PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Memuriyetten Atılma


eylul916
23-07-2006, 21:48:15
Arkadaşlar bir akrabam devlet hastanesinde 657 ye tabi hemşire olarak çalışırken 2000 yılında T.C.K 168/2 (eskisi)den ceza alıp 4 yıl c.evinden sonra son t.c.k değişiklikleriyle serbest kaldı. Daha c.evindeyken ve cezası onandığından memuriyetten ve işten atıldı.Kendisi 9 yıl 8 ay gibi bir süre çalışmıştı.Acaba bu kişinin tekrar memuriyete dönebilme hakkı varmı?Veya kaçyıl beklemeliki sicili temizlenir ve işine döner?Ve şu anda bu kişinin herhangi bir tazminat v.b bir hakkı varmı? Sorum biraz uzun oldu kusuruma bakmayın. Teşekkürler.

eylul916
22-09-2006, 10:00:38
bu soruya cevap vermek bu kadarmı zor .yoksa altında başkaca şeylermi aramak lazım?adaleti temsil eden ve bu konuda bilgisi olupta yardımcı olmayan arkadaşlara soruyorum.

gunesizmir
25-09-2008, 14:46:32
Tanıdığınız hemşire eski tck da düzenlenen örgüt üyeliğini düzenleyen maddeden ceza almış görünüyor. MADDE 38 – 5352 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 13/A maddesi eklenmiştir.anılan bu madde Yasaklanmış hakların geri verilmesini düzenlemektedir.mahkum olunan cezanın infazının tamamlanmasının üstünden başkaca suç yada benzer ceza alnımamış ve 3 yıl gecmiş ise yasaklanmış hakların iadesini ceza almış olduğu mahkemeden isteyebilir.Ayrıca memnu hakların iadesi kararını alıktan sonra en son görev yaptığı kuruma durumunu açıklayan bir dilekçe ile göreve dönme isteğini belirtebilir.Ayrıca memnu hakların iadesi alan kamu görvelileri ile alakalı Başbakanlığın 1 haziran 2005 tarih 2005/14 sayılı genelgesinde yazılı olan 2 ci madde de size yardımcı olacaktır.Ayrıca aşağıda vereceğim danıştay kararlarınıda incelemenizin yararlı lacağını düşünmekteyim.MEMNU HAKLARI MAHKEME KARARIYLA İADE EDİLEN DAVACININ MEMUR OLMAK İÇİN
YAPTIĞI BAŞVURUNUN ÖNCEKİ MAHKUMİYET KARARINDAN BAHİSLE REDDEDİLMESİN-
DE HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI HK.<Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1990 363 1988 3019 28/02/1990
BEŞİNCİ DAİRE 2001 4685 2001 1327 03/12/2001
Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 2004 2273 2003 5456 18/05/2004
saygılarımla.

gunesizmir
27-09-2008, 19:41:17
Yakınınız olan hemşire yeni adli sicil kanunu na istinaden mahkeme kararını kimlik fotokopisini 6 ay içinde alınmış adli sicil belgesini adli sicil istatistik genel müdürlüğü ne hitaben sicilinin silinmesini talep eden dilekçeyi ekleyecek ve anılan müdürlüğe posta yolu ile yollayacak.Ayrıca hakkında tertip olunan idari işlemde memuriyetten çıkarmamı yoksa meslekten ihraç mı almış.meslekten çıkarma tarzın da ceza almış ise hemşirelik yapamaz.ancak evvel ce 657 sayılı kanuna istinaden görev yaptığından dolayı memnu hakların iadesi(yasaklanmış hakların geri verilmesi).kararını yargılandığı mahkemece alır ise kamu kurum ve kuruluşlarına atama talep edebilir.Ayrıca suçu kesinleşip yargıtayca kesinleşmiş ise geriye dönük yada hiç bir nam ve hesap adı altında tazminat alamaz.t.c.emekli sandığı kanunun 192 ci maddesine istinaden keseneğin karşılığını yatırmak sureti ile sandık ile ilişkilendirilmesi hususunun tarafınızca araştırlıması yararlı olacaktır.Konuyu kısave öz şekilde özetleyecek şekilde devlet personel başkanlığına bilgi edinme kanunu çerçevesinde dilekçe ile başvurup AÇIKTAN ATAMA hakkında bilgi talep edebilirsiniz.saygılarımla.

sakar
27-09-2008, 20:24:26
Emekli Sandığı,bu durumlarda isteğe bağlı sigortalılık konusunda ya altı ay içinde müracaat etmeliydin demekte,ya da siz cezaen memuriyetten ayrılmışsınız,buna hakkınız yok demekte.Nasıl ama?...
İyi günler...

gunesizmir
03-10-2008, 20:05:10
Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1990 363 1988 3019 28/02/1990

KARAR METNİ
MEMNU HAKLARI MAHKEME KARARIYLA İADE EDİLEN DAVACININ MEMUR OLMAK İÇİN
YAPTIĞI BAŞVURUNUN ÖNCEKİ MAHKUMİYET KARARINDAN BAHİSLE REDDEDİLMESİN-
DE HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI HK.<
Polis memuru iken 657 sayılı Yasanın 98/b maddesi uyarınca görevine
son verilen davacı yeniden polis memurluğuna atanması yolundaki başvu-
rusunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle dava açmış olup; İda-
re Mahkemesi kararıyla; davacının Emniyet kadrosunda görevli iken öl-
dürmeye tam teşebbüsten 5 yıl 2 ay 6 gün ağır hapis cezası ve ömürboyu
kamu hizmetlerinden yasaklılık cezası ile mahkum olduğu, bu yoldaki
kararın Yargıtay'da onaylanarak kesinleşmesi üzerine 657 sayılı Yasa-
nın 48.maddesinin 5.fıkrası ile 98.maddesinin (b) fıkrası gereğince,
görevine son verildiği, cezasını çektikten sonra tahliye olduğu, baş-
vurusu üzerine Ağır Ceza Mahkemesi kararı ile T.C.K.nun 121. ve 122.
maddeleri gereğince yasak hakların iadesine karar verildiği, bu karar
üzerine yeniden polis memurluğu görevine atanmak istediği ve isteminin
reddedildiğinin dava dosyasının incelenmesinden anlaşıldığı, T.C.K.nun
121.maddesine göre, yasak hakların geri verilmesinin ancak mahkumiyet-
ten doğan ehliyetsizlikleri ileriye dönük olarak ortadan kaldırdığı,
buna karşılık mahkumiyeti olduğu gibi bıraktığından davacının mevcut
olan 5 yıl 2 ay 6 günlük ağır hapis cezası nedeniyle 657 sayılı Yasa-
nın 48.maddesinin 5.fıkrasındaki koşulu taşımadığı, bu nedenle yeniden
polis memuru olarak atanmamasında yasaya aykırılık bulunmadığı gerek-
çesiyle dava reddedilmiştir.
Davacı mahkemenin karşı oyunda da belirtildiği gibi yasak hakların ge-
ri verilmesi halinde önceki mahkumiyetten doğan ehliyetsizliğinin orta
dan kalkması gerektiğini öne sürmekte ve kararın temyizen incelenerek
bozulmasını istemektedir.
657 sayılı Yasanın Devlet Memurluğuna alınacaklarda aranacak genel ve
özel şartları belirleyen 48.maddesinin (A) bendinin 5.fıkrası ile 3201
sayılı Yasanın 23.maddesi ağır hapis cezasıyla mahkum olanların Devlet
Memuru olamıyacaklarını hükme bağlamaktadır. Davacının adam öldürmeye
tam teşebbüs suçundan yargılanarak 5 yıl 2 ay 6 gün ağır hapis cezası-
na mahkum olduğu ve ceza infaz edildikten sonra başvurusu üzerine T.C.
K. nun 121. ve sonraki maddelerine göre Ağır Ceza Mahkemesi kararıyla,
yasak hakların geri verilmesinin hükme bağlandığı dosyanın incelenme-
sinden anlaşılmaktadır.
657 sayılı Yasanın yukarıda anılan hükmüne göre, ağır hapis cezasına
mahkum edilmiş olmak Devlet memurluğuna engel bir hal ise de yasak hak
ların geri verilmesi durumunda, mahkumiyet ortadan kalkmamakla birlik-
te, mahkumiyetten doğan veya mahkumiyetle birlikte hükmedilen ehliyet-
sizliklerin ileriye dönük olarak son bulduğu açık olup, 657 sayılı Ya-
sanın 48. ve 3201 sayılı Yasanın 23.maddesinde yer alan ehliyetsizlik-
lerin de verilen ceza mahkumiyetinden doğduğu tartışmasızdır.
Berlirtilen hukuki durum karşısında Ağır Ceza Mahkemesi kararıyla ya-
sak hakları geri verilen davacı, kamu hizmetlerinden yararlanma ehli-
yetine yeniden kavuşmuş olup Devlet Memurluğuna tekrar girmesi için
herhangi bir hukuki engeli kalmamış olduğundan polis memurluğuna yeni-
den atanması için yaptığı başvurunun kadro ve ihtiyaç durumu gözönünde
bulundurularak değerlendirilmesi gerektiği halde, daha önceden verilen
mahkumiyet kararından bahisle isteminin reddedilmesinde hukuka uyarlık
bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle davacının temyiz isteminin kabulüyle İdare Mahke-
mesi kararının 2577 sayılı Yasanın 49.maddesinin 1.fıkrasının (b) ben-
di uyarınca bozulmasına, uyuşmazlık sadece hukuki noktalara ilişkin
bulunduğundan aynı maddenin 2.fıkrası uyarınca işlemin iptaline karar
verildi.

gunesizmir
03-10-2008, 20:12:32
Aşağıdaki açıklamalarda devlet personel başkanlığının vaki tarihlerde kamu kurum ve kuruluşlarına verdiğ mütaalalrı içermektedir.Umarım yardım cı olabilmişim dir.
Adli sicil kaydının silinmesi
KategAori : Atama

Kanun / Madde(ler) : 657 / 48
Tarih : 7 Aralık 2000
Kaynak : 20 sayılı bülten, 43. sayfa
Özet : Adli sicil kaydı silinmiş olsa bile ilgilinin hükümlü bulunduğu suçların 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin 5 inci fıkrası kapsamında bir suç olması durumunda Devlet memuru olarak atanamayacağı, ancak ilgili hakkında memnu hakları iadesi kararı verilmiş olması halinde atanabileceği hk
________________________________________
..........Belediye Başkanlığına Devlet Personel Başkanlığınca ataması yapılan .............’ın adli sicil kaydının bulunması sebebiyle göreve başlatılıp başlatılmayacağı hususunda tereddüte düşüldüğünden Başkanlığımızın görüşünü istediğiniz ilgide kayıtlı yazınız incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 nci maddesinde Devlet memurluğuna alınacaklarda aranacak genel ve özel şartlara yer verilmiş olup, bu maddenin (A) bendinin 5 nci fıkrası “Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmak” hükmünü amirdir.
Diğer taraftan, 3682 sayılı Adli Sicil Kanununun “Adli sicildeki kaydın çıkartılması” başlıklı 8 inci maddesinde, adli sicilde yer alan kayıtların aynı maddede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde adli sicil kayıtlarından çıkartılacağı hükme bağlanmıştır.
Ayrıca Danıştay Birinci Dairesinin Esas No:1992/126, Karar No: 1992/150 sayılı Kararında “Memurluğa engel bir mahkumiyetin saptanması halinde memnu hakların iadesi kararı alınmadıkça veya memurluğa engel sayılanlar dışındaki suçlardan dolayı hükmedilen mahkumiyetler afla ortadan kalkmadıkça yeniden memuriyete atanmanın söz konusu olamayacağı” ifade edilmektedir.
Bu itibarla, yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, adli sicil kaydı silinmiş olsa bile ilgilinin hükümlü bulunduğu suçların 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin 5 inci fıkrası kapsamında bir suç olması durumunda Devlet memuru olarak atanamayacağı, ancak ilgili hakkında memnu hakları iadesi kararı verilmiş olması halinde adı geçen Belediyede istihdamı hususunda Danıştay’ın anılan Kararı çerçevesinde işlem yapılması gerektiği mütalaa edilmektedir.
diğer mütalaa:
Memnu hakların iadesi kararı ile memuriyete atanma
Kategori : Atama

Kanun / Madde(ler) : 657 / 48, 98
Tarih : 17 Haziran 1999
Kaynak : 17 sayılı bülten, 5. sayfa
Özet : Devlet memuriyetine son verilmesini gerektiren bir suçtan dolayı hakkında hapis ve memuriyetten men cezasına hükmolunan kişinin, söz konusu suç sebebiyle yasaklanmış haklarına ilişkin “memnu hakların iadesi” kararı almış olması karşısında yeniden memuriyete alınabileceği hk
________________________________________
.. Belediye Başkanlığı emrinde Mühendis olarak görev yapmakta iken, görevi kötüye kullanmak suçundan dolayı 1 yıl hapis ve temelli olarak memuriyetten men cezasına hüküm giyen ve Devlet memuriyetine son verilen ....’nin, hakkında memnu haklarının iadesi kararı verilmiş olması nedeniyle yeniden Devlet memuru olup olamayacağına ilişkin ilgi yazınız ve ekleri incelenmiştir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Devlet memurluğuna alınacaklarda aranılan şartları düzenleyen 48 inci maddesinin genel şartlara ilişkin (A) bendinde “Kamu haklarından mahrum bulunmamak” ve “Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.” şartı da yer almaktadır.
Öte yandan, Danıştay 1. Dairesinin 22.4.1992 gün ve E:1992/126, K:1992/150 sayılı Kararında “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin A/5 inci fıkrasında öngörülen koşulları, mahkumiyetten dolayı yitirmeleri nedeniyle memuriyetle ilişkileri kesilenlerin, memnu haklarının iadesi kararı almaları halinde yeniden Devlet memurluğuna alınabilecekleri, ancak kadro ve ihtiyaç durumları bakımından idarenin bu konuda takdir yetkisi bulunduğu” ayrıca “Memurluğa engel bir mahkumiyetin saptanması halinde memnu hakların iadesi kararı alınmadıkça veya memurluğa engel sayılanlar dışındaki suçlardan dolayı hükmedilen mahkumiyetler afla ortadan kalkmadıkça yeniden memuriyete atanmanın söz konusu olamayacağı” ifade edilmiştir. Bu itibarla, Devlet memuriyetine son verilmesini gerektiren bir suçtan dolayı hakkında hapis ve memuriyetten men cezasına hükmolunan .....’nin, söz konusu suç sebebiyle yasaklanmış haklarına ilişkin “memnu hakların iadesi” kararı almış olması karşısında yeniden Devlet memuriyetine alınabileceği mütalaa edilmektedir.
________________________________________
Bir başka mütalaa:

gunesizmir
03-10-2008, 20:16:12
Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONİKİNCİ DAİRE 2000 704 1997 3356 31/12/2010

KARAR METNİ
ZABIT KATİBİ OLARAK GÖREV YAPAN DAVACININ GÖREVE BAŞLAMADAN ÖNCE İŞLEDİĞİ HIRSIZLIK SUÇU NEDENİYLE ALDIĞI CEZANIN DOĞURDUĞU EHLİYETSİZLİĞİN YİNE GÖREVE BAŞLAMADAN ÖNCE MEMNU HAKLARIN İADESİ KARARI İLE BERTARAF EDİLDİĞİNİN KABULÜ GEREKİRKEN, DAHA ÖNCEDEN VERİLMİŞ MAHKUMİYET KARARINDAN BAHİSLE 657 SAYILI YASANIN 48/A-B VE 98/B MADDELERİ GEREĞİNCE GÖREVİNE SON VERİLMESİNDE HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI HK.<
Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): Adalet Bakanlığı
Karşı Taraf : ...
İsteğin Özeti : Dava, ... ili ... Adalet Dairesinde zabıt katibi olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Yasanın 48/A-5 ve 98/b maddeleri uyarınca görevine son verilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
... İdare Mahkemesinin ... günlü, ... sayılı kararıyla; 657 sayılı Yasanın 48/A-5 maddesinde, taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hürriyeti bağlayıcı ceza almamış olmanın Devlet memurluğuna atanacaklarda aranan genel koşullarından biri olduğunun belirtildiği, yine aynı yasanın 98.maddesinin (b) fıkrasında; memurluğa alınma şartlarından herhangi birinin taşınmadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan herhangi birinin kaybedilmesi halinde memuriyetin sona ereceği kuralının yer aldığı, dava dosyası ile ekli belgelerin incelenmesiden; ... Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığının 29.12.1989 günlü kararı ile göreve başlayan davacının 11.12.1984 tarihinde işlediği hırsızlık suçu nedeniyle ... Sulh Ceza Mahkemesinin 2.12.1986 gün ve 86/1503 sayılı kararı ile iki ay altı gün hapis cezası aldığı ve bu cezanın 1980 lira para cezasına çevrilerek kesinleştiği, başvuru üzerine 19.11.1996 tarihinde ... ağır Ceza Mahkemesince memnu haklarının geri verilmesinin hükme bağlandığı, davacının göreve başladığı tarihten sekiz yıl sonra da bir şikayet üzerine yapılan soruşturmada hırsızlık suçundan sabıkalı olduğunun görülmesi üzerine 657 sayılı Yasanın 48/A-5 ve 98/b maddeleri gereğince 30.5.1997 tarihli kararla görevine son verildiğinin anlaşıldığı, Memnu Hakların İadesinin Türk Ceza Kanununa göre verilmiş bir ceza mahkumiyetine bağlı ehliyetsizlikleri ortadan kaldırır nitelikte olup, Yargıtay Ceza kurulunun 17.11.1986 gün ve 410/523 ve 1987/6-21, 97/336-6/7978 sayılı kararında da Türk Ceza Kanununun 121 ve sonraki maddelerine göre memnu haklarının iadesi kararının "amme hizmetlerinden yasaklanması", "memuriyetten mahrumiyet", "meslek ve sanatin tatili." vb. gibi bir mahkumiyet sonucu ve gerekse ceza şeklinde hükmedilen bir nevi ehliyetsizliklerin bertaraf edilmesine yol açan bir karar olduğunun açıkça belirtildiği, 657 sayılı Yasanın anılan hükmüne göre, hırsızlık suçundan mahkum edilmiş, olmak devlet memurluğuna engel bir hal ise de, yasal hakların geri verilmesi durumunda, mahkumiyet ortadan kalkmamakla birlikte, mahkumiyetten doğan veya mahkumiyetle birlikte hükmedilen ehliyetsizliklerin ileriye dönük olarak son bulduğunun açık olduğu, 657 sayılı Yasanın ve 3201 sayılı Yasanın 23.maddesinde yer alan ehliyetsizliklerin de verilen ceza mahkumiyetinden doğduğunun tartışmasız olduğu, belirtilen hukuki durumlar karşısında ... Ağır Ceza Mahkemesi kararıyla yasal hakları geri verilen davacının kamu hizmetlerinden yararlanma ehliyetine yeniden kavuştuğu, bu kararın alındığı tarihte görevine sürdürdüğünden hırsızlık suçundan dolayı sonuç olarak verilen para cezasının doğurduğu ehliyetsizliklerin 19.11.1996 tarihli kararla betaraf edildiğinin kabulü gerekirken, daha önceden verilmiş mahkumiyet kararından bahisle 657 sayılı Yasanın 48/A-5 ve 98/b maddeleri gereğince görevine son verilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.
Davalı idare, ilgilinin almış olduğu memnu haklarının iadesine ilişkin kararın ehliyet almama , oy kullanmama gibi hallerin iadesi olarak anlaşılması gerektiği, bu kararın 657 sayılı Yasanın 48.maddesinde sayılan cezaları kaldırıcı nitelikte bir af olmadığını, bu duruma göre dava konusu işlemde mevzuata aykırı bir husus bulunmadığını öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hakimi: Safiye Coşkun
Düşüncesi : İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından anılan kararın onanması gerektiği düşünülmüştür.
Danıştay Savcısı : Taylan Aydın
Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp idare mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.
Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin reddiyle idare mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:
İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür.
... İdare Mahkemesince verilen ... günlü, ... sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, 10.2.2000 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.
KARŞI OY
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde affa uğramış olsalar bile hırsızlık ve maddede sayılan diğer suçlardan hükümlü bulumanın Devlet memuriyetine girmeye engel teşkil edeceği düzenlenmiş bulunmaktadır.
Madde hükmünde affa uğramış olsalar bile, hısızlık suçundan mahkum olmuş olmanın Devlet memuruyitine engel bir durum olarak düzenlenmesi karşısında, memnu hakların iadesi kararının Devlet memurları yasasının açık yasağını ortadan kaldırması mümkün bulunmamaktadır.
Bu gerekçelerle, mahkeme kararının onanması yönündeki çoğunluk kararına katımıyoruz.
BŞ/ŞGK

gunesizmir
05-10-2008, 13:57:03
Rüşvet suçu işleyen ve memnu hakların iadesi kararı alan kişinin atanması

Kategori : Atama
Kanun / Madde(ler) : 657 / 48, 98
Tarih : 28 Nisan 2000
Kaynak : 19 sayılı bülten, 15. sayfa
Özet : Daha önce rüşvet almak suçundan 2 yıl Ağır Hapis Cezası ile cezalandırılan ve Türk Ceza Kanununun 227 nci maddesinin uygulanması ile de memuriyetten mahrumiyetine karar verilen ilgili hakkında memnu haklarının iadesi kararı verilmiş olması halinde tekrar Devlet memuriyetine alınması hususunun, Danıştay 1.Dairesinin söz konusu kararı çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği hk.

--------------------------------------------------------------------------------

1990 yılında yapılan sınav sonucunda 21.1.1991 tarihinde Kurumunuz Diyarbakır Bölge Müdürlüğü emrine Sağlık Memuru olarak ataması yapılan ancak daha önce Sağlık Bakanlığı emrinde memur olarak çalışmakta iken rüşvet almak suçundan 2 yıl 9 ay 10 gün ağır hapis cezası ile cezalandırıldığının anlaşılması üzerine 7.10.1999 tarihli Olur ile görevine son verilen .......................’ın tekrar Devlet memuriyetine başlatılıp başlatılamayacağı hususunda tereddüte düşüldüğünden Başkanlığımızın görüşünü istediğiniz ilgide kayıtlı yazınız incelenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Devlet memurluğuna alınacaklarda aranılan şartları düzenleyen 48 inci maddesinin genel şartlara ilişkin (A) bendinde “Kamu haklarından mahrum bulunmamak” ve “Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.” şartı yer almaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Memurluğun Sona Ermesi” başlıklı 98 inci maddesinin (b) bendi memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması halinde Devlet memurluğunun sona ereceğini düzenlemiştir.

Diğer taraftan, Türk Ceza Kanununun “Memnu Hakların İadesi” başlıklı 121 inci maddesi, kişinin asıl cezasını çektiği veya af ile ortadan kalktığı tarihten itibaren 5 yıl geçtikten sonra memnu haklarının iadesini talep edebileceğini ve bu talep üzerine yapılan inceleme sonucunda, memnu hakların iadesine karar verilebileceğini hüküm altına almıştır. Ayrıca, Danıştay 1. Dairesinin 22.4.1992 gün ve E:1992/126, K:1992/150 sayılı Kararında “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin A/5 inci fıkrasında öngörülen koşulları, mahkumiyetten dolayı yitirmeleri nedeniyle memuriyetle ilişkileri kesilenlerin, memnu haklarının iadesi kararı almaları halinde yeniden Devlet memurluğuna alınabilecekleri, ancak kadro ve ihtiyaç durumları bakımından idarenin bu konuda takdir yetkisi bulunduğu” ayrıca “Memurluğa engel bir mahkumiyetin saptanması halinde memnu hakların iadesi kararı alınmadıkça veya memurluğa engel sayılanlar dışındaki suçlardan dolayı hükmedilen mahkumiyetler afla ortadan kalkmadıkça yeniden memuriyete atanmanın söz konusu olamayacağı” ifade edilmiştir. Bu itibarla, daha önce rüşvet almak suçundan 2 yıl 9 ay 10 gün Ağır Hapis Cezası ile cezalandırılan ve Türk Ceza Kanununun 227 nci maddesinin uygulanması ile de memuriyetten mahrumiyetine karar verilen ilgili hakkında memnu haklarının iadesi kararı verilmiş olması halinde tekrar Devlet memuriyetine alınması hususunun, Danıştay 1.Dairesinin söz konusu kararı çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.


--------------------------------------------------------------------------------

ArabicEnglishFrenchGermanHindiItalianJapaneseRussianSpanishTurkish
Translations by vB Enterprise Translator 4.9.1