyor ama buna rağmen halen kaldırılıyor.

Kolaylıklar diliyorum.

Av.Mehmet Aydın
06-09-2008, 10:38:24
Haczi caiz olmayan mallar ve haklar
iik. M.82:(Değişik:18.02.1965-538/46 md.)

Aşağıdaki şeyler haczolunamaz:

1)- Devlet malı ile mahsus kanunlarda haczi caiz olmadığı gösterilen mallar,

2)- Borçlunun zatı ve mesleği ile ilgili elbise ve eşyasıyla borçlu ve ailesine lüzumlu olan YATAK TAKIMLARI ve ibadete mahsus kitap ve eşyası,

3)- VAZGEÇMESİ KABİL OLMAYAN mutfak takımı VE PEK LÜZUMLU EV EŞYASI,

4)- Borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan arazi ve çift hayvanları ve nakil vasıtaları ve diğer teferruatı ve ziraat aletleri; değilse, sanat ve mesleği için lüzumlu olan alat ve edevat ve kitapları ve arabacı, kayıkçı, hamal gibi küçük nakliye erbebının geçimlerini temin eden nakil vasıtaları,

5)-Borçlu ve ailelerinin idareleri için lüzumlu ise borçlunun tercih edeceği bir süt veren mandası veya ineği veyahut üç keçi veya koyunu ve bunların üç aylık yem ve yataklıkları,

6)- Borçlunun ve ailesinin iki aylık yiyecek ve yakacakları ve borçlu çiftçi ise gelecek mahsul için lazım olan tohumluğu,

7)- Borçlu, bağ, bahçe veya meyva veya sebze yetiştiricisi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan bağ, bahçe ve bu sanat için lüğzumlu bulunan alat ve edavat,

Geçimi hayvan yetiştirmeye münhasır olan borçlunun kendisi ve ailesinin maişetleri için zaruri olan miktarı ve bu hayvanların üç aylık yem ve yataklıkları,

8)- Borçlar kanununun 510. maddesi mucibince haczolunmamak üzere tesis olunmuş bulunan kaydı hayatla iratlar...

9)- Memleketin ordu ve zabıta hizmetlerinden malul olanlara bağlanan emeklilik maaşları ile bu hizmetlerden birinin ifası sebebiyle ailelerine bağlanan maaşlar ve ordunun hava ve denizaltı mensuplarına verilen uçuş ve dalış tazminat ve ikramiyeleri,

Asker malüllerle, şehit yetimlerine verilen terfi zammı ve1485 numaralı kanun hükmüne göre verilen inhisar beyiye hisseleri,

10)- Bir muavenet sandığı veya cemiyeti tarafından hastalık, zaruret ve ölüm gibi hallerde bağlanan maaşlar,

11)- Vücut veya sıhhat üzerine ika edilen zararlar için tazminat olarak mutazarrırın kendisine veya ailesine toptan veya irat şeklinde verilen veya verilmesi lazım gelen paralar,

12)- Borçlunun haline münasip evi ( Ancak evin kıymeti fazla ise bedelinden haline münasip bir ev alınacak miktarı borçluya bırakılmak üzere haczedilerek satılır.)

Medeni Kanunun 807 nci maddesi hükmü saklıdır. 2,3,4,5,7,ve 12 numaralı bendlerdeki istisna, borcun bu eşya bedelinden doğmaması haline münhasırdır.

esmerman
06-09-2008, 10:39:38
Depo masrafından kaçınmak için çok yer kaplayacak ve değersiz eşyaları ( Mobilya, çocuk odası takımı, oturma odası takımı gibi ) pek haczetmezler ancak bu haciz edemeyecekleri anlamınada gelmez. Uygulamalarda çocukların oyuncaklarına kadar haczedip kaldırdıklarıda bilinmektedir. Avukatın insafına bağlı. Mesela buzdolabı son icra yasasında kaldıralamaz diyor ama buna rağmen halen kaldırılıyor.

Kolaylıklar diliyorum.


aex bana buzdolabı alınmas yasa maddesini söylermisin son cıkan yasa neyse.

Av.Mehmet Aydın
06-09-2008, 10:39:59
Eğer çocuk odası ve yatak odasının borcunu ödemediniz ise haczedilebilir.

Zorunlu mutfak eşyalarınıza dokunmazlar.

esmerman
06-09-2008, 10:46:31
Eğer çocuk odası ve yatak odasının borcunu ödemediniz ise haczedilebilir.

Zorunlu mutfak eşyalarınıza dokunmazlar.Sayın Mehmet bey,İİK m.82 Pekluzumlu ev eşyaları aslında tartışılması gerekir, halen pekluzumlu iken, bir buz dolabı , camaşır makinası halen LÜKÜS sayılmaktadır. Borc bundanda kaynaklanmasa . Haczedilmektedir,Fıkrada bir tezatlık var.

Av.Emrah Yavuzcan
06-09-2008, 10:56:00
Md. 82 tartışmalı bir maddedir. Uygulamada, her eşyanız haczedilebilir.

Av.Mehmet Aydın
06-09-2008, 11:01:01
Sayın Mehmet bey,İİK m.82 Pekluzumlu ev eşyaları aslında tartışılması gerekir, halen pekluzumlu iken, bir buz dolabı , camaşır makinası halen LÜKÜS sayılmaktadır. Borc bundanda kaynaklanmasa . Haczedilmektedir,Fıkrada bir tezatlık var.

Doğrudur.

Uygulamada yeknesaklık olmamasından kaynaklanıyor diye düşünüyorum.

Eğer çocuk odasının borcundan kaynaklanan bir takip ise haczedilmesinde bir sorun ya da tereddüt yok. Haczedilebilir.

esmerman
06-09-2008, 11:21:16
Doğrudur.

Uygulamada yeknesaklık olmamasından kaynaklanıyor diye düşünüyorum.

Eğer çocuk odasının borcundan kaynaklanan bir takip ise haczedilmesinde bir sorun ya da tereddüt yok. Haczedilebilir.
YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ

A) T: 20.10.2003

E: 16696

K:20386

Dairemizce oluşturulan son içtihatlar doğrultusunda haczedilemeyecek malların kapsamını tayin edebilmek için «sanat» sözcüğüyle eş anlamda kullanılmış olan «meslek» kavramının teşebbüsten ayıracak kıstasların açıklanması gerekir. Zira borçlu bir «meslek» sahibi sayıldığı takdirde, bu mesleğiyle ilgili alet-edavat ve kitapları gibi mallar hazzedilemeyecek, aksine bir “teşebbüs sahibi” sayıldığı zaman teşebbüsün malları sermaye ağırlıklı olup haczedilebilecektir. Şikayet konusu incelenirken merciice gözönünde bulundurulması gereken husus, borçlunun yaptığı işte sermaye ile emeğin karşılıklı oranları tespite çalışılır ve emeğin değerinin sermayenin değerinden fazla olduğu görülürse, bir «mesleğin varlığına», aksi takdirde bir «teşebbüsün söz konusu olduğuna» hükmedilir (HGK. 2.12.1972 tarih 72-572--974 sayılı karar).

Bu kurallar ışığında somut olayın incelenmesinde; bilgisayar ve eklentileri (beyin, klavye, printer) borçlunun mesleğini devam ettirmesi zorunlu aletlerden olduğunun kabulü gerekir. Ayrıca hemen belirtelim ki, «kıymeti fazla olsa dahi mesleki eşyanın haczedilemeyeceğine» karar verilerek, borçluda bırakılması zorunludur. Bir başka anlatımla İİK'nun 82/12. maddesine benzer bir kıyaslama bu gibi halde uygulanmaz. Mercice ak-sine düşüncelerle yukarıda açıklanan mahcuzla ilgili istemin reddi isabetsizdir.

Yukarıdaki yargıtay kararı karşısında bence artık evde zorunlu ihtiyaç haline gelen ve lüks olmaktan çıkan televizyon, buzdolabı gibi eşyaların haczide mümkün olmaması lazım,
Yakın zamanda traktöründe haczedilemeyecek mallar kapsamında değerlendirilebileceği inancındayımT.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 1976/7071

K. 1976/8922

T. 7.9.1976

• İCRA MEMURUNUN YETKİSİ ( Malın Haczedilmezliği )

• MALIN HACZEDİLMEZLİĞİNDE KARAR YETKİSİ

• YETKİ ( Malın Haczedilmezliği )

2004/m.82

ÖZET : Bir malın haczedilebilir olup olmadığına icra memuru karar veremez. Bu konuda karar verme ve araştırma yapma yetkisi hakimindir.
DAVA: Merci kararının borçlu tarafından temyiz olunması üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 12.7.1976 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
KARAR: Borçlu hakkındaki takip kesinleşmiş ve alacaklı vekili borca yeter miktardaki belediyeye ait bankalarda mevcut paraların, belediyenin özel mülkiyetindeki gayrimenkullerin, belediyeye ait kira alacaklarının haczinin ve bütçeye gerekli tahsisat konması için müzekkere yazılmasını istemiştir. Bütçeye muayyen mevzuda tahsisat konması için müzekkere yazılmasını istemiştir. Bütçeye muayyen mevzuda tahsisat konması belediyeye ait bir görev olup yetkili organlarınca yerine getirileceğinden, memurluğun bu cihetle matuf kararında isabet olmadığı gibi memurlukça bir malın veya paranın haczi caiz olup olmadığı hakkında karar vermek ve bu hususta tetkikat yapmaya da yetkisi yoktur. Memur haczi tatbik eder. Borçlu 82. maddeye muhalif bir işlem olduğu hakkında ancak süresinde mercie şikayet eder, merci gerekli tetkikatı yaparak hacizli menkul ve gayrimenkuller hakkında olumlu veya olumsuz bir karar verir. Açıklanan bu sebeplerle merci kararında yazılı memurlukça 82. maddeye göre tetkikat yapılması hakkındaki gerekçesinde isabet yoksa da neticede memur kararı kaldırılmış olduğundan merci kararı sonucu itibariyle doğru blunmakla borçlunun varit olmayan temyiz itirazlarının reddile merci kararının İİK`nin 366 ve HUMK`nin 438. maddeleri uyarınca ( ONANMASINA ), sonuçta oybirliği, gerekçede oyçokluğuyla 7.9.1976 gününde oybirliğiyle karar verildi.
KARŞI GÖRÜŞ
Borçlunun mal varlığının tümünün haczine izin vermeyen kanun yapıcı, kamu düzeni, borçlunun ve alacaklının yararlarını ve insan hak ve haysiyetini korumak, yaşama hakkına saygı göstermek gibi düşüncelerle haczi caiz mal alacak ve hakları İİK`nun 82. ve müteakip maddelerinde yahut özel kanunların belli hükümlerinde göstermiştir. O kadar ki, 82. ve 83. maddelerde yazılı şeylerin haczine dair önceden yapılan anlaşmalar geçersiz sayılmıştır. Bu itibarla, haciz isteği halinde icra memuru alacaklının bu dileğini her halükarda kabul etmek ve hemen yerine getirmek zorunda değildir.Bir malın veya şeyin haczinin kabil olup olmadığını icra memuru resen nazara alarak takdir eder. Haczi uygulayan veya bu konudaki isteği reddeden memur kararına karşı, duruma göre alacaklı veya borçlunun icra tetkik mercii nezdinde şikayet hakkı vardır. Demek ki, icra tetkik merci bir mal veya hakkın haczinin kabil olup olmadığı yolundaki anlaşmazlığa ancak şikayet üzerine el koyacaktır. Yoksa, icra tetkik mercii icra memuru yerine geçerek bir malın haczinin mümkün bulunup bulunmadığını birinci derecede ve icra memurundan önce takdir edecek makam olarak kabul edilemez. Keza icra memurunun alacaklının bu noktadaki isteğini otomatikman hemen kabul ve yerine getirecek mevkide bulunduğunu öne sürmek yasanın yapısına ters düşer. Bu nedenlerle yukarıdaki kararda ( icra memurunun bir malın haczi caiz olup olmadığı hakkında karar vermek yetkisi yoktur. Memur haczi tatbik eder. Borçlu 82. maddeye muhalif bir işlemi mercie şikayet eder ) tarzındaki gerekçeye iştirak eylemek imkanı yoktur. Bu sebeple bu hususun kararda yer almasına, tenkit konusu yapılmasına karşıyım.
2 - Şikayet konusu yapılan icra memuru kararının iki numaralı bendi yerinde olmasına rağmen tüm kararın kaldırılmasına karar verilmesi isabetsizdir. Ancak, alacaklının temyiz dileği bulunmadığı için bozma sebebi yapılamaz. Asıl bu nokta karar bakımından tenkit konusu teşkil ettiği halde çoğunluk gerekçesinde yer almaması kanaatimce noksanlıktır.
Sonuç itibariyle kararın ( ONANMASINA ) katılmakla beraber, onama gerekçesinin yukarıdaki doğrultuda kaleme alınması gerektiği görüşündeyim.Tabiki O eşyağdan borc kaynaklamıyorsa,Haczedile bilir maddede var,Ya kaynaklanmıyorsa.Haczedilmezlik davası acılana kadar,Bilmiyorum ama Haciz esnasında O malın Haczedilip,edilmemesi husunda lüküs olup olmadığının tespiti acısından ,Bilirkişinin olması ve beyanına göre hareket edilmesi kanatindeyim, Bugün 5 Milyarlık Buzdolabı ile 1,5 Milyarlık buzdolabını bu şekil Lüküs olup olmadığı belirlenir yoksa,alacaklıya bırakılırsa oooooooo.Yandı keten helva.


Yoksa Mal gittikten sonra Dava ac Bilirkişi tayin edilsin karar verilsin,kişi burada Cok mağdur edileceğine inanıyorum,Ayrıca aslında İcra görevlisine bu hususta yetki verilmesi gerekir,Alacaklının insiyatifine bırakılmaması gerekir kanaatindeyim.

ayşe uysal
06-09-2008, 12:34:37
Mehmet bey cevaplarınız için çok teşekkür ederim borçlar şirket borçları yani eşyalarla bir alakası yok ama şirket yetkilisi idim yani devretmeden önce

alex28
08-09-2008, 13:55:51
Sonuç olarak evinizde iğneden ipliğe herşey haciz edilip kaldırılabilir.! He sonra dava açıp uğraşırsınız ayrı konu. Dediğim gibi uygulamalarda çocuğun oyuncaklarına kadar haciz edilip kaldırıldığını biliyorum. Yetki icra memurunda değildir.! Alacaklı avukatının tüm sorumluluğu alıyorum demesi yeterlidir.

ArabicEnglishFrenchGermanHindiItalianJapaneseRussianSpanishTurkish
Translations made by vBET 4.9.2