PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : 556 sayılı KHK


peri_
07-10-2006, 10:24:47
slm.552 sayılı Markaların Korunması Hakkında K.H.K ye ilişkin kanun neticesinde bir mahkeme açılırsa ve bu maddeye uyarınca o markanın bulunması halinde mahkemenin kaybedilmesi durumunda ne tür bir ceza verilir?ve bu yakalanma ilk defa oluyorsa para cezası ne kadardır?

Av.Emrah Yavuzcan
07-10-2006, 11:47:01
Sorunuzu anlaşılır ve net bir biçimde tekrar yazmanızı diliyorum.

peri_
07-10-2006, 13:28:47
orjinal olmayan bir ürünün satılmasıyla alakalıydı sorum.orjinal olmayan malın bulunması halinde ne tür bir ceza uygulanır?daha açık nasıl yazabilirim bilemiyorum:)yanıtınız için şimdiden tşk ler.

Av.Duygu Tekay
10-10-2006, 09:38:21
Sayın peri;
Sorunuzu net olarak sorsaydınız olurdu yardımımız sanıyorum.

peri_
10-10-2006, 10:24:00
orjinal olmayan bir ürünün satılmasıyla alakalıydı sorum.orjinal olmayan malın bulunması halinde ne tür bir ceza uygulanır?daha açık nasıl yazabilirim bilemiyorum:)yanıtınız için şimdiden tşk ler.daha neti mi var...........

Av.Duygu Tekay
10-10-2006, 10:51:28
REstleşmek gibi gereksiz tavrınızı anlamamış olmakla ve ardından başkaca sorularınız geleceğini bilmekle birlikte sorunuzu cevaplayalım.


Kararın temyizi üzerine konuyu görüşen Yargıtay 7. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. Yüksek Mahkeme, ``markayı veya ayırt edilmeyecek derecede benzerini ticaret alanına çıkarmak veya ticari amaçla elde bulundurmanın`` marka hakkına tecavüz sayılacağı belirtildi.
Kararda, ``Markanın haksız kullanımı suretiyle ürünlerin ticari alanda bulundurmanın dahi suç teşkil edeceği`` belirtildi.

556 Sayılı Kanun Hükmünde kararname, haksız markayı bulunduranlar hakkında 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası, 600 milyon liradan 1 milyar liraya kadar para cezası öngörüyor. Yasa ayrıca, işyerlerinin 1 yıldan az olmamak üzere kapatılması ve aynı süre içinde tacirin ticaretten men edilmesini hükmediyor.

Yasaya göre, korsan malın üreticisi ve satıcısının yanı sıra kullanıcısı da cezalandırılabiliyor.


Ayrıca Sayın Peri;
551 değil 556 Sayılı KHK Ya göre

Madde 64 - Marka sahibinin izni olmaksızın, marka taklit edilerek üretilen ürünü üreten, satan, dağıtan veya başka bir şekilde ticaret alanına çıkaran veya bu amaçlar için ithal eden veya ticari amaçla elde bulunduran kişi, hukuka aykırılığı gidermek ve sebep olduğu zararı tazmin etmekle
yükümlüdür.
Taklit markayı herhangi bir şekilde kullanmakta olan kişi, marka sahibinin markanın varlığından ve tecavüzden kendisini haberdar etmesi ve tecavüzü durdurmasını talep etmesi halinde veya kullanmanın kusurlu bir davranış teşkil etmesi halinde, sebep olduğu zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

Yoksun kalınan kazanç

Madde 66 - Marka sahibinin uğradığı zarar, sadece fiili kaybın değerini değil, ayrıca marka hakkına tecavüz dolayısıyla yoksun kalınan kazancı da kapsar.
Yoksun kalınan kazanç, zarar gören marka sahibinin seçimine bağlı olarak, aşağıdaki değerlendirme usullerinden birine göre hesap edilir:
a)Marka hakkına tecavüz edenin rekabeti olmasaydı, marka sahibinin markanın kullanması ile elde edilebileceği muhtemel gelire göre,
b)Marka hakkına tecavüz edenin, markayı kullanmak yoluyla elde ettiği kazanca göre
c)Marka hakkına tecavüz edenin, markayı bir lisans anlaşması ile hukuka uygun şekilde kullanmış olması halinde ödemesi gereken lisans bedeline göre,
Yoksun kalınan kazancın hesaplanmasında, özellikle markanın ekonomik önemi, marka hakkına tecavüz edildiği anda geçerlilik süresi ve tecavüz sırasında markaya ilişkin lisansların sayısı ve çeşidi gibi etkenler göz önünde tutulur.

Av.Emrah Yavuzcan
10-10-2006, 12:54:45
slm.552 sayılı Markaların Korunması Hakkında K.H.K ye ilişkin kanun neticesinde bir mahkeme açılırsa ve bu maddeye uyarınca o markanın bulunması halinde mahkemenin kaybedilmesi durumunda ne tür bir ceza verilir?ve bu yakalanma ilk defa oluyorsa para cezası ne kadardır?

orjinal olmayan bir ürünün satılmasıyla alakalıydı sorum.orjinal olmayan malın bulunması halinde ne tür bir ceza uygulanır?

Ekleyen: peri_ - 07/10/2006 : 11:24:47


Sayın peri, bir KHK ya ilişkin kanun nedir? Bu kanun neticesinde mahkeme nasıl açılır? Davanın kaybedilmesi sonucunda kararı hakim verir, biz değil.

Ayrıca, Av.Duygu Tekay'ın yorumundan anladığım kadarıyla, korsan mal üretmek ve satmak fiillerinin bahse konu olduğu görülüyor. 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'den bahsediliyor.

Sayın Av.Duygu Tekay'ın yazısına ek olarak, 556 sayılı KHK'nın ilgili diğer kısımlarını da aşağıya ekliyorum:

MARKA SAHİBİNİN TALEPLERİ

Madde 62 - Marka hakkı tecavüze uğrayan marka sahibi, mahkemeden, aşağıdaki taleplerde bulunabilir:

a) Marka hakkına tecavüz fiillerinin durdurulması,

b) Tecavüzün giderilmesi ve maddi ve manevi zararın tazmini,

c) (Değişik bent: 03/11/1995 - 4128/5 md.) Marka hakkına tecavüz dolayısı ile üretilmesi veya kullanılması cezayı gerektiren eşya ile bu eşyaları üretmeye yarayan araç, cihaz, makine gibi vasıtalara el koyulması talebi.

d) (c) bendi uyarınca el konulan ürünler üzerinde kendisine mülkiyet hakkının tanınması, (Bu durumda, söz konusu ürünlerin değeri, tazminat miktarından düşülür. Bu değer, kabul edilen tazminatı aştığı zaman, marka sahibinin fazlayı karşı tarafa ödemesi gerekir.).

e) (Değişik bent: 03/11/1995 - 4128/5 md.) Marka hakkına tecavüzün devamını önlemek üzere tedbirlerin alınması, özellikle bu maddenin (c) bendine göre el koyulan ürünlerin ve araçların üzerlerindeki markaların silinmesi veya marka hakkına tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise imhası talebi.

f) Marka hakkına tecavüz eden kişi aleyhine verilen mahkeme kararının, masrafları tecavüz eden tarafından karşılanarak, ilgililere tebliğ edilmesi ve kamuya yayın yoluyla duyurulması.

HUKUK DAVALARINDA YETKİLİ MAHKEME

Madde 63 - Marka sahibi tarafından, üçüncü kişiler aleyhine açılacak hukuk davalarında yetkili mahkeme, davacının ikametgahının olduğu veya suçun işlendiği veya tecavüz fiilinin etkilerinin görüldüğü yerdeki mahkemedir.

Davacının Türkiye'de ikamet etmemesi halinde, yetkili mahkeme, sicilde kayıtlı vekilin iş yerinin bulunduğu yerdeki ve eğer vekillik kaydı silinmiş ise, Enstitünün merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemedir.

Üçüncü kişiler tarafından marka başvurusu veya marka sahibi aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme, davalının ikametgahının bulunduğu yerdeki mahkemedir. Marka başvurusu veya marka sahibinin Türkiye'de ikamet etmemesi halinde, ikinci fıkra hükmü uygulanır.

Birden fazla mahkemenin yetkili olduğu durumda, yetkili mahkeme, ilk davanın açıldığı mahkemedir.

TAZMİNAT

Madde 64 - Marka sahibinin izni olmaksızın, marka taklit edilerek üretilen ürünü üreten, satan, dağıtan veya başka bir şekilde ticaret alanına çıkaran veya bu amaçlar için ithal eden veya ticari amaçla elde bulunduran kişi, hukuka aykırılığı gidermek ve sebep olduğu zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

Taklit markayı herhangi bir şekilde kullanmakta olan kişi, marka sahibinin markanın varlığından ve tecavüzden kendisini haberdar etmesi ve tecavüzü durdurmasını talep etmesi halinde veya kullanmanın kusurlu bir davranış teşkil etmesi halinde, sebep olduğu zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

TECAVÜZÜ KANITLAYAN BELGELER

Madde 65 - Marka sahibi, markanın kendi izni olmaksızın taklit edilerek kullanılması sonucunda uğramış olduğu zarar miktarının belirlenmesi için tazminat yükümlüsünden markanın kullanılması ile ilgili belgeleri vermesini talep edebilir.

YOKSUN KALINAN KAZANÇ

Madde 66 - Marka sahibinin uğradığı zarar, sadece fiili kaybın değerini değil, ayrıca marka hakkına tecavüz dolayısıyla yoksun kalınan kazancı da kapsar.

Yoksun kalınan kazanç, zarar gören marka sahibinin seçimine bağlı olarak, aşağıdaki değerlendirme usulerinden birine göre hesap edilir:

a) Marka hakkına tecavüz edenin rekabeti olmasaydı, marka sahibinin markanın kullanması ile elde edilebileceği muhtemel gelire göre,

b) Marka hakkına tecavüz edenin, markayı kullanmak yoluyla elde ettiği kazanca göre,

c) Marka hakkına tecavüz edenin, markayı bir lisans anlaşması ile hukuka uygun şekilde kullanmış olması halinde ödemesi gereken lisans bedeline göre,

Yoksun kalınan kazancın hasaplanmasında, özellikle markanın ekonomik önemi, marka hakkına tecavüz edildiği anda geçerlilik süresi ve tecavüz sırasında markaya ilişkin lisansların sayısı ve çeşidi gibi etkenler göz önünde tutulur.

YOKSUN KALINAN KAZANCIN ARTIRIMI

Madde 67 - Marka üzerinde tasarruf yetkisi olan kişi, yoksun kalınan kazancın hesaplanmasında, 66 ncı maddenin ikinci fıkrasının (a) veya (b) veya (c) bendlerinde belirtilen değerlendirme usullerinden birini seçmişse; mahkeme, ürünün satışında markanın ekonomik bakımdan önemli bir katkısının bulunduğu kanaatına vardığı takdirde, kazancın hesaplanmasında makul bir payın daha eklenmesine karar verir.

Markanın ilgili ürüne ekonomik bakımdan önemli bir katkısının olduğunun kabul edilebilmesi için, ilgili ürüne olan talebin oluşmasında markanın belirleyici etken olduğunun anlaşılmış olması gerekir.

MARKANIN İTİBARI

Madde 68 - Marka hakkına tecavüz eden tarafından markanın kötü veya uygun olmayan bir şekilde kullanılması sonucunda, markanın itibarı zarara uğrarsa, marka sahibi, bu nedenle, ayrıca tazminat isteyebilir.

DAVA AÇILAMAYACAK KİŞİLER

Madde 69 - Marka sahibi, sebep olduğu zarardan dolayı marka sahibine tazminat ödemiş olan kişi tarafından piyasaya sürülmüş ürünleri kullanan kişilere karşı, Kanun Hükmünde Kararnamenin bu bölümünde yer alan davaları açamaz.

ZAMANAŞIMI

Madde 70 - Marka hakkına tecavüzden doğan özel hukuka ilişkin taleplerde, zamanaşımı süresi için, Borçlar Kanununun zamanaşımına ilişkin hükümleri uygulanır.

peri_
10-10-2006, 13:37:08
öncelikle sorduğum sorulara cevap verdiğiniz için tşk ler.benim burdaki herhangi birisiyle ne sorunum olabilir ki zıtlaşayım (restleşmek).bir kaç gündür yazdığım sorunun cevabını alamadığım için böyle yazmak durumda kaldım.eğer yanlış anlaşıldıysam özür dilerim.ayrıca cevaplarınız gayet açık ve tam anlamıyla yazdığınız için tşk ler.mümkünse birkaç sorum daha olacak.kişi ilk defa böyle bişeyden dolayı yakalanıyorsa mahkemenin sonucu ne olabilir?birde zaman aşımının süreci kaç yıldır?

Av.Duygu Tekay
10-10-2006, 13:41:05
Haaaa şimdi sayın peri;
ne demiştiniz ;Konu: Re: 551 sayılı kanun

orjinal olmayan bir ürünün satılmasıyla alakalıydı sorum.orjinal olmayan malın bulunması halinde ne tür bir ceza uygulanır?daha açık nasıl yazabilirim bilemiyorum:)yanıtınız için şimdiden tşk ler.

daha neti mi var...

Size sorunuzu net yazın derken; olayınızın tamamını anlatın demeye çalıştık. Ancak siz her cevaba soru sorarsanız olmaz.

O nedenle lütfen sıkıntınızı detaylı yazın hemen cevaplayalım.
Bize de acıyın lütfen.

peri_
12-10-2006, 11:20:04
kişi ilk defa böyle bişeyden dolayı yakalanıyorsa mahkemenin verebileceği sonuc tahmini ne olabilir?birde zaman aşımının süreci kaç yıldır?teşekkürler...

Av.Duygu Tekay
12-10-2006, 11:25:49
Taklit marka imal yada piyasaya sürme ve bunun şekline göre değişir. Size göre ilk olan olayın değerlendirmesinde tekerrür içieriyor olabilkir.

Son kez soyleyım sıkıntınızı detaylı yazın yardımcı olalım. İşimizi kolaylaştırın.

peri_
12-10-2006, 13:45:21
52 adet mal tespiti yapıldı ve alındı.ya mahkeme yada uzlaşma önerisi yapıldı.daha önce şahsın üstünde böyle bir suç yoktu.ilk defa böyle bişeyden ifade verdi.bence uzaşmak daha iyi fakat inanılmaz paralar istendiğini duyduk.mahkemeye gidilirse ne gibi sonuçlar doğurur bunu öğrenmek istiyorum.zaman aşımı süresi ne kadardır böyle bir durumda?

Av.Duygu Tekay
12-10-2006, 14:17:10
556 Saylı KHK Madde 70 - Marka hakkına tecavüzden doğan özel hukuka ilişkin taleplerde, zamanaşımı süresi için, Borçlar Kanununun zamanaşımına ilişkin hükümleri uygulanır

Borçlar Kanunu:Madde 60 - Zarar ve ziyan yahut manevi zarar namiyle nakdi bir meblağ tediyesine müteallik dava, mutazarrır olan tarafın zarara ve failine ittılaı tarihinden itibaren bir sene ve her halde zararı müstelzim fiilin vukuundan itibaren on sene mürurundan sonra istima olunmaz.(*)

Şukadar ki zarar ve ziyan davası, ceza kanunları mucibince müddeti daha uzun müruru zamana tabi cezayı müstelzim bir fiilden neşet etmiş olursa şahsi davaya da o müruru zaman tatbik olunur.


adde 61/A - (Değişik madde: 22/06/2004 - 5194 S.K./16. md.)(*)

Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamında;

a) Marka hakkı sahibi olarak belirtilmesi gereken kimlik bildirimini gerçeğe aykırı olarak yapanlar, marka koruması olan bir eşya veya ambalajı üzerine konulmuş marka koruması olduğunu belirten işareti yetkisi olmadan kaldıranlar, kendisini haksız olarak marka başvurusu veya marka hakkı sahibi olarak gösterenler hakkında, bir yıldan iki yıla kadar hapis cezasına veya ondörtmilyar liradan yirmiyedimilyar liraya kadar adli para cezasına veya her ikisine,(*5*)

b) Mevcut olmadığını veya üzerinde tasarruf yetkisi bulunmadığını bildiği veya bilmesi gerektiği halde bu Kanun Hükmünde Kararnamenin devir, intikal, rehin ve haciz ile ilgili maddelerinde yazılı haklardan birini veya bu hakla ilgili lisansı başkasına devreden, veren, rehneden, bu haklarla ilgili herhangi bir tasarrufta bulunanlar ile korunan bir marka hakkının sahibi olmadığı veya koruma süresinin bittiği veya marka hakkının hükümsüzlüğü veya marka korunmasından doğan hakkının sona ermesi durumlarında; kendisinin veya başkasının imal ettiği veya satışa çıkardığı eşyaya veya ambalajlarına veya ticari evrakına veya ilanlarına, hukuken korunan bir marka hakkı ile ilgili olduğu kanısını uyandıracak şekilde işaretler koyan veya bu amaçla ilan ve reklamlarda, bu tarzda yazı, işaret veya ifadeleri kullananlar hakkında, iki yıldan üç yıla kadar hapis cezasına veya yirmiyedimilyar liradan kırkaltımilyar liraya kadar adli para cezasına veya her ikisine,(*5*)

c) 61 inci maddede yazılı fiillerden birini işleyenler hakkında, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasına veya yirmiyedimilyar liradan kırkaltımilyar liraya kadar adli para cezasına veya her ikisine, ayrıca işyerlerinin bir yıldan az olmamak üzere kapatılmasına ve aynı süre ticaretten men edilmelerine,(*5*)

Hükmolunur.

(a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan suçlar, hizmetlerini yaptıkları sırada bir işletmenin çalışanları tarafından doğrudan doğruya veya emir üzerine işlenmişse çalışanlar ve suçun işlenmesine mani olmayan işletme sahibi, müdür veya temsilcisi ve hangi unvan ve sıfatla olursa olsun işletmeyi fiilen yöneten kişi de aynı surette cezalandırılır. Bir tüzel kişinin işleri yürütülürken bu maddede sayılan suçlardan biri işlenirse, tüzel kişi, masraflar ve para cezasından müteselsilen sorumlu olur. Fiile iştirak edenler hakkında olayın mahiyetine göre 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 64, 65, 66 ve 67 nci maddeleri hükümleri uygulanır. Bu maddede sayılan suçlardan dolayı kovuşturma şikayete bağlıdır.(*4*)

Bu madde hükümlerinin uygulanmasında 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 344 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi uygulanmaz. Marka korumasından doğan hakları tecavüze uğrayandan başka, 61 inci maddede sayılanlar dışında kalan suçlarda Enstitü; marka hakkı sahibi olarak belirtilmesi gereken kimlik bildiriminin gerçeğe aykırı olarak yapılması ile korunan bir marka hakkının sahibi olmadığı veya koruma süresinin bittiği veya herhangi bir sebeple marka hakkının hükümsüzlüğü veya marka korumasından doğan hakkının sona ermesi durumlarında; kendisinin veya başkasının imal ettiği veya satışa çıkardığı eşyaya veya ambalajlarına veya ticari evrakına veya ilanlarına, hukuken korunan bir marka hakkı ile ilgili olduğu kanısını uyandıracak şekilde işaretler koyma veya bu amaçla ilan ve reklamlarda bu tarzda yazı, işaret veya ifadelerin kullanılması durumlarında, 08/03/1950 tarihli ve 5590 sayılı Kanun veya 17/07/1964 tarihli ve 507 sayılı Kanuna tabi kuruluşlar ve tüketici dernekleri de şikayet hakkına sahiptir. Şikayetin fiil ve failden haberdar olma tarihinden itibaren iki yıl içinde yapılması gerekir.(**)(***)(*6*)

Bu kapsamdaki suçlarla ilgili şikayet, acele işlerden sayılır. Marka hakkı başvurusu veya marka korumasından doğan haklara tecavüz dolayısıyla üretilmesi cezayı gerektiren eşya ile bu eşyaları üretmeye yarayan araç, gereç, cihaz, makine gibi vasıtaların zapt edilmesi veya el konulması veya yok edilmesinde, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 36 ncı maddesi hükmü ile 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.(***)(*4*)

peri_
14-10-2006, 09:15:28
teşekkürler.....

koc79
11-09-2009, 18:08:55
Merhabalar, Sayın Avukat Duygu TEKAY,

Ben küçük bir esnafım geçen sene başıma bir olay geldi şimdi bununla ilgili olarak araştırma yapıyorum.
Bu konuyla ilgili olarak size ayrıntılı bir şekilde sıkıntımı anlatacağım .Siteye yeni üye oldum . Eğer bana yardımcı olur ve yol gösterirseniz çok sevinirim , şimdiden çok ama çok teşekkür ederim.

Saygılarımla..

C KOÇ

koc79
11-09-2009, 19:12:10
Tekrar merhaba ;

Yukarıda da bahsettiğim gibi ben güneyde turistik bir yerde esnafım ,ve Geçen sene Ağustos ayının ortalarında bana bir markanın Avukatları eşliğinde Jandarma geldi. Ben Dükkanımı o zaman devralalı henüz bir yıl bitmemişti elimde marka olan bazı mallar vardı. Ve Dükkanıma Jandarma eşliğinde arama yapıldı ve 5 adet markalı terlik yerine 15 adet yazıldı .35 adette markalı çanta yazıldı. Ve bütün bu ürünleri benden önceki işletmeci kendisi almıştı.

Artık bilemiyorum ihbar üzerine sanırım arama emri çıkarılmış direkt olarak benim dükkanıma gelip bu ürünleri yakaladılar. Tabi ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığım için çok korktum ve elim ayağıma dolaştı hiçbir şey söyleyemedim ki, söylesem de beni dinlemediler kafalarına göre yazıp çizip gittiler…

Bu arada bana Avukat ismi ve telefonu bıraktılar aramamı söylediler ben de onu aramadım eğer arasaydım biliyorum para koparmaya çalışacaklardı. O yüzden bende zamana bıraktım her şeyi.

Aradan geçen zaman zarfında 2008 kış ayıydı sanırım aralık yada ocakta 556 sayılı marka kanununda değişiklik çıkmıştı o kanunu araştırdım ama tam olarak bulduğum değişiklikten hiçbir şey anlamadım. Bilgi sahibi olduğum tek şey şu aşağıdaki değişiklik idi. Tv ve gazete de yeni kanun ile markalar serbest bırakılmış ve suçlar af edilmişti. Benimde bu kanundan önce olmuştu olayım ama geçen gün bununla ilgili olarak beni tekrar Jandarmaya çağırdılar.


” MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kanun No. 5833 Kabul Tarihi: 21/1/2009
MADDE 1 – 24/6/1995 tarihli ve 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ MADDE 2 – 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 61 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 61 – Aşağıda sayılan fiiller marka hakkına tecavüz sayılır:
a) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı 9 uncu maddede belirtilen biçimlerde kullanmak.
b) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilmeyecek derecede benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek. “


Yukarıdaki kanunda yapılan değişiklik sanırım 05.01.09 ile 28.01.09 tarihleri arasında oluşan 23 günlük kanun boşluğunun son halidir. Ama anlayamadığım şey şu. Bu tarihlerden önce bu suça karışmış hüküm giymiş ve ve davaları süren binlerce davalının suçları ve davaları düşmüş ve el konulan mallar geri iade edilmek suretiyle esnaf ve ticaret yapan bu insanlara geri verilecek olmasıydı . Bu böyle biliniyordu bende o yüzden bu bana yazılan tutanağı unutup gitmiştim ama aradan 1 yıl geçmesine rağmen geçen gün beni tekrar Jandarmaya çağırıp bir sürü soru sordular. Evlimisin , bekarmısın ,Üzerine herhangi taşınmaz veyahut mülk olup olmadığını aylık net gelirimi sordular. Sonrada bana bir dosya numarası elime tutuşturup geriye gönderdiler. Orda sorularıma bir muhatap bulamadım ve şuan bu konuyu enine boyuna araştırıp bir sonuç çıkarmak istiyorum.

Sizce ben ne yapmalıyım. Bana bir yardımda bulunursanız çok sevinirim.

koc79
11-09-2009, 19:22:47
Bana ismi ve soyismi ile birlikte telefonu verilen Avukat 'ın Milliyet gazetesine verdiği açıklamalardan kesitler sunuyorum....

YASA BİR YILDIR BEKLENİYORDU
1995 yılından bu yana sadece 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yürütülen taklitçilikle mücadele, Anayasa Mahkemesi'nin geçen yıl verdiği kararın ardından yasal dayanaktan yoksun kaldı. Anayasa Mahkemesi, "Suç ve cezanın ancak kanunla düzenlenebileceği" gerekçesiyle ilgili kararnameyi, 5 Ocak 2009'dan itibaren geçerli olmak kaydıyla 3 Ocak 2008 tarihli kararıyla iptal etti. Yeni tasarı ise ancak bu tarihten sonra dönemin Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunuldu. Ancak "5833 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 28 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Aradaki 23 günlük süreçte mücadele yasal dayanaktan yoksun kaldı. Söz konusu süreç, aynı zamanda üretim dönemine de denk geldiği için taklitçiler yasal boşluktan yararlanarak sahte ürünleri piyasaya daha fazla adette sürmeye başladı.


ALTI AY SONRA TAM BİR FELAKET YAŞANACAK
Puma ve Converse markalarının avukatı , 23 günlük yasal boşlukta geçmişe yönelik bütün eylemlerin suç olmaktan çıktığına, hüküm almış kişilerin sabıkalarının ortadan kalktığına, devam eden yargılamaların ise beraatle sonuçlandığına dikkat çekiyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki yaklaşık 9 bine yakın davanın beraatle sonuçlandığını anlatan Tok, şunları söylüyor: "Anadolu'daki asliye ceza mahkemelerinde de bir o kadar dava vardı, onlar da beraatle sonuçlandı. Sabıka kayıtları temizlenen kişilerde yeniden suç işleme eğilimi başlayacak. Ayrıca yakalanan tüm sahte ürünler de sanıklara iade edilecek.
Mahkemelerden çıkan beraat ve ürünlerin sanıklara iade kararlarını temyiz ediyoruz. Ancak 6 ay sonra iadeler fiili olarak başlayacak. O zaman da piyasadan kalkmış ürünler tekrar piyasaya girecek. Şu anda yüzde 50-60'lık artışlar varsa, 6 ay sonra yüzde 100'leri de aşabilir. Bu durum, markalar açısından tam bir felaket olacak."

YENİ DÜZENLEME MARKA SAHİBİNE NE GİBİ AVANTAJLAR GETİRİYOR?
• Tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin kullanılması engellenebilecek.
• Tescilli markayla benzer olan ve karışıklık yaratacak herhangi bir işaretin kullanılmaması istenebilecek.
• Tescilli markanın itibarına zarar verecek veya ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikte herhangi bir işaretin kullanılmasının önlenmesi istenebilecek.
• Markayı taşıyan malın piyasaya sürülmesi, stoklanması, işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde ve alan adı olarak kullanılması yasaklanabilecek.
• İzinsiz olarak markayı düzenlemede belirtilen biçimlerde kullanmak, markayı ayırt edilmeyecek derecede taklit etmek, markayı taşıyan ürünleri satmak marka hakkına tecavüz sayılacak.

YENİ YASANIN GECİKTİĞİ 23 GÜNLÜK BOŞLUKTA NELER OLDU?
• Geçmişe yönelik bütün eylemler suç olmaktan çıktı.
• Hüküm almış kişilerin sabıkaları temizlendi.
• Devam eden yargılamalar beraatle sonuçlandı.
• Sadece İstanbul, Ankara ve İzmir'deki 9 bine yakın dava beraatle sonuçlandı.
• Yakalanan tüm sahte ürünler sanıklara iade edilecek.
Referans

Ben burda takılıyorum bana neden dosya numarası verip elime gönderdiler.Bana tutulan tutanağı onlardan alamıyormuşum ancak savcıdan alabilirmişim .Neden böyle bir durumda tutanağımı bana vermiyorlar.

Beni bu yasa ve kanun değişikliği kapsamıyormu sadece benimi teğet geçti bu değişiklik merak ediyorum...

Bana 3. asliye ceza mahkemsinde dosya numarası neden verildi. Merak ettiklerimi bana yazarsanız çok sevinirim.

Eğer bilmeyerek bir kusurum oldu ise şimdiden affola.
Şimdiden çok teşekkürler ..

Saygılarımla...

koc79
13-09-2009, 11:31:58
Merhabalar, Sayın Avukat Duygu TEKAY,

Ben küçük bir esnafım geçen sene başıma bir olay geldi şimdi bununla ilgili olarak araştırma yapıyorum.
Bu konuyla ilgili olarak size ayrıntılı bir şekilde sıkıntımı anlatacağım .Siteye yeni üye oldum . Eğer bana yardımcı olur ve yol gösterirseniz çok sevinirim , şimdiden çok ama çok teşekkür ederim.

Saygılarımla..

C KOÇ

Tekrar merhaba ;

Yukarıda da bahsettiğim gibi ben güneyde turistik bir yerde esnafım ,ve Geçen sene Ağustos ayının ortalarında bana bir markanın Avukatları eşliğinde Jandarma geldi. Ben Dükkanımı o zaman devralalı henüz bir yıl bitmemişti elimde marka olan bazı mallar vardı. Ve Dükkanıma Jandarma eşliğinde arama yapıldı ve 5 adet markalı terlik yerine 15 adet yazıldı .35 adette markalı çanta yazıldı. Ve bütün bu ürünleri benden önceki işletmeci kendisi almıştı.

Artık bilemiyorum ihbar üzerine sanırım arama emri çıkarılmış direkt olarak benim dükkanıma gelip bu ürünleri yakaladılar. Tabi ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığım için çok korktum ve elim ayağıma dolaştı hiçbir şey söyleyemedim ki, söylesem de beni dinlemediler kafalarına göre yazıp çizip gittiler…

Bu arada bana Avukat ismi ve telefonu bıraktılar aramamı söylediler ben de onu aramadım eğer arasaydım biliyorum para koparmaya çalışacaklardı. O yüzden bende zamana bıraktım her şeyi.

Aradan geçen zaman zarfında 2008 kış ayıydı sanırım aralık yada ocakta 556 sayılı marka kanununda değişiklik çıkmıştı o kanunu araştırdım ama tam olarak bulduğum değişiklikten hiçbir şey anlamadım. Bilgi sahibi olduğum tek şey şu aşağıdaki değişiklik idi. Tv ve gazete de yeni kanun ile markalar serbest bırakılmış ve suçlar af edilmişti. Benimde bu kanundan önce olmuştu olayım ama geçen gün bununla ilgili olarak beni tekrar Jandarmaya çağırdılar.


” MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kanun No. 5833 Kabul Tarihi: 21/1/2009
MADDE 1 – 24/6/1995 tarihli ve 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ MADDE 2 – 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 61 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 61 – Aşağıda sayılan fiiller marka hakkına tecavüz sayılır:
a) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı 9 uncu maddede belirtilen biçimlerde kullanmak.
b) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilmeyecek derecede benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek. “


Yukarıdaki kanunda yapılan değişiklik sanırım 05.01.09 ile 28.01.09 tarihleri arasında oluşan 23 günlük kanun boşluğunun son halidir. Ama anlayamadığım şey şu. Bu tarihlerden önce bu suça karışmış hüküm giymiş ve ve davaları süren binlerce davalının suçları ve davaları düşmüş ve el konulan mallar geri iade edilmek suretiyle esnaf ve ticaret yapan bu insanlara geri verilecek olmasıydı . Bu böyle biliniyordu bende o yüzden bu bana yazılan tutanağı unutup gitmiştim ama aradan 1 yıl geçmesine rağmen geçen gün beni tekrar Jandarmaya çağırıp bir sürü soru sordular. Evlimisin , bekarmısın ,Üzerine herhangi taşınmaz veyahut mülk olup olmadığını aylık net gelirimi sordular. Sonrada bana bir dosya numarası elime tutuşturup geriye gönderdiler. Orda sorularıma bir muhatap bulamadım ve şuan bu konuyu enine boyuna araştırıp bir sonuç çıkarmak istiyorum.

Sizce ben ne yapmalıyım. Bana bir yardımda bulunursanız çok sevinirim.

Bana ismi ve soyismi ile birlikte telefonu verilen Avukat 'ın Milliyet gazetesine verdiği açıklamalardan kesitler sunuyorum....

YASA BİR YILDIR BEKLENİYORDU
1995 yılından bu yana sadece 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yürütülen taklitçilikle mücadele, Anayasa Mahkemesi'nin geçen yıl verdiği kararın ardından yasal dayanaktan yoksun kaldı. Anayasa Mahkemesi, "Suç ve cezanın ancak kanunla düzenlenebileceği" gerekçesiyle ilgili kararnameyi, 5 Ocak 2009'dan itibaren geçerli olmak kaydıyla 3 Ocak 2008 tarihli kararıyla iptal etti. Yeni tasarı ise ancak bu tarihten sonra dönemin Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunuldu. Ancak "5833 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 28 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Aradaki 23 günlük süreçte mücadele yasal dayanaktan yoksun kaldı. Söz konusu süreç, aynı zamanda üretim dönemine de denk geldiği için taklitçiler yasal boşluktan yararlanarak sahte ürünleri piyasaya daha fazla adette sürmeye başladı.


ALTI AY SONRA TAM BİR FELAKET YAŞANACAK
Puma ve Converse markalarının avukatı , 23 günlük yasal boşlukta geçmişe yönelik bütün eylemlerin suç olmaktan çıktığına, hüküm almış kişilerin sabıkalarının ortadan kalktığına, devam eden yargılamaların ise beraatle sonuçlandığına dikkat çekiyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki yaklaşık 9 bine yakın davanın beraatle sonuçlandığını anlatan Tok, şunları söylüyor: "Anadolu'daki asliye ceza mahkemelerinde de bir o kadar dava vardı, onlar da beraatle sonuçlandı. Sabıka kayıtları temizlenen kişilerde yeniden suç işleme eğilimi başlayacak. Ayrıca yakalanan tüm sahte ürünler de sanıklara iade edilecek.
Mahkemelerden çıkan beraat ve ürünlerin sanıklara iade kararlarını temyiz ediyoruz. Ancak 6 ay sonra iadeler fiili olarak başlayacak. O zaman da piyasadan kalkmış ürünler tekrar piyasaya girecek. Şu anda yüzde 50-60'lık artışlar varsa, 6 ay sonra yüzde 100'leri de aşabilir. Bu durum, markalar açısından tam bir felaket olacak."

YENİ DÜZENLEME MARKA SAHİBİNE NE GİBİ AVANTAJLAR GETİRİYOR?
• Tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin kullanılması engellenebilecek.
• Tescilli markayla benzer olan ve karışıklık yaratacak herhangi bir işaretin kullanılmaması istenebilecek.
• Tescilli markanın itibarına zarar verecek veya ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikte herhangi bir işaretin kullanılmasının önlenmesi istenebilecek.
• Markayı taşıyan malın piyasaya sürülmesi, stoklanması, işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde ve alan adı olarak kullanılması yasaklanabilecek.
• İzinsiz olarak markayı düzenlemede belirtilen biçimlerde kullanmak, markayı ayırt edilmeyecek derecede taklit etmek, markayı taşıyan ürünleri satmak marka hakkına tecavüz sayılacak.

YENİ YASANIN GECİKTİĞİ 23 GÜNLÜK BOŞLUKTA NELER OLDU?
• Geçmişe yönelik bütün eylemler suç olmaktan çıktı.
• Hüküm almış kişilerin sabıkaları temizlendi.
• Devam eden yargılamalar beraatle sonuçlandı.
• Sadece İstanbul, Ankara ve İzmir'deki 9 bine yakın dava beraatle sonuçlandı.
• Yakalanan tüm sahte ürünler sanıklara iade edilecek.
Referans

Ben burda takılıyorum bana neden dosya numarası verip elime gönderdiler.Bana tutulan tutanağı onlardan alamıyormuşum ancak savcıdan alabilirmişim .Neden böyle bir durumda tutanağımı bana vermiyorlar.

Beni bu yasa ve kanun değişikliği kapsamıyormu sadece benimi teğet geçti bu değişiklik merak ediyorum...

Bana 3. asliye ceza mahkemsinde dosya numarası neden verildi. Merak ettiklerimi bana yazarsanız çok sevinirim.

Eğer bilmeyerek bir kusurum oldu ise şimdiden affola.
Şimdiden çok teşekkürler ..

Saygılarımla...

koc79
13-09-2009, 11:33:42
Bu konuyla ilgili olarak nezaman yardımcı olabilirsiniz.?

Saygılarımla..

ArabicEnglishFrenchGermanHindiItalianJapaneseRussianSpanishTurkish
Translated to other languages supported by vBET Translator 4.9.2