PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Eş Durumu - Tayin


Belkaya
11-05-2006, 13:36:42
Sayın Hocam öncelikle hayırlı işler diliyorum.Sizden hukuki konuda yardım talep ediyorum Devlet memuruyum haksızlığa uğradığımı düşünüyorum.
Maliye Bakanlığı Giresun Defterdarlığı Milli Emlak Müdürüyüm Yer değiştirme yönetmeliğine tabi olarak bölge esasına göre çalışmaktayım.Eşim Adalet Bakanlığının 2004 yılında açmış olduğu görevde yükselme sınavını kazandı 2005 yılında Giresun merkeze 150 km uzakta faklı komisyona bağlı Alucra ilçesine görevde yükselme nedeni ile ataması yapıldı.Ulaşımı yok özel araçla 3,5 saat sürüyor günde bir minibüs var gidip gelme yok.
Eş durumundan ve çocukların öğrenim durumlarından dolayı defalarca tayin talebinde bulunduk hatta ücretsiz izin talebinde bulunduk Şebinkarahisar Adalet Komisyonunca kabul edilmedi.Neden olarak da sen aile birliğinin bozulacağını bilerek sınava girdin diyorlar.Adalet Bakanlığı Memur sınav atama ve nakil yönetmeliğinde 24.mad. hiçbir kısıtlama yok ama nedense kabul görmüyor.Oğlum eşim göreve başladıktan sonra Anadolu lisesini kazandıAdalet Bakanlığı memur sınav atama ve nakil yönetmeliğin 27.mad. açık onu da anlamak istemiyorlar kaldık sıkıntıda.Eşimin tayini memuriyeti boyunca bir daha yapılmaz mı sınava girmek bu kadar kötü bir şeymi.
1-İdarenin taktir yetkisi bu kadar çok mu?
2-Dava konusu yapsak kazanma şansımız varmı?

Şimdiden cevabınız için teşekür ederim başarılar.

Hukuki Dayanaklar:
1-Anayasanın 41.mad.,657.SD.M.K.72.mad.,Devlet memurlarının yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin yönetmeliğin 9 ve 14.mad.,Adalet Bakanlığı memur sınav atama ve nakil yönetmeliğinin 24,26,27.mad. Ömer ERTÜZÜN

Mehmet Emin Değil
11-05-2006, 14:59:49
siz yazılı olarak başvurun.ilgili yönetmelikler gereği eş durumundan ve çocuğun okuması durumundan nakil isteyin.cevap olumsuz olursa yada 60 gün içinde dilekçeye cevap verilmesse idare mahkemesinde dava açın.

Mehmet Emin Değil
11-05-2006, 14:59:49
siz yazılı olarak başvurun.ilgili yönetmelikler gereği eş durumundan ve çocuğun okuması durumundan nakil isteyin.cevap olumsuz olursa yada 60 gün içinde dilekçeye cevap verilmesse idare mahkemesinde dava açın.

mgormuser
27-05-2006, 09:31:14
abicim durumunuza üzüldüm size şu kararı gönderiyorum bi okuyun

Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1995 956 1991 3950 13/03/1995

KARAR METNİ
AİLE BİRLİĞİNİN KAMU GÖREVLİSİ OLAN EŞLERDEN BİRİNİN İSTEĞİ ÜZERİNE BO
ZULMASI HALİNDE İDARENİN EŞ DURUMUNU GÖZÖNÜNE ALMAYA MECBUR OLMADIĞI,
ANCAK EŞ DURUMUNA DAYALI YER DEĞİŞTİRME TALEBİNİN REDDİNE İLİŞKİN İŞ-
LEMLERİN HUKUKEN HAKLI VE GEÇERLİ NEDENLERE DAYANMASI GEREKTİĞİ HK.<
... İdare mahkemesinin 5.6.1991 günlü, 1991/496 sayılı kararıyla; 657
sayılı Devlet Memurları Kanununun 72.maddesi, 20.5.1981 günlü, 17345
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tayin ve Nakil yönetmeliğinin 30.mad-
desi ve 3.8.1991 günlü, 20594 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürür
lüğe giren Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurum Öğretmenleri-
nin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 23. maddesi birlikte değer-
lendirildiğinde yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda aile bi-
riminin muhafaza edilmesinin ana ilke olduğunun, gerek 657 sayılı Ka-
nunun gerekse kurum yönetmeliğinin davacıya eş durumundan dolayı tayin
isteme hakkı verdiğinin, hukuki bir engel bulunmadığı takdirde bu iste
min karşılanmasının yasal zorunluluk teşkil ettiğinin anlaşıldığı, o-
layda ise idarece nakil isteminin neden yerine getirilmediğinin somut
bilgi ve belgelerle ortaya konulamadığı, bu sebeple davacının Hatay
iline tayininin yapılması gerekirken aksi yöndeki işlemde hukuki isa-
bet bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.
Davalı idare, eş durumu nedeniyle nakil talepleri incelenirken ilgili-
lerin halen çalışmakta olduğu ilin öğretmen ihtiyacı ile atanmak iste-
diği ilin öğretmen ihtiyacının gözönünde bulundurulduğunu, davacının
asıl isteğinin daha önce görev yaptıı il emrine naklini yaptırmak oldu
ğunu, eşiyle birlikte aynı yerde görev yapmak istiyorsa eşinin naklini
yaptırabileceğini öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen
inclenerek bozulmasını istemektedir.
İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu
ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanu
nunun 49.maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde
mümkündür.
Anayasarın 41, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72.ve kurum atama
ve yer değiştirme yönetmeliğinin ilgili maddelerinde atam ve yer değiş
tirmelerde aile birliğinin korunması ilke olarak benimsenmiştir.
Buna göre idarece re'sen yapılan yer değiştirme ve atamalarda eş duru-
munun gözönüne alınması gerekli iken, kişilerin isteği üzerine yapılan
yer değiştirme ve atamalarda durumun farklı bir boyut kazandığına işa-
ret etmek gereklidir. Aile birliğinin aile bireylerinden birinin irade
si dahilinde bozulması halinde, ilgililerin durumlarını belgelendire-
rek yer değiştirme isteğinde bulunmaları ve idarenin de konuya ilişkin
mevzuat hükümleri çerçevesinde bu yöndeki talebi değerlendirmesi müm-
kündür. Böyle bir durumda yargı kararıyla idareyi aile birliğini yeni-
den tesis etmekle yükümlü kılmak mümkün olmadığı gibi aksine yorum ai-
le birliğinin korunmasi ilkesinin kişilerin subjektif karar ve tutumla
rına bağlı olarak uygulanması sonucunu doğurur. Daha açık bir deyimle,
boş kadro imkanlarını değerlendirerek istediği yere tayin yaptıran bir
kamu görevlisinin eşinin de aynı yere naklini zorunlu görmek kamu gö-
revlisi olan eşlerin istedikleri yerde çalışmalarına ve diğer kamu gö-
revlilerine göre ayrıcalıklı bir duruma gelmelerine yol açar ve kamu
hizmetlerinin yürütülmesi açısından büyük sakıncalar yaratır ki, bu da
hukuken kabul edilemez. Ancak her idari işlem gibi, eş durumuna dayalı
yer değiştirme tabeplerinin reddine ilişkin işlemlerin de hukuken ge-
çerli ve kabul edilebilir sebeplere dayanması gerektiğini de burada
vurgulamak zorunludur.
Olayda, ebe-hemşire olan eşinin istek üzerine Samandağ Devlet Hastane-
sine atandığı anlaşılmış ise de, ilkokul öğretmeni olan davacının eş
durumunu öne sürerek yaptğı yer değiştirme başvurusunun hukuken haklı
ve geçerli nedenlere dayanılmadan reddedildiği anlaşıldığından, bu ge-
rekçeye dayalı olarak sözkonusu işlemin iptali yolunda verilen İdare
Mahkemesi kararında hukuki isabetsizlik görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, Eskişehir İdare Mahkemesince verilen 5.6.1991
günlü, 1991/496 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun
olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz is-
teminin reddi ile anılan kararın onanmasına karar verildi.

(DAN-DER; SAYI:90) ŞT/SE

münevver kuzu
18-04-2007, 02:37:55
Merhaba ben 2005'te bir Üniversite hastanesine atandım su an kadrolu devlet memuru statüsünde çalışıyorum eşim TSK da görevli bir Üsteğmen.Eş durumu nedeniyle kurumlararası geçiş yaparak sağlık bakanlığına geçmek istiyorum çünkü ancak o zaman eşimin görevli olduğu yere gidebiliyorum sağlık bakanlığı başvuruyu kabul etti ancak kurumum bu konuda çok katı muvafakat vermeyeceklerini söylediler aileyi koruma yasasından faydalanabilir miyim? ne yapmam gerekiyor? acele cevap verirseniz sevinirim.
münevver kuzu

bilalkarahan
14-03-2008, 13:24:09
Öncelikle iyi çalışmalar;
Özel kolejde matematik öğretmeni olmak, eş durumundan nakil e girermi?
gereken tüm maddeleri okudum ama milli eğitim e bağlı olmasından dolayı eş durumundan nakil yapılabileceği,devlet personeli (memur) olması hariçince,naklin yapılamayacağını anlamını çıkardım.yardımcı olursanız sevinirim.

cevoooo
14-03-2008, 22:59:38
kurumunuz büyük bir ihtimal MEB'dir. Bu konuda hukuk sizden taraf kurumunuz muhafakat vermez ise dava açma hakkınız var.


Merhaba ben 2005'te bir Üniversite hastanesine atandım su an kadrolu devlet memuru statüsünde çalışıyorum eşim TSK da görevli bir Üsteğmen.Eş durumu nedeniyle kurumlararası geçiş yaparak sağlık bakanlığına geçmek istiyorum çünkü ancak o zaman eşimin görevli olduğu yere gidebiliyorum sağlık bakanlığı başvuruyu kabul etti ancak kurumum bu konuda çok katı muvafakat vermeyeceklerini söylediler aileyi koruma yasasından faydalanabilir miyim? ne yapmam gerekiyor? acele cevap verirseniz sevinirim.
münevver kuzu

cevoooo
14-03-2008, 23:00:16
sizin devlet memuru olup olkmamanız eş durumundan tayininizi engellemez.


Öncelikle iyi çalışmalar;
Özel kolejde matematik öğretmeni olmak, eş durumundan nakil e girermi?
gereken tüm maddeleri okudum ama milli eğitim e bağlı olmasından dolayı eş durumundan nakil yapılabileceği,devlet personeli (memur) olması hariçince,naklin yapılamayacağını anlamını çıkardım.yardımcı olursanız sevinirim.

fgursoy
31-03-2008, 17:04:00
Ben Zonguldak'ta üniversitede 657'ye taabi memur olarak 2 yıldır çalışmaktayım. Eşim de bursa da özel bir işyerinde 3 yıldır sigortalı olarak çalışıyor. Bursa da kurum buldum kendime ancak kendi kurumum muvaffakat vermiyor. mahkemeye başvursam olumlu sonuç alabilir miyim? Eşimin devlet memuru olmaması birşey değiştirir mi? (Not: Bildiğim kadarıyla üniversitelerin ve YÖK'ün atama ve yer değiştirme yönetmeliği bulunmuyor.)

cevoooo
31-03-2008, 22:52:56
Eşinizin, devlet memuru olup olmaması eş durumundan tayininizi engellemez. Kurumunuza eşinizin özel sektörde çalışmış olmasından dolayı bulunduğunuz ilde çalıştığı iş yerinin bayi v.s. olmadığını ve çalıştığınız ile gelmesinin mümkün olmadığı gerekçesi ile kendinizin eşinizin bulunduğu ilde çalışabileceğini belirterek kurumunuza dilekçe vermenizi öneririm.

kurumunuz muhafakat vermez ise bir üst kuruma durumunuzu belirtiniz. kurumunuz ile yazışmalarınız bir sonuç getirmediği taktirde idari mahkeme yolu açılır.

durumunuzun kamu yararına aykırılığını kanıtlayabilirseniz davayı kazanırsınız. diye düşünüyorum.

unutmayınız: bu tip konularda mutlaka uzman birinden (avukat) yardım alınız.

fgursoy
02-04-2008, 17:18:28
Eşinizin, devlet memuru olup olmaması eş durumundan tayininizi engellemez. Kurumunuza eşinizin özel sektörde çalışmış olmasından dolayı bulunduğunuz ilde çalıştığı iş yerinin bayi v.s. olmadığını ve çalıştığınız ile gelmesinin mümkün olmadığı gerekçesi ile kendinizin eşinizin bulunduğu ilde çalışabileceğini belirterek kurumunuza dilekçe vermenizi öneririm.

kurumunuz muhafakat vermez ise bir üst kuruma durumunuzu belirtiniz. kurumunuz ile yazışmalarınız bir sonuç getirmediği taktirde idari mahkeme yolu açılır.

durumunuzun kamu yararına aykırılığını kanıtlayabilirseniz davayı kazanırsınız. diye düşünüyorum.

unutmayınız: bu tip konularda mutlaka uzman birinden (avukat) yardım alınız.

Cevabınız için çok çok teşekkür ederim.

sakar
02-04-2008, 22:21:22
Arkadaşlar,
Bu başlık altında;Mülki Amir,Subay-Assubay ve Hakim-Savcı eşinin "Eş durumu" şikayetini neden hiç okuyamıyoruz?Onlarda; eşler için, kadrolar hep boş olarak mı bulunuyor?
Merak bu ya!...
İyi günler...

gokay23
14-04-2008, 00:36:07
eşi hakim yada savcı olan stajyer öğretmenler herhangi bir yolla tayin isteyebilirler mi?

gokay23
14-04-2008, 00:39:16
eşi hakim yada savcı olan stajyer öğretmenler herhangi bir yolla eşlerinin görev yaptıkları yere tayin isteyebilirler mi? yardımcı olur musunuz?

sakar
14-04-2008, 15:08:11
gokay23
4.3.2006 tarih ve 26098 sayılı resmi gazetede,ek ve değişikliklerin ise 9.5.2006 tarih ve 26163 sayılı Resmi Gazetede yayınlanana "MEB Öğretmenlerin Atama ve Yer değitirme Yönetmeliğinin 20/3 ve 26. maddelerini incelerseniz,eşinizin mesleğinin özel muamele görecekler içinde sayıldığını,eşinizin bulunduğu yerde norm kadro dolu bile olsa,size yer açılacağını,hangi belgelerle eş durumu tayini isteyeceğinizi,zorunlu çalışma süresini tamamlama mecburiyetinizin olmadığını v.s yi göreceksiniz.
İyi günler......

gokay23
16-04-2008, 23:47:40
verdiğiniz bilgi için çok teşekkür ederim

opheria
30-05-2008, 08:50:20
Arkadaşlar,
Bu başlık altında;Mülki Amir,Subay-Assubay ve Hakim-Savcı eşinin "Eş durumu" şikayetini neden hiç okuyamıyoruz?Onlarda; eşler için, kadrolar hep boş olarak mı bulunuyor?
Merak bu ya!...
İyi günler...


Sn. sakar,

Aslında tam da önce Anayasa sonra da İnsan Hakları Mahkemesine gidecek bir konuya değinmişsiniz,

Hepimiz eşitiz, ama bazılarımız daha eşit. Sn. gokay23' ün bu konuda bu soru üzerine eklenen sorusunu da şakacı bir meslek mensubunun eğlencesi olarak öngörüyorum..

Zira bir insanın konuyu hukuk konusunda uzmanlaşmış eşi yerine bir hukuk sitesine sorması biraz zor gibi

Saygılarımla,

korteks7978
16-06-2008, 18:36:22
Merhaba,
Eşim ve ben asistan doktoruz. Aramızda 7 ay fark var. Ancak eşim hamile ve 4 aylık yasal doğum izni var ve 1 yılda ücretzis izin almayı planlıyoruz. Böylece onun asistanlığı yaklaşık 16 ay uzayacak.Ben asistanlığı bitirdiğim sırada o ücretsiz izinde olacak. Bu durumda eş durumu tayini ile eşimin yanında kalabilir miyim? Yoksa eşim ücretsiz izindeyken eş durumu tayini kullanmama izin vermezler mi? Aydınlatırsanız seviniriz.
Teşekkürler...

gokay23
30-08-2008, 23:40:16
sn. opheria profilime bakarsanız öğrenci olduğumu göreceksiniz ayrıca şakacı bir tavrım da yoktu sorumu sorarken. evli yada nişanlı olmamakla beraber bu soruyu bir yakınımın durmunu merak ettiğimden sordum. tabiki yakınlarımın bu konuda bilgileri vardır ancak ben de onlara sormak yerine siz değerli büyüklerimden öğrenmek istedim. ayrıca sorumu dikkatlice okuma zahmetinde bulunursanız kendimle ilgili bir konu hakkında soru sormadığımı göreceksiniz.

mehmetalicanim
02-09-2008, 12:56:02
Merhabalar,
Bende TPAO Batman bölge müdürlüğünde teknisyen olarak çalışıyorum eşim ankarada ebe hemşire.bende eş durumu tayinden faydalanabilirmiyin yani bende ankaraya tayin aldırabilirmiyim?yasal mevzuat nedir?şimdiden yardımlarınız için teşekkürler


Lütfen tekrar yapmayın!YÖNETİM

demirel m kürşat
16-09-2008, 13:23:30
eşim fırat üniversitesinde 657 ye tabi hemşire ben kütahyada kamuda işçi olarak görev yapıyorum üniversite eşime personel yokluğunu iddaa ederek muvaffakat vermiyor ama aynı yönetim 3. bir başhemşire yardımcısı atadı ben bunu mahkemeye taşırsam nasıl bir sonuç çıkar
yardımlarınız için teşekkürler
ayrıca bu konuda emsal bir karar bulabilirmiyim

Av.Mehmet Aydın
16-09-2008, 13:30:49
eşim fırat üniversitesinde 657 ye tabi hemşire ben kütahyada kamuda işçi olarak görev yapıyorum üniversite eşime personel yokluğunu iddaa ederek muvaffakat vermiyor ama aynı yönetim 3. bir başhemşire yardımcısı atadı ben bunu mahkemeye taşırsam nasıl bir sonuç çıkar
yardımlarınız için teşekkürler
ayrıca bu konuda emsal bir karar bulabilirmiyim

Nasıl sonuç alacağınızı öğrenmek için evveliyetle mahkemeye taşımanız gerekir.

sdt23
16-09-2008, 14:09:41
iddaa ederek
İddaa değil iddia.
İddaa bir bahis oyunu markasıdır.

Av.Mehmet Aydın
16-09-2008, 14:12:37
İddaa değil iddia.
İddaa bir bahis oyunu markasıdır.

:) :) :) ..........

okur123
16-09-2008, 14:18:54
eşim fırat üniversitesinde 657 ye tabi hemşire ben kütahyada kamuda işçi olarak görev yapıyorum üniversite eşime personel yokluğunu iddaa ederek muvaffakat vermiyor ama aynı yönetim 3. bir başhemşire yardımcısı atadı ben bunu mahkemeye taşırsam nasıl bir sonuç çıkar
yardımlarınız için teşekkürler
ayrıca bu konuda emsal bir karar bulabilirmiyim

Konunun çözümünü yargıda aramak dışında zaten yapabileceğiniz birşey yok. Sonucun nasıl çıkacağını kimse önceden bilemez.

Av.Mehmet Aydın
16-09-2008, 14:22:37
Konunun çözümünü yargıda aramak dışında zaten yapabileceğiniz birşey yok. Sonucun nasıl çıkacağını kimse önceden bilemez.Bütün meselede bu ya!

fatihizm
24-09-2008, 14:46:29
Öncelikle ilgi ve yardımlarınız için teşekkürederim.
ben Sağlık Bakanlığında teknik hizmetler sınıfına memur olarak çalışmaktayım. Eşim bu yıl öğretmen olarak başka bir ilde göreve başladı, eşimin tayini için öncelikle adaylığının kalkması gerektiğini biliyorum, sorum şu olacak eşim benim bulunduğum ile zorunlu hizmetini yapmadan tayin isteyebilirmi yoksa benim mi onu takip etmem gerekiyor. Kulaktan duyma edindiğim bilgiye göre statü farkı olduğu ve eşimin benim yanıma tayin isteyemeyeceği bilgisini edindim; bu konuda yardımcı olursanız sevinirim...

okur123
24-09-2008, 17:39:49
Mevzuatına epeydir bakmadım.Ama mallesef öğretmenler için belli bir süre var. O süreyi bekledikten sonra eşiniz rahatlıkla gelebilir(Özür Durumu).
Eşinizi gelemediğini belgeleyin Sağlık Bakanlığına sunun.Muhtemelen sizin gitmenize onay verirler.

ozgur_tilbe
24-09-2008, 22:47:14
Öncelikle şimdiden yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum..
Şu an hakim savcılık stajı yapıyorum.. Nişanlım ise Tıp Fakültesi 6. sınıfta... TUS'a hazırlanıyor bu gidişle de kazanacak malesef:(
Tıpçılar TUS u kazandığı zaman kazandığı ünv de 5 sene asistan olarak görev yapmak zorundalarmış.. Benim ise yaklaşık 1,5 sene sonra atamam çıkacak.. Araştırdım ve öğrendiğim kadarıyla, nişanlımı eş durumundan görev yerime götüremiyorum ki zaten maddi imkansızlık var.. Ben bir ilçeye atanacağım... Nişanlıkm ise kesinlikle şehir merkezinde olacak..
Bu durumda hiç olmaz ise, nişanlımın bulunduğu şehrin herhangi bir ilçesine atamamın çıkma durumu var mıdır?.. Uzmanlığı kazanmış doktorlar kesinlikle kazandığı ünv de 5 sene kalmalıymışş:((( Keşke diyorum pratisyen kalsada gittiğim ilçeye arkamdan hemen gelse.. ama bu bayanları anlamak çok zor ya... onunda mesleği gerçi ama bende bir birliktelik istiyorum kaldıki evlilik bu değil mi... Haksız mıyım acaba? Var mıdır bir çözüm yolu abilerim,ablalarım, kardeşlerim...

cokzor
01-10-2008, 16:19:15
Merhaba. Ben özel sektörde satış temsilcisi olarak çalışıyorum, SSK lıyım. Eşim 10 yıllık öğretmen, 2002 yılında evlilik durumuyla İzmirden yanıma (İstanbula) tayin oldu. Şimdi ise ben (1 aydır) şirketimin İzmir ofisinde görev yapıyorum.

Belkaya isimli arkadaşın sorununa verilen cevaptaki mahkeme kararı kafamı karıştırdı. ....Davalı idare, eş durumu nedeniyle nakil talepleri incelenirken ilgililerin halen çalışmakta olduğu ilin öğretmen ihtiyacı ile atanmak istediği ilin öğretmen ihtiyacının gözönünde bulundurulduğunu, davacının asıl isteğinin daha önce görev yaptıı il emrine naklini yaptırmak oldu
ğunu...

Bizde benzer bir durumla karşılaşırmıyız acaba? İzmir kapalı bölge bildiğim kadarıyla...
Birde eşimin tayinini istemesi için belli bir zaman varmı yoksa hemen isteyebilirmi?

Ayrıca %80 oranında özürlü, bu özrü kurul raporuyla belgelenmiş, sürekli eğitime ve bakıma muhtaç 2 yaşında bir oğlum var. Tayin durumunda çocuğumuzun durumunun herhangi bir etkisi olurmu? Şimdiden teşekkür ederim.

ahmet5440
08-10-2008, 20:19:06
Merhaba sayın hocam polis memuruyum eşim bu sene Ezurum Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü kazandı.Bende eş durumundan dolayı tayinimi Erzuruma istedim ama bana gelen dilekçede olumsuz cevap verdiler.yaptıgım arastırmaya gore Emniyet Teşkilatı Kanunu yer değistirme ve atama yönetmeliği 9 maddesinde
''PERSONELİN HİZMET VE ÖZEL DURUMLARININ GÖZETİLMESİ
Madde 9 - Personelin bir hizmet bölgesindeki hizmet süresini bitirmeden atama durumuna düşmemesi ve asgari derecede yer değiştirmesi için, atamalar bir kaç yıl sonraki durumu gözönüne alınmak suretiyle yapılır.
(Değişik fıkra: 15/02/2002 - 2002/3814 S.Yön./4. md.) Merkezce yapılacak atama ve yer değiştirmeler ile il içinde yapılacak atama ve yer değiştirmelerde, personelin kendisinin, eş veya çocuklarının sağlık ve diğer özel durumlarını (çalışma, öğrenim vb.) belgelendirmeleri halinde, bu durumları, hizmet ihtiyacının elverdiği ölçüde dikkate alınır.''denilmekte.
Vermiş oldugunuz bi cevapta eşler aile birliğini kendi isteği ile bozarsa idarenin göndermeme yetkısı oldugunu belirtmişsiniz.2011 yılında erzurumda yapılacak kış olımpıyatlarından dolayı memur açıgı var.yanı sayın hocam konumum bunada uygun
Ama genede tayınım cıkmadı.Bölge İdare Mahkemesine başvurmayı dusunuyorum.sizce kazanabılırmıyım.Size şimdiden teşekkur ederım

önder71
08-10-2008, 20:37:03
...................silindi

kulosman
10-10-2008, 17:32:42
2008 Ağustos ayında eş durumundan Nevşehir'den Kayseri il emrine atandım. Eşim Bünyanda çalıştığı halde Pınarbaşında görevlendirildim. Bünyan pınarbaşı arasında iki yol bulunmakta. Birisi yaklaşık 60 kilometre fakat toplu taşım araçları bu yolu kullanmıyor. Diğer yol ise önce Bünyandan kayseriye gelip Kayseriden Pınarbaşı otobüslerine binmek. Bu durumda mesafe 120 km'ye çıkıyor ve bu güzergahtan hergün pınarbaşına gitmek mümkün değil. Aceba durumu idare mahkemesine taşısam davayı kazanabilirmiyim.

Ayrıca Valiliğe itiraz dilekçesi yazmadan doğrudan mahkemeye verebilirmiyim?

Dava açarken yapmam gerekenleri ve dikkat etmem gereken noktaları da açıklarsanız çok memnun olurum.

Teşekkürler....

sey02
28-10-2008, 14:38:51
kurumunuz muvafakat verme de önemli değil çünki asker ve polislerin kurumlarla özel anlaşmaları var mahkemeye verseniz 0/0 100 kazanırsınız ben de üniversiteyim asker eşi arkadaşlarımın hepsi davaları kazanıp gidince artık üniversite direkt muvafakat vermeye başladı

şimdideniz
20-11-2008, 18:19:49
Kolay gelsin
Ben özel bir bankada çalışıyorum. Ancak iş değişikliği nedeniyle İstanbul a taşınmam gerekiyor.
Eşim ise başka bir özel bankada görev yapmakta. Benim iş değişikliği nedeniyle kendisi de tayin istedi. Ancak olumsuz yaklaştılar. Eğer tayini yapılmaz ise istifa talebinde bulunduğu taktirde, işveren in tazminat talep etme hakkı olur mu? (Eğitim Konaklama vs.)

sakar
20-11-2008, 18:46:38
kulosman,
Benimle, kamu görevlisi eşimin arasının 180 km olmasını İdare Mahkemesi hukuka aykırı bulmadı.Sizinkine ne der,bilemem.
İyi günler...

sakar
20-11-2008, 18:52:42
Şimdi aklıma geldi: AİHMdeki dosyam neticelenince,bu mesafenin "Aile Hayatının Korunması"nı,yani birliğini sağlayıp, sağlamadığını da öğrenmiş olacağız."İhlâl" iddialarımdan biri de bu konu.Eğer sözleşmenin "Aile Hayatının Korunması Hakkı" bölümünü icelerseniz,bu birliğin hangi şartlarda bozulabileceği bellidir.
Tekrar iyi günler...

fatma506
16-12-2008, 10:31:27
Zabıt katibi olarak görev yapmaktayım. eşimde polis memuru olarak görev yapıyor. eş durumundan tayin istiyorum fakat iş ve kadro durumu nedeniyle talebim reddediliyor. iki defa talepte bulundum, fakat iki defa aynı sebepten dolayı red kararı verdiler. bölge idare mahkemesine dava açsam kazanma ihtimalım varmı, eş durumundan tayin taleplerinde iş ve kadro durumu gerekçe gösterilebiliyormu?

eyupcan
01-02-2009, 13:56:14
İlk olarak böyle güzel bir hizmeti biz madurlara sunduğunuz için çok teşekkür ederim.
20.06.1998 tarihinde sigortam başladı.Fakat 1998-2008 arası ödenen prim gün sayısı 212 gündür. 5.08.2008 tarihinde yeni açılan bir firmada görev yapmaktayım.(araç muayene istasyonları). Nişanlım 5 yıldır devlet hastanesinde anestezi teknisyeni olarak görev yapmakta.benim iş durumundan dolayı nişanlımın yanına gitmek imkansız olduğundan dolayı şuan için evlilik planı yapamıyoruz ve bu durum bizim hem ailevi hemde psikolojik olarak çöküntüye uğratmakta.Evlendiğimizde benim yanıma gelme ihtimali varmı dır var ise şartları nelerdir.(örneğin benim kaç gün prim ödenmiş olmalı yada aynı firmada kaç yıl çalışmam lazım.) Bu konuda yardımcı olursanız çok ama çok mutlu olcağım.
şimdiden çok teşekkür ederim.
İyi çalışmalar.
Saygılarımla...

sakar
01-02-2009, 15:41:24
Fatma506,
Kapsam
Madde 2-Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları şunlardır:

a) Genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar,
b) İl Özel İdareleri ve belediyeler, bunların birlikleri ve bunlara bağlı iktisadi müesseseler, işletmeler,
c) İktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri,
d) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları dışında kalan ve kamu fonu kullanan, özel kanunlarla veya bunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kuruluşları ve bu nitelikteki bankalar ve bunların en az sermayesinin yarısından fazlasına iştirak suretiyle kurdukları müessese, ortaklık ve iştirakler,
e) Döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları,
-------------
Yukarıdaki bölüm 18.6.1984 tarih ve 217 sayılı KHK dan aktarılmıştır.
---------------------------------
Madde 26 - Eş durumu mazeretine dayanarak memurun naklen atama isteğinde bulunabilmesi için; eşinin 08/06/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir kurumda memur statüsünde bulunması gerekir.

Eşi başka kurumda çalışanların nakil isteğinin kabul edilebilmesi, eşinin çalıştığı meslek ve kurum itibariyle kendisinin bulunduğu yere veya yakınındaki bir bölgeye atanmasına imkan bulunmamasına bağlıdır
------------------
Yukarıdaki bölüm ise bağlı olduğunuz Adalet Bakanlığının "Atama ve yer değiştirme Yönetmeliği"nden aktarılmıştır.
Bunlardan anladığım şudur:Polis eşinizin sizin yanınıza gelmesinin mümkün olmadığına dair belge eklerseniz,yani ikinci fıkranın gereğini yaparsanız,işiniz olmak zorunda gibi geliyor bana.
İyi günler...

sakar
01-02-2009, 16:02:44
Atama Ve Nakil Yönetmeliğinin 21. Maddesine GöreEşi Bağ-Kura Bağlı Olarak Çalışanlar

1)Atama talep formu

2)İşyerinin çalışır durumda olduğunu gösterir vergi dairesinden alınacak belge,

3)İlgili meslek kuruluşundan aktif üye olduğunu gösterir belge

4)Başvuru tarihinden geriye dönük olarak 2 yıl kesintisiz Bağ-Kur prim ödediğini ve 4 yıl süreyle vergi mükellefi olduğunu gösterir Bağ-Kur’dan alınacak kesintilere ilişkin dökümlü belge,

5) Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 21. Maddesinde belirtilen ve eşi için müracaat tarihi itibariyle son görev yerinde kesintisiz en az iki yıl prim ödeme şartı aranmayanların zorunlu olarak yer değiştirdiğini veya askerlik nedeniyle kesinti olduğunu gösterir belge,

6)Evli olduğunu gösterir belge.(vukuatlı nüfus kayıt örneği veya noter onaylı evlenme cüzdanı örneği
---------------
2) Bağ-Kur ve S.S.K.’ya tabi eşlerin prim ödemelerine ilişkin cetvel, Vergi Dairesi ve Meslek Kuruluşlarından alınacak belgeler 21/10/2005 tarihinden sonra müracaat tarihi itibariyle son bir ay içerisinde alınmış olması gerekmektedir.

21/10/2005 tarihinden önce alınmış olan belgelerin müracaat tarihi itibarıyla son bir aylık süreye göre tayin talebinde bulunanlar tarafından yenilenmesi gerekmektedir
--------------------
Yukarıda bilgiler 2005 tarihli Sağlık Bakanlığının "Atamalarda istenecek belgeler" adlı yazısından aktarılmıştır.Benim anladığım, eşinizin sizin yanınıza tayin isteyebilmesi için, çalıştığınız yerin faaliyette olduğuna ve sizin de orada iki yıl SSKlı olarak çalıştığınıza dair -Evli olduğunuza dair belde de dahil- belgeleri eklemesi gerekecek.
Olur mu, olmaz mı, bilemem.
İyi günler...

eyupcan
01-02-2009, 22:34:36
Atama Ve Nakil Yönetmeliğinin 21. Maddesine GöreEşi Bağ-Kura Bağlı Olarak Çalışanlar

1)Atama talep formu

2)İşyerinin çalışır durumda olduğunu gösterir vergi dairesinden alınacak belge,

3)İlgili meslek kuruluşundan aktif üye olduğunu gösterir belge

4)Başvuru tarihinden geriye dönük olarak 2 yıl kesintisiz Bağ-Kur prim ödediğini ve 4 yıl süreyle vergi mükellefi olduğunu gösterir Bağ-Kur’dan alınacak kesintilere ilişkin dökümlü belge,

5) Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 21. Maddesinde belirtilen ve eşi için müracaat tarihi itibariyle son görev yerinde kesintisiz en az iki yıl prim ödeme şartı aranmayanların zorunlu olarak yer değiştirdiğini veya askerlik nedeniyle kesinti olduğunu gösterir belge,

6)Evli olduğunu gösterir belge.(vukuatlı nüfus kayıt örneği veya noter onaylı evlenme cüzdanı örneği
---------------
2) Bağ-Kur ve S.S.K.’ya tabi eşlerin prim ödemelerine ilişkin cetvel, Vergi Dairesi ve Meslek Kuruluşlarından alınacak belgeler 21/10/2005 tarihinden sonra müracaat tarihi itibariyle son bir ay içerisinde alınmış olması gerekmektedir.

21/10/2005 tarihinden önce alınmış olan belgelerin müracaat tarihi itibarıyla son bir aylık süreye göre tayin talebinde bulunanlar tarafından yenilenmesi gerekmektedir
--------------------
Yukarıda bilgiler 2005 tarihli Sağlık Bakanlığının "Atamalarda istenecek belgeler" adlı yazısından aktarılmıştır.Benim anladığım, eşinizin sizin yanınıza tayin isteyebilmesi için, çalıştığınız yerin faaliyette olduğuna ve sizin de orada iki yıl SSKlı olarak çalıştığınıza dair -Evli olduğunuza dair belde de dahil- belgeleri eklemesi gerekecek.
Olur mu, olmaz mı, bilemem.
İyi günler...

Öncelikle ilginizden dolayı çok ama çok teşekkür ederim.

Bir sorum daha olacak siz hukuk severlere.
Şuan için çalıştığım iş yeri yeni açıldı.(yaklaşık 6 ay oldu)ve benim sigorta başlagıç tarihim 1998 fakat çok az prim gün sayısı ödenmiş.(212 gün) Yani 4 yıllık ödenmiş primim yoktur.Tayin isteyebilmnesi için benim 4 yıılık sigortalımı olamam lazım yoksa sigorta başlangıç tarihim mi 4 yıl olmalı.Bu konu hakkında bilgilendirirseniz çok ama çok mutlu olurum.
Saygılarımla...

sakar
02-02-2009, 08:15:26
Bazı kamu görevlileri,bulundukları yerden istedikleri bir yere gitmek için,uyduruk işyerleri açıyorlardı.Devlet bu konudaki suistimali önlemek için işyeri olanlara,işyerinin 4 yıldır faaliyette olduğuna ve 2 tam yıl,ciddi ciddi Bağkur primi ödendiğine dair belge istemek zorunda kaldı.Bu işin sizinle ilgisi yok.Sizin işyerinden; o yerde çalışan bir eleman olduğunuz ve bu işyerinden başka yerde görevlendirilmenizin mümkün olmadığına,işyerinizin var olduğuna dair vergi,varsa ticaret odası kaydı gibi belgeleri,eşinizin tayin talebine eklemesi gerekir.Yani devlet; Sizin çalıştığınıza, böyle bir işyeri olduğuna ve başka yerde çalışamayacağınıza ikna olmalı.
İyi günler...

eyupcan
02-02-2009, 16:58:34
çok teşekkür ederim hocam...

caravsuz
07-02-2009, 22:45:13
merhaba hocam , benim bir sorum olacak.üniv hastanesinde kadrolu hemşireyim.2008 eylül döneminde sağlık bakanlığına geçmek için kuraya girdim ve çalıştığım şehirde sosyalleştirme bölgesini kazandım.Üniversite yazısında;hizmetine ihtiyaç duyulduğu ve uygun görülmediği nedeniyle muvafakatımı red etmiş.kuraya girerken nişanlıydım kuradan sonra evlendim, eşim doğuda eş götürlmeyen görevde subay olarak çalışıyor.Mayısta batıdaki tayin yeri belli olacak.Üniversiteye eş durumundan tayinimiz çıkması için kuraya başvurduğumu söyledim beni dinlemiyorlar.askeriye ile sağlık bakanlığının anlaşması var. Eş durumundan başvur 1-2 yıl sonra veririz diyolar.Bu dönemde birçok kişinin muvafakatı verildi. Ayrıca hastaneye 130 tane eleman alındı bunlarıda belgeleyebilirim.Mahkemeye vermekte kararsız kaldım.Mahkemeye verirsem kazanabilirmiyim bu durumda dava sonuçları varmı.Kazanamazsam beni istifaya kadar sürükleyecekler.Yada yıllarca bekletecekler bunuda biliyorum yol gösterirseniz sevinirim.

yusufdr
10-02-2009, 12:53:39
ilk önce iyi calışmalar
benim sorunumu ilğilenir beni aydınlatmış olacaksınız
benim eşim 6 aydır ssk lı olarak merkez ilde calışmaktadır bende ilçede y.h unvanında kadrolu çalışmaktayım eşdurumundan tayin isteye bilirmiyim
yanıtladıgınız için cok teşekkür ederim

hha19
16-02-2009, 17:55:16
İyi günler eş durumundan mağdur durumdayız, Eşim Kastamonu Üniversitesinde 657 e tabi memur ben kütahya erkek yetiştirme yurdunda 657 e tabi memurum.Eşim için kütahya nufus ve vatandaşlık il müdürlüğünde boş kadro bulduk ve dilekçemizi verdik, kabul edildi.Kastamonu üniversitesinden naklen atama için muvafakatı istendi, ancak kadro yetersizliği sebebiyle olumsuz cevap verildi.Şimdi dava acacağım, yaptığım araştırmada durumuma birebir uygun danıştay kararı buldum.Avukatım davayı kazanacağımızı ancak dava nın 5 ay süreceğini 1 ayda da uygulanması gerektiğini söyledi.Kısacası 6 ay gibi bir süre sonunda davayu kazanacağımızı anlattı.Ancak benim öğrenmek istediğim birebir durumuma uygun olan danıştay kararının dava süresinin kısalmasını gerektirip gerektirmediğidir.Birde Haklı olduğumuz halde ve idarece haklı olduğumuzda bilindiği halde muvafakat verilmemesine karşın tazminat davası acabilirmiyiz? Danıştay dava örneği aşağıdadır.Bilgisi olan cevap verirse sevinirim.
Dairesi SEKİZİNCİ DAİRE
Karar Yılı 2007
Karar No 262
Esas Yılı 2006
Esas No 6719
Karar Tarihi 26/01/2007


KARAR METNİ
ÜNİVERSİTEDE BİLGİSAYAR İŞLETMENİ OLARAK GÖREV YAPAN DAVACININ, EŞİNİN GÖREV YAPTIĞI GÜMÜŞHANE İLİNDE ATANMAK İÇİN YAPTIĞI BAŞVURUYA MUVAFAKAT VERİLMEMESİNE İLİŞKİN İŞLEMDE MEVZUATA UYARLIK OLMADIĞI HK.<
Temyiz İsteminde Bulunan : İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Ayazağa/İSTANBUL
Vekili : Av. ?
Karşı Taraf : ?
İstemin Özeti : ? Üniversitesinde bilgisayar işletmeni olarak görev yapan davacının, eşinin görevli olduğu Gümüşhane İlinde atanmak için yaptığı başvuruya muvafakat verilmemesine ilişkin ? Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının 23.1.2003 gün ve 306 sayılı işleminin iptali istemiyle açılan davada, Anayasanın 41 ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72. maddesinden söz edilerek, davacının eşinin halen Gümüşhane Bayındırlık İskan Müdürlüğü emrinde görev yaptığı, her ne kadar İstanbul Bayındırlık İskan Müdürlüğü emrine atanmasının yapılmasını talep etmiş ise de bu talebin reddedildiği, diğer taraftan Gümüşhane Orman İşletme Müdürlüğünde boş kadro bulunması nedeniyle davacının bu İl'e atanma talebinde bulunduğu, ancak davacının bu talebinin de davalı idare tarafından yerinde görülmediğinin anlaşıldığı, kamu personelinin atanması ve yer değiştirmesinde kamu yararı ve hizmetin gerekleri asıl olmakla birlikte, gerek Anayasa, gerekse kanun ile korunması emredilen aile bütünlüğünün gözardı edilemeyeceği, bu nedenle talep ettiği Gümüşhane ilinde boş kadro bulunması da dikkate alındığında davacının 657 sayılı Yasanın 74. maddesi kapsamındaki atanma talebinin muvafakat verilmemek suretiyle reddine dair işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varıldığı gerekçesiyle dava konusu işlemi iptal eden İstanbul 1. İdare Mahkemesinin 9.10.2003 gün ve E:2003/153, K:2003/1072 sayılı kararının; nakillerin becayiş yoluyla olabileceği, nakil halinde ilgilinin kendi kadrosu ile birlikte yeni işyerine gönderileceğinden kadro tahsisindeki güçlükler nedeniyle eleman ihtiyaçları olduğu öne sürülerek, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.
Savunmanın Özeti : Yanıt verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hakimi Gülşen AKAR PEHLİVAN'ın Düşüncesi : İstemin reddi gerektiği düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı Kemal BİLECEN'in Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:
İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenip bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 49. maddesinin 1. fıkrasında yazılı nedenlerin bulunmasına bağlıdır.
İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı gerekçe usul ve yasaya uygun olup, bozulmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına ve yargılama giderlerinin temyiz isteminde bulunan üzerinde bırakılmasına 26.01.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.
BŞ/ÖEK

yusufdr
24-03-2009, 12:13:03
ilk önce iyi calışmalar
benim sorunumu ilğilenir beni aydınlatmış olacaksınız
benim eşim 6 aydır ssk lı olarak merkez ilde calışmaktadır bende ilçede y.h unvanında kadrolu çalışmaktayım eşdurumundan tayin isteye bilirmiyim
yanıtladıgınız için cok teşekkür ederim
hoçam kuzura bakmayın cevaplar nerde yazıyor arıyorum bulamıyorum

aysberg55
26-03-2009, 16:57:24
Merhaba Arkadaşlar hepinize iy çalışmalar diliyorum
Ben TSK da görevli Sivil Memurum eşim ise Sağlık Bakanlığında 4924 sayılı kanuna göre istihdam edilen sözleşmeli sağlık personeli. Eşimin tayin hakkı olmadığından yanıma gelememektedir. Eşimin görev yaptığı ilde kurumuma ait birimim var fakat kadrom olmadığından; bir kuruma bir kadrodan başka bir kadroya naklen atanmak için başvurdum. Kurumum muvafakat vermedi ve bende AYİM'e dava açtım ve duruşmam gerçekleşti. Benim anlamadığım husus şu; Savcılık hakkımda yapılan işlemin hukuka aykırı olduğu ve iptali şeklinde görüş belirtti. Kesin karar 15 gün içerisinde bildirilecek denildi. Savcının görüşü kararı ne yönde etkiler aksi yönde bir karar çıkar mı? Beni aydınlatırsanız sevinirim.

Pillaböcük
31-03-2009, 18:45:16
Merhabalar;

Eminin daha önce bu tip soruların cevabı verilmişti, ama çok aramama rağmen böyle bir sorunun ve cevabın verildiğini ben görmedim.

Benim sorum şu olacak,
Sözlüm Orman Bakanlığı'nda sözleşmeli işçi statüsünde çalışmakta. Bizler 2 ay sonra nikah kıymayı düşünüyoruz. Ben bir şirkette yeni işe başladım (bilgi işlem departmanı). Yanlız benim 2005 /2008 Ocak ayına kadar daha önce ki işlerimde SSK primlerim eksiksiz yatırılmış. 2008 yılı Ocak ayından sonra işten çıktım çalışmıyordum.Az önce de belirtiğim gibi şimdi başka bi şirkette işe yeni başladım ve sigorta girişim yapıldı. Eşim nikahtan sonra tayin alabilir mi? Yoksa bu ille de son 2 yıl SSK lı mı olmam gerekiyor. Çünkü ''2- Eşinin özel sektörde çalışması halinde kesintisiz en az 2 yıl süreyle Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödendiğinin belgelendirilmesi'' adında bir madde var. Burada ki 2 yıl derken son 2 yılı mı kast ediyor acaba? Konu hakkında bilgisi olanlar lütfen yardımcı olabilirler mi?

Teşekkür ederim.

Pillaböcük
31-03-2009, 21:51:25
Merhabalar;

Eminin daha önce bu tip soruların cevabı verilmişti, ama çok aramama rağmen böyle bir sorunun ve cevabın verildiğini ben görmedim.

Benim sorum şu olacak,
Sözlüm Orman Bakanlığı'nda sözleşmeli işçi statüsünde çalışmakta. Bizler 2 ay sonra nikah kıymayı düşünüyoruz. Ben bir şirkette yeni işe başladım (bilgi işlem departmanı). Yanlız benim 2005 /2008 Ocak ayına kadar daha önce ki işlerimde SSK primlerim eksiksiz yatırılmış. 2008 yılı Ocak ayından sonra işten çıktım çalışmıyordum.Az önce de belirtiğim gibi şimdi başka bi şirkette işe yeni başladım ve sigorta girişim yapıldı. Eşim nikahtan sonra tayin alabilir mi? Yoksa bu ille de son 2 yıl SSK lı mı olmam gerekiyor. Çünkü ''2- Eşinin özel sektörde çalışması halinde kesintisiz en az 2 yıl süreyle Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödendiğinin belgelendirilmesi'' adında bir madde var. Burada ki 2 yıl derken son 2 yılı mı kast ediyor acaba? Konu hakkında bilgisi olanlar lütfen yardımcı olabilirler mi?

Teşekkür ederim.

Yok mu bilgi verebilecek bir birisi acaba?:)

Pillaböcük
01-04-2009, 08:40:19
Arkadaşlar bana da yardımcı olun lütfen.

Merhabalar;

Eminin daha önce bu tip soruların cevabı verilmişti, ama çok aramama rağmen böyle bir sorunun ve cevabın verildiğini ben görmedim.

Benim sorum şu olacak,
Sözlüm Orman Bakanlığı'nda sözleşmeli işçi statüsünde çalışmakta. Bizler 2 ay sonra nikah kıymayı düşünüyoruz. Ben bir şirkette yeni işe başladım (bilgi işlem departmanı). Yanlız benim 2005 /2008 Ocak ayına kadar daha önce ki işlerimde SSK primlerim eksiksiz yatırılmış. 2008 yılı Ocak ayından sonra işten çıktım çalışmıyordum.Az önce de belirtiğim gibi şimdi başka bi şirkette işe yeni başladım ve sigorta girişim yapıldı. Eşim nikahtan sonra tayin alabilir mi? Yoksa bu ille de son 2 yıl SSK lı mı olmam gerekiyor. Çünkü ''2- Eşinin özel sektörde çalışması halinde kesintisiz en az 2 yıl süreyle Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödendiğinin belgelendirilmesi'' adında bir madde var. Burada ki 2 yıl derken son 2 yılı mı kast ediyor acaba? Konu hakkında bilgisi olanlar lütfen yardımcı olabilirler mi?

Teşekkür ederim.

Pillaböcük
01-04-2009, 11:38:46
Arkadaşlar yardımcı olun rica ediyorum.
Benim sorum şu olacak,
Sözlüm Orman Bakanlığı'nda sözleşmeli işçi statüsünde çalışmakta. Bizler 2 ay sonra nikah kıymayı düşünüyoruz. Ben bir şirkette yeni işe başladım (bilgi işlem departmanı). Yanlız benim 2005 /2008 Ocak ayına kadar daha önce ki işlerimde SSK primlerim eksiksiz yatırılmış. 2008 yılı Ocak ayından sonra işten çıktım çalışmıyordum.Az önce de belirtiğim gibi şimdi başka bi şirkette işe yeni başladım ve sigorta girişim yapıldı. Eşim nikahtan sonra tayin alabilir mi? Yoksa bu ille de son 2 yıl SSK lı mı olmam gerekiyor. Çünkü ''2- Eşinin özel sektörde çalışması halinde kesintisiz en az 2 yıl süreyle Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödendiğinin belgelendirilmesi'' adında bir madde var. Burada ki 2 yıl derken son 2 yılı mı kast ediyor acaba? Konu hakkında bilgisi olanlar lütfen yardımcı olabilirler mi?

Teşekkür ederim.

Pillaböcük
01-04-2009, 19:40:50
Yardımmmmmm
Benim sorum şu olacak,
Sözlüm Orman Bakanlığı'nda sözleşmeli işçi statüsünde çalışmakta. Bizler 2 ay sonra nikah kıymayı düşünüyoruz. Ben bir şirkette yeni işe başladım (bilgi işlem departmanı). Yanlız benim 2005 /2008 Ocak ayına kadar daha önce ki işlerimde SSK primlerim eksiksiz yatırılmış. 2008 yılı Ocak ayından sonra işten çıktım çalışmıyordum.Az önce de belirtiğim gibi şimdi başka bi şirkette işe yeni başladım ve sigorta girişim yapıldı. Eşim nikahtan sonra tayin alabilir mi? Yoksa bu ille de son 2 yıl SSK lı mı olmam gerekiyor. Çünkü ''2- Eşinin özel sektörde çalışması halinde kesintisiz en az 2 yıl süreyle Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödendiğinin belgelendirilmesi'' adında bir madde var. Burada ki 2 yıl derken son 2 yılı mı kast ediyor acaba? Konu hakkında bilgisi olanlar lütfen yardımcı olabilirler mi?

Teşekkür ederim.

Pillaböcük
02-04-2009, 20:57:21
Ya bu konu hakkında bilgisi olan biri 2 cümle yazsa ne de makbule geçecek.:(

Yardımmmmmm
Benim sorum şu olacak,
Sözlüm Orman Bakanlığı'nda sözleşmeli işçi statüsünde çalışmakta. Bizler 2 ay sonra nikah kıymayı düşünüyoruz. Ben bir şirkette yeni işe başladım (bilgi işlem departmanı). Yanlız benim 2005 /2008 Ocak ayına kadar daha önce ki işlerimde SSK primlerim eksiksiz yatırılmış. 2008 yılı Ocak ayından sonra işten çıktım çalışmıyordum.Az önce de belirtiğim gibi şimdi başka bi şirkette işe yeni başladım ve sigorta girişim yapıldı. Eşim nikahtan sonra tayin alabilir mi? Yoksa bu ille de son 2 yıl SSK lı mı olmam gerekiyor. Çünkü ''2- Eşinin özel sektörde çalışması halinde kesintisiz en az 2 yıl süreyle Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödendiğinin belgelendirilmesi'' adında bir madde var. Burada ki 2 yıl derken son 2 yılı mı kast ediyor acaba? Konu hakkında bilgisi olanlar lütfen yardımcı olabilirler mi?

Teşekkür ederim.

Pillaböcük
03-04-2009, 10:44:19
güncel.....

ALPER0663
03-04-2009, 22:31:54
Merhabalar ben Adalet Bakanlığında Zabıt Katibi olarak 2 yıldır görev yapmaktayım. Lise Mezunuyum. Adalet Bakanlığı ilk defa bize 3 tane ili seçmek suretiyle tayin hakkı tanıdı ve benim tayinim İzmir iline çıktı ancak benim eşim Sağlık Bakanlığında 657'ye tabi Üniversite mezunu Ebe olarak 4 yıldır görev yapmakta benim öğrenmek istediğim benim tayinim çıktığı için eşiminde eş tayini istediğinde tayinin çıkıp çıkmayacağı beni bu konuda bilgilendirseniz sevinirim. Şimdiden teşekküler.

centilmen444
10-04-2009, 22:33:39
merhaba iyi günler.Ben maliye bakanlığına bağlı olarak malmüdürlüğünde 18 aydır milli emlak memuru olarak çalışmaktayım.eşimle daha önce aynı ilçede çalışmakta iken eşimin tayini çıktı ve başka bir ile atandı.yeni işe başladığı yerde nikah yaptık.Eş durumu ile tayin isteyecem ama maalesef tayin dilekçemi eşimin bulunduğu yerdeki defterdarlığamı yoksa kendi defterdarlığımamı yapacağım konusunda herhangi bir net bilgi alamıyorum.eşimin bulunduğu il defterdarlığına yapacaksam bulunduğum ilçede malmüdürü veya kayamakmlıktan herhangi bir havale yapmam yada onlara bilgi vermek zorunluluğum varmı.birde maliye bakanlığında eş durumundan tayin isterken 2 yıl çalışma zorunluluğum varmıdır.eşim tapu sicil müdürlüğünde 4/b li sözleşmeli büro personeli olarak görev yapmakta.yarımcı olursanız çok sevinirim. şimdiden teşekkür ederim.

erdemgerekli
18-05-2009, 13:28:31
İyi Günler..

eşim Matematik Hocası Ve Benim Ankarada Çalışmam Nedeniyle Burda Eş Durumundan Görevli Bulunmakta İdi.. Fakat Bu Sene Sanırım 360 Gün Şartını Yerine Getiremeyeceğiz.. Yani Toplam Sigorta Günüm 310 Gün Tutmakta ..
sanırım Diyorum Çünkü Muallak Olan Hususlar Var Kafamda..

sorularım Şunlar Olacak..

1- 22 Mayısa Kadar Benim Belgelerimi İbraz Etmem Gerekiyor Lakin Son 2 Yıl Derken Dikkate Alınacak Aralık Bitiş Günü Tam Olarak Hangi Tarih Olacak ? 31 Mayıs 2009 Mu ? 31 Temmuz Mu ? 31 Ağustos Mu ?

2- Bu Konuda Çalışlma Gün Zorunluluğu Sadece Son İki Yıl Mı? Son 3 Yıl Diye Alternatif Bir Aralık Var Mı?


yardımcı olan olursa sevinirim

saygılar..

erisyos
30-05-2009, 21:12:47
Merhabalar;
Burda herkes durumunu anlatmış bende belki örnek olur ve yorum gelirdiye anlatmak istedim.Ben 2 yıldır TÜİK'da İstatistikçi olarak Van Bölge Müdürlüğünde çalışmaktayım.Eşim Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünde Ankarada memur olarak çalışmakta.
Eş durumundan tayin dilekçesi verdim.Çalıştığım kurum eşimin kurumuna Van'da görevlendirebilirmi diye sordu.Eşimin kurumu Ankara dışında görevlendirilemez diye Tüik'e yanıt verdi.Fakat bu yanıta rağmen tayinime olumsuz cevap geldi.Bu durumda kuruma dava açacağım.Kazan durmumu değerlendirirseniz sevinrim.
Şimdiden teşekkürler.

Av.Engin Oğuz
01-06-2009, 21:53:36
Yazılardan örnek varsa özet yazarsanız ve konuyu takibe devam ederseniz sağlıklı cevaplar alabilirsiniz. Esenkalın

fikretgursoy
02-06-2009, 14:51:08
slm hocam ilk olarak kolay gelsin. benim durum şundan ibaret. ben dogu görevini bitirmemiş halen calışmakta olan bir öğretmenim. eşim bi yıllık sigortalı ve eş durumundan tayin istemeyi düşünüyorum. Sorun şu ki tayinim cıkar eşimin yanına giderim sonrada sigortayı yatırmazsam yada aksatırsam tekrar rotasyona ugrarmııym acaba. yardımcı olursanız cok sevinirim....

Kolay gelsin şimdiden teşekkürler

Av.Engin Oğuz
02-06-2009, 19:26:39
Öğretmen olduğunuzu ifade etmişsiniz. Eşiniz özel sektörde sigortalımı, eşinizin mi sigortasını ödemezsem diyorsunuz? Eşinizin sigortasını siz neden ödeyeceksiniz? Soruyu anlayamadım kusura bakmayın.

deniz4433
11-03-2010, 16:11:42
Gümrük Müsteşarlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliği
.
.
.
.
.

Özür Halleri

Madde 11- Aşağıda belirtilen özürlerin belgelendirilmesi ve ilgililerin de talebi halinde; zorunlu çalışma süresini doldurmuş personel yerlerinde bırakılabilir, asgari çalışma süresini tamamlamayan personel farklı hizmet bölgelerine atanabilir.

(A) Özür Grubu: Sağlık Durumu,

(B) Özür Grubu: Eş Durumu.

Bu özür gruplarının değerlendirilmesinde yukarıda belirtilen öncelik sırası esas alınır. Yukarıda belirtilen özürleri nedeniyle yer değiştirme talebinde bulunanların atamaları, öncelikle aynı bölge içinde başka bir hizmet alanına veya özürlerine cevap verebilecek farklı bölgelerdeki hizmet alanlarına yapılabilir. İdare, özürlerinin ortadan kalkması halinde memurun ayrıldığı bölgedeki eksik kalan çalışma süresini tamamlatabilir.

İstekleri üzerine, başka bölge veya hizmet alanına atanan veya yerinde bırakılan memurlar, özürlerinin devam ettiğini gösteren belgeleri her yılın Mart ayının yirmisine kadar Personel Dairesi Başkanlığına göndermek zorundadırlar. Bu tarihten sonra yer değiştirme veya yerinde kalma talebinde bulunan personelin talepleri dikkate alınmaz.

Özürlerin Belgelendirilmesi

Madde 12- Özürlerin belgelendirilmesi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır.

a) (A) Özür grubuna dayanarak memurun yer değiştirme veya yerinde kalma talebinde bulunabilmesi için; kendisinin, eşinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin bulunduğu yerde sağlık durumunun tehlikeye girdiğinin veya görev yerinin değişmesi halinde sağlık durumunun tehlikeye gireceğinin tam teşekküllü Devlet hastahanesinden veya üniversitelerin tıp fakültelerinden (özel üniversiteler hariç) alınacak heyet raporu ile belgelendirilmesi gerekir.

b) (B) Özür grubuna dayanarak personelin yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; eşinin 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir kurumda memur olarak çalıştığının ve tayininin yapıldığının; yerinde kalma talebinde bulunabilmesi için ise; eşinin anılan Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir kurumda memur olarak çalıştığının ve atandığı hizmet alanında eşinin kurumunun veya durumuna uygun bir görevin bulunmadığının, görev yeri belgesi ve evlilik durumunun da vukuatlı nüfus kayıt örneği ile belgelendirilmesi gerekir.

Eş durumuna dayalı olarak yapılacak atama ve nakilde:

a) Eşlerden her ikisinin de Müsteşarlıkta görevli olması halinde;

1) Unvan, kadro ve görev bakımından daha aşağıda bulunanın görev yerinin yukarıda bulunana bağlı olarak değiştirilmesi esastır.

2) Eşlerin düzeyleri belli değilse veya her ikisi de aynı düzeyde ve birisi yer değiştirmeye tabi değilse; yer değişikliği ilgili birimle koordine edilerek gerçekleştirilir.

3) Eşlerden her ikisi de aynı düzeyde ve bu Yönetmelik hükümlerine tabi ise, süresini doldurmayan eşin ataması, süresini doldurana bağlı olarak yapılır.

b) Eşi 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurumda memur olarak çalışanların atama ve nakilleri ilgili kurumla koordine edilerek yürütülür.


........


gümrük müsteşarlığı emrinde memur olarak çalışmaktayım...ve eşim özel sektörde 2003 yılından beri sigortalı olarak çalışıyor...bizim atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde eş durumundan mazaretlerde sadece 657 ye tabi sözleşmeli memurlar dikkate alınıyor. özel sektör dikkate alınmıyor...ne yapmam gerekiyor..benim aile bütünlüğüm açısından eşimin işini bırakması gerekiyor bu da hem emekliliği hemde maddi açıdan mağdur olmamız anlamına geliyor.. yardımcı olursanız sevinirim şimdiden çok teşekkürler...

manyaxsx
16-03-2010, 14:45:22
merhaba hocam. ben astsubayım nişanlım üniversite de öğretim görevlisi kalmak istiyor o da kadro aldıgında bizim tayin durumumuz nasıl olur. aynı yerlere atanma hakkımız varmı bilgilendirirseniz çok sevinirim iyi çalışmalar...

orcunmmm
13-06-2010, 18:33:53
slm hocam ben ardahan defterdarlığına bağlı bi ilçede muhasebe memuru olarak çalışıyorum. 16 ayım doldu ama hala asaletimi vermediler. eşimle işe başladıktan bir kaç ay sonra evlendim. eşim annesinin sağlık özründen dolayı tayin istedi gitti. ben de eş durumundan tayin istiyorum ancak 5 aydır bi sonuç alamadım.defterdar bey 2 yıldan önce kimseyi vermeyeceğini söylüyormuş. daha 8 ay var iki yılın dolmasına. çok zor bi süreç ne yapmamı önerirsiniz. dava yoluna mı başvurmalıyım.

hakancaner
20-07-2010, 14:08:58
merhaba ben 1 ay kadar önce 657 memur olarak atandım üniversiteye nişanlım konyada sözleşmeli hemşire acaba ben eş durumundan tayin isteyebilirmiyim yoksa asaletimin onaylanmasını mı beklemeliyim üniversiteler 2 sene de asalet veriyorda asaletimi mi beklemeliyim

ufuk_can_35
01-08-2010, 17:56:51
merhaba ben polis memuruyum ve bu sene konya iline tayin oldum...

ama eşime eş durumundan hiç il merkezinden okul açılmadı...ilçelerin büyük çoğunluğunun bile köy ve kasabaları açıldı...

milli eğitim müdür yardımcısı ile görüştüm ama eski yönetmelikteki maddenin kaldırıldığını ve eşimin açılan yerlere mecbur gideceğini yapacak başka bir şey olmadığını söylüyor ama bu açılan yerlerin en yakını 100 km ve ilçelerin bile köy ve kasabaları....acaba öğretmenlerin atama yönetmeliğinden kaldırılan madde bildiğim kadarıyla

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK te halen duruyor

madde 9- (Ek:12/10/2000-2000/1466 K.) İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı, mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı ve emniyet hizmetleri sınıfına giren memurlar, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubaylar, hakim ve savcılar ile bu Yönetmeliğin ek 1 inci madde-

si kapsamına girenlerin görev süresiyle sınırlı olmak üzere,atandıkları yere, memur olan eşinin atanmasında mevzuatı uyarınca yürürlüğe konulan norm kadro sayılarına ilişkin hükümler uygulanmaz. bu maddeden bir hak talebimiz olabilir mi acaba????
ya da başka bir fikir verebilecekmisiniz çok teşekkürler....

ufuk_can_35
02-08-2010, 18:21:23
buraya kimse cevap yazmıyor yeni konu açacağım ben bakalım...

berce0000
16-11-2011, 09:56:21
Merhaba,

Ben Belediyeye bağlı olan özel bir şirkette ihale usuluyle çalışıyorum. Her yıl sözleşmem yenileniyor. Yaklaşık 3 senedir burada çalışmaktayım. 2007 yılından beri de ssklıyım. Nişanlım başka bir ilde adalaet bakanlığında memur olarak çalışmaktadır. Bu sene evleneceğiz. Eş durumundan tayin olabilme hakkı varmı? Bana bu konuda bilgi verebilirseniz çok memnun olurum. Ne yapmamız gerekiyor?

İyi Günler.

serhatçlk
30-11-2011, 21:12:04
Merhaba ben malatya ili yazıhan ilçesinde çalışıyorum.öğretmenim. eşim de aynı ilçede çalışıyor(eş durumu isteyerek geldi) ama eşimin çalıştığı köye ulaşım haftada bir köy minibüsü ile yapılıyor.şu an geçici görevlendirme ile yakın bir köyde çalışıyor.1 yıl sıkıntı yok ama önümüzdeki yıl için sıkıntı olacak.daha mahkemeye başvurabilirmiyim netice ne olur acaba.yanıtlarsanız sevinirim
teşekkür ederim.

nesli melilh
20-02-2012, 16:02:55
2009 dan itibaren Aile ve sosyal politikalar bakanlığı kız yetiştirme yurdunda devlet memuruyum, eşim özel sektörde çalışıyor 2004 ten itibaren.Eş durumu tayinine başvurdum eşim özel sektörde çalıştığı için olumsuz cevap geldi.Eşimin bulunduğum yere gelmesi olanaksız.Sigortası benden fazla olduğu için yanına gidebileceğim söylendi.Dava açmayı düşünüyoruz bu hafta ama nasıl bir yol izleyeceğimizi bilmiyoruz yardımcı olabilirmisiniz?

bekci esik
25-07-2015, 19:22:33
iyi akşamlar. Kamu tüzel kişiliğine sahip bir kamu kuruluşunda (sigortam ssk dan yatıyor) çalışıyorum. kamu personeliyim ama 657 li değilim. kurumun kanunu ve yönetmeliğinde personele belli bir süreden sonra tayin zorunluluğu yok. tayinler genel müdürlüğümüzün kararı ile yapılıyor. fakat şimdiye kadar bunlar hep istek üzerine oldu. müdürler ve bir iki şefin tayini dışında habersiz olarak personele senin tayinin şuraya çıktı denmedi. fakat bir süredir ben de memur olarak tayin gerginliği yaşıyorum. birkaç ay önce şubeden birkaç kişinin çeşitli yerlere tayin edilebileceği amirimiz tarafından söylenmişti. eşim meb de öğretmen olarak çalışıyor. 2 sene önce evlendim ve eş durumundan kendisini yanıma aldırdım. bu sene tayin durumum olursa maddi manevi sıkıntı içine düşeceğim.ayrıca bulunduğum şehirde de y.lisans eğitimim başlayacak. ilerde akademik kariyer düşündüğüm için bu eğitim benim için çok önemli. tayin olmak demek kariyerimi ciddi anlamda etkileyecek. eşim de buraya yeni geldiği ve adapte olduğu için gitmek istemiyor. bu şartları düşünürsek;

-sizce hukuki haklarım var mıdır, varsa bunlar nelerdir?

-hem eşim hem de benim eğitim hayatım açısından herhangi bir tayin durumunda eşimin insiyatifiyle burada kalabilir miyim?

-böyle bir tayin gerçekleşirse idari mahkemeye başvurum halinde olumlu bir sonuç alabilir miyim?

şimdiden teşekkürler...

ArabicEnglishFrenchGermanHindiItalianJapaneseRussianSpanishTurkish
Translations made by vB Enterprise Translator 4.9.2