PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Boşanma ve Atama


violet3534
29-07-2008, 22:19:52
3 ay önce eş durumu ile tayinim yapıldı...şimdi eşimden boşanıyorum...657ye tabiyim kurumumda mecburi hizmet yok...boşandıktan sonra geldiğim yere geri tayin durumum olur mu çok tedirginim...bilgisi olan arkadaşlar paylaşabilirse sevinirim....

önder71
29-07-2008, 23:53:51
Hangi kurumda çalıştığınızı belirtmemişsiniz ancak aşağıda örnek olarak incelenen özel kurum yönetmeliklerinden de anlaşılacağı üzere, eş durumu tayini ile atamanız yapıldıktan sonra boşanma söz konusu olursa, siz talep etmediğiniz sürece tayınınız çıkmıyor. Ancak kurum ismi verilir ise, daha somut bir değerlendirme yapılabilir.
Özetle, boşanma veya eşin vefatı, diğer eş için bir atama ve yer değiştirme talep hakkı veren olağanüstü özel durumlar tanımlanmaktadır
Tedirgin olmaya da gerek yok. Ancak boşanma anlaşmalı boşanma tabir edilen yöntem haricinde çok uzun süren bir yargılama aşaması gerektiren bir durumdur. Anlaşmalı boşanma davalarında da Medeni kanunun 166.maddesi gereğince karar verilir. Yasanın 166/3.maddesinde “Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.” Hükmü yer almaktadır.
Yargıtay 2.Hukuk Dairesinin 16.10.2006 tarih ve 2006/6904 esas, 2006/14059 sayılı kararında da “Mahkemece, tarafların gösterdikleri delillerin toplanarak, Medeni Kanunun l66/1-2. maddesindeki şartların oluşup oluşmadığı araştırılıp sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, Medeni Kanunun 166/3. maddesinde öngörülen bir yıllık süre şartı gerçekleşmeden tarafların kabulüne dayanarak boşanmaya karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.” Şeklinde karar verilmiştir.
3 ay önce eş durumdan tayin olduğunuza göre evliliğiniz çok yeni, yargı kararı ışığında boşanma davasını değerlendirmek ve karar çıktıktan sonra endişelenmeye başlamak sanırım daha mantıklı…
İyi günler.


Örnek mevzuat:
1-Sağlık Bakanlığı Atama Ve Nakil Yönetmeliğinin 21.maddesinin 3.fıkrasında “Herhangi bir nedenle görev yaptığı ilde kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının can güvenliği tehlikeye düşen personel ile eşinden boşanan personel C ve D hizmet grubu illerinden birine, Bakanlıkça nakil dönemi beklenmeden atanabilir. Eşi vefat eden personel, nakil dönemleri beklenmeksizin ve hizmet puanına bakılmaksızın diğer hizmet bölgelerine atanabilir. Boşanma ve eşin vefatı nedeniyle atama müracaatları boşanma ve eşin vefatından sonraki bir yıl içinde yapılır.” Hükmü yer almaktadır.

2-Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 19/m. Maddesinde; Personelin boşanması ve boşandığını mahkeme ilamı ile belgelemesi üzerine kendi talebi halinde” atamasının yapılabileceği belirtilmiştir.

3-Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 32.maddesinin 1/b.maddesinde “Özel hayatını etkileyen olumsuz nedenlere bağlı olarak görevini verimli biçimde yerine getirme imkânı kalmadığı o ilin en üst mülkî amirince yapılacak değerlendirme sonucu görev yerinin değiştirilmesi rapor ile teklif edilenler, yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.” Hükmü yer almaktadır.

Önder Özlem

violet3534
30-07-2008, 09:30:12
önder bey...
3 ay önce evlenmedim...3 yıllık evliyim...aralık 2006da kpss ile atandım....o zamandan beri tayin istiyorum....önce aday memurluk dediler o kalktı personel yetersiz şu bu derken sonunda tayin oldu....yani kuruma bekar girip evlenip öyle eş tayini olmadı...kuruma girerken zaten evliydim....ama tayinle geldiğim yerde hala personel sıkıntısı var....

önder71
30-07-2008, 11:38:31
Yukarıda da izah etmeye çalıştım. kurumunuzu yazmadığınız için kurum ile ilgili özel bir atama yönetmeliği ve bu yönetmelikte boşanma ile ilgili bir hüküm var mı? belli değil...
örnek olarak yazdığım yukarıda ki yönetmelikler kapsamında kalıyorsanız, boşanma otomatik yer değiştirme nedeni değil, size isterseniz yer değiştirme için mazeret olabilecek bir husus...Eski görev yerinize atanmak istiyorsanız tayin istersiniz ve boşanmayı gerekçe olarak ileri sürersiniz...yerinizden memnun iseniz hiç atama talebinde bulunmaz çalışmaya devam ederseniz....

violet3534
30-07-2008, 11:45:34
eski görev yerime atanmak istemiyorum tabii ki....boşandım diye onlar geri atar mı ondan korkuyorum....istemediğim için araştırıyorum zaten...öyle bir tehlike varsa boşanma işini uzatacağım....gih sınıfında çalışıyorum....kurumum milli eğitime bağlı ama öğretmen değilim...kurumun atama yönetmeliğini araştırdım boşanma ile ilgili bir ibare yok....

önder71
30-07-2008, 22:24:36
1-Devlet Memurları Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Zorunlu Hizmet Süresi Tamamlanmadan Yapılabilecek Yer Değiştirmeler” başlıklı 10.maddesinde “Hizmetin gereği olarak 11 inci maddede ya da memurun isteği üzerine, 12 nci maddede belirtilen nedenlerle bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde (...) belirtilen zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan yer değiştirme suretiyle atanma yapılabilir.” Hükmü yer almaktadır.
2-Aynı yönetmeliğin 11.maddesinde “Aşağıda belirtilen hallerde, bölgelerdeki ve/veya hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan hizmetin gereği olarak yer değiştirme suretiyle atanma yapılabilir:
a) Haklarında adli, idari, inzibati bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda o yerde kalmalarında sakınca görülmüş olması,
b) Sicil raporu sonuçlarına göre olumsuzluğun tesbit edilmiş olması,
Bu gibilerin ayrıldıkları hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri başka bir hizmet alanında tamamlattırılır.” Hükmü yer almaktadır.
3-Yönetmeliğin 12.maddesinde de memurun isteği üzerine yapılabilecek yer değiştirmeler düzenlenmiştir.

Sonuç görev yaptığınız ilde ki çalışma süreniz dolmadan atanmanız için ya 11.madde yer alan koşulların gerçekleşmesi, yada yönetmeliğin 12.maddeye göre sizin talepte bulunmanız gerekir.
Özetle, milli eğitimde GİH memur olarak çalıştığınız, öğretmenler gibi ayrı ve özel bir atama ve yer değiştirme yönetmeliğinizin bulunmadığı kabul edildiğinde, korkacak bir durum yok ama, kişisel olarak bir ailenin ortadan kalkması anlamına gelen boşanma hususuna çabuk karar verilmemeli, aileye elden geldiğince yaşaması için şans verilmedilir diye nacizane düşünüyorum...
Hoşçakalın…..

cognis
30-07-2008, 23:37:04
Kurumunuzu belirtmemenize rağmen; anlatımlarınızdan 'yer değiştirme suretiyle atamaya' tabii olmadığınız anlaşılıyor.
Pekçok kurumda boşandıktan sonra 1 yıl ya da 6 ay içinde boşanmadan doğan kişisel ve sosyal sıkıntıların varlığından bahisle halihazır mahalde hizmet yapmanın zorluklarının dikkate alınması ve mazeret kabul edilmesini içeren naklen tayin talepleri olumlu sonuçlanmaktadır.

violet3534
31-07-2008, 13:16:18
yer değiştirme suretiyle atamaya tabi değilim...atama kararnamemde dmk nın 76. maddesine istinaden diyo....
milli eğitim bakanlığında çalışmıyorum....milli eğitime bağlıyız sadece...kurumumu yazmak istemiyorum şimdi....

okur123
31-07-2008, 13:25:25
Sayın Önder71 sorunuzu tüm yönleri ile cevaplamış zaten.
Genel hükümlere göre de naklen atanma talebinde bulunabilirsiniz.Ancak bu şeklide yapılacak nakil taleblerinin gerçekleşmesi daha zordur.Saygılarımla.

violet3534
31-07-2008, 21:39:09
anladığım kadarıyla ben talepte bulunmadan kimse beni aaa bu boşanmış dur şunu atayalım diye tayin yapmayacak....doğru mu?

okur123
01-08-2008, 08:11:44
Siz yer değiştirme süretiyle atmaya tabi değilsiniz.İdarenizin sizi boşanmış olmanız nedeniyle resen atayamaz.Elbette talepte bulunmalısınız.

violet3534
01-08-2008, 09:53:52
yukarıda da belirtmiştim ....zaten şu an olduğum yerden memnunum...atamayla geldiğim yere geri gitmek istemiyorum...Korkum boşandığım için beni geri göndermeleri idi....o da olmayacaksa, korkucak bişey yok demek ki :)
yorum yazan herkese teşekkür ederim...

cognis
01-08-2008, 11:02:10
pes yani,
ben tam tersini anlamışım, yani boşandım ve artık bu mahalde çalışmak istemiyorum, haklarım nelerdir tarzı bir sorun algıladım,,,
meğerse; şimdi boşandım ve şimdi kurum beni aynen geldiğim yere iade eder mi? gibi bir soru imiş,,,
tekrar 'pes yani'
Kuruma ne??
Boşanmak 657 sayılı Yasa'da tanımlanan memur sıfatı ile badaşmayacak davranış değildir.
Ayrıca başka yere re'sen atanmanıza sebep olacak 'üstüste düşük sicil notu' almanıza da sebep olmaz,,, sicil amirleri memurun evliliğine not vermezler....,

Her halde;
bu kadar panik oluryorsunuz,, sizin için de mühim bir durum; neden 657 sayılı Yasayı okumazsınız,, ilaveten kurumunuzun personel ile alakalı vs. yönetmeliklerini...
Kendi hakkındaki mevzuatı bilmeyenler;
mesleki mevzuatı nasıl icraata çevirecekler de hizmet edecekler????
Edemeyecekler, habire ezber,,, yani masasının ötesinde bir dünya olup olmadığı umurlarında olmayacak,,, taa kii öbür masaya oturmak zaruret olana kadar....
O zaman da; 'ben ne yapacağım' şimdi?? derdi başlayacak...

violet3534
02-08-2008, 09:18:10
kardeş hepsine baktım, bi avukat arkadaşa da danıştım ama gene de insan emin olamıyor...tayini ne zorluklarla yaptırdım...1.5 yıl sürgün yerinde yaşadım...pisi pisine her şey mahvolsun istemiyorum...zaten evliliğimi de kurum bitirdi...1.5 yıl ayrı yaşadıktan sonra ne bekliyolar o evlilikten....üstelik kurumlarda hak hukuktan sonra başka kurallar ön planda...
zaten boşanmak başlı başına sancılı bi süreç...
tekrar teşekkürler...

mahmutkerem
12-07-2009, 14:31:40
Sayın hukuki.net yetkilileri. ben bir üniversite hastanesinde gih kadrosunda çalışan 7 yıllık bir memurum. 7 yıl önce başka bir ilden evli ve bir çocuklu olarak geldim. eşim geldiğinde ev hanımıydı ve çalışmıyordu. daha sonra benim çalıştığım hastanede veri hazırlama şirketinden işe girerek çalışmaya başladı. yaklaşık üç buçuk senedirde aynı işte çalışıyor. Temmuz ayında şiddetli geçimsizlik nedeniyle mahkemeye boşanmak için başvurduk. Boşanma sonrası ben bulunduğum ilde kalmak istemiyorum. Bu mümkün mü acaba boşanma sonrası mahkemeye başvursam olumlu sonuç alabilir miyim.

Kantaroncu
14-07-2009, 12:59:52
Üniversitenizin diğer il veya ilçelerde bağlı okulları vardır. Oralara tayin isteyebilirsiniz. Mahkemeyle çözümlenmesi zor...

mehmet1907
28-07-2009, 21:26:31
merhaba, ben halen ankara numune hastanesinde göz ihtisası yapmaktayım ocak 2010da asistanlığımın süresi dolacak, mart 2009da boşandım acaba madde 21deki "Herhangi bir nedenle görev yaptığı ilde kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının can güvenliği tehlikeye düşen personel ile eşinden boşanan personel C ve D hizmet grubu illerinden birine, Bakanlıkça nakil dönemi beklenmeden atanabilir." ibaresi benim içinde geçerli olur mu? yani mecburi hizmete gitmem gereken yeri c ve d bölgelerinden birini seçebilirmiyim? bu konuda bilgi verirseniz sevinirim.

karanfilyeri
30-12-2010, 19:36:03
hepinize saygılar benim de bu konuda bazı sorunlarım var. ben 2001 yılıda evlenerek İstanbulda Polis olarak görev yapan eşimin yanına gittim. İstanbulda iken 2006 yılında sınavı kazanarak Memleketim olan Karaman ili Devlet Hastanesine 4/b sözleşmeli hemşire olarak tayinim oldu ve göreve başladım. eşim İstanbulda kalmıştı.2009 yılında eşim Şark hizmeti gereği Muş Bulanık ilçesine tayin oldu. o tarihlerde benim eş durumu tayin hakkım olmadığı için eşim Bulanık ilçesinden Becayiş buldu ve bir meslektaşım ile becayiş yaparak Bulanık ilçesine geldim. şu an Bulanık Devlet Hastanesinde yine 4/b sözleşmeli hemşire olarak görev yapmaktayım. ancak ben Bulanık ilçesine geldikten sonra eşimle aramızda şiddetli anlaşmazlıklar ve geçimsizlikler başladı.ikimiz aynı evde iki yabancı gibi olduk. en sonunda anlaşarak boşanmaya karar verdik. şu an daha dava falan açılmadı. benim kafama takılan sorun şu ; Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği 21.maddede Boşanan personelin Dilekçe ile Müracaatı halinde bulunduğu yerden C ve D illerine atama zamanı beklenmeksizin yapılır denmesine rağmen ben emin olmak için önce sendika görevlilerine daha sonra Sağlık Bakanlığına telefon açarak bu durumu söyledim ancak bana Becayiş ile geldiğim için bu tayinin mümkün olamıyacağını söylediler. ben becayiş hakkımı zaten eşimin yanına gelmek için kullandım kaldıki benim becayiş yaptığım tarihte eş durumu kanunu henüz çıkmamıştı. ben becayiş yaptıktan 4 ay kadar sonra falan eş durumu tayin hakkı verildi sanırım.boşanacağım eşimin 2011 yılında Bulanık ilçesinden tayini çıkıyor görev süresi doldu. ancak ben çocuklarımla Bulanık ilçesinde memleketim ve babam annem ve akrabalarımdan 1100 Km uzakta olmayı istemiyorum. boşanma gerçekleşirse ben önceki görev yerim olan Karaman a yani memleketime ailemin yanına gidebilirmiyim. sanırım İdare Dilekçemi reddedecek ben İdari Mahkemeye dava açtığmda kazanmam mümkün olurmu emin değilim eğerki kazanamaz isem Emekliliğime daha 28 sene var ve ben bu sürede Bulanıkta kalırsam çalışmayı düşünmüyorum. iyi günler.

karanfilyeri
01-01-2011, 21:01:05
Hepinize iyi akşamlar dileklerimle. daha önceden bilgilerinize sunmuş olduğum boşanma dolayısı ile tayin hakkı ile ilgili hiç bir yanıt alamadım. Bu konuda Lütfen bana yardımcı olurmusunuz yada en ufak bir fikir bile bana yol gösterecek bu konuda yardıma gerçekten çok ihtiyacım var şimdiden hepinize teşekkür ederim.

alınyazısı06
01-07-2013, 14:27:56
Merhaba;Eşimle boşanacağız.ben 3 yıl atandığım yerde çalışma zorunluluğumu dolduramadım.bu yıl aralık ayında tamamlayabileceğim.5 yıllık memurum.Fakat eşimden ve onun geniş ailesinden korktuğum için çalıştığım yere gidemiyorum.ne yol izlememi önerirsiniz?Bu yüzden tayinim çıkarmı nereye ve ne gerekçeyle gitmem gerekir yada 1 yıllık ücretsiz izin kullanabilirmiyim?

alınyazısı06
01-07-2013, 18:42:11
En azından kime sorabilirim bir fikri olan yokmu?

- - - Updated - - -

Arkadaşlar kim bir yol gösterebilir?fikriniz varmı?

gülnurkılıç
27-05-2016, 23:12:57
Merhaba öğretmenim ve 2015 yılı şubatta eş durumu tayiniyle zorunlu hizmetimi tamamlamadan başka bir ile geldim. Daha sonra eşimle anlaşamadık şu an boşanma süreci devam ediyor. Ben zorunlu hizmet bölgelerinden tercih yapıp il dışı tayin isteyebilir miyim? Onunla aynı yerde yaşamak istemiyorum karşılaşmak istemiyorum.Boşanma davası sonuçlanmadan zorunlu hizmetimi tamamlamak üzere tayin isteme hakkım var mı?.. Teşekkür ederim

ArabicEnglishFrenchGermanHindiItalianJapaneseRussianSpanishTurkish
Translated to other languages thanks to vBET Translator 4.9.2