PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : İcra müdürlüğü tavsiyeleri... (imiş)


Av.Emrah Yavuzcan
05-12-2006, 21:47:18
İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TAVSİYELERİ

1-HACZE GEÇ GİTME:

Genellik arz etmemekle birlikte, bir kısım haciz işlemlerine 10-15 günlük gecikmelerle gidildiği belirlenmiştir.

İcra İflâs Kanunu#8217;nun 79. maddesine göre haczin, talep ve masrafın kasaya ithalini müteakip üç gün içinde yapılması gerektiğinin hatırdan çıkarılmaması,

2-HACİZLERDE KÂTİP, DAKTİLO TAŞIYICISI GÖTÜRME:

İşlerin miktar ve mahiyeti itibariyle zaruret bulunmamasına rağmen, sebebi tutanaklarda da gösterilmeden, teferruatlı işlemi gerektirmeyen hacizlere kâtip ve daktilo taşıyıcısı adı altında müstahdem götürüldüğü belirlenmiştir.

3717 sayılı Kanun#8217;un 2. maddesinden çıkan genel anlam çerçevesinde, icra daireleri dışında yapılması gereken haciz ve kıymet takdiri gibi işlemlere ancak zorunlu hallerde kâtip ve müstahdem götürülmesi, gerektirici nedenlerinin de icra tutanağına derç edilmesi, iş sahiplerine yersiz mali külfet yükleyebilecek benzer uygulamanın tekrarından önemle kaçınılması,

3-HACİZLERDE BORÇLUNUN BULUNMAMASI-İMZA:

Hacizlerde borçlunun bulunmaması nedeniyle işlem yapılamadığına dair düzenlenen tutanakların görevli memur ve şoför tarafından imzalanmasıyla yetinildiği saptanmıştır.

Bu gibi hâllerde; düzenlenecek tutanakların inandırıcı olması bakımından, hacze giden memurdan başka mahalle muhtarı veya komşuları gibi üçüncü şahısların imzaları ile tevsikinin usul ittihazı,

4-HACİZ TUTANAĞINDA TARİHİN, ALACAK MİKTARININ BELİRTİLMESİ:

Haciz tutanağında haczin yapıldığı tarihin ve alacak miktarının belirtilmediği gözlemlenmiştir.

İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği#8217;nin 41. maddesinde belirtildiği üzere, haciz tutanağında, alacak miktarı ile haczin hangi gün ve saatte yapıldığının açıkça gösterilmesine dikkat edilmesi,

5-HACİZLERDE OTONUN BELİRGİN VASIFLARININ BELİRTİLMESİ:

Haczedilen (haczedilerek yediemine teslim edilen) motorlu araçların (kamyon, otomobil, traktör gibi) sadece plaka numaraları ve markalarının tutanaklara yazılmasıyla yetinildiği, diğer önemli vasıflarının yazılmadığı belirlenmiştir.

İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği#8217;nin 41. maddesinde açıklandığı gibi, haczedilen malın belirgin niteliklerinin, bu cümleden olarak taşıtların motor, şasi, akü, lastik ve sair durumlarının ileride niza çıkmasını engelleyecek şekilde tespit edilmesi ve haciz tutanağına da yazılması gerektiğinin hatırdan çıkarılmaması,

6-İŞİ BİTEN DOSYALARIN DERDEST OLARAK TUTULMAYACAĞI:

Bazı dosyaların uzun zamandan beri işlemsiz kaldıkları, bazı dosyaların ise infaz olundukları halde, esas kayıtlarının kapatılmaması suretiyle derdestler arasında elde tutulduğu gözlenmiştir.

HİGM#8217;nün 15/06/1966 gün ve 12903 sayılı mütalâalarında açıklandığı üzere, İİK#8217;nun 39., 78., 106. ve 110. maddeleri göz önüne alınarak, belirlenen süreler içinde takip edilmeyen dosyaların işlemden kaldırılması hususunun düşünülmesi, infaz olunan dosyalarla ilgili esas defteri kayıtlarının İcra İflâs Kanunu Yönetmeliği#8217;nin 4. maddesine göre kapatılmasının unutulmaması,

7-ESAS DEFTERİNE İMZA ALINACAĞI:

Esas defterinin incelenmesinde; genellikle takip talepleri üzerinde alacaklı ya da vekilinin tatbik imzası, mührü veya parmak izinin alınmadığı görülmüştür.

İcra İflâs Kanunu Yönetmeliği#8217;nin 4. maddesine göre, esas defterine, alacaklının ve varsa vekilinin uygulamaya elverişli imza veya mührünün alınmasının usul ittihazı,

8-YIL SONU DEVİRLERİNDE DOSYA NUMARALARININ DA GÖSTERİLECEĞİ:

Esas ve talimat defterlerinde yıl sonu devirlerinde, her yıldan devreden dosya sayısı gösterilmiş ise de ilgili dosyaların numaralarının yazılmadığı saptanmıştır.

İcra İflâs Kanunu Yönetmeliği#8217;nin 4. ve 5. maddeleri gereğince, her yıl sonunda yapılan devirlerde devreden dosyaların sıra numaralarının da gösterileceğinin hatırlanması,

9-CEZAEVİ YAPI PULLARI YEVMİYE DEFTERİ TUTULACAĞI

Cezaevi yapı pulları yevmiye defterinin tutulmadığı görülmüş, diğer kayıtlardan yararlanılarak tanzim ettirilmiştir.

Denetime imkan verilmesi bakımından, İcra İflâs Kanunu Yönetmeliği#8217;nin 3. maddesi gereğince kullanılması zorunlu olan anılan defterin, aynı yönetmeliğin 7. maddesindeki usulle tutularak, başlatılan uygulamanın sürdürülmesi,

10-VEKÂLET ÜCRETİNİN BİR KARARLA TAYİNİ GEREKTİĞİ:

Avukatla takip edilen bir kısım dosyalarda vekalet ücretinin karar halinde tutanaklara derç edilmediği, dosya kapağına yapılan hesap tablosunda yer verilmesi ile yetinildiği belirlenmiştir.

İcra İflâs Kanunu#8217;nun 138/3. maddesi ve Yargıtay İİD#8217;nin l7/04/l956 gün, 2322/2306 sayılı içtihadı nazara alınarak, vekâlet ücretinin sadece hesap listesine yazılması yöntem ve yasaya aykırı olduğundan, bundan böyle, takdir edilecek söz konusu ücretin bir karar halinde tutanaklara yazılması,

11-TALİMAT VÜRUD TARİHİNİN YAZILMASI GEREKTİĞİ:

Bir kısım talimat dosyalarında, talimat geliş tarihlerinin yazılmadığı görülmüştür.

İşlemlerin yasal süresi içinde yapılıp yapılmadığının kontrolüne olanak sağlanması için talimat yazılarında geliş tarihlerinin mutlaka yazılması,

12-ALACAKLININ YAZILI TALEBİ TUTANAĞA GEÇİRİLMEDEN HACZE GİDİLMİYECEĞİ:

Alacaklının yazılı talebi tutanağa geçirilmeden kabulü ile haciz yapılması yoluna gidildiği belirlenmiştir.

İcra İflâs Kanunu#8217;nun 8 ve Yönetmeliğin 22. maddeleri uyarınca, icra dairelerinin yaptıkları işlemlerde kendilerine vaki talep ve beyanlar hakkında bir tutanak yapacakları ve altlarının ilgililerle görevli memurca imzalanacağının hatırda tutulması,

13-İHALE DAMGA VERGİSİNİN PUL OLARAK YAPIŞTIRILMAYACAĞI:

İhale damga vergisinin evrakına pul olarak yapıştırıldığı belirlenmiştir.

14/03/l98l Günlü Resmî Gazete#8217;de yayınlanan Maliye Bakanlığı#8217;nın 0l/0l/l98l günlü ve 17 sayılı damga vergisi genel tebliğine göre, bu tarihten sonra matrahı ne olursa olsun, ihale damga resmînin makbuz mukabilinde maliyeye yatırılması gerektiğinin unutulmaması,

14-İHALE DAMGA VERGİSİ MİKTARI:

... esas (talimat) sayılı dosyaların incelenmesinde, satışı yapılan menkul ve gayrimenkullerin satış bedeli üzerinden ihale damga Resmînin binde 6 oranında alındığı saptanmıştır.

488 Sayılı Kanun#8217;a bağlı (1) sayılı Tablonun II-Karar ve Mazbatalar Bölümü#8217;nün 2. maddesi uyarınca, yetkili organlarca verilen her türlü ihale kararlarında damga vergisinin binde 4.5 oranında alınması gerektiğinin bilinmesi,

15-POLİS VE JANDARMAYA YEVMİYE VERİLMEYECEĞİ:

Hacze birlikte götürülen polis memuruna (jandarma erine) yevmiye tahakkuk ettirildiği gözlenmiştir.

Bakanlık Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü#8217;nün 31/03/1966 gün ve 6854 sayılı mütalâasına göre, İcra İflâs Kanunu#8217;nun 81. maddesi gereğince, zabıta memurlarının zor kullanmada icra müdürüne yardımcı olmak ve emirlerini ifa etmekle mükellef olmaları nedeniyle polis ve jandarma erlerine yevmiye verilmesine olanak bulunmadığının bilinmesi,

16-MENKUL TESLİMİ #8211;HARÇ ALINACAĞI:

Menkul teslimini içeren ...sayılı dosyada, icranın yerine getirilmesinde tahsil harcı alınmadığı saptanmıştır.

Konu ile ilgili bulunan 492 sayılı Yasa#8217;nın 19. maddesi ile aynı Yasa#8217;ya bağlı (1) sayılı tarifenin (3/I-g) bölümünün amir hükmüne uyulmasında hassasiyet gösterilmesi,

17-İLAMSIZ TAKİPTE YENİLEMEDE HARÇ ALINACAĞI:

....esas sayılı ilâmsız takip dosyasının yenileme talebinden harç alınmadığı görülmüş, noksanlık tamamlattırılmıştır.

İcra ve İflâs Kanunu#8217;nun 78/son madde ve fıkrasına göre, ilama müstenit olmayan takiplerde, yenileme talebi üzerine yeniden harç alınması gerektiğinin hatırdan çıkarılmaması,

18-TAKİP TUTANAĞI DÜZENLENMESİ GEREKTİĞİ:

Genellikle talimat dosyalarında takip tutanağı düzenlenmediği yatırılan ve sarfedilen paraların tutanakta gösterilmediği gözlemlenmiştir.

İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği#8217;nin 16 ve 22. maddeleri nazara alınarak, talimatlar için de takip tutanağı tanzim edilmesi yapılan işlemlerin ve bu arada para tahsil ve reddi işlemlerinin de bu tutanağa işlenmesinin usul edinilmesi,

19-SENET ASILLARININ DOSYADA SAKLANMAYACAĞI:

...sayılılarda olduğu gibi, senet asıllarının dosyada saklandığı görülmüştür.

İcra ve İflâs Kanunu#8217;nun Tatbikatına Dair Nizamname#8217;nin 30. maddesine göre, ziyaına sebebiyet verilmemesi bakımından dosya arasında senet aslı bulundurulmamasına dikkat edilmesi,

20-SENET ASILLARININ BORÇLUYA VERİLEBİLECEĞİ:

Kambiyo senetlerine müstenit takiplerde, senet fotokopilerinin dosyaya konularak asıllarının takip talebi günü veya takibin kesinleşmesini müteakip alacaklıya iade edildiği belirlenmiştir. (...gibi)

Bakanlığın 08/02/1978 gün ve 3545 sayılı mütalâalarında da izah olunduğu üzere; bu tür senetlere dayalı takip talebinde bulunan alacaklıların, İcra ve İflâs Kanunu#8217;nun 167. maddesi gereğince, başvuru istemine ekleyeceği senet aslının, alacağın tamamen tahsili sonunda ve ancak borçluya iade olunabileceğinden, sözü edilen senetlerin takibin sonuna kadar dairede saklanmasının usul ittihazı,

21-HACİZLER İÇİN GAYRİMENKULÜN BULUNDUĞU MAHALLE GİDİLMESİ GEREKTİĞİ:

...sayılı takip dosyalarında olduğu gibi, haczedilmiş gayrimenkulun muhafazası için mahalline gidilmediği belirlenmiştir.

Kayden veya fiilen haciz talepleriyle bağlı kalınmak kaydıyla, İcra İflâs Kanunu#8217;nun 85 inci maddesi esaslarına göre haczedilmiş gayrimenkulun muhafazası için aynı kanunun 91. maddesinde öngörülmüş tedbirlerin alınmasıyla yetinilmeyip, 102. maddedeki hususları içeren haciz tutanağının düzenlenmesi ve kıymet de dahil olmak üzere bu tutanağa yazılacak hususların tespiti için gayrimenkulun bulunduğu mahalle gidilmesi gerektiğinin hatırda tutulması,

22-TANZİM TARİHİ OLMAYAN SENETLERİN BONO SAYILMAYAĞI:

Bazı takip dosyalarında takibe konu senetlerde tanzim tarihi olmadığı halde kambiyo senetlerine mahsus yolla işleme tabi tutularak borçluya 163 örnek ödeme emri çıkartıldığı saptanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu#8217;nun 688/6. maddesine göre, tanzim tarihinin bononun asli unsurlarından olduğu, tanzim tarihi olmadığı takdirde senedin bono sayılamayacağı unutulmayarak, bu gibi hallerde İcra İflâs Kanunu#8217;nun 168. maddesince talebin reddine karar verilmesi, alacaklı istediği takdirde normal yolla takibe geçilmesi,

23-FERAGAT HALİNDE HARÇ MİKTARI:

....esas sayılı takip dosyalarında, hacizden önceki vazgeçme beyanının zabta geçmesinde %3,6 ve ...sayılıda da hacizden sonraki aynı beyandan %7,2 oranında harç alındığı müşahede olunmuştur.

492 sayılı Harçlar Kanunu#8217;nun 23. maddesinde belirtildiği gibi icra takibinden vazgeçme hâlinde, alınması gereken tahsil harcının yarı oranında tahsili gerektiğinin hatırdan çıkarılmaması,

24-TAHSİLÂT VE REDDİYAT MAKBUZLARININ TASDİKLİ OLACAĞI VE DİP KOÇANLARININ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA İADE EDİLECEĞİ:

Kullanılmakta olan tahsilât ve reddiyat makbuzlarının bir bölümünün tasdiksiz olarak bulundurulduğu, kullanılan tahsilat ve reddiyat makbuzları dip koçanlarının da Cumhuriyet savcılığına iade edilmeyip dairede saklandığı belirlenmiştir.

İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği#8217;nin 63. maddesi gereğince, her makbuz cildinin son sayfasının arkasına, cildin tam olduğuna ilişkin onay şerhi verilerek icra müdürüne zimmet karşılığı teslim edilen makbuz dip koçanlarının, kullanılmalarını müteakip Cumhuriyet Başsavcılığına iade edilmesinin ve belirtilen onay şerhinin mevcudiyetinin araştırılmasının ihmâl edilmemesi,25-TOPLU TAHSİLAT VE REDDİYAT MAKBUZU DÜZENLENMESİ:

Tahsilât ve reddiyat makbuzlarının genel olarak incelenmesinde;

Listeye bağlı olarak gelmeyen ve genellikle 3-4 dosya için mahallinde tahsil edilen paralara ait toplam miktar için tek tahsilât makbuzu düzenlendiği,

Ödemelerde de aynı usulün benimsendiği, dairede kalan nüshalarının ilgili herhangi bir dosyaya konulduğu belirlenmiş, tetkikatta güçlük çekilmiştir.

Başka yer icra dairesinden gönderilmeyen dosyalarla ilgili olarak ve mahallinde tahsil edilen paralara ait toplam miktar için tek makbuz düzenlendiği,

Görülmüştür.

İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği#8217;nin 61 ve 62. maddeleri gereğince, yalnızca icra ve iflâs dairelerine listeye bağlı olarak topluca gelen paralar on ve daha fazla dosyayı ilgilendirdiği takdirde, toplam miktar için tek tahsilât makbuzu kesilebileceğinin, aynı tarzda reddiyat makbuzu düzenlenmesinin ise, başka bir icra ve iflâs dairesine PTT aracılığı ile gönderilmesi gereken on ve daha fazla dosya için mümkün olduğunun, bunun dışında toplu tahsilât ve reddiyat makbuzu tanzimine yasal olarak bulunmadığının,

Bu kabil makbuzların ise dairede tarih sırasına göre, ayrı kartonlarda saklanması gerektiğinin hatırda tutulması, mevcut uygulamadan vazgeçilerek denetim kolaylığının sağlanması,

26-İLÂMLI TAKİPTE YENİLEMENİN HARCA TABİ OLMADIĞI:

...esas sayılı ilâmlı takipte ....tarihindeki yenilemede başvurma harcı alındığı gözlenmiştir.

İcra İflâs Kanunu#8217;nun 78/son maddesi uyarınca, ilâmlı takiplerin yenileme işlemlerinin harca tabi olmadığının benzeri işlemlerde nazara alınması,

27-KIYMETLİ EVRAK-EŞYA DEFTERİ TUTULMASI GEREKTİĞİ:

Kıymetli evrak ve eşya defteri tutulmadığı, yazı işleri müdürlüğü ile müştereken kullanıldığı beyan ve tespit olunmuştur.

İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği#8217;nin 3. maddesi gereğince tutulması gereken (Örnek:7) nolu icra dairesince alınan kıymetli evrak ve değerli şeylerin kaydına ilişkin defterin temini ile 8. maddedeki açıklamalar dairesinde tutulmasının ihmal edilmemesi,

28-YEDİEMİN ÜCRETİNİN FAZLA TAKDİR OLUNMASI:

...sayılı takip dosyasında, yediemine teslim edilen traktörün muhafazasına karşılık, 26/10/1984 tarihinden 11/03/1985 tarihine değin geçen süre için ...YTL yedieminlik ücreti tahakkuk ettirildiği tespit edilmiştir.

Yediemine verilecek ücret miktarının tayin ve takdiri memura ait olmakla beraber; takdir hakkının, kamu vicdanınca tasvip gördüğü sürece yerinde kullanılma sayılacağının unutulmaması, emsali yerlere ve işlere göre fahiş ücret takdirinden kaçınılması,

29-YEDİEMİN TESLİM ZABITLARINA DAMGA PULU YAPIŞTIRILMAYACAĞI:

...sayılı takip dosyalarında olduğu gibi, 01/01/1986 tarihinden sonra mahcuz malın yediemine teslimini içeren haciz tutanaklarına damga pulu yapıştırıldığı gözlenmiştir.

488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu#8217;na bağlı (1) sayılı Tablonun (IV)-Makbuzlar ve Diğer Kâğıtlar Bölümünün (1/a-f) pozisyonunun 3239 sayılı Yasa#8217;nın 140 ncı maddesiyle yürürlükten kaldırıldığının bundan böyle unutulmaması,

30-YEDİEMİN ÜCRETİ-SATIŞ YAPILAMAMASI-MALIN YEDİEMİNE TESLİMİ:

Günlük ücret takdir olunarak, yediemine teslim edilmek suretiyle haciz ve muhafaza altına alınmış bulunan menkul malların uzun süre satışı talep edilmediğinden, genellikle ücretini karşılamak üzere yediemine terk zorunda kalındığı beyan ve müşahede olunmuştur.

Muhafazası masraflı olan malların satılmasına her zaman karar verilebileceğini düzenleyen İcra ve İflâs Kanunu#8217;nun 113. maddesi hükmü de dikkate alınmak suretiyle, haciz ve muhafaza tutanaklarından birer suretin ayrı bir kartonda toplanarak, belirli fasılalarla gözden geçirilip muhafazası masraflı hale gelen mahcuzların satışı cihetine gidilmesi suretiyle aynı kanunun 85/son maddesinde öngörülen borçlu menfaatinin de korunmasına özen gösterilmesi,

31-TETKİK İÇİN GÖNDERİLEN DOSYA AKİBETİNİN ARAŞTIRILMASI GEREKTİĞİ:

Tetkik ve iade edilmek üzere mahkemelere gönderilmiş olan ve aradan uzunca bir süre geçmiş olmasına rağmen, iade edilmemiş bazı dosyaların akıbetinin araştırılmadığı anlaşılıp, gereği yaptırılmış, incelemek üzere istenen bir kısım dosyaların bu nedenle tetkiki olanağı bulunamamıştır.

Mahkeme veya tetkik merciine gönderilen dosyalar akıbetinin muayyen aralarla sorulmasının usul edinilmesi, kaybolması halinde sorumluluk doğurabileceği gibi ihyasının da çok güç olacağının bilinmesi,

32-SATIŞIN RESMÎ TATİLE GELMESİ HÂLİ:

...sayılı dosyada, mahcuzun satışı için resmî bayram tatiline rastlayan ...gününün tayin edildiği ve bu sebeple satışın yapılamadığı anlaşılmıştır.

İcra ve İflâs Kanunu#8217;nun 112. maddesine göre, tayin edilen satış gününün resmî tatile rastlaması hâlinde, aynı kanunun 19. maddesine göre işlem yapılacağının müteakip işlemlerde nazara alınması,

33-HARÇ VE CEZAEVİ YAPI HARCI HASILATININ YATIRILMASINDA GECİKME:

Harç ve cezaevi yapı pulu hasılatlarının gecikmelerle merciine yatırıldığı belirlenmiştir.

Harç pulu hasılatının, 14/01/2003 tarihli Resmî Gazete#8217;de yayınlanan Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü#8217;nün (3) sıra sayılı genel tebliğinde belirlenen meblağı aşmamak kaydıyla İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği#8217;nin 6. ve Devlet Muhasebe Yönetmeliği#8217;nin 147. maddesine tevfikan, en geç 15 gün içinde maliyeye yatırılacağının,

4301 Sayılı Kanun#8217;un 7. maddesinin uygulanması ile ilgili olarak Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı#8217;nın 08/03/2002 tarih, 37-9 sayılı yazılarında da belirtildiği gibi icra dairelerince makbuz karşılığı tahsil edilen harçların ise Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu#8217;nun Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Adliye Sarayı şubesindeki 2025000 sayılı hesabına aktarılmak üzere bulundukları mahaldeki şubelerine açtıracakları #8220;icra harçları#8221; hesabına günlük olarak aktarılacağı, o yerde bu banka şubelerinin bulunmaması hâlinde, bütün masrafı Vakıflar Bankası tarafından karşılanmak üzere EFT yolu ile Vakıflar Bankasının yukarıda belirtilen hesabına gönderilmesi kaydıyla o mahaldeki Ziraat Bankası şubesindeki bir hesaba günlük olarak yatırılacağının ve paraların Ankara#8217;daki İşyurtları Kurumu#8217;nun hesabına ONLİNE olarak havale edileceğinin,

Unutulmaması,

34-POSTA MUTEMET DEFTERİ-PARANIN KASA DEFTERİNE İNTİKAL ETTİRİLECEĞİ:

Posta mutemet defteri kayıtlarına göre, ...icra müdürlüğünden gönderilen ...liranın PTT den ...günü alınmasına karşın, tahsilât makbuzu kesilerek kasa defterine intikalinin sağlanmadığı görülmüştür.

İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği#8217;nin 9. maddesinde açıklandığı gibi, PTT kanalıyla gelen paraların da alındığında daireye gelinir gelinmez tahsilât makbuzu kesilerek kasa defterine işlenmesi, aksi hâlin sorumluluk tevdi edebileceğinin bilinmesi ve bu konuda çok hassas davranılması,

35-MEMUR YOLLUĞU-ARAÇ SÜRÜCÜLERİNE ÜCRETİN HARİCEN ÖDENMEYECEĞİ

Bir kısım dosyalarda hacze götürülen araç sürücülerine tahakkuk ettirilen paraların kasaya alınmadan, haciz tutanağına şerh verilerek haricen ödendiği belirlenmiştir.

Bazı dosyalarda memur yolluğu ödemelerinde de aynı usulün izlendiği saptanmıştır.

Haciz ve benzeri işlemlerle ilgili olarak, İcra ve İflâs Kanunu#8217;nun 59. maddesi hükmünce alınacak masrafların İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği#8217;nin 6 ve 112. maddeleri aracılığı ile Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Yazı İşleri Yönetmeliği#8217;nin 33 üncü maddesi gereğince, tahsilat makbuzu kesilerek kasaya alınması, hak sahiplerine yapılacak ödemelerin de reddiyat makbuzu ile kasadan çıkışlarının sağlanması, suizanı davet edebilecek benzeri hatalı uygulamadan derhal vazgeçilmesi,

36-İCRA TAKİP MASRAFLARININ MATRAHA DAHİL EDİLMEYECEĞİ:

İcra takip masraflarının matraha dahil edilmesi sonucu, gerektiğinden fazla harç alındığı saptanmıştır.(....gibi)

Bakanlığın 20/0l/l955 gün 970 sayılı mütalâaları uyarınca, icra takip masraflarının harcın hesabında matraha dahil edilmemesi; 03/02/1969 gün ve 3050 sayılı mütalaasına göre de, ilâmların icrasında, ilâmda yazılı asıl alacak ile yargılama giderleri toplamından tahsil edilen meblağın tahsil harcına ve Cezaevi yapı pulu harcına matrah teşkil edeceğinin, İcra masraflarının sözü edilen harçların hesaplanmasında matraha dahil edilmemesi gerektiğinin bilinmesi,

37-HACİZ KARARLARINDA YAPTIRILACAK MASRAFIN GÖNDERİLMESİ GEREKTİĞİ:

İncelenen dosyalardaki haciz kararlarında, bu işlem için yaptırılması gereken masraf miktarının açıklanmadığı gözlenmiştir.

İhtilâflara ve yanlış anlamalara yol açılmaması için, haciz kararlarında masraf miktarının gösterilmesinin kural haline getirilmesi,

38-EMEKLİ SANDIĞININ HARÇTAN MUAF OLMADIĞI, CEZAEVİ YAPI HARCI ALINACAĞI:

T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü#8217;nün alacaklı olduğu takiplerle ilgili ... esas sayılı dosyada ... liranın tahsilinden harç alınmasına karşın, kurumun muaf olduğu düşüncesiyle ve sırasıyla ... ve ... lira cezaevi yapı harcı tahsil olunmadığı saptanmış, ikmali sağlanmıştır.

5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu#8217;nun 21. maddesinde "Sandığın her çeşit menkul ve gayrimenkul malları ile hak, gelir ve alacakları ile muameleleri ve bunların tahakkuk, tahsil ve ödemelerine ait kağıt, makbuz ve ilâmların her çeşit vergi, resim ve harçtan muaftır." denilmekte ise de; madde metninde yargı harcından söz edilmemesi, Yargıtay 3. H.D.#8217;nin 19/04/l983 gün ve 1983/183-2051 ile 28/01/1984 tarih, 1983 /4917 Esas, 1984/312 Karar sayılı içtihatlarında bu hükmün, sandığın davacı ve davalı olarak yargı harcından muaf olduğu anlamına gelmeyip, sandığın iç işlerine ilişkin olduğunun ayrıntılı biçimde açıklanması Harçlar Yasası#8217;nın 13/j maddesinde sadece genel bütçeye dahil idarelerin harçtan istisna edilmiş olup, T.C. Emekli Sandığı#8217;nın genel bütçeye dahil bir idare olmaması, ayrıca 2548 sayılı Kanun#8217;da da adı geçen sandıktan cezaevi yapı harcı alınmayacağına dair bir hüküm bulunmaması dikkate alınarak, mevcut uygulamadan vazgeçilmesi,

39-İŞ BÖLÜM TUTANAKLARI-KASA VE PUL HESAPLARININ MÜDÜR TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEĞİ:

Dairede yapılan işbölümü tutanaklarının tetkikinde;

Harç ve cezaevi yapı pulu bedellerinin tahsili, yevmiye defterine kaydedilip merciine yatırılması görevinin icra müdür yardımcısına bırakıldığı gözlenmiştir.İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği#8217;nin değişik 110/1. maddesi uyarınca, kasa ve pul hesaplarının mutlaka müdür tarafından tutulmasının zorunlu olduğunun; ancak dosya, defter ve kartonların saklanmaları konusunda iş dağılımı ile görevlendirme yapılabileceğinin hatırlanması,

40-TELLÂLİYE HARÇ MİKTARI:

...sayılılarda olduğu gibi, genelde tellâliye resmînin satış bedelinin %2#8217;si oranında tahsil olunduğu saptanmıştır.

31/12/2004 tarihinde yürürlüğe giren 5281 sayılı Kanun#8217;un 22. maddesi ile değişik 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu#8217;nun 70. maddesine göre satış bedelinin tamamı üzerinden değil, 100 Yeni Türk Lirasına kadar olanından %2 aşan kısmından ise %1 oranında tellâliye alınacağının unutulmaması,

41-İHALE DAMGA VERGİSİNİN EKSİK HALİNDE DAHİ ALINACAĞI:

...sayılı takip dosyasında, mahcuz malın ...liraya ihale edilmesinden sonra alıcının ödeme süresi içinde almaktan vazgeçmesi üzerine binde 4.5 oranındaki damga vergisinin alınmadığı,

...sayılı dosyalarda da ihalenin feshedilmesi nedeniyle, ihale damga vergisinin alınmadığı belirlenmiş, denetim sırasında tamamlattırılması sağlanmıştır.

Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü#8217;nün 14/05/l971 gün ve 2101117-31730485 sayılı mütalaalarında açıklandığı gibi, mahcuz mal İcra ve İflâs Kanunu hükümleri dairesinde ihale edildikten sonra vergiyi doğuran olay vuku bulduğundan, alıcının bedeli ödememesi veya almaktan vazgeçmesi hallerinde de binde 3.6 oranında damga vergisi alınması gerektiğinin unutulmaması,

488 Sayılı Kanun#8217;a bağlı (1) sayılı tablonun 11/1 bendi gereğince satışa müteakip düzenlenen ihale tutanaklarının binde 4.5 oranında damga vergisine tabi olduğundan, verginin de tutanağın düzenlenmesi anında istifası gerektiğinden ihalenin feshinin bu verginin alınmasına engel teşkil etmeyeceğinin bilinmesi,

42-İPOTEĞİN-REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ-HARÇ MİKTARI:

...sayılı dosyada, 6 milyon lira alacağın ipoteğin paraya çevrilmesi suretiyle tahsili talebi üzerine, yapılan kıymet takdirinden sonra tespit edilen satış günü borcun ödenmesi nedeniyle, 144.000.-TL. yerine, 66.000.TL.fazlasıyla 2l0.000.-lira harç alındığı,

...sayılı dosyada, tahsil harcının, paraya çevrilme işleminden önce ödeme sebebiyle %3,6 yerine %7,2 olarak alındığı saptanmıştır.

Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan takiplerde, alacağın teminatı olan şeyin haczi söz konusu olamayacağından, bu tür takiplerden alınacak tahsil harcının, alacak ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine alınmışsa (satıştan önce) 492 sayılı Yasa#8217;ya bağlı (1) sayılı tablonun (B/I-3-a) bendine göre %3,6, rehnin satılması suretiyle tahsil edilmişse, aynı tarifenin D/I-3-c bendine göre %9 oranında alınması gerektiğinin unutulmaması,

43-MALİYE HAZİNESİNİN ALACAKLI OLDUĞU TAKİPLERDE DE CEZAEVİ YAPI HARCI ALINMASI GEREKTİĞİ:

Maliye hazinesinin alacaklı olduğu takiplerle ilgili olarak .... esas sayılı dosyalarda ... YTL#8217;nın tahsilinden ... YTL cezaevi yapı harcı alınmadığı görülmüş, ikmali sağlanmıştır.

MBGGM#8217;nün 28/11/1989 tarih 127252-8/70219 ve Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü#8217;nün 14/12/2001 tarih 23041 numaralı mütalâalarında da açıklandığı üzere; 2548 sayılı Yasa#8217;da devlet alacaklarının bu yolla tahsilinden cezaevi yapı harcı alınmayacağına dair bir hüküm bulunmadığından, anılan harcın alınması gerektiğinin hatırdan çıkarılmaması; eski uygulamanın terk edilmesi,

44-ÇOCUK TESLİMİ, CEZAEVİ YAPI HARCA ALINACAĞI:

#8230; esas sayılı takip dosyasında, ilama müstenit çocuk tesliminde işlemden maktu cezaevi yapı harcının alınmadığı görülmüş eksiklik rıza dahilinde tamamlattırılmıştır.

Bu gibi kıymeti muayyen olmayan ilamların icrası işlemlerinden, Harçlar Kanunu#8217;na bağlı (1) sayılı tarifenin B/1-2 bendi uyarınca alınacak .... lira maktu harç alınması yanında, 2548 sayılı Kanun#8217;un 1. maddesi gereğince, maktu harcın yarısı oranında.... lira cezaevi yapı harcının da ilamın icraya konulduğu anda peşinen tahsili gerektiğinin hatırda tutulması,

45-TEHİRİ İCRA-TEMİNAT MİKTARININ TAYİNİ:

İlâmlı takiplerde takip ile alakalı davanın temyiz edilmesi halinde, tehiri icra için teminat miktarının icra müdürü tarafından takdir olunduğu müşahede edilmiştir.

İcra ve İflâs Kanunu#8217;nun 36. maddesi mucibince icranın geri bırakılması için depo edilecek teminatın ve miktarının tayini hususunun icra mahkemesine ait bulunduğu hatırda tutularak, bu gibi durumlarda icra mahkemesinden alınacak karara göre davranılması, belirlenen teminatın depo edilmesinden sonra mehil vesikası verilmesinin yöntem haline getirilmesi,

46-BORCA KEFALETTE BİNDE 7.5 DAMGA VERGİSİ ALINACAĞI

...esas sayılı takip dosyasında 500.000 liralık borca kefalette binde altıdan 30.000 lira damga vergisi alınmasının unutulduğu gözlenmiş noksanlık tamamlattırılmıştır.

Bakanlık Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü#8217;nün 23/05/1967 gün ve 11223 sayılı mütalâalarında açıklandığı üzere; takip edilen borçtan dolayı kefaletin 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu#8217;na bağlı (1) sayılı tablonun I/4-a pozisyonu uyarınca binde 7,5 oranında damga vergisine tabi olduğunun unutulmaması,

47-PARANIN PTT ARACILIĞI İLE GÖNDERİLECEĞİ, BİZZAT GÖTÜRÜLMEYECEĞİ:

...sayılı talimat dosyasında olduğu gibi, Ankara İcra Müdürlüğünce yazılan talimat üzerine borçludan tahsil olunan paranın PTT aracılığıyla Ankara İcra Müdürlüğüne gönderileceği yerde, bizzat götürüldüğü gözlenmiştir.

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü#8217;nün 13/04/1984 gün ve 10569 sayılı mütalâasına göre, memurların para ile bulundukları görev yerinin dışına çıkmalarının Yönetmeliğin 9. maddesine uygun düşmediğinden, bu tür uygulamanın terk edilmesi,

48-PEŞİN HARCIN TAKİP SONUNDA TAHSİL OLUNAN HARÇTAN MAHSUBU GEREKTİĞİ:

#8230; esas sayılı ilamsız takip sonucu peşin harcın mahsup edilmediği, .... esas sayılı dosyada ise ilk reddiyatta mahsup yapılıp, takip sonuna bırakılmadığı gözlenmiştir.

492 Sayılı Harçlar Yasası#8217;nın 29/2 maddesine göre, peşin alınan harçların takip sonunda asıl harca mahsubu gerektiğinin bilinmesi,

49-ÇEKLE ÖDEME:

Bir kısım ödemelerin çekle yapıldığı tespit ve ifade olunmuştur.

Her ne kadar iş yoğunluğu nedeniyle bu uygulamanın sürdürüldüğü anlaşılmış ise de;

Bakanlık Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü#8217;nün 21/01/1986 gün ve 2125 sayılı mütalâalarında belirtildiği gibi, İcra ve İflâs Kanunu ile Yönetmeliği#8217;nde; icra takibi sebebiyle borçlu tarafından icra dairesine yatırılan veya mahcuz malların satılmasından elde edilen paranın alacaklıya nakit olarak ödenmesi benimsenmiş olup, çekle ödeme esasına yer verilmemesi, çekle ödeme usulünün kabul edilmesi halinde; icra müdürünün hesabın bulunduğu bankaya gidip para alması ve daireye gelip alacaklıya reddiyat makbuzu karşılığında para ödemesi için geçecek zamanın icra müdürü yönünden kısaltılması suretiyle bir yarar sağlayacağı muhakkak ise de; kasa hesabı yönetiminde yardımcı defterlerin tutulmayışı da göz önünde bulundurularak; icra müdürü tarafından alacaklıya verilen çekin aynı gün ilgili bankadan tahsil edilmemesi, başkasına ciro edilmesi, çekin kaybedilmesi hallerinde bankadaki hesapla kasa defterindeki bakiyenin birbirini tutmasını önleyeceği ve çeşitli nizaların çıkmasına sebebiyet vereceği cihetle sakıncasının yararından daha çok olacağı nazara alınarak bu uygulamanın yöntem haline getirilmemesi, ödemelerin reddiyat karşılığı nakden yapılmasına özen gösterilmesi,

50-MAKBUZ ASLININ DOSYADA SAKLANMAYACAĞI:

... esas #8230; sayılı talimat dosyalarında olduğu gibi, tahsilât makbuzu aslının dosyada muhafaza edildiği belirtilmiştir.

İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği#8217;nin 61/2. madde ve fıkrasının uygulanmasında titizlik gösterilmesi,

51-GENEL BÜTÇEYE DAHİL İDARELERİN ALEHİNDEKİ TAKİPLERDEN TAHSİL HARCI ALINMAYACAĞI:

Sayıştay, Millî Savunma Bakanlığı ve Bayındırlık Bakanlığı#8217;nın borçlu olduğu #8230; esas sayılı takip dosyalarında tahsil harcı alındığı müşahede olunmuştur.

492 sayılı Harçlar Kanunu#8217;nun 13/J maddesi uyarınca, genel bütçeye dahil idareler aleyhindeki bu tür takiplerden tahsil harcı alınmaması gerektiğinin bundan sonraki uygulamada nazara alınması,

52-ALACAĞIN HARİCEN ÖDENMESİ HALİNDE CEZAEVİ YAPI HARÇI ALINMAYACAĞI:

#8230; esas sayılılarda, alacağın haricen tahsili halinde cezaevi yapı pulu tahakkuk ve tahsil olunduğu görülmüştür.

Alacağın haricen tahsilinde, cezaevi yapı pulu tahakkuk ve tahsil edilemeyeceğinin, zira CEYP harcı alınmasının alacağın icra marifetiyle tahsili şartına bağlandığının bilinmesi,

53-İKİNCİ İHALEDE SATIŞIN İLANDAN EN AZ 7 GÜN SONRA YAPILACAĞI:

#8230;sayılı talimat dosyasında, gayrimenkul kendisine ihale olunan kimsenin verilen süre içinde parayı yatırmaması üzerine ihalenin feshi ile yeniden satışa çıkarıldığı, ilan tutanağında satışın ilan tarihinden itibaren (7) gün içinde yapılacağının yazıldığı, bu hatalı işlem sonucu vaki itiraz üzerine, yeniden satış ilanı yapılmak zorunda kalındığı saptanmıştır.

İcra ve İflâs Kanunu#8217;nun 133. maddesi uyarınca, gayrimenkul kendisine ihale olunan kimsenin verilen mühlet içinde parayı ödememesi halinin yeniden yapılacak ihalelerde, satışın ilandan itibaren en az (7) gün sonra yapılacağının unutulmaması,

54-KASA DEFTERİNDE REDDİYATI YAPILAN TAHSİLAT KARŞILIKLARININ KAPATILMASI İCAP ETTİĞİ:

#8230; ve #8230;. esas sayılı dosyalarda #8230; ve #8230; liralık reddiyatların muhtelif tahsilatlardan çıktığı halde, hangi tahsilatlardan çıktığının tutanağa ve reddiyat makbuzuna yazılmadığı gibi kasa defterinde de 5 aydan beri reddiyatları yapılan tahsilat karşılıklarının kapatılmadığı müşahede olunmuştur.

İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği#8217;nin 6. maddesinde açıklandığı gibi işlem yapılarak kasa defteri ve makbuzların tahsis gayelerine uygun olarak günü gününe işlenmesi, denetim kolaylığı sağlanması,

55-FAZLA ALINAN CEZAEVİ YAPI PULU HARCININ İADESİ:

... esas sayılı dosyasında fazla alınan 8.000.000. lira CEYP harcının Bakanlığın muvafakati aranmadan ilgilisine iade edildiği görülmüştür.

Bakanlık CTEGM#8217;nün 04/03/1967 tarih ve 8226 sayılı mütalâasına göre İcra takiplerinde yanlış hesap veya hatalı uygulama sonucu olarak fazla alınan cezaevi yapı pulu harcının icra müdürlüğünün vereceği kararla iadesi mümkün olmayıp, bu hususta Bakanlığın muvafakatinin alınması gerektiğinin hatırdan çıkartılmaması,

56-KASA DEFTERİNDE EKSİKLİK VEYA FAZLALIK BULUNMASI:

Kasa defteri sayfa toplamlarının tahsilât ve reddiyat makbuzları ile karşılaştırmalı olarak yeniden alınması sonucu, ... günlü#8230;sayılı reddiyat makbuzu ile .... YTL iken deftere .... YTL olarak işlenip, ... YTL kasa fazlası varmış gibi icra hâkimliğine de haber verilerek#8230;#8230; günlü tahsilât sayfasına işlenip kasada muhafaza altına alındığı,

Ayrıca genel olarak hesap çekimi sonucunda .... YTL#8217;nın fazla reddedildiği,

Anlaşılmış, ... YTL ile ilgili olarak defterin sayfasına açıklama yazdırılmış, fazla reddiyat karşılığı kasaya koydurularak kasa defteri toplamı gerçek rakamı defterde belirtilmiştir.

Her ne kadar bir art niyetin varlığı sezinlenmemiş, her iki işlemin de beşeri hatadan kaynaklandığı anlaşılmış ise de, bundan sonra makbuzların daha dikkatli bir şekilde defterine işlenmesine ve kasa defteri toplamlarının daha titizlikle yapılmasına özen gösterilerek kuşku uyandırıcı, hatta sorumluluk gerektirici benzeri hallerin tekrarından kaçınılması,

57-KASADA FAZLA PARA BULUNDURULMASI:

Denetime başlanıldığı gün kasada#8230;#8230;#8230;.para miktarında para bırakıldığı saptanmıştır.

Devlet Muhasebesi Yönetmeliği#8217;nin 13. maddesi ile #8230; tarihli Resmî Gazete#8217;de yayımlanan Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü#8217;nün #8230; sıra sayılı genel tebliğinde belirlenen meblağ da nazara alınarak, bundan böyle kasada günlük ihtiyacın üzerinde para bulundurulmaması,58-MEN#8217;İ MÜDAHALE-HARÇ VE CEZAEVİ YAPI HARCI MİKTARI:

...esas sayılı müdahalenin men#8217;ine dair takiplerde, maktu harcın#8230;#8230;.lira olarak alınmasına rağmen, cezaevi yapı, harcının#8230;..lira olarak tahsil olunduğu görülmüş, noksanlık ikmal ettirilmiştir.

2548 Sayılı Kanun#8217;un 1. maddesinin #8216;kıymeti muayyen olmayan ilâmların icrasında, tahsil harcının yarısı nispetinde harç alınır#8217; hükmüne göre cezaevi yapı harç miktarının #8230;#8230;... liraya yükseltildiğinin hatırlanması,

59-TAHLİYE-PEŞİN HARÇ ALINMAYACAĞI:

#8230;#8230;.Esas sayılı dosyada kira bedelinin ödenmemesi üzerine İcra ve İflâs Kanunu#8217;nun 269. maddesine dayanılarak yapılan takipte; tarihine göre 124.500 TL. başvurma harcı ile birlikte alacağın binde beşi oranında peşin harç tahsil olunduğu belirlenmiştir.

Kira akdine dayanan tahliye istemini taşıyan takip, ilâmlı takip sayılmamakla birlikte 492 sayılı Harçlar Yasası#8217;nın 29. maddesinin kıyas yoluyla tatbiki mümkün olmadığından bu gibi takiplerde peşin harç alınmayacağının bilinmesi,

60-TAHLİYE-HARÇ MİKTARI:

#8230;.esas sayılı takip dosyasında yıllık kira .... bin YTL bulunduğu icra emrinin tebliğinden sonra kendiliğinden boşaltıldığı halde ... YTL harç alınması gerekirken .... YTL fazlası ile .... YTL harç alındığı saptanmıştır.

#8230;..sayılı tahliye dosyalarında .... YTL başvurma ... YTL yerine getirme .... YTL cezaevi yapı pulu harcı alındığı, ayrıca#8230;#8230;.esas sayılı ilama müstenit ve yıllık kirası #8230; YTL olan tahliyeye ait takipte icra emrinin tebliği üzerine kendiliğinden boşaltılmasına rağmen %1,8#8217;nin yarısı olan ... lira harcın alınmadığı görülmüş ikmal ettirilmiştir.

#8230;esas sayıl gayrimenkul tahliyesine dair takiplerde borçlunun kendiliğinden tahliyesinde, tespit edilecek yıllık kira bedeli üzerinden %0.9 nispetinde tahliye harcı alınmadığı anlaşılmıştır.

492 sayılı Harçlar Kanunu#8217;nun 18. maddesine göre tahliye harcının bir yıllık kira bedeli veya bu süreye tevkifan hesaplanacak değer üzerinden ayrıca belirtilen kanuna bağlı (l)sayılı tarifenin B-1-3-f-aa-bb bendi gereğince %1.8 ve %3.6 oranında aynı Kanun#8217;un 24. maddesi uyarınca tarifede yazılı miktarların yarısı nispetinde alınacağının bilinmesi,

492 Sayılı Harçlar Kanunu#8217;nun 18 ve 24. maddeleri ile belirtilen kanuna bağlı (l) ayılı tarifenin B-1-3-f-aa-bb bendi nazara alınarak, ayrıca Maliye Bakanlığı GGM#8217;nün 31/12/1964 gün ve 223310-49356 ve Bakanlığın 15/12/1965 gün ve 24468 sayılı mütalâalarında da belirtildiği gibi gayrimenkullerin tahliye ve teslimlerinde tahliye icra emrinin tebliği üzerine vaki olduğundan yıllık kira bedeli üzerinden (yüzde 1.8) ve icra marifetiyle yapıldığı taktirde (yüzde 3.6) nispetinde, mezkur 24. madde gereğince de belirlenen oranların yarısı nispetinde harç alınacağının bu kabil hallerde icraca tahsil edilen para söz konusu olmadığından 2548 sayılı Kanun#8217;a göre cezaevi yapı harcı alınamayacağının bilinmesi

61-CEZA MAHKEMELERİNDEN VERİLMİŞ ŞAHSİ HAKLARA İLİŞKİN KARARLARIN İCRAYA KONULMASINDA KESİNLEŞME ŞERHİ BULUNMASI GEREKTİĞİ

Ceza mahkemelerinden verilmiş kararların şahsî haklara ilişkin hükümlerini icraya konulmasında kesinleşme şerhinin bulunmadığı ve bu hususun araştırılmadığı anlaşılmıştır. (#8230; sayılılarda olduğu gibi)

Yargıtay İcra İflâs Dairesi#8217;nin 15/01/1951 gün ve 157/237 sayılı kararında açıklandığı üzere mahkumiyet hükümleri katileşmediği müddetçe icra olunamaz kuralını koyan Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun#8217;un 5. maddesi muvacehesinde bu hükümlerin bir bölümünü teşkil eden tazminat ve yargılama giderlerinin kesinleşme yönünden ayrı tutulamayacağı cihetle bu kabil kararların icraya konulmasında kesinleşip kesinleşmediklerinin araştırılması,

62-İHTİYATİ HACİZ-HARÇ:

... esas sayılı takip dosyasında ihtiyati hacizden sonra ödeme emrinin tebliğini takiben itiraz süresi içinde borcunu ödeyen borçludan %3,6 yerine %7,2 oranında tahsil harcı alındığı anlaşılmıştır.

Bakanlık HİGM.#8217;nün 18/07/1983 tarih 168 sayılı mütalâalarında belirtildiği veçhile ihtiyati hacizle ilgili takiplerde ödeme veya icra emrinin borçluya tebliğinden itibaren İcra İflâs Kanunu#8217;nun 264 maddesinde öngörüldüğü biçimde itiraz edilmediği yada tetkik merciinde itirazın kaldırılması ile kesin hacze dönüşmesine kadar safhada %3,6, haczin kesinleşmesinden sonra satışa kadar olan safhada da %7.2 tahsil harcı tahakkuk ve tahsil edilmesi gerekip daha önceki ödemelerin harca tabi bulunmadığının bilinmesi,

63-BAĞ-KUR HARÇ VERGİ MUAFİYETİ:

Bağ-Kur#8217;un takip talebi ile ilgili dosyalarda başvurma harcı alınmadığı tespit edilmiş ve tamamlattırılması yoluna gidilmiştir.

Bakanlık HİGM.#8217;nün 13/05/1981 gün ve 83-1-981-5-13002 sayılı mütalaalarında açıklandığı gibi 1479 sayılı yasanın 20. maddesindeki bağışıklığın Bağ-kur tüzel kişiliği için olduğu takibin açıldığı sırada başvurma harcı alınmayan takiplerden sonradan sonuçlandırılmalarında tahsil harcı ile birlikte başvurma harcıda takip talebi tarihi itibariyle tarife dikkate alınarak borçludan tahsil edilmesi gerektiğinin unutulmaması,

64-ALACAKLISI BAĞ-KUR OLAN DOSYALARDA CEZAEVİ YAPI HARCI

Alacaklısı Bağ-kur olan ... esas sayılı takip dosyalarında tahsil sonucu cezaevi yapı pulu harcı alındığı saptanmıştır.

1479 sayılı Kanun#8217;un 20/d ve e fıkraları gereğince, alacaklısı Bağ-kur olan takiplerde tahsil sonucu cezaevi yapı pulu harcı alınmayacağının hatırdan çıkartılmaması,

65-SOSYAL SİGORTALAR KURUMU:

#8230;esas sayılı S.S.K tarafından prim alacağının tahsili için takibe konulan ve infaz edilip işlemden kaldırılan dosyalarda borçlu taraftan alınması gereken #8230; YTL başvurma harçlarının alınmadığı, belirlenmiş, noksanlıklar denetim sırasında tamamlattırılmıştır.

506 Sayılı Kanun#8217;un 126. maddesinde S.S.K. tarafından yapılan işlemlerden hiçbir resim ve harç alınmayacağından bahsedilmektedir. adlî ve icraî işlemlerde harç, resim ve damga vergisinden muafiyete dair bu konuda herhangi bir hüküm mevcut değildir.

Diğer taraftan, 27/7/1983 tarih ve 18177 sayılı Resmî Gazete#8217;de yayımlanarak yürürlüğe giren 2868 sayılı Kanun#8217;un 2. maddesiyle değişik 4792 sayılı S.S.K Kanun#8217;un 24. maddesi (C) bendinde, " kurum tarafından açılan ve kurumun taraf olduğu davalar ve icra kovuşturmaları ile ilânları " Her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır denildiğine göre, söz konusu hallerde kurumun kişisel muafiyeti bulunduğu anlaşılmaktadır.

Buna mukabil kurumun muhatap olduğu dava ve icra takiplerinde karşı taraftan alınması gerekli vergi, resim ve harçların yükümlü olduğu oranda karşı taraftan alınması gerekir. (Bakanlık HİGM.16 Eylül 1986 gün 28973 sayılı mütalâası),

NOT:Bağ-kur gibi alınacaktır.

66-TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ-HARÇTAN MUAF OLDUĞU:

Alacaklısı tarım kredi kooperatifi olan #8230;... esas sayılı takip dosyalarında harç alındığı saptanmıştır.

Bakanlık Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü#8217;nün 21/4/1986 günlü mütalâalarında da açıklandığı üzere 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu#8217;nun 19. maddesinde bu kanuna göre kurulmuş ve kurulacak kooperatif bölge merkez birliklerinin icra makamları nezdinde yapacakları takip ve tahsillerle açacakları tazminat davaları ile ilgili her nevi talep, tebliğ kararları, her türlü masraf, vergi, resim ve harçtan muaf tutulduğuna göre, söz konusu kooperatiflerin ve birliklerin işlemlerinden başvurma ve tahsil harcı ile cezaevi yapı pulu harcının alınmaması gerekeceğinin hatırdan çıkartılmaması

67- ESNAF KEALET KOOPERATİFİ-HARÇ ALINACAĞI:

... sayılı dosyalarda alacaklısının esnaf kefalet kooperatifi olduğu gerekçesiyle takip talebinin harca tabi kılınmadığı tespit edilerek ikmali cihetine gidilmiştir.

1163 Kooperatifler Kanunu ile 492 sayılı Harçlar Kanunu#8217;nda esnaf sanatkarlar kefalet koope-ratiflerinin işlemlerine veya teşekküllerine herhangi bir istisna ve muafiyet hükmü tanınmamıştır. Bu durumda esnaf kefalet kooperatifleri ile bağlı kuruluşlarından da her türlü harç ve vergi alınacağının unutulmaması,

68-TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ VE BİRLİKLERİ HARÇ ALINACAĞI:

Muaf olduğu gerekçesiyle alacaklısı tarım satış kooperatifi olan#8230;#8230;#8230;... sayılı dosyaların harca tabi kılınmadığı saptanmış denetim sırasında ikmali sağlanmıştır.

4572 Sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun#8217;un 6. maddesinde icra takip işlemlerinde başvurma ve tahsil harcı alınmayacağına dair bir muafiyet hükmü bulunmadığından eski uygulamanın terk edilmesi,

69-TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU VE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN RESMÎ DAİRE SAYILAMAYACAĞI:

Borçlu görünen Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü namına özel kişilere ödenen paralar için düzenlenen reddiyat makbuzlarından binde 6 oranında damga vergisi alındığı saptanmıştır. (#8230;#8230;#8230;#8230;#8230;sayılılarda görüldüğü üzere.)

İktisadî kamu kuruluşları olup tüzel kişilikleri bulunan Türkiye Elektrik Kurumu ve Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü#8217;nün 488 sayılı Damga Vergisi Yasası#8217;nın 8. maddesinin 2. fıkrası hükmü uyarınca resmî daire sayılamayacağının ve bu tür ödemelerin damga vergisine tâbi olamayacağının benzeri işlemlerde göz önünde tutulması,

70-VAKIFLAR BAŞMÜDÜRLÜĞÜNÜN RESMÎ DAİRE SAYILMAYACAĞI:

..esas sayılı takipte borçlu görünen İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü namına özel kişiye ödenen para için düzenlenen reddiyat makbuzundan binde 6 oranında damga vergisi alındığı görülmüştür.

Vakıflar Başmüdürlüğü#8217;nün 488 sayılı Damga Vergisi Yasası#8217;nın 8/2 nci maddesi hükmü uyarınca, resmî daire sayılamayacağının ve damga vergisine tâbi olamayacağının benzerî işlemlerde göz önünde bulundurulması,

71-ZİRAAT BANKASI-HARCA TABİ OLDUĞU:

Ziraat bankasınca açılan takiplere ait dosyalarda, muaf olduğu gerekçesiyle takip taleplerinin harca tabi kılınmadığı KHK#8217;nin yürürlük tarihinden sonra yapılan ödemelerle ilgili olarak harç alınmadığı anlaşılmış, anılan kuruma ait tüm dosyalar ele aldırılarak toplam #8230; YTL noksanlığın tamamlattırılması yoluna gidilmiştir.(#8230;#8230;..esas sayılı takip dosyaları.)

Bakanlık HİGM.#8217;nün 21/4/1986 günlü mütalaasında açıklandığı üzere; 233 sayılı kamu iktisadi teşebbüsleri hakkında kanun hükmünde kararnamenin 39. maddesinde belirtilen harç muafiyetinin kaldırıldığı 9 Kasım 1984 gün ve 18570 sayılı Resmî Gazete#8217;de yayımlanan T.C. Ziraat Bankası ana statüsünde ise harç ve resimden muafiyete dair bir hüküm bulunmaması nedeniyle anılan kurumun icra işlemlerinde başvurma ve tahsil harcı ile cezaevi yapı harcı alınacağı; ancak, Yargıtay 12.Hukuk Dairesi#8217;nin 01/07/2002 gün, 13721- 14206 sayılı ilâmında da açıklandığı üzere 4684 sayılı yasanın geçici 4. maddesine göre, yeniden yapılandırma süreci içinde bankalarca kredi alacaklarının tahsili amacıyla açılmış ve açılacak dava ve takipler sonuçlandırılıncaya kadar 492 Sayılı Harçlar Kanunu#8217;nun 2., 23., 29. maddeleri ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanun#8217;un 1. maddesi hükümlerinin uygulanmayacağı hükmü gözetilip, tahsil harcının mükellefi borçlu olduğundan İcra ve İflâs Kanunu#8217;nun 15. maddesi gereğince ayrıca hüküm ve ayrı bir takibe gerek kalmaksızın yapılan takipte tahsil harcı yönünden muhtıra çıkarılmak suretiyle borçluya yöneleceğinin göz önüne alınması,

72-TALİMAT POSTA MASRAFININ ALACAKLIYA GÖNDERİLEN PARADAN TAHSİL EDİLMEYECEĞİ-BORÇLUYA YÜKLETİLECEĞİ:

Talimat posta masrafının alacaklıya gönderilen paralardan tahsil edildiği belirlenmiştir

Yargıtay İcra ve İflâs Dairesi#8217;nin 12/3/1946 gün ve 553/1158 sayılı içtihadına ve Bakanlığın 23/12/1953 gün, 138/19013 sayılı mütalâasına tevfikan, Harçlar Kanunu#8217;nun 36/4. maddesi hükmünün, borçlu tarafından takibin yapıldığı icra dairesine yatırılan paraların alacaklısının başka yerdeki adresine gönderilmesi hâlinde geçerli bulunduğunun ve istinabe edilen icra dairesinin takibin yapıldığı icra dairesine gönderdiği paralara şümulü bulunmadığı cihetle, talimat posta masraflarının borçludan tahsili gerektiğinin unutulmaması,

73-İHTİYATİ HACİZ KARARINDAKİ VEKALET ÜCRETİ:

İhtiyati haciz kararında yazılı bulunan vekâlet ücretinin tahsili yönünde takip talebinde bulunulduğu ve talebin kabul edilerek tahsili yönünde işlemlere girişildiği görülmüştür.

İhtiyati haciz kararında yazılı ücreti vekaletin tahsili yönünden takip talebinde bulunulduğu takdirde, yerine getirilmesi gereken ilama müstenit bir takibin mevcudiyetinden söz edilemeyeceği cihetle.(neticede hükümle birlikte infazı kabil hale geleceğinden) talebin reddi gerektiğinin bilinmesi,

74-HARÇ HESABININ NEYE GÖRE YAPILACAĞI:

#8230; sayılı ilâmlı takipte ... YTL alacağın ... YTL mahkeme harcı, ... YTL masrafın harca esas alındığı, buna mukabil takip talebi dolduruluncaya kadar işleyen ve alacaklı tarafından başlangıçta istenen ... YTL birikmiş faiz ile #8230; YTL ücreti vekaletin buna katılmadığı anlaşılmıştır.

Bakanlığın 20/1/1955 gün ve 970 sayılı mütalâaları gereğince, takip masrafları dışında kalan ve icra takibinden evvel yapılmış bulunan bu kabil masraf ve işlemiş faizlerin asıl alacak miktarına dahil edilmesi ve harç tahakkuklarının da hasıl olacak miktar üzerinden hesaplanması,

75-HARÇLARIN ÖDENMEMESİ HÂLİNDE İHALENİN FESHEDİLECEĞİ:

... sayılı dosyalarda, alacağına mahsuben alacaklıya ihalesi yapılan menkul malın gerektirdiği tahsil ve cezaevi yapı harcının alıcının ödemeden kaçınması üzerine, menkulün teslim edilmediği, ancak müdürlükçe başka işlem de yapılmadığı belirlenmiştir.

İhaleye iştirak eden alacaklı, yatırmak zorunda olduğu ihale bedeline mahsuben alacağını takas edebilirse de ihaleye müteferri diğer rüçhanlı alacak ve harçları ödemek mecburiyetinde olup, ihale üzerinde kaldığında, kendisinden talep olunan harçları ödemeden kaçındığı takdirde, tahakkuk eden cezaevi yapı harcını ve icra müdüründen başka tahsil edecek bir merci bulunmadığı da dikkate alınarak, ihalenin feshi gerektiğinin bilinmesi, İcra İflâs Kanunu#8217;nun 118 ve 133. maddelerinin uygulamada nazara alınması,

76-ALACAĞIN HARİCEN TAHSİL EDİLDİĞİNE DAİR BEYANIN ZABTA YAZILMASI HALİNDE HARCA ESAS OLACAĞI:

Alacağın haricen tahsil edildiği veya takipten vazgeçildiğine dair tutanakta açıkça bir beyan bulunmadığı halde hacizden önce ödenen paradan yüzde 1.8 oranında tahsil harcı alındığı belirlenmiştir.

İcra takip sırasında alacağın haricen tahsil edildiğine dair beyan, tahsil harcı tahakkukuna esas teşkil etmeyip, 492 sayılı Kanun#8217;un 23. maddesine göre bu beyanın açıkça zabta yazılması halinde yarı tahsil harcı alınabileceğinin hatırda tutulması,

77-KATMA DEĞER VERGİSİ:

Mahiyetleri birlikte tanzim edilen ve mal müdürlüğüne tevdi olunan tutanakta açıklandığı üzere; yapılan gayrimenkul satışlarından toplam #8230;. YTL tutarında katma değer vergisinin tahakkuk ve tahsil olunmadığı saptanmıştır.

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü#8217;nün 4/3/1985 gün ve 2-49-7486 sayılı mütalâasına ekli Maliye ve Gümrük Bakanlığı GGM#8217;nün 25/2/1985 tarih ve KDV/2601001-75-13282 sayılı genel-gesiyle, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu#8217;nun 1/3-d maddesi hükmüne göre, cebri icra, izale-i şüyu gibi muamelelere ilişkin müzayede mahallerinde yapılan hak, menkul ve gayrimenkul mal satışlarının katma değer vergisine tabi bulunduğu, ancak net alanı 150 m2 ye kadar olan konutların satılması işlemine adı geçen Kanun#8217;un geçici 8 ve Geçici 9. maddelerinde yer alan istisna 31/12/1997 tarihinde sona erdiğinden, Maliye Bakanlığı#8217;nın 66 sayılı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ve Bakanlar Kurulu#8217;nun 17/07/2002 gün ve 2002/4480 sayılı kararı gereğince satış bedeli üzerinden, net alanı 150 m2 ye kadar konut teslimlerinde %1, diğerlerinde de eşyanın niteliğine göre %18 ve 8 oranlarında katma değer vergisi alınması gerektiğinin bilinmesi, genelge hükümlerinin titizlikle yerine getirilmesi,

78-YAZAR KASA HACZİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI:

... sayılı talimat dosyasında; #8230; tarihinde Sanyo marka yazar kasanın (ödeme kaydedici cihaz) haczedildiği gözlenmiştir.

Katma değer vergisi mükelleflerinin ödeme kaydedici cihazları kullanmaları mecburiyeti hakkındaki 3100 sayılı Kanun#8217;un 3482 sayılı Kanun#8217;la değişik 9. maddesinin 3. fıkrasında, kullanılan ödeme kaydedici cihazlar, ilgilinin gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti sona ermedikçe haczedilemez hükmü yer aldığından, bu tür cihazların haczinde, borçlunun vergi mükellefiyetinin araştırılması ve sürdüğü takdirde yazar kasanın haczedilmemesi,

79-BORÇLUNUN YAHUT BORÇLU İLE BİRLİKTE MALI ELİNDE BULUNDURAN ŞAHISLARIN BEYANA DAVET EDİLECEĞİ: (md.85)

Borçlunun yahut borçlu ile birlikte malı elinde bulunduran şahıs veya şahısların huzurunda yapılan menkul mal hacizlerinde; mahcuz üzerinde mülkiyet veya rehin gibi sınırlı bir aynî hakkın veya üçüncü kişiler tarafından önceden konulmuş haciz bulunup bulunmadığının belirtilmediği gibi adı geçenin İcra ve İflâs Kanunu#8217;nun 85/2. maddesine göre beyana da davet edilmediği gözlenmiştir.

İcra ve İflâs Kanunu#8217;nun 4949 sayılı Yasa ile yapılan değişik 85/2. maddesine göre, haciz sırasında "borçlu veya borçlu ile birlikte malı elinde bulunduran şahıs veya şahısların menkul mal üzerinde üçüncü kişinin mülkiyet hakkının bulunması veya menkul malın üçüncü şahıs tarafından haczedilmiş olması halinde, bu hususu haciz yapan memura beyan etmek ve beyanın haciz tutanağına geçirilmesini talep etmek, haciz yapan memurunda borçluyu yahut borçlu ile birlikte malı elinde bulunduran şahıs veya şahısların bu beyana davet etmek zorunda" olduğundan, bundan böyle bu hususun açıkça sorulması ve durumun zapta derci,

80-BORÇLUNUN YOKLUĞUNDA YAPILAN HACİZLERDE TEBLİGAT:

Borçlunun yokluğunda yapılan haciz işlemlerinde;

... sayılılarda, haciz mahallinde tebellüğe yetkili kimseler bulunmasına karşın haciz tutanağının bir örneğinin bulunan şahsa verilmediği belirlenmiştir.

İcra ve İflâs Kanunu#8217;nun 3494 sayılı Yasa ile değişik 103. maddesi gereğince, sözü edilen durumlarda; haciz sırasında Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebellüğe yetkili kimse bulunmadığı takdirde, borçlunun tetkik ve diyecekleri için 3 gün içinde icra dairesine davet olunacağının, tebellüğe yetkili kimse bulunduğu takdirde ise haciz tutanağının bir örneğinin bulunan şahsa verileceğinin unutulmaması,

81-TAHSİL VE CEZAEVİ YAPI HARCI MATRAHI:

Bir kısım takip dosyalarında, tahsil ve cezaevi yapı harcının takibe konu meblağı aşan tahsilâtlar üzerinden alındığı görülmüştür.

492 sayılı Kanun#8217;a ekli 1 sayılı tarifenin B-I-3 pozisyonunda değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcının belli olan değer yani takibe konu alacak üzerinden alınması gerektiğinin bilinmesi,

Cezaevi yapı harcının da Yargıtay 12. Hukuk Dairesi#8217;nin 06/12/1992 tarih ve 3180 esas 13407 karar numaralı kararı ve 2548 sayılı Yasa#8217;nın 1. maddesi gereğince yine takip talebinde yazılı olan alacak miktarı üzerinden alınması gerektiğinin hatırlanması,

82-TELEFON HACZİ

Telefon kullanım hakkının haczi için yazı yazıldığı gözlenmiştir.

406 sayılı Yasa#8217;da yapılan değişiklik ve 11/3/2000 günlü Resmî Gazete#8217;de yayımlanan Maliye Bakanlığı#8217;nın 410 sayılı Tahsilat Genel Tebliği#8217;ne göre telefon kullanım haklarının haczedilemeyeceği karar altına alındığından, bundan böyle sadece cihaz olarak telefon ve faks araçlarının haczinin yapılabi-leceğinin unutulmaması, telefonların konuşmaya kapatılmasının mümkün bulunmadığının bilinmesi,

83-KAMULAŞTIRMA ÖDEMELERİ

Devlet Su İşleri, Karayolları gibi kuruluşların kamulaştırma paralarının icra müdürlüklerinde ödenmesi sırasında damga vergisi kesintisi yapıldığı görülmüştür.

Danıştay 7. Dairesi#8217;nin 28/2/2000 gün ve 1999/2300-2000/648 sayılı içtihadına nazaran, DSİ, Karayolları, Arsa Ofisi ve Belediyelerce kamulaştırma işlemleri sebebiyle bedellerinin icra müdürlüklerinde ilgili şahıslara ödenmesi sırasında damga vergisi kesintisi yapılamayacağının göz önünde bulundurulması,

84-TALİMAT DOSYALARININ TAKİPSİZLİK NEDENİ İLE İŞLEMDEN KALDIRILDIĞI

Bir kısım talimat dosyasının takipsizlik nedeni ile işlemden kaldırıldığı belirlenmiştir.

İcra ve İflâs Kanunu ile Yönetmeliği#8217;nde talimat dosyalarının takipsizlik nedeni ile işlemden kaldırılmasına ilişkin bir hüküm olmadığı gibi asıl icra dosyasına bağlı olarak işlem yapılması gerektiği dikkate alınarak durumun mahalli icra müdürlüğünden sorulmasından sonra verilecek yanıta göre işlem yapılması,

85-TAKİP KONUSU İLAMIN İÇERDİĞİ BAKİYE HARCIN TAHSİLİNİN ARAŞTIRILMADIĞI

İnfaz edilmek üzere tevdi edilen bazı ilâmların ihtiva ettikleri bakiye karar ve ilâm harçlarının ilgililerince ödenip ödenmediğinin araştırılmadan, takip talebinin kabul edildiği anlaşılmıştır.

492 Sayılı Harçlar Kanunu#8217;nun 32 ve 128. maddeleri gereğince, harçları ödenmeyen ilâmların kabul edilmemesi ve işleme tabi tutulmadan noksanlıkların tamamlattırılması, aksi davranışta; bu gibi belgelerin ancak ilâmsız icra yoluyla takibe konu olabileceğinin unutulmaması,

Sizlerin tavsiyeleri nelerdir?

ArabicEnglishFrenchGermanHindiItalianJapaneseRussianSpanishTurkish
Integration with Google translations by vBET Translator 4.9.2